Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t d?u ki?m v?t thông đi?p trong Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) chính quy?n Trung tâm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2690809 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t d?u ki?m v?t tin thư thoại trong Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) chính quy?n Trung tâm.


Thông tin thêm

B?n thư?ng th?c hi?n m?t d?u ki?m v?t thông báo trong Trung tâm qu?n tr? FOPE khi b?n mu?n xác đ?nh các v?n đ? v?i thông đi?p đ?nh tuy?n trong FOPE ho?c xác nh?n thành công thông đi?p đ?nh tuy?n. Lưu ? r?ng đi?u này không theo d?i tin thư thoại đ?nh tuy?n thông qua Exchange Online.

B?n có th? th?c hi?n m?t d?u ki?m v?t cho các t?nh hu?ng đ?nh tuy?n thư sau:
 • Đ? nh?n đư?c tin thư thoại t? Internet và đ? xác nh?n giao hàng đ?n m?t t? ch?c Exchange Online.
 • Đ? g?i thư t? Exchange Online và xác nh?n giao hàng đ?n Internet.
 • Đ? g?i m?t tin thư thoại t? m?t ngư?i dùng Exchange Online đ? ngư?i dùng Exchange Online trong t? ch?c khác nhau. G?i d?ng ch?y đi đ?n FOPE và sau đó tr? l?i sang Exchange Online. (Ví d?, user@contoso-A.microsoftonline.com g?i thư đ?n user@contoso-B.microsoftonline.com.)
Đ? th?c hi?n m?t d?u ki?m v?t c?a tin thư thoại, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào Trung tâm qu?n tr? FOPE (https://admin.messaging.Microsoft.com).
 2. Trên tab công c? , b?m vào Theo d?i tin thư thoại.
 3. Hoàn thành các đ?a ch? ngư?i g?i, ngư?i nh?n đ?a ch?, ngày bắt đầungày k?t thúc l?nh v?c, và sau đó nh?p vào tra c?u.

  Lưu ?B?n có th? ch? đ?nh cho trư?ngđ?a ch? c?a ngư?i g?ich? ngư?i g?i tên mi?n, ho?c ch? là tên mi?n ngư?i nh?n c?a trư?ngđ?a ch?ngư?i nh?n.
 4. Ki?m tra k?t qu?.
  • N?u không có k?t qu? đư?c tr? v?, thư có th? không đ? đ?t đ?n h? th?ng FOPE.
  • N?u không có k?t qu?, tra c?u thư d?a trên th?i gian nó đ? đư?c g?i.
Lưu ? Liên h? v?i h? tr? FOPE n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Vùng c?a ngư?i dùng đư?c thi?t l?p đ? chuy?n ti?p bên ngoài trong Exchange Online. Trong t?nh hu?ng này, tin thư thoại không có có th? tra c?u trong Trung tâm qu?n tr? FOPE.
 • Tin thư thoại đư?c t?o ra b?i máy ch? Exchange, ch?ng h?n như Out văn ph?ng thư, tr? l?i t? đ?ng và nondelivery báo cáo (NDRs). Các thư này không đư?c có th? tra c?u trong Trung tâm qu?n tr? FOPE.

Truy t?m thông báo

B?ng sau li?t kê các To đ?a ch?, đ?a ch?romFđư?c s? d?ng cho n?i dung ch?ng h?n như truy t?m thông báo, đ? đư?c ph?c h?i thư, answerbacks, thư đư?c m? hoá, và tin thư thoại b? cách ly đư?c phát hành t? cách ly.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
N?i dungT?Đ?Ghi chú
Answerbacks
(đư?c s? d?ng đ? t?o tài kho?n thư đư?c m? hoá trên tài kho?n duy nh?t và không cho thư đư?c m? hoá th?c t?)
hostedencryption@Encryption.messaging.Microsoft.comĐ?a ch? ngư?i nh?n email cu?i
Khôi ph?c lưu tr?
(đư?c s? d?ng cho các tin thư thoại đư?c ph?c h?i t? các kho lưu tr?)
Restore@messaging.Microsoft.comNgư?i nh?n
Tùy ch?nh chính sách quy t?c thông báo
(theo d?i ch? khi m?t thông báo t? đ?a ch? đư?c ch? đ?nh)
Đ?a ch? thông báo khách hàngNgư?i g?i ho?c ngư?i nh?n, theo quy đ?nh c?a quy t?c chính sách
Deferral thông báoNh?ng dư?ng như untraceable b?i công c? theo d?i thư. Thông tin này s? đư?c C?p Nh?t, n?u t?m th?y n?u không.Nh?ng có v? là untraceable b?ng cách s? d?ng công c? theo d?i thư. Thông tin này s? đư?c C?p Nh?t, n?u t?m th?y n?u không.
m?c tin thư thoại đ?ng b? Tool(DST) thông báoNotifications@messaging.Microsoft.comThông báo đ?a ch?
Thư đư?c m? hoáNgư?i g?iNgư?i nh?nHai tin thư thoại đư?c hi?n th? (m?t tin thư thoại đ?n c?ng và tin thư thoại khác cho ngư?i nh?n).
Tin thư thoại đư?c phát hành t? cách lyđịa chỉ email c?a ngư?i g?i địa chỉ email c?a ngư?i nh?n
 • Kéo ID thông báo t? các chi ti?t theo d?i Hi?n th? thông đi?p đang đư?c g?i đ?n cách ly.
 • Nh?p ID tin thư thoại trong l?nh v?c ID thông báo công c? theo d?i thư.
 • Đ? l?i t?t c? các l?nh v?c khác tương t? như trong d?u ki?m v?t đ?u tiên, và sau đó nh?p vàotra c?u.
 • N?u hai tin thư thoại xu?t hi?n, các bài vi?t trư?c đó nên hi?n th? thư đư?c g?i đ?n cách ly và các bài vi?t sau này nên hi?n th? thư đư?c gi?i phóng kh?i cách ly.
Khôi ph?c m?t kh?u b?c e-mail (g?i b?ng cách s? d?ng "C?n m?t kh?u")exmailer@Microsoft.comNgư?i nh?n
Thông báo cách lyQuarantine@messaging.Microsoft.comNgư?i nh?n

Kh?c ph?c s? c? truy t?m thư

N?u b?n không th? theo d?i thư, m?t ho?c nhi?u các đi?u ki?n sau đây có th? là l? do:
 • Thư đ? không đi thông qua FOPE máy ch?.
 • Đ?a ch? Tr? l?i đư?ng d?n (Thư t?) khác v?it? đ?a ch? (trư?ngd? li?u ).

  Đi?u này thư?ng x?y ra v?i nh?ng thông đi?p spoofed. Có đư?c thông tin thư cho thư, và sau đó c? g?ng đ? theo d?i các tin thư thoại t? đ?a ch? Con đư?ng tr? l?i .
 • Ispart ngư?i nh?n c?a m?t tên mi?n ?o.

  Ki?m tra ngư?i nh?n đ? xác đ?nh cho dù các tài kho?n đư?c li?t kê trong Trung tâm qu?n tr? FOPE. Bên trái c?a trang tài kho?n, xác đ?nh li?u ngư?i nh?n này là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n ?o. N?u trư?ng h?p này x?y ra, c? g?ng đ? theo d?i tin thư thoại đ?n và đi t? tên mi?n tên mi?n ?o. Ví d?, n?uuser@domain.com thu?c v? Virtual.domain.com, theo d?i đ?n và đi t? User@Virtual.domain.com.
 • Thư đ? đư?c t?o ra b?i ph?n m?m, và sau đó nó đư?c chuy?n qua máy ch? thư. Tuy nhiên, tên mi?n mà các tin thư thoại đ?n t? không đư?c li?t kê trong Center.If qu?n tr? FOPE, đây là trư?ng h?p, liên h? v?i h? tr?.
 • B?n đ? th?c hi?n m?t l?i, ch?ng h?n như thêm d?u ki?m cách ho?c m?t l?i chính t?, khi b?n nh?p các tiêu chí tra c?u.
 • B?n ghi có đ?n m?t tái đ?u tư 30 phút. V? v?y, b?n ghi c?a tin thư thoại có th? không đư?c theo d?i. M? r?ng ph?m vi ngày m?t ngày trư?c khi đ?n m?t ngày sau khi thư đ? yêu c?u đ? đi qua h? th?ng FOPE.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2690809 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
T? khóa: 
vkbportal225 vkbportal231 vkbportal237 o365 kbmt KB2690809 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2690809

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com