Lync Server 2010 atjaunin?juma apraksts: marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2689846 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts atjaunin?jums Microsoft Lync Server 2010, kas dat?ts marts 2012.
?aj? rakst? ir aprakst?ts par atjaunin??anas pakotne ??dus elementus:
 • atjaunin??anas pakotne nov?r? probl?mas.
 • Priek?nosac?jumi atjaunin?juma pakotnes instal??anas.
 • Vai dators ir j?restart?, p?c instal??anas atjaunin??anas pakotne.
 • Vai atjaunin??anas pakotne tiek aizst?ts ar citu atjaunin?jumu pakotne.
 • Vai j?veic izmai?as re?istr?.
 • atjaunin??anas pakotne satur failus.

IEVADS

Jaut?jumu, kas ?is atjaunin?jums nov?r?

?? atjaunin??anas pakotne nov?r? probl?mas, kas ir dokument?ts rakstos Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2680983 Iz??muma kods 0xc00000fd, kad Lync servera front-end pakalpojumu atteici Lync Server 2010 vid?
 • 2691941 Lietot?js nevar pievienoties sapulcei Lync tie?saist?, noklik??inot uz saites "Pievienoties tie?saistes sapulcei" Lync Server 2010 vid?
?is atjaunin?jums nov?r? ar? probl?mas, kas iepriek? uzskait?tas Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
 • 2670352 Lync Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: febru?ris 2012
 • 2514980 Lync Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: novembris 2011
 • 2571546 Lync Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: j?lijs 2011
 • 2500442 Lync Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: apr?lis 2011

RISIN?JUMS

Atjaunin??anas pakotnes inform?cija

Microsoft lejupiel??u centr?

??du failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des Centrs:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Server.msp pakotni t?l?t.
Release Date: Marts 2012

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Priek?noteikumi

Ir priek?noteikumi, lai var?tu instal?t ?o atjaunin?jumu.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators j?restart?.

Nomai?a inform?cijas atjaunin??ana

?is atjaunin?jums aizst?j ??dus atjaunin?jumus:
2670352 Lync Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: febru?ris 2012

Re?istra inform?cija

Lai izmantot priek?roc?bu k?du no atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana, jums nav j?veic nek?das izmai?as, lai re?istra.

Atjaunin?t pakotnes instal??anas inform?cija

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, Server.msp paketi instal?t ??diem datoriem:
 • Lync Server 2010 Standard Edition serveris
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition priek?gala
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition Standalone Audio Video Conferencing Server

No?em?anas inform?ciju

Lai no?emtu ?o atjaunin?jumu, izmantojiet Pievienot vai no?emt Programmas no vad?bas pane?a vienumiem.
Da?reiz, m??inot atinstal?t update, tiek pied?v?ts kompaktdiskam avots. Ja tiek pras?ta avota kompaktdisku, ievietojiet to. Vai nor?diet ce?u, kur? avota failus var atrast.

Inform?ciju par failu

?o atjaunin?jumu, iesp?jams, nevar?s satur visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu jaun?k?s b?v?t. Atjaunin?jum? ir iek?auti tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai nov?rstu jaut?jumiem, kas uzskait?ti ?aj? rakst?.
P?c atjaunin?jumu instal??anas glob?lo versiju ?is atjaunin?jums ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti kas nor?d?ti ?aj? tabul?:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Dbcommon.SQLNav piem?rojams20,51921/7/112: 32Nav piem?rojams
Dbrtc.SQLNav piem?rojams1,283,3442/18/1217: 21Nav piem?rojams
Dbsetup.wsfNav piem?rojams108,7542/18/1217: 21Nav piem?rojams
File_abserver.exe4.0.7577.190314,1362/18/1221: 22x86
File_apiem.dll4.0.7577.1902,337,5522/18/1221: 23x64
File_dataproxy.exe4.0.7577.1902,270,4882/18/1221: 20x64
File_exumrouting.exe4.0.7577.170756,4809/8/1119: 49x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46411/15/1121: 12x86
File_iimfilter.exe4.0.7577.190682,7762/18/1221: 23x86
File_inboundrouting.exe4.0.7577.170740,1049/8/1119: 47x86
File_inboundrulesengine.dll4.0.7577.166183,07221/7/114: 54x86
File_instantur.exe4.0.7577.1902,107,1602/18/1221: 23x64
File_interclusterrouting.AMNav piem?rojams13,1272/18/1216: 51Nav piem?rojams
File_interclusterrouting.exe4.0.7577.197731,7523/27/1215: 42x86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46411/15/1121: 12x86
File_outboundrouting.AMNav piem?rojams11,5892/18/1216: 49Nav piem?rojams
File_outboundrouting.exe4.0.7577.190842,5282/18/1221: 22x86
File_replicationapp.exe4.0.7577.166437,01621/7/114: 52x86
File_rtcarcha.dll4.0.7577.1923,994,3922/28/129: 15x64
File_rtcmrdrv64.sys4.0.7577.330241,15212/7/117: 53x64
File_serveragent.dll4.0.7577.190863,0002/18/1221: 23x86
File_server_rtcaggregate.exe4.0.7577.190224,0322/18/1221: 23x86
File_server_rtchost.exe4.0.7577.183195,34411/15/1121: 11x86
File_sipstack.dll4.0.7577.1904,556,0562/18/1221: 22x64
File_translationservice.AMNav piem?rojams11,0562/18/1216: 49Nav piem?rojams
File_translationservice.exe4.0.7577.190740,1362/18/1221: 22x86
File_userpinservice.exe4.0.7577.1971,186,4003/27/1215: 42x86
File_wrtces.dll4.0.7577.1977,861,8403/27/1215: 44x64

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Lync Server 2010 jaun?kos atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2493736 Lync Server 2010 atjaunin?jumu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2689846 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 29. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2689846 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2689846

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com