INF: Làm th? nào đ? ch?y m?t DTS gói như là m?t công vi?c theo l?ch tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269074 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t v?n đ? mà b?n có th? thư?ng xuyên g?p ph?i v?i m?t gói d? li?u chuy?n đ?i d?ch v? (DTS) là gói DTS ch?y l?i t? ngư?i qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p, nhưng các gói DTS th?t b?i khi nó đư?c l?p bi?u đ? ch?y như là m?t công vi?c. Thông thư?ng, đi?u này x?y ra v? c?a m?t s? khác bi?t trong b?i c?nh an ninh khi gói đư?c đi?u hành như là m?t công vi?c so v?i khi gói đư?c đi?u hành tương tác.

Bài vi?t này gi?i thích các v?n đ? b?o m?t liên quan đ?n ch?y DTS gói.

THÔNG TIN THÊM

M?t s? thu?t ng? đư?c s? d?ng trong bài vi?t này bao g?m:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Đi?u kho?nMô tả
DTSD?ch v? d? li?u bi?n đ?i
Xác th?c SQLM?t h? th?ng b?o m?t d?a trên Microsoft SQL Server đăng nh?p và m?t kh?u.
Tiêu chu?n b?o m?tXem SQL xác th?c.
SQL Server xác th?cXem SQL xác th?c.
Xác th?c Microsoft Windows NTKhi ngư?i dùng k?t n?i thông qua m?t tài kho?n ngư?i dùng Microsoft Windows, SQL Server đ? ki?m ch?ng r?ng tên trương m?c và m?t kh?u đ? đư?c xác nh?n khi ngư?i dùng đăng nh?p m?t máy tính ch?y Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows 98.
An ninh tích h?pXem xác th?c Microsoft Windows NT.
Windows NT ho?c Microsoft Windows 2000 xác th?cXem xác th?c Microsoft Windows NT.
Microsoft Windows NT tài kho?n ho?c đăng nh?p b?ng Windows đăng nh?p ho?c tài kho?nTương t? như Microsoft Windows NT tài kho?n đăng nh?p ho?c tài kho?n đăng nh?p Microsoft Windows 2000.
SQL AgentD?ch v? đ?i l? SQL Server
SEMSQL Server Enterprise Manager

Where's DTS gói ch?y?

M?t v?n đ? mà thư?ng xuyên báo cáo v? DTS gói là s? khác bi?t trong hành vi khi m?t gói ph?n m?m đư?c ch?y t? qu?n l? doanh nghi?p SQL so v?i khi gói DTS là l?ch tr?nh như là m?t công vi?c. Khi b?n ch?y các gói t? các nhà thi?t k? DTS trong SQL Enterprise Manager (SEM), các gói ph?n m?m đang ch?y trên máy tính nơi b?n đang ng?i. N?u b?n đang ? máy ch? (ho?c th? ch?t, ho?c thông qua ph?n m?m truy c?p t? xa), các gói đư?c đi?u hành trên máy ch?. N?u b?n đang ng?i t?i m?t tr?m làm vi?c và b?n đ? đăng k? máy ch? SQL Server trong doanh nghi?p qu?n l?, sau đó các gói đư?c đi?u hành trên máy tr?m. B?i c?nh an ninh c?a gói là r?ng tài kho?n Windows NT c?a b?n s? d?ng đ? đăng nh?p vào máy tính đó. Khi các gói đư?c đi?u hành như là m?t công vi?c theo l?ch tr?nh, gói luôn luôn ch?y trên máy ch?.

Thư?ng xuyên, m?t nhà phát tri?n t?o ra và ki?m tra gói DTS tương tác trên máy tr?m c?a h? thông qua các nhà thi?t k? DTS trong doanh nghi?p qu?n l?. Sau khi gói DTS debugged, các gói sau đó d? ki?n s? là m?t công vi?c. Đi?u này thay đ?i v? trí c?a các gói ph?n m?m t? nhà phát tri?n tr?m làm vi?c ph?c v?. N?u các gói t?i d? li?u văn b?n vào SQL Server, các gói không tr? khi các t?p tin văn b?n và đư?ng d?n đ?n t?p tin t?n t?i trên máy ch?. N?u các gói k?t n?i đ?n m?t máy ch?, các gói th?t b?i n?u b?i c?nh an ninh công vi?c không h? tr? k?t n?i.

Nh?ng ngư?i s? h?u công vi?c ch?y DTS gói?

Gói theo l?ch tr?nh b?ng cách t?o ra m?t công vi?c mà đư?c qu?n l? b?i các d?ch v? đ?i l? SQL. Công vi?c này, như b?t k? công vi?c theo l?ch tr?nh khác, có m?t ch? s? h?u. Ch? s? h?u có th? là m?t SQL Server đăng nh?p ho?c tài kho?n Windows NT.

Đ? xác đ?nh ch? s? h?u:
  • B?m đúp vào công vi?c trong doanh nghi?p qu?n l? và sau đó xem xét các Chủ sở hữu h?p th? xu?ng combo.

    - hay -

  • Ch?y các msdb.dbo.sp_help_job h? th?ng lưu tr? th? t?c.
SQL Server 7.0

B?i c?nh an ninh trong đó công vi?c ch?y đư?c xác đ?nh b?i ch? s? h?u c?a công vi?c. N?u công vi?c thu?c s? h?u c?a m?t đăng nh?p mà không ph?i là m?t thành viên c?a các Ilos vai tr? máy ch?, sau đó các gói ch?y theo ng? c?nh c?a các SQLAgentCmdExec tài kho?n và có các quy?n và quy?n truy c?p vào tài kho?n đó.

Cho SQLAgentCmdExec đ? có th? ch?y các công vi?c k?t n?i v?i SQL Server, các SQLAgentCmdExec tài kho?n ph?i có thích h?p Windows/NT quy?n và đư?c c?p quy?n truy c?p đăng nh?p vào máy ch? SQL v?i quy?n truy c?p cơ s? d? li?u thích h?p. Các SQLAgentCmdExec tài kho?n này nói chung có không có quy?n ? bên ngoài c?a máy tính SQL Server c?c b?. Do đó, b?t c? gói ph?n m?m mà yêu c?u m?t k?t n?i đ?n máy tính khác không, n?u nó là l?ch tr?nh như là m?t công vi?c s? h?u b?ng cách đăng nh?p mà không ph?i là m?t thành viên c?a vai tr? Reference.

SQL Server 2000

B?i c?nh an ninh trong đó công vi?c ch?y đư?c xác đ?nh b?i ch? s? h?u c?a công vi?c. N?u công vi?c đư?c s? h?u b?i m?t đăng nh?p mà không ph?i là m?t thành viên c?a Ilos vai tr? máy ch?, sau đó các gói ch?y theo ng? c?nh c?a thi?t l?p tài kho?n như trương m?c ?y quy?n đ?i l? SQL, và có các quy?n và quy?n truy c?p vào tài kho?n đó.

Cho SQL Agent Proxy đ? có th? ch?y các công vi?c k?t n?i v?i SQL Server, các Trương m?c ?y quy?n đ?i l? SQL ph?i có thích h?p Windows/NT quy?n và đư?c c?p quy?n truy c?p đăng nh?p vào máy ch? SQL v?i quy?n truy c?p cơ s? d? li?u thích h?p. Cho các công vi?c th?c thi m?t gói DTS, trương m?c ?y quy?n đ?i l? SQL ph?i có đ?c và quy?n ghi vào thư m?c t?m c?a các tài kho?n đ?i l? SQL máy ch? đang ch?y dư?i. Ví d?,
c:\Documents and Settings\<account>\Local Settings\Temp </account>
N?u công vi?c thu?c s? h?u c?a tài kho?n (ho?c là m?t SQL Server đăng nh?p ho?c đăng nh?p Windows NT xác th?c) là m?t thành viên c?a các Ilos vai tr?, vi?c làm đ?i l? SQL ch?y theo ng? c?nh c?a các tài kho?n đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u d?ch v? đ?i l? SQL.

Ngoài ra, n?u công vi?c thu?c s? h?u c?a m?t trương m?c vùng Windows NT và n?u các gói đư?c lưu tr? trong các máy ch? SQL ho?c SQL Server kho (không ph?i là m?t t?p tin), b?n ph?i b?t đ?u d?ch v? SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n t? cùng m?t tên mi?n hay m?t tài kho?n t? m?t tên mi?n đáng tin c?y. Ví d?, n?u vi?c làm đ?i l? SQL thu?c s? h?u c?a m?t tài kho?n t? mi?n M?, sau đó các tài kho?n đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u d?ch v? SQL Server ph?i là m?t trong hai t? Hoa K? mi?n ho?c m?t tên mi?n đáng tin c?y c?a tên mi?n c?a Hoa K?. N?u các máy ch? SQL đư?c b?t đ?u b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ?a phương, các gói không ch?y.

Đi?u g? s? xác đ?nh ch? s? h?u?

Câu h?i: Khi b?n nh?p chu?t ph?i vào gói DTS và b?n ch?n đ? s?p x?p các gói, làm th? nào ch? s? h?u đư?c phân công?

Câu tr? l?i: Ch? s? h?u c?a vi?c làm đ?i l? SQL ph? thu?c vào cách các máy ch? SQL đư?c đăng k? trong qu?n l? doanh nghi?p. N?u các máy ch? SQL đư?c đăng k? b?ng cách s? d?ng m?t xác th?c Windows NT, ch? s? h?u c?a công vi?c l?p l?ch là tài kho?n đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u d?ch v? đ?i l? SQL. N?u các máy ch? SQL đư?c đăng k? trong SEM s? d?ng SQL Server xác th?c (ví d?, các SA đăng nh?p), ch? s? h?u c?a công vi?c là r?ng đăng nh?p máy ch? SQL cùng.

Đ? thay đ?i quy?n s? h?u c?a các gói:
  1. B?m đúp vào công vi?c trong qu?n l? doanh nghi?p.
  2. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m vào các Chủ sở hữu h?p th? xu?ng combo.
B?n c?ng có th? s? d?ng các msdb.dbo.sp_update_job h? th?ng lưu tr? th? t?c đ? thay đ?i quy?n s? h?u c?a các gói.

Làm th? nào là gói DTS tung ra?

N?u b?n t? ch?y m?t gói b?ng cách s? d?ng các DTSRun.exe d?ng l?nh ti?n ích, b?i c?nh an ninh là r?ng tài kho?n Windows c?a b?n đ? s? d?ng đ? đăng nh?p vào máy tính. N?u b?n ch?y các gói b?ng cách s? d?ng DTSrun.exe thông qua các xp_cmdshell m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr?, các gói ph?n m?m đư?c ch?y trong b?i c?nh c?a các tài kho?n đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u d?ch v? SQL Server, mi?n là ngư?i s? d?ng mà th?c hi?n xp_cmdshell là m?t thành viên c?a các Ilos vai tr?. N?u ngư?i s? d?ng mà th?c hi?n xp_cmdshell không ph?i là m?t tài kho?n trong các Ilos vai tr?, sau đó DTSRun.exe ch?y trong b?i c?nh c?a các SQLAgentCmdExec tài kho?n.

N?u các máy ch? SQL đư?c b?t đ?u b?ng cách s? d?ng các H? th?ng c?c b? tài kho?n, DTS gói có không có quy?n truy c?p bên ngoài c?a máy tính đang ch?y SQL Server.

N?u d?ch v? SQL Server b?t đ?u trong m?t tài kho?n Windows NT, các gói có các quy?n và quy?n tương t? r?ng tài kho?n Windows NT. N?u tài kho?n Windows NT đó là m?t tài kho?n máy đ?a phương (như trái ngư?c v?i trương m?c vùng), gói không có b?t k? quy?n nào bên ngoài c?a máy tính đó. N?u tài kho?n Windows NT là trương m?c vùng, các gói có th? truy nh?p tài nguyên trên nhi?u máy tính khác nhau trên tên mi?n đó.

Làm th? nào là Windows NT xác nh?n các k?t n?i th?c hi?n?

Đôi khi m?t DTS gói ch?a m?t đ?i tư?ng mà làm cho m?t k?t n?i đ?n m?t ngu?n d? li?u b?ng cách s? d?ng Windows NT xác th?c. B?i c?nh an ninh đư?c s? d?ng cho k?t n?i này là gi?ng như b?i c?nh c?a gói đang ch?y. N?u các gói ph?n m?m đư?c ch?y t? m?t d?u nh?c l?nh b?ng cách s? d?ng DTSRun.exe, thông tin đăng nh?p tài hi?n đang đăng nh?p Windows NT kho?n đư?c s? d?ng. N?u các gói đư?c đi?u hành như là m?t vi?c làm đ?i l? SQL máy ch?, sau đó k?t n?i an ninh tích h?p đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các tài kho?n c?a b?n s? d?ng đ? b?t đ?u SQL Agent (gi? đ?nh r?ng ch? s? h?u c?a gói là m?t thành viên c?a các Ilos vai tr?).

V?n đ? thư?ng g?p

Dư?i đây là m?t vài nh?ng v?n đ? ph? bi?n khác b?n có th? g?p ph?i khi b?n ch?y DTS gói như theo l?ch tr?nh công vi?c trong SQL Agent:

Đư?c ánh x? ? đ?a

N?u các gói ph? thu?c vào v? trí v?t l? c?a m?t t?p tin có tên g?i là m?t k? t? ? đ?a đư?c ánh x?, các gói ph?n m?m có th? không khi nó đư?c đi?u hành như là m?t công vi?c theo l?ch tr?nh SQL Agent, b?t k? c?a nh?ng ngư?i s? h?u các gói. SQL Agent là m?t d?ch v? Windows NT và Windows NT d?ch v? không th? nh?n th?y ch? cái đư?c ánh x? ? đ?a. L?p b?n đ? là m?t ph?n c?a h? sơ c?a ngư?i dùng đư?c t?i khi ngư?i dùng đăng nh?p Windows NT v?. D?ch v? không làm vi?c v?i h? sơ ngư?i dùng. Vi?c s? d?ng đư?ng d?n UNC thay v? m?t b?c thư đư?c ánh x? ? đ?a.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao m?t d?ch v? không th? s? d?ng m?t ? đ?a đư?c ánh x?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
180362Thông báo: D?ch v? và ? đ?a chuy?n hư?ng

Đư?ng d?n tương đ?i

M?t đư?ng d?n tương đ?i (ho?c các k? t? ? đ?a) là c? th? cho v? trí hi?n t?i c?a các gói (như c: \). N?u m?t gói đư?c thi?t k? trên m?t máy tr?m và sau đó là d? ki?n, v? trí mà t? đó các gói đư?c đi?u hành nh?ng thay đ?i. Đư?ng d?n thư ? đ?a bây gi? tham kh?o m?t v? trí v?t l? khác nhau, mà c?a máy ch?. Tr? khi các t?p tin tham chi?u c?ng đư?c chuy?n đ?n máy ch?, th?c hi?n gói không thành công.

COM các thành ph?n trong k?ch b?n ActiveX

N?u COM các thành ph?n (ví d?, các cu?c g?i đ?n Microsoft ActiveX Data Objects (ADO), các đ?i tư?ng d? li?u t? xa (RDO), ho?c đ?i tư?ng h? tr? quy?t đ?nh (DSO) đ?i tư?ng) đư?c g?i là trong m?t k?ch b?n ActiveX, các thành ph?n đư?c g?i là ph?i t?n t?i trên máy tính mà t? đó các gói DTS đang đư?c ch?y. N?u b?n ch?y các gói t? DTS Designer SEM ho?c DTSRun.exe, các thành ph?n ph?i t?n t?i trên máy tính mà b?n đang ng?i. N?u các gói đư?c d? ki?n s? đư?c đi?u hành b?i đ?i l? SQL, các thành ph?n đư?c g?i là ph?i đư?c t?i trên máy tính lưu tr? SQL Server.

Gói b?o m?t

DTS gói có th? có m?t kh?u ch? s? h?u và m?t kh?u ngư?i dùng. Các m?t kh?u ?nh hư?ng đ?n nh?ng ngư?i có th? ch?nh s?a và ch?y các gói. Không ph?i c?a các ?nh hư?ng đ?n b?o m?t b?i c?nh trong đó các gói đư?c đi?u hành.

C?p phép SQLAgentCmdExec

N?u công vi?c đư?c th?c thi theo ng? c?nh c?a các SQLAgentCmdExec tài kho?n, và các SQLAgentCmdExec tài kho?n không có đăng nh?p quy?n cho SQL Server, công vi?c có th? th?t b?i v?i thông báo l?i sau:
DTSRun: t?i... DTSRun: th?c hi?n... DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1 DTSRun OnError: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1, L?i =-2147217843 (80040E4D) l?i chu?i: đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'nt_name\sqlagentcmdexec'. L?i ngu?n: Microsoft OLE DB Provider for SQL Máy ch? t?p tin tr? giúp: tr? giúp b?i c?nh: 0 b?n ghi chi ti?t l?i: l?i:-2147217843 (80040E4D); Nhà cung c?p l?i: 18456 (4818) l?i chu?i: đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'nt_name\sqlagentcmdexec'. L?i ngu?n: Microsoft OLE DB Provider for SQL Máy ch? t?p tin tr? giúp: tr? giúp b?i c?nh: 0 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1 DTSRun: Gói th?c hi?n đ?y đ?. Quá tr?nh Exit M? s? 1. Bư?c đ?u đ? th?t b?i.
B?n c?n ph?i c?p cho các SQLAgentCmdExec quy?n tài kho?n thích h?p đăng nh?p và cơ s? d? li?u s? cho phép đ?i v?i máy ch? SQL.

Thu?c tính

ID c?a bài: 269074 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbproductlink kbinfo kbmt KB269074 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:269074

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com