SQL Server C?p Nh?t tích l?y ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công trên các web site qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012 Trung h?c s? d?ng SQL Server Express

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688247 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012: Phiên b?n RTM g?c c?a Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server Express 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) khi b?n tri?n khai m?t web site m?i th? hai. Phiên b?n SQL Server h? tr? t?i thi?u là tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). B?n ph?i t? cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1 vào các web site m?i th? hai sau khi web site đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2633146 - Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1)http://support.Microsoft.com/kb/2633146)


H? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1: Trong khi phiên b?n RTM c?a h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012 đ?i h?i ph?i tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, H? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1 đ?i h?i Cumulative Update 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (ho?c SQL Server 2008 R2 SP2).

N?u b?n c? g?ng đ? nâng c?p lên m?t web site th? hai gói b?n ghi d?ch v? 1 t? giao di?n đi?u khi?n chính và SQL Phiên b?n hai ch? không ph?i là ? m?c đ? thích h?p, giao di?n s? cho bi?t r?ng đi?u ki?n tiên quy?t ki?m tra th?t b?i và đ? ngh? ki?m tra ConfigMgrPrereq.log trên web site chính.  kí nh?p s? hi?n th? m?t cái g? đó tương t? như sau:

<01-04-2013 16:25:14="">Thông tin: Ph?ng Sql Phiên b?n hai ch?.</01-04-2013>
<01-04-2013 16:25:28="">Thông tin: RemoteCheckSqlVersion k?t qu?: 9</01-04-2013>
<01-04-2013 16:25:28="">secondary.contoso.com;    Phiên b?n SQL Server;    L?i;    Qu?n l? h? sơ trang yêu c?u m?t phiên b?n SQL Server h? tr? v?i yêu c?u hotfix cho các ho?t đ?ng b? máy cơ s? d? li?u web site đ? thành công. Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t có th? ti?p t?c, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n đư?c h? tr? c?a SQL Server trên máy ch? b? máy cơ s? d? li?u các web site đ? ch? đ?nh. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem </01-04-2013>http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=232936.

N?u b?n mu?n nâng c?p lên h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1 trên các web site th? hai, b?n ph?i đ?u tiên nâng t? c?p SQL trên các web site th? hai đ? tích l?y C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (ho?c SQL Server 2008 R2 SP2) trư?c khi B?t đ?u quá tr?nh nâng c?p c?u h?nh qu?n l? SP1.

Đ? bi?t thêm v? Cumulative Update 6 cho SQL Server 2008 R2 SP1, xin vui l?ng xem dư?i đây:

2679367 - Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1)http://support.Microsoft.com/kb/2679367)

Đ? bi?t thêm thông tin v? SQL Server 2008 R2 SP2 vui l?ng xem sau đây:

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=30437)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688247 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2688247 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2688247

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com