H? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh không chính xác s? d?ng trương m?c cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng web site cho m?t h? th?ng web site t? xa k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2689646 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft System Center 2012 B? qu?n lí c?u h?nh cùng v?i m?t t? xa c?a Microsoft SQL Server trong cùng m?t tên mi?n như máy ch? web site.
  • B?n có m?t web site t? xa h? th?ng đó là trong m?t tên mi?n không đáng tin c?y (m?t mạng ngoại vi, c?n đư?c g?i là DMZ, phi quân s? aone, và ki?m tra m?ng con).
  • B?n ch?n các S? d?ng trương m?c khác đ? cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng web site nàytùy ch?n cho các h? th?ng web site t? xa, và b?n ch? r? các trương m?c có quy?n qu?n tr? đ?a phương trên máy ch? đó.
  • B?n tri?n khai vai tr? h? th?ng web site t? xa như vai tr? phân ph?i đi?m.

Trong trư?ng h?p này, ngư?i qu?n l? c?u h?nh không chính xác có th? th? s? d?ng các h? th?ng web site cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n đư?c c?u h?nh cho máy ch? web site t? xa đ? c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u SQL Server. Khi đi?u này x?y ra, b?n C?p Nh?t không thành công, và các thông đi?p sau đây đang kí nh?p.

Trong SQL Server log t? xa:
MSSQLSERVER, 18452, kí nh?p, kí nh?p không thành công. kí nh?p là t? m?t tên mi?n không đáng tin c?y và không th? đư?c s? d?ng v?i Windows xác th?c. [Khách hàng: primary_site_server_IP_address]

Trong Distrmg.log:
*** [28000] [18452] [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] kí nh?p không thành công. kí nh?p là t? m?t tên mi?n không đáng tin c?y và không th? đư?c s? d?ng v?i Windows xác th?c.

*** Không th? k?t n?i đ?n máy ch? SQL. Không th? lưu trạm đậu gói ngu?n d? li?u...

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Trên máy ch? SQL, t?o m?t tài kho?n đ?a phương có cùng tên v?i các trương m?c cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng web site đư?c c?u h?nh cho máy ch? web site t? xa, và c?p quy?n trương mục truy nhập đ? b? máy cơ s? d? li?u c?u h?nh qu?n l?. Sau đó, đi qua công tr?nh xác th?c trên c?u h?nh qu?n l? s? d?ng c?a web site h? th?ng cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2689646 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2012
T? khóa: 
kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2689646 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2689646

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com