Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012: "danh tính c?a các bi?u hi?n là gi?ng h?t nhau nhưng n?i dung c?a h? là khác nhau"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688946
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Redistributable gói ATL Security Update (xây d?ng 8.0.50727.4053) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính. Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012, vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? th?t b?i. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?p ráp l?i: các danh tính c?a các bi?u hi?n là gi?ng h?t nhau, nhưng n?i dung c?a h? là khác nhau.
Khi v?n đ? này x?y ra, thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p trong SQL Server thi?t l?p kí nh?p t?p:
Detail_ComponentUpdate.txt
{
SLP: MSI l?i: 1935 l?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715.
SLP: C? g?ng đ? có đư?c HResult cho nh?ng g? dư?ng như là m?t h?i đ?ng các cài đ?t chuyên bi?t l?i
SLP: InstallPackage: MsiInstallProduct quay tr? l?i k?t qu? m? 1603.
SLP: B?ng cách s? d?ng m? l?i MSI đ? phát hi?n các tùy ch?n th? l?i: 1935
SLP: MSI th? l?i có th? tr? l?i m? phát hi?n: 1935
SLP: Ng? 120 giây trư?c khi c? g?ng th? l?i...

SLP: M?t l?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715.
SLP: Watson Xô cho s? th?t b?i chung đ? đư?c t?o ra
SLP: L?i: hành đ?ng "Install_SqlSupport_Cpu64_Action" không thành công trong th?c hi?n.
SLP: Hoàn thành hành đ?ng: Install_SqlSupport_Cpu64_Action, tr? l?i sai
}

Có ba c? g?ng th? l?i cho các hành đ?ng SqlSupport . Các b?n ghi ra có th? ch?a các thông báo l?i sau:
SqlSupport_Cpu64_1_ComponentUpdate_ #.log
{
Th?c hi?n các op: ActionStart (tên = CreateShortcuts, mô t? = t?o phím l?i tắt, m?u = phím t?t: [1])
Th?c hi?n các op: SetTargetFolder (thư m?c = 23\Microsoft SQL Server 2012\Configuration Tools\)
SHELL32::SHGetFolderPath tr? l?i: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Th?c hi?n các op: ShortcutCreate (tên = 3o – grg6g.slp|Trung tâm cài đ?t chuyên bi?t SQL Server (64-bit),,, FileName = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\SQLServer2012\x64\LandingPage.exe,,,ShowCmd=1,,,)
Xác minh kh? năng ti?p c?n c?a t?p tin: Trung tâm cài đ?t chuyên bi?t SQL Server (64-bit) .lnk
Th?c hi?n các op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=73330985)
L?p ráp l?i: các danh tính c?a các bi?u hi?n là gi?ng h?t nhau, nhưng n?i dung c?a h? là khác nhau.

Lưu ?: 1: 1935 2: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E} 3: 0x80073715 4: IAssemblyCacheItem 5: cam k?t 6: Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"
L?p ráp l?i (sxs): xin vui l?ng nh?n vào thành ph?n d?a trên b?n ghi d?ch v? Log n?m ?-140843912ndir\logs\cbs\cbs.log đ? có đư?c thông tin ch?n đoán.
L?i 1935. L?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715. h?i giao di?n: IAssemblyCacheItem, ch?c năng: cam, thành ph?n: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E}
S?n ph?m: Microsoft SQL Server 2012 Setup (ti?ng Anh)--l?i 1935. L?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715. h?i giao di?n: IAssemblyCacheItem, ch?c năng: cam, thành ph?n: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E}

...
Lưu ?: 1: 1708
S?n ph?m: Microsoft SQL Server 2012 thi?t l?p (ti?ng Anh)--cài đ?t l?i.
}

Lưu ?B?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? cài đ?t chuyên bi?t các Visual C++ 2005 Runtime Redistributable Package ATL Security Update:
 • T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? m?t trong các web site Microsoft sau đây:
 • S? d?ng các ph?n m?m khác bao g?m runtimes Visual C ++ là m?t mô-đun redistributable k?t h?p đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 • Ch?y Microsoft Update khi c?p nh?t b?o m?t cho máy tính đư?c áp d?ng. Ví d?, ch?y Microsoft Update đ? áp d?ng các b?n C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Visual Studio 2005.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong thi?t l?p thư vi?n runtime Visual C++ 2005.

Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2643995 Kh?c ph?c: "HRESULT: 0x80073715" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng t?p .msi n?u các t?p tin đư?c sáp nh?p v?i k?t h?p mô-đun cho thư vi?n runtime Visual C++ 2005

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Cumulative update 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác


Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? C?p Nh?t SQL Server 2012 RTM cài đ?t chuyên bi?t nh? phân file b?ng cách s? d?ng tích l?y C?p Nh?t 1 cho SQL Server 2012 ho?c v?i m?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau đó trư?c khi b?n th?c hi?n ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng chuy?n đ?i /UpdateSource .


Đ? cài đ?t chuyên bi?t đ?c l?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? C?p Nh?t tích l?y t? web site c?a Microsoft, và cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m t?i v? C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại có th? đư?c truy c?p b?i các máy ch?.
 2. Nh?p đúp vào bi?u tư?ng đ? ch?y thu?t s? Self-Extractor. Gi?i nén các t?p tin vào m?t m?c tin thư thoại trên máy ch? ho?c trên chia s? UNC.
 3. Trên máy ch?, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh hành chính, và thay đ?i m?c tin thư thoại vào m?c tin thư thoại có ch?a các phương ti?n truy?n thông thi?t l?p RTM SQL Server 2012. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:
  CD E:\SQLSetup\
 4. Ch?y Setup.exe t? dòng lệnh cùng v?i vi?c /updatesource chuy?n sang tr?c ti?p cài đ?t chuyên bi?t vào m?c tin thư thoại ho?c chia s? đư?c mô t? trong bư?c 2. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:
  Setup.exe tích = cài đ?t chuyên bi?t /updatesource = C:\SQL2012CU
   
 5. Quá tr?nh thi?t l?p s? phát hi?n cumulative update. Sau khi b?n ch?p nh?n các th?a thu?n mức cấp phép c?a trang s?n ph?m C?p Nh?t, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, ch?n hộp kiểm "Bao g?m SQL Server C?p Nh?t s?n ph?m" đ? áp d?ng các b?n s?a l?i tích l?y C?p Nh?t cho các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t RTM.

N?u b?n không mu?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y SQL, m?t gi?i pháp cho v?n đ? này là đ? C?p Nh?t Visual C ++ runtime trư?c khi b?n ch?y cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 RTM. Liên h? v?i Microsoft đ? có đư?c các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 2643995 đ? nâng c?p các thư vi?n runtime Visual C++ 2005 đ? xây d?ng 8.0.50727.6229 ho?c m?t xây d?ng sau này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? KB 2643995, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2643995 Kh?c ph?c: "HRESULT: 0x80073715" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng t?p .msi n?u các t?p tin đư?c sáp nh?p v?i k?t h?p mô-đun cho thư vi?n runtime Visual C++ 2005


Ghi chú
 • Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có phiên b?n d?a vào x 64 c?a Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 (SP1) Redistributable Package đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
 • Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update 1 đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688946 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 5.0
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688946 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2688946

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com