K??das zi?ojums: Windows Could Not Start Because the Following File Is Missing or Corrupt: \Winnt\System32\Config\Systemced

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 269075 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
SVAR?GI! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, vai saprotat, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu inform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas veido?anu, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Restart?jot datoru, kas izmanto Microsoft Windows 2000, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMced (Windows nevar?ja start?t, jo tr?kst vai ir boj?ts ??ds fails: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMced)
Piez?me. Burti "ced" k??das zi?ojuma beig?s nav glu?i k??das zi?ojuma sast?vda?a. ?ie burti bija iepriek??j? ekr?n?, un tie netika piln?b? izdz?sti, kad par?d?j?s k??das zi?ojums.

Var tikt par?d?ts ar? ??ds k??das zi?ojums:
System hive error (Sist?mas stropa k??da)

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Dator? ir instal?ta Promise Technology, Inc. ATA66 PCI kontrollera karte. ?? probl?ma parasti rodas Windows 2000 instal??anas procesa laik?.
 • Sist?mas strops re?istr? ir boj?ts vai t? nav.

  Iesp?jams, ka Windows 2000 nevar iel?d?t re?istru, jo tas ir p?r?k liels. ?? probl?ma var par?d?ties, kad k?ds process raksta p?r?k daudz datu re?istra apak?atsl?g? System (Sist?ma). Ir paredz?ts, ka apak?atsl?ga System satur vien?gi to inform?ciju, kas ir nepiecie?ama, lai s?kn?tu datoru.

  Datori, kuru pamat? ir Intel arhitekt?ra vai ARC (RISC) arhitekt?ra, ?aj? s?kn??anas procesa f?z? var izmantot tikai 16 megabaitus (MB) atmi?as. Re?istra apak?atsl?gai System ?ie 16 MB ir j?dala ar iel?d?t?ja, kodola, HAL un s?kn??anas draiveri. Da?os gad?jumos apak?atsl?gas System lielums var b?t 13 vai vair?k MB.

RISIN?JUMS

BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, var rad?t nopietnas probl?mas, kuru d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet atbilsto?o metodi.

Promise Technology ATA66 PCI kontrollera no?em?ana

Ja ?? probl?ma rodas Windows 2000 instal??anas procesa laik? un dator? ir uzst?d?ts Promise ATA66 kontrolleris, no?emiet Promise Technology ATA66 PCI kontrollera karti, p?rbaudiet BIOS iestat?jumus, lai p?rliecin?tos, vai IDE kontrolleris m?tesplat? ir iesp?jots, un p?c tam v?lreiz palaidiet Windows 2000 uzst?d??anu.

Sist?mas stropa dubl?jumkopijas atjauno?ana

SVAR?GI! ?o proced?ru nevar izmantot akt?vam direktorija dom?na kontrollerim, jo, izmantojot mapes REPAIR sist?mas stropu, vairs neesat dom?na kontrolleris.

Izmantojiet labo?anas konsoles r?ku, lai aizst?tu sist?mas stropa dubl?jumkopiju no mapes Repair. Ja labo?anas konsoles r?ks dator? nav instal?ts, to var palaist no procesa Emergency Repair (Av?rijas labo?ana):
 1. Datora start??anai izmantojiet Windows 2000 kompaktdisku vai Windows 2000 starta disku.
 2. Kad tiek par?d?ts zi?ojums ?Welcome to Setup? (Esiet sveicin?ti uzst?d??anas programm?!), nospiediet tausti?u R (Repair ? labo?ana).
 3. Nospiediet tausti?u C, lai tiktu palaists atkop?anas konsoles r?ks.
 4. Atlasiet instal?ciju, kas j?labo.
 5. Ievadiet administratora paroli.

  Ja dators ir dom?na kontrolleris, p?c aicin?juma ievadiet Directory Services Restore Mode (Direktoriju pakalpojumu atjauno?anas re??ms) paroli.Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles r?ku, noklik??iniet uz rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus :
  239803 K? dom?na kontroller? main?t atkop?anas konsoles administratora paroli (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
  223301 Administratora konta aizsardz?ba bezsaistes SAM modul? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 6. Atkop?anas konsoles komandu uzvedn? ievadiet t?l?k min?t?s komandas. P?c katras komandas ievad??anas nospiediet tausti?u ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.old
  ren system.alt systemalt.old
 7. Ja no Windows dubl?jumkopijas un atkop?anas r?ka esat palaidis av?rijas diska vedni Emergency Repair Disk Wizard, no mapes %SystemRoot%\Repair\Regback nokop?jiet sist?mas stropa dubl?jumkopiju.

  Ja neesat palaidis av?rijas diska vedni Emergency Repair Disk Wizard, no mapes %SystemRoot%\Repair nokop?jiet noklus?juma sist?mas stropu.

  SVAR?GI! Ir j?atjauno p?d?j? sist?mas stropa kopija. Turkl?t ir j?p?rinstal? kop? p?d?j?s av?rijas diska atjaunin??anas reizes instal?to aparat?ras ier??u draiveri vai programmas, kas darbojas k? pakalpojumi.

  Lai kop?tu noklus?juma sist?mas stropu, ievadiet ?o komandu un nospiediet tausti?u ENTER:
  copy c:\winnt\repair\system c:\winnt\system32\config
  Lai kop?tu sist?mas stropu, kam tika izveidota dubl?jumkopija p?d?j? av?rijas diska palai?anas reiz?, ievadiet ?o komandu un nospiediet tausti?u ENTER:
  copy c:\winnt\repair\regback\system c:\winnt\system32\config
 8. Komandu uzvedn? ievadiet exit un p?c tam nospiediet ENTER, lai restart?tu datoru:

Sist?mas stropa lieluma samazin??ana

Ja dator? tiek koplietots daudz resursu, re?istrs var k??t p?r?k liels. Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet re?istra redaktoru (Regedt32.exe).
 2. Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Share
 3. Izv?ln? Registry (Re?istrs) noklik??iniet uz Save Key (Saglab?t atsl?gu).
 4. Lodzi?? File name (Faila nosaukums) ierakstiet Shares.new un p?c tam noklik??iniet uz Save (Saglab?t).
 5. Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
 6. Izv?ln? Registry (Re?istrs) noklik??iniet uz Load Hive (Iel?d?t stropu).
 7. Failu sarakst? noklik??iniet uz faila System.old un p?c tam uz Open (Atv?rt).
 8. Lodzi?? Key Name (Atsl?gas nosaukums) ierakstiet System.old un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 9. Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select
 10. Pierakstiet v?rt?bas Default (Noklus?jums) iestat?jumu.
 11. Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
  (x ir skaitlis, ko pierakst?j?t 8. darb?b?).
 12. Izv?ln? Registry (Re?istrs) noklik??iniet uz Save Key (Saglab?t atsl?gu).
 13. Lodzi?? File name (Faila nosaukums) ierakstiet Shares.old un p?c tam noklik??iniet uz Save (Saglab?t).
 14. Atjaunojiet atsl?gu Shares.new re?istra strop? System.old:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
 15. Noklik??iniet uz atsl?gas HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old key.
 16. Izv?ln? Registry (Re?istrs) noklik??iniet uz Unload Hive (Izl?d?t stropu).
 17. Izejiet no re?istra redaktora.
 18. Izmantojot atkop?anas konsoli, restart?jiet datoru.
 19. Komandu uzvedn? ievadiet ??das rindi?as, katras rindi?as beig?s nospie?ot tausti?u ENTER:
  ren system system.org
  ren system.old system
 20. Komandu uzvedn? ievadiet exit un p?c tam nospiediet ENTER, lai restart?tu datoru:

PAPILDINDORM?CIJA

Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows XP uzst?d??anas s?kn??anas diskus, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
310994 Windows XP uzst?d??anas s?kn??anas disku ieg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas stropu ierobe?ojumiem sist?m? Windows Server 2003, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
302594 Sist?m? Windows Server 2003 sist?mas stropu atmi?as ierobe?ojumi ir samazin?ti (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 269075 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 7.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbprb kbtool KB269075

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com