Làm th? nào m?t t?nh tr?ng qu?n l? thông tin đ?nh d?ng (MIF) t?p tin đư?c s?n xu?t b?i các t?p tin ISMIF32.exe đư?c x? l? trong SMS 2.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 268791
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n th?c hi?n m?t phân ph?i ph?n m?m, b?n có th? mu?n xác đ?nh m?t tu? ch?nh t?nh tr?ng qu?n l? thông tin đ?nh d?ng (MIF) t?p tin đ? đư?c tr? l?i sau khi qu?ng cáo đ? ch?y. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các t?p tin Ismif32.exe t? Microsoft BackOffice Resource Kit Phiên b?n 1.0.

MIF t?nh tr?ng t?p tin đư?c thu th?p b?i các đ?i l? khách hàng, Smsapm32, và báo cáo đ?n cơ s? d? li?u n?u các tiêu chí sau đây là đúng:
  1. Ngày và gi? đư?c ghi vào t?p tin MIF t?nh tr?ng gi?a th?i gian và ngày đó b?t đ?u Smsapm32 và k?t thúc nh?ng l?i qu?ng cáo.
  2. Các thông tin trên tab thông báo trong thu?c tính gói trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? SMS phù h?p v?i t?nh tr?ng MIF t?p tin.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin Ismif32.exe có các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh sau đây:
-f = MIF tên t?p (không có tên ? đ?a ho?c gia h?n, th? nghi?m)
-p = tên s?n ph?m
-c = nhà s?n xu?t ho?c nhà xu?t b?n c?a gói ph?n m?m c?a b?n
-v = Phiên b?n c?a t?nh tr?ng c?a b?n MIF
-d = mô t? c?a thông đi?p tr?ng thái
-s = 0 ho?c 1 v?i 0 (zero) đư?c th?t b?i và 1 đang là thành công
-q = ch? đ? im l?ng, không có đ?u ra s? đư?c hi?n th? trên màn h?nh
Các thông tin sau đây là m?t b?n đ? c?a các thông s? l?nh và các l?nh v?c mà h? ánh x? cho, như chúng đư?c li?t kê trong tab thông báo:
Tên t?p MIF = giá tr? đư?c nh?p cho -f
Tên = Giá tr? đ? nh?p cho -p
Phiên b?n = Giá tr? đ? nh?p cho - v
Nhà xu?t b?n = Giá tr? đ? nh?p cho - c
Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t d?ng l?nh Ismif32 (và các m?c đăng nh?p tương ?ng c?a nó) mà t?o ra m?t t?nh tr?ng MIF file:
ISMIF32 -f test -p "SMS" -c "Microsoft" -v "2.0 SP2" -d "This test was a success" -s 1
				
D? li?u Sched: MIF t?p spec "C:\Temp\Test.mif"~ $$
D? li?u Sched: MIF t?p spec "C:\Winnt\Test.mif"~ $$
D? li?u Sched: ki?m tra MIF t?p tin "C:\Winnt\Test.mif"~ $$
D? li?u Sched: MIF t?p tin nhà s?n xu?t "Microsoft" ~ $$
D? li?u Sched: MIF t?p tin s?n ph?m "sms" ~ $$
Sched d? li?u: Phiên b?n t?p MIF "2.0 SP2" ~ $$
D? li?u Sched: MIF t?p tin mi?n đ?a phương "" ~ $$
D? li?u Sched: MIF t?p tin t?nh tr?ng "Thành công" ~ $$
D? li?u Sched: MIF t?p tin mô t? "ki?m tra này là m?t thành công" ~ $$
D? li?u Sched: t?m th?y phù h?p v?i t?p tin MIF: "C:\Winnt\Test.mif"~ $$
Chú ý N?u d?ng cu?i cùng không ph?i là hi?n nay, t?nh tr?ng MIF t?p tin đư?c vi?t đ? cơ s? d? li?u. Smsapm32 trông cho MIF file trong thư m?c Temp và Windows NT.

Sau khi MIF t?p tin đư?c vi?t đ? cơ s? d? li?u, b?n có th? s? d?ng thông báo tr?ng thái qu?ng cáo đ? xem nó. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào tin nh?n t?nh tr?ng qu?ng cáo và b?m Hi?n th? t?t c? các thư. Xác đ?nh v? trí thư ID 10009. Đây là thông đi?p MIF tr?ng thái tu? ch?nh.

THAM KH?O

Các t?p tin Ismif32.exe c?ng đư?c th?o lu?n trong các H? th?ng qu?n l? ngu?n tài li?u hư?ng d?n, b? sungChương 4.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
186415T?nh tr?ng MIF ngư?i sáng t?o, Ismif32.exe có s?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 268791 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbadvertisement kbconfig kbinfo kbpackage kbreport kbsmsutil kbstatsum kbmt KB268791 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:268791

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com