ID c?a bi: 269155 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng t ia chi IP trn b iu hp mang, ban co th nhn ?c thng bao li sau:
ia chi IP XXX.XXX.XXX.XXX ma ban a nhp cho b iu hp mang nay a c gan cho b iu hp khac Tn b iu hp. Tn b iu hp c n t cp Kt ni Quay s va mang vi b iu hp khng thc t trong may tinh hoc la b iu hp phap ly khng hoat ng. Nu cung mt ia chi c gan cho ca hai b iu hp va chung hoat ng, chi mt trong hai b iu hp se s dung ia chi nay. iu nay co th dn n cu hinh h thng khng ung. Ban co mun nhp ia chi IP khac cho b iu hp nay trong danh sach cac ia chi IP c xac inh trong hp thoai nng cao khng?
Ch ? Trong thng bo l?i ny, tr?nh gi? ch? XXX.XXX.XXX.XXX l ?a ch? IP m b?n ang c? g?ng ?t v tr?nh gi? ch? Tn c?a b? i?u h?p l tn c?a b? i?u h?p m?ng c trong s? ng k? nhng b? n trong Trinh quan ly Thit bi.

N?u b?m vo C, ban s? thy cac thuc tinh TCP/IP. T?i , b?n c th? thay ?i ?a ch? IP thnh n?i dung khc cho b? i?u h?p m?ng hi?n hi?n th? trong Trinh quan ly Thit bi. Nu ban bm Khng, ia chi IP se c gan cho b iu hp mang. Lu y rng nu ban bm Khng, b iu hp mang c chon trong Trinh quan ly Thit bi va b iu hp mang c tao ban sao co cung ia chi IP. Trong hu ht cac trng hp, iu nay khng gy ra s? c? nao vi trinh iu khin ? bi v hiu hoa.

Chu y Trn may tinh ang chay Windows Server 2008, ban nhn c thng bao li sau:
Khng th i tn kt ni nay. Kt ni vi tn ma ban chi inh a tn tai. Chi inh tn khac.

Nguyn nhn

S? c? ny x?y ra do b iu hp mang c cung ia chi IP nm trong s ng ky nhng bi n trong Trinh quan ly Thit bi. iu nay co th xay ra khi ban di chuyn b? i?u h?p mang t mt khe PCI ny n m?t khe PCI khac.

Gi?i php

H?y ? chng ti g? ci ?t b? i?u h?p m?ng ?c t?o b?n sao cho b?n b?ng cch s? d?ng phng php 2, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh g cai t b? i?u h?p m?ng ?c t?o b?n sao, hay i ti phn " ti t khc phuc s c?".

Khc phuc s c cho ti

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
g? ci ?t b? i?u h?p m?ng ?c t?o b?n sao, h?y bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tai Tp xung va thc hin theo cac bc trong tr?nh h?ng d?nKhc phuc s c.

i vi Windows 8 ho?c Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 25010
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

i vi Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 hoc Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50609
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

Chu y
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c gi v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi email cho chung ti.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? kh?c ph?c s? c? ny, h?y g? cai t b iu hp mang ?c t?o b?n sao khoi s ng ky. thc hin vic nay, h?y s dung mt trong cac phng phap sau:

Phng phap 1

 1. S? d?ng m?t trong cc phng php sau ? i t?i d?u nh?c l?nh:
  • Trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, s? d?ng nt T?m ki?m ? t?m ki?m cmd, sau ch?m ho?c b?m D?u nh?c L?nh.
  • Trong cc phin b?n Windows tr?c , b?m vo B?t ?u, b?m Ch?y, nh?p cmd.exe r?i nh?n Enter.

 2. Nh?p set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ri nhn Enter.
 3. Nh?p Start DEVMGMT.MSC r?i nh?n Enter.
 4. Bm Xem ri bm Hin thi Thit bi n.
 5. M rng cy B iu hp Mang.
 6. Bm chut phai vao b iu hp mang bi m ri bm G cai t.

Phng phap 2

Tin ich DevCon la tin ich d?u nh?c lnh hoat ng nh bin phap thay th cho Trinh quan ly Thit bi. Khi ban s dung DevCon, ban co th kich hoat, v hiu hoa, khi ng lai, cp nht, xoa va truy vn cac thit bi ca nhn hoc nhom thit bi. s dung DevCon, lam theo nhng bc sau:
 1. Tai xung cng cu DevCon bng cach bm vao s bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
  311272 Cac chc nng tin ich dong lnh DevCon c dung thay cho B quan ly Thit bi
 2. M goi nhi phn cng cu DevCon 32-bit hoc 64-bit thanh cp ni b.
 3. Bm Bt u, bm Chay, nhp cmd ri bm Enter. N?u b?n ang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012, h?y s? d?ng nt T?m ki?m ? t?m ki?m cmd.
 4. Nh?p CD:\<path_to_binaries> chuy?n t?i v? tr ?t devcon.exe.
 5. Ch?y l?nh sau ? li?t k t?t c? cc b? i?u h?p m?ng hi?n c:
  devcon listclass net
 6. Ch?y l?nh sau y ? truy xu?t t?t c? cc b? i?u h?p m?ng:
  devcon findall =net
 7. ?i v?i cc b? i?u h?p m?ng khng ?c li?t k trong k?t qu? c?a l?nh ?u tin, h?y ghi ID th?c th? c?a cc m?c r?i ch?y l?nh sau:
  devcon -r remove<ID th?c th?>
  V d?: ch?y l?nh sau:
  devcon -r remove "@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0"
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed

Thng tin thm

Khi ban nhn c thng bao li ?c ? c?p trong phn "Triu chng", b iu hp mang c tao ban sao hoc bi n khng xut hin trong Trinh quan ly Thit bi tr khi ban lam theo cac bc trong bai vit nay. Trinh quan ly Thit bi hin thi b iu hp mang va b? i?u h?p m?ng th?ng c ghi tip "#2" vao tn.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 269155 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? kha:
kberrmsg kbhardware kbprb w2000device kbfixme kbmsifixme KB269155

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com