Raksta ID: 269155 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad m??in?t iestat?t IP adresi t?kla adapter?, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
?im t?kla adapterim ievad?t? IP adrese XXX.XXX.XXX.XXX jau ir pie??irta citam adapterim Adaptera nosaukums. Adaptera nosaukums ir pasl?pts t?kla un iezvanes savienojumu map?, jo tas fiziski neatrodas dator? vai ir mantots adapteris, kur? nedarbojas. Ja viena adrese ir pie??irta abiem adapteriem un tie k??st akt?vi, tikai viens no ?iem adapteriem izmantos ?o adresi. T?d?j?di var rasties nepareiza sist?mas konfigur?cija. Vai v?laties ?im adapterim ievad?t citu IP adresi dialoglodzi?? Papildu eso?aj? IP adre?u sarakst??
XXX.XXX.XXX.XXX ir IP adrese, kuru m??in?t iestat?t, un Adaptera nosaukums ir t? t?kla adaptera nosaukums, kas redzams re?istr?, ta?u ir pasl?pts ier??u p?rvaldniek?.

Noklik??inot uz J?, tiek par?d?ti TCP/IP rekviz?ti, kur varat main?t pa?reiz ier??u p?rvaldniek? redzam? adaptera IP adresi uz citu. Noklik??inot uz N?, IP adrese tiek pie??irta t?kla adapterim. ?emiet v?r?, ka, noklik??inot uz N?, ier??u p?rvaldniek? atlas?tajam t?kla adapterim un dubultotajam t?kla adapterim ir viena IP adrese. Liel?kaj? da?? gad?jumu tas neizraisa probl?mas, jo draiveris ir atsp?jots.

Piez?me. Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
?o savienojumu nevar p?rd?v?t. Savienojums ar nor?d?to nosaukumu jau past?v. Nor?diet citu nosaukumu.

IEMESLS

T?kla adapteris ar to pa?u IP adresi ir re?istr?, ta?u tas ir pasl?pts ier??u p?rvaldniek?. T? var notikt, kad p?rvietojat t?kla karti no viena PCI slota uz citu PCI slotu.

RISIN?JUMS

Lai autom?tiski atinstal?tu dubultoto t?kla adapteri, izmantojot 2. metodi, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50609

Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, no re?istra atinstal?jiet dubultoto t?kla adapteri, izmantojot vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode

 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet cmd.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Ierakstiet set devmgr_show_nonpresent_devices=1 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ierakstiet Start DEVMGMT.MSC un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Noklik??iniet uz Skat?t un p?c tam noklik??iniet uz R?d?t sl?pt?s ier?ces.
 5. Izv?rsiet koku T?kla adapteri.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz pel?kot? t?kla adaptera un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.

2. metode

Util?ta DevCon ir komandrindas util?ta, kas darbojas k? alternat?va ier??u p?rvaldniekam. Izmantojot DevCon, varat iesp?jot, atsp?jot, restart?t, atjaunin?t, no?emt atsevi??as ier?ces vai ier??u grupas un izlikt par t?m vaic?jumus. Lai izmantotu util?tu DevCon, veiciet ??s darb?bas.
 1. Lejupiel?d?jiet DevCon r?ku, noklik??inot uz ?? raksta numura un lasot rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  311272 DevCon komandrindas util?ta darbojas k? ier??u p?rvaldnieka alternat?va
 2. Izpakojiet 32 bitu vai 64 bitu DevCon r?ka bin?ro failu lok?laj? map?.
 3. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet cmd un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ierakstiet CD:\ce??_uz_bin?rajiem_failiem, lai navig?tu uz faila devcon.exe atra?an?s vietu.
 5. Lai atrastu uzst?d?tos t?kla adapterus, izmantojiet ?o sintaksi:
  devcon findall =net vai
  devcon listclass net
  Piez?me. Iepriek??jo komandu izvad? ir dubultot? t?kla adaptera rindi?a, kas l?dz?ga t?l?k redzamajai:
  PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0: 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)
 6. No?emiet dubultoto ier?ci, ierakstot ?o sintaksi:
  devcon -r remove "@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0"

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

PAPILDINDORM?CIJA

Kad sada?? "Simptomi" tiek par?d?ts k??das zi?ojums, pasl?ptais vai dubultotais t?kla adapteris nav redzams ier??u p?rvaldniek?, ja vien neveicat ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas. Ier??u p?rvaldniek? ir redzams t?kla adapteris, un parasti t? nosaukumam pievienots "#2".

Rekviz?ti

Raksta ID: 269155 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbhardware kbprb w2000device kbfixme kbmsifixme KB269155

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com