Gói tích l?y 4 có s?n cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2691943 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Gói tích l?y cho Microsoft Host Integration Server 2010 đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm" ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong máy ch? trư?c Integration Server 2010 s?a ch?a phát hành.

Quan tr?ng Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các thành ph?n s?n ph?m gói. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t này tích l?y (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
  • T?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong tích l?y C?p Nh?t gói 1 thông qua gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.
  • M?t s? hotfixes cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 và máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006
  • M?t s? c?i ti?n b? sung

Lưu ? C?p Nh?t tích l?y này không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft Enterprise đơn kí nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho các máy ch? SSO đ?c l?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

tích h?p d? li?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài KBMô t?
2695647Kh?c ph?c: Các nhà cung c?p qu?n l? cho DB2 không thành công khi b?n s? d?ng ESSO sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2699274Kh?c ph?c: XML không chính xác có th? đư?c t?o ra khi b?n c? g?ng t?o ra m?t updategram b?ng cách s? d?ng các b? chuy?n đ?i BizTalk cho các t?p tin máy ch?

Máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? nhà thi?t k?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài KBMô t?
2692557Kh?c ph?c: Các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i không tr? v? l?i khi nó không th? t?i các liên k?t.NET Framework h?i t?i máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2692916Kh?c ph?c: Các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i không chính xác chuy?n m?t s? t?p tin khi b?n g?i nhi?u t?p tin đ? x? l? t?i máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 4 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010. Gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a gói cumulative update C?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4552.2153,80826-May-201201: 41x 86
Accessddm.dll8.5.4552.288,28026-May-201201: 41x 86
Adloc.dll8.5.4552.230,92826-May-201201: 41x 86
Db2oledb.dll8.5.4552.2633,04826-May-201201: 41x 86
Dbgtrace.dll8.5.4552.251,41626-May-201201: 41x 86
Ddm.dll8.5.4552.275,97626-May-201201: 41x 86
Ddmserv.exe8.5.4552.275,98426-May-201201: 41x 86
Ddmstr.dll8.5.4552.267,79226-May-201201: 41x 86
Delnamespace.exe8.5.4552.216,09626-May-201201: 41x 86
Democfg.dll8.5.4552.2129,23226-May-201201: 41x 86
Drdaresync.exe8.5.4552.2530,64826-May-201201: 41x 86
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng59,60826-May-201201: 41x 86
Duwtcpcleanup.SQLkhông áp d?ng1,28307-May-201218: 03không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4552.263,70426-May-201201: 41x 86
Fmistr32.dll8.5.4552.218.136 ngư?i26-May-201201: 41x 86
Hipadmin.dll8.5.4552.2207,06426-May-201201: 41x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4552.2637,15226-May-201201: 41x 86
Hipobjects.dll8.5.4552.21,272,02426-May-201201: 41x 86
Hisconfig.dll8.5.4552.2506,07226-May-201201: 41x 86
Histrace.exe8.5.4552.2116,95226-May-201201: 41x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4552.267,80826-May-201201: 41x 86
Ibmcobol.xmlkhông áp d?ng83,79807-May-201218: 03không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlkhông áp d?ng67,57407-May-201218: 03không áp d?ng
Linkcfg.exe8.5.4552.224,27226-May-201201: 41x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4552.2387,28826-May-201201: 41x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4552.2133,37626-May-201201: 41x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4552.288,32826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4552.280,16826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4552.2399,67226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4552.284,26426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4552.21,304,86426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4552.2198,93626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4552.259,65626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4552.280,14426-May-201201: 42x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4552.2276,75226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4552.2395,55226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4552.2194,84026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4552.251,49626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4552.263,83226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4552.247.36826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4552.276,07226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4552.2166,17626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4552.280,17626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4552.255,57626-May-201201: 42x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dotnetinvoker.dll8.5.4552.231.00026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4552.288,36026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4552.235,10426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplhelper.dll8.5.4552.235,08826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4552.255,58426-May-201201: 42x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4552.263,76826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4552.243,30426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,56026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4552.2166,16026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipgen.dll8.5.4552.222,28026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4552.247,38426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4552.284,26426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4552.2104,76026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4552.243,27226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.5.4552.255,57626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4552.255,58426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4552.263,76826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4552.243,30426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4552.247,40826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4552.2735,51226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4552.217,20826-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4552.263,78426-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.5.4552.2141,59226-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4552.215,65626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4552.2100,64026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4552.2272,66426-May-201201: 42x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkgui.dll8.5.4080.076,05626-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4552.267,88026-May-201201: 41x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4552.218,72026-May-201201: 42x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4552.2465,18426-May-201201: 41x 86
Mmcsna.dll8.5.4552.2342,22426-May-201201: 41x 86
Mngagent.exe8.5.4552.2129,24026-May-201201: 42x 86
Mngbase.dll8.5.4552.2116,94426-May-201201: 41x 86
Mngcli.exe8.5.4552.2129,23226-May-201201: 42x 86
Mngext.dll8.5.4552.225,29626-May-201201: 41x 86
Mngsna.dll8.5.4552.2137,42426-May-201201: 41x 86
Mobase.dll8.5.4552.2338,12826-May-201201: 41x 86
Msdrda.dll8.5.4552.2985,29626-May-201201: 41x 86
Prmngext.dll8.5.4552.267,80026-May-201201: 41x 86
Remcfg.dll8.5.4552.2182,48026-May-201201: 42x 86
Resyncsvc.exe8.5.4552.2145,62426-May-201201: 41x 86
Siserver.exe8.5.4552.2243,92826-May-201201: 42x 86
Snaadmin.dll8.5.4552.2346,32826-May-201201: 41x 86
Snabase.exe8.5.4552.2264,40026-May-201201: 41x 86
Snacfg.dll8.5.4552.2297,16826-May-201201: 41x 86
Snadmod.dll8.5.4552.2846,03226-May-201201: 41x 86
Snadump.dll8.5.4552.216,59226-May-201201: 41x 86
Snaip.dll8.5.4552.2121,04026-May-201201: 41x 86
Snaip6.dll8.5.4552.2121,04026-May-201201: 41x 86
Snaipcfg.dll8.5.4552.2149,72026-May-201201: 41x 86
Snaipdlc.dll8.5.4552.21,013,97626-May-201201: 41x 86
Snalink.dll8.5.4552.263,69626-May-201201: 41x 86
Snalm.dll8.5.4552.267,79226-May-201201: 41x 86
Snamanag.dll8.5.4552.2141,52826-May-201201: 41x 86
Snanls.dll8.5.4552.2121,04026-May-201201: 41x 86
Snaprint.exe8.5.4552.292,37626-May-201201: 41x 86
Snareg.dll8.5.4552.239,63226-May-201201: 41x 86
Snaservr.exe8.5.4552.2694,48826-May-201201: 41x 86
Snasii.dll8.5.4552.236,56026-May-201201: 41x 86
Snasvc.dll8.5.4552.216,08026-May-201201: 41x 86
Snatrc.dll8.5.4552.280,08026-May-201201: 41x 86
Snatrcsn.dll8.5.4552.255,51226-May-201201: 41x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4552.2177,45626-May-201201: 41x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4552.2120,10426-May-201201: 41x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4552.2177,46426-May-201201: 41x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4552.2177,44826-May-201201: 41x 86
T3mngext.dll8.5.4552.259,60826-May-201201: 41x 86
T5mngext.dll8.5.4552.259,60826-May-201201: 41x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4552.263,72026-May-201201: 41x 86
Tn3servr.exe8.5.4552.2260,31226-May-201201: 41x 86
Trcipdlc.dll8.5.4552.23,037,40026-May-201201: 41x 86
Trcservr.exe8.5.4552.2932,05626-May-201201: 41x 86
Trnsbidi.dll8.5.4552.275,99226-May-201201: 41x 86
Wappc32.dll8.5.4552.2198,86426-May-201201: 41x 86
Wcpic32.dll8.5.4552.2112,84826-May-201201: 41x 86
Winappc.dll8.5.4552.211,98426-May-201201: 41x 86
Wincsv32.dll8.5.4552.251,41626-May-201201: 41x 86
Winmgt32.dll8.5.4552.267,80026-May-201201: 41x 86
Winrui32.dll8.5.4552.2100,56826-May-201201: 41x 86
Winsli32.dll8.5.4552.2121,04826-May-201201: 41x 86
Wmisna.dll8.5.4552.2334,03226-May-201201: 41x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4552.2112,87226-May-201201: 41x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4552.280,09626-May-201201: 41x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4552.2153,80826-May-201201: 56x 86
Accessddm.dll8.5.4552.288,28026-May-201201: 56x 86
Adloc.dll8.5.4552.230,92826-May-201201: 56x 86
Db2oledb.dll8.5.4552.2633,04826-May-201201: 56x 86
Dbgtrace.dll8.5.4552.251,41626-May-201201: 56x 86
Ddm.dll8.5.4552.275,97626-May-201201: 56x 86
Ddmserv.exe8.5.4552.275,98426-May-201201: 56x 86
Ddmstr.dll8.5.4552.267,79226-May-201201: 56x 86
Delnamespace.exe8.5.4552.216,09626-May-201201: 56x 86
Democfg.dll8.5.4552.2129,23226-May-201201: 56x 86
Drdaresync.exe8.5.4552.2530,64826-May-201201: 56x 86
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng59,60826-May-201201: 56x 86
Duwtcpcleanup.SQLkhông áp d?ng1,28307-May-201218: 03không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4552.263,70426-May-201201: 56x 86
Fmistr32.dll8.5.4552.218.136 ngư?i26-May-201201: 56x 86
Hipadmin.dll8.5.4552.2207,06426-May-201201: 56x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4552.2637,15226-May-201201: 56x 86
Hipobjects.dll8.5.4552.21,272,02426-May-201201: 56x 86
Hisconfig.dll8.5.4552.2506,07226-May-201201: 56x 86
Histrace.exe8.5.4552.2116,95226-May-201201: 56x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4552.267,80826-May-201201: 56x 86
Ibmcobol.xmlkhông áp d?ng83,79807-May-201218: 03không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlkhông áp d?ng67,57407-May-201218: 03không áp d?ng
Linkcfg.exe8.5.4552.224,27226-May-201201: 56x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4552.2387,28826-May-201201: 56x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4552.2133,37626-May-201201: 56x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4552.288,32826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4552.280,16826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4552.2399,67226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4552.284,26426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4552.21,304,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4552.2198,93626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4552.259,65626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4552.280,14426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4552.2276,75226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4552.2395,55226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4552.2194,84026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4552.251,49626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4552.263,83226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4552.247.36826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4552.276,07226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4552.2166,17626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4552.280,17626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4552.255,57626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dotnetinvoker.dll8.5.4552.231.00026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4552.288,36026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4552.235,10426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplhelper.dll8.5.4552.235,08826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4552.255,58426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4552.263,76826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4552.243,30426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,56026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4552.2166,16026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipgen.dll8.5.4552.222,28026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4552.247,38426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4552.284,26426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4552.2104,76026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4552.243,27226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.5.4552.255,57626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4552.255,58426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4552.263,76826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4552.243,30426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4552.247,40826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4552.2735,51226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4552.217,20826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4552.263,78426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.5.4552.2141,59226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4552.215,65626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4552.2100,64026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4552.2272,66426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkgui.dll8.5.4080.076,05626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4552.267,88026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4552.218,72026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4552.2465,18426-May-201201: 56x 86
Mmcsna.dll8.5.4552.2342,22426-May-201201: 56x 86
Mngagent.exe8.5.4552.2129,24026-May-201201: 56x 86
Mngbase.dll8.5.4552.2116,94426-May-201201: 56x 86
Mngcli.exe8.5.4552.2129,23226-May-201201: 56x 86
Mngext.dll8.5.4552.225,29626-May-201201: 56x 86
Mngsna.dll8.5.4552.2137,42426-May-201201: 56x 86
Mobase.dll8.5.4552.2338,12826-May-201201: 56x 86
Msdrda.dll8.5.4552.2985,29626-May-201201: 56x 86
Prmngext.dll8.5.4552.267,80026-May-201201: 56x 86
Remcfg.dll8.5.4552.2182,48026-May-201201: 56x 86
Resyncsvc.exe8.5.4552.2145,62426-May-201201: 56x 86
Siserver.exe8.5.4552.2243,92826-May-201201: 56x 86
Snaadmin.dll8.5.4552.2346,32826-May-201201: 56x 86
Snabase.exe8.5.4552.2264,40026-May-201201: 56x 86
Snacfg.dll8.5.4552.2297,16826-May-201201: 56x 86
Snadmod.dll8.5.4552.2846,03226-May-201201: 56x 86
Snadump.dll8.5.4552.216,59226-May-201201: 56x 86
Snaip.dll8.5.4552.2121,04026-May-201201: 56x 86
Snaip6.dll8.5.4552.2121,04026-May-201201: 56x 86
Snaipcfg.dll8.5.4552.2149,72026-May-201201: 56x 86
Snaipdlc.dll8.5.4552.21,013,97626-May-201201: 56x 86
Snalink.dll8.5.4552.263,69626-May-201201: 56x 86
Snalm.dll8.5.4552.267,79226-May-201201: 56x 86
Snamanag.dll8.5.4552.2141,52826-May-201201: 56x 86
Snanls.dll8.5.4552.2121,04026-May-201201: 56x 86
Snaprint.exe8.5.4552.292,37626-May-201201: 56x 86
Snareg.dll8.5.4552.239,63226-May-201201: 56x 86
Snaservr.exe8.5.4552.2694,48826-May-201201: 56x 86
Snasii.dll8.5.4552.236,56026-May-201201: 56x 86
Snasvc.dll8.5.4552.216,08026-May-201201: 56x 86
Snatrc.dll8.5.4552.280,08026-May-201201: 56x 86
Snatrcsn.dll8.5.4552.255,51226-May-201201: 56x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4552.2177,45626-May-201201: 56x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4552.2120,10426-May-201201: 56x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4552.2177,46426-May-201201: 56x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4552.2177,44826-May-201201: 56x 86
T3mngext.dll8.5.4552.259,60826-May-201201: 56x 86
T5mngext.dll8.5.4552.259,60826-May-201201: 56x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4552.263,72026-May-201201: 56x 86
Tn3servr.exe8.5.4552.2260,31226-May-201201: 56x 86
Trcipdlc.dll8.5.4552.23,037,40026-May-201201: 56x 86
Trcservr.exe8.5.4552.2932,05626-May-201201: 56x 86
Trnsbidi.dll8.5.4552.275,99226-May-201201: 56x 86
Wappc32.dll8.5.4552.2198,86426-May-201201: 56x 86
Wcpic32.dll8.5.4552.2112,84826-May-201201: 56x 86
Winappc.dll8.5.4552.211,98426-May-201201: 56x 86
Wincsv32.dll8.5.4552.251,41626-May-201201: 56x 86
Winmgt32.dll8.5.4552.267,80026-May-201201: 56x 86
Winrui32.dll8.5.4552.2100,56826-May-201201: 56x 86
Winsli32.dll8.5.4552.2121,04826-May-201201: 56x 86
Wmisna.dll8.5.4552.2334,03226-May-201201: 56x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4552.2112,87226-May-201201: 56x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4552.280,09626-May-201201: 56x 86
802cfg.dll8.5.4552.2166,60826-May-201201: 56x 64
Accessddm.dll8.5.4552.296,98426-May-201201: 56x 64
Adloc.dll8.5.4552.236,04826-May-201201: 56x 64
Db2oledb.dll8.5.4552.2882,39226-May-201201: 56x 64
Dbgtrace.dll8.5.4552.264,21626-May-201201: 56x 64
Ddm.dll8.5.4552.283,65626-May-201201: 56x 64
Ddmserv.exe8.5.4552.287,24826-May-201201: 56x 64
Ddmstr.dll8.5.4552.256,01626-May-201201: 56x 64
Delnamespace.exe8.5.4552.217,63226-May-201201: 56x 64
Democfg.dll8.5.4552.2132,81626-May-201201: 56x 64
Drdaresync.exe8.5.4552.2718,55226-May-201201: 56x 64
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng62,68026-May-201201: 56x 64
Duwtcpcleanup.SQLkhông áp d?ng1,28307-May-201218: 03không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4552.267,80026-May-201201: 56x 64
Fmistr32.dll8.5.4552.219,67226-May-201201: 56x 64
Hipadmin.dll8.5.4552.2285,40026-May-201201: 56x 64
Hipadminclasses.dll8.5.4552.21,155,80826-May-201201: 56x 64
Hipobjects.dll8.5.4552.22,204,37626-May-201201: 56x 64
Hisconfig.dll8.5.4552.2506,07226-May-201201: 56x 86
Histrace.exe8.5.4552.2116,95226-May-201201: 56x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4552.286,75226-May-201201: 56x 64
Linkcfg.exe8.5.4552.228,88026-May-201201: 56x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4552.2133,37626-May-201201: 56x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4552.288,32826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4552.280,16826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4552.2399,67226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4552.284,26426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4552.21,304,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4552.2198,93626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4552.269,89626-May-201201: 56x 64
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4552.280,14426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4552.2276,75226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4552.2395,55226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4552.2194,84026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4552.251,49626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4552.263,83226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4552.247.36826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4552.276,07226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4552.2166,17626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4552.280,17626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4552.255,57626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dotnetinvoker.dll8.5.4552.231.00026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4552.288,36026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4552.235,10426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplhelper.dll8.5.4552.235,08826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4552.255,58426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4552.263,76826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4552.243,30426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,56026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4552.2166,16026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipgen.dll8.5.4552.222,28026-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4552.247,38426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4552.284,26426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4552.267,86426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4552.291,96026-May-201201: 56x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4552.243,27226-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.5.4552.255,57626-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4552.255,58426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4552.263,76826-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4552.243,30426-May-201201: 56x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4552.247,40826-May-201201: 56x 86
Mmcsna.dll8.5.4552.2445,64826-May-201201: 56x 64
Mngagent.exe8.5.4552.2149,20826-May-201201: 56x 64
Mngbase.dll8.5.4552.2152,27226-May-201201: 56x 64
Mngcli.exe8.5.4552.2148,68826-May-201201: 56x 64
Mngext.dll8.5.4552.229,90426-May-201201: 56x 64
Mngsna.dll8.5.4552.2159,95226-May-201201: 56x 64
Mobase.dll8.5.4552.2500,94426-May-201201: 56x 64
Msdrda.dll8.5.4552.21,712,84826-May-201201: 56x 64
Prmngext.dll8.5.4552.263,70426-May-201201: 56x 64
Remcfg.dll8.5.4552.2184,01626-May-201201: 56x 64
Resyncsvc.exe8.5.4552.2163,54426-May-201201: 56x 64
Siserver.exe8.5.4552.2306,39226-May-201201: 56x 64
Snaadmin.dll8.5.4552.2500,44026-May-201201: 56x 64
Snabase.exe8.5.4552.2296,65626-May-201201: 56x 64
Snacfg.dll8.5.4552.2389,84026-May-201201: 56x 64
Snadmod.dll8.5.4552.21,051,85626-May-201201: 56x 64
Snadump.dll8.5.4552.218,64026-May-201201: 56x 64
Snaip.dll8.5.4552.2131,28026-May-201201: 56x 64
Snaip6.dll8.5.4552.2135,88826-May-201201: 56x 64
Snaipcfg.dll8.5.4552.2196,31226-May-201201: 56x 64
Snaipdlc.dll8.5.4552.21,399,00026-May-201201: 56x 64
Snalink.dll8.5.4552.270,35226-May-201201: 56x 64
Snalm.dll8.5.4552.269,32826-May-201201: 56x 64
Snamanag.dll8.5.4552.2181,46426-May-201201: 56x 64
Snanls.dll8.5.4552.2130,25626-May-201201: 56x 64
Snaprint.exe8.5.4552.292,88826-May-201201: 56x 64
Snareg.dll8.5.4552.249,87226-May-201201: 56x 64
Snaservr.exe8.5.4552.2968,40826-May-201201: 56x 64
Snasii.dll8.5.4552.248,84826-May-201201: 56x 64
Snasvc.dll8.5.4552.218,12826-May-201201: 56x 64
Snatrc.dll8.5.4552.290,83226-May-201201: 56x 64
Snatrcsn.dll8.5.4552.256,02426-May-201201: 56x 64
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4552.2205,10426-May-201201: 56x 64
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4552.2120,10426-May-201201: 56x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4552.2205,11226-May-201201: 56x 64
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4552.2205,09626-May-201201: 56x 64
T3mngext.dll8.5.4552.257,56026-May-201201: 56x 64
T5mngext.dll8.5.4552.257,56026-May-201201: 56x 64
Tn3servr.exe8.5.4552.2320,21626-May-201201: 56x 64
Trcipdlc.dll8.5.4552.23,787,99226-May-201201: 56x 64
Trcservr.exe8.5.4552.21,262,80826-May-201201: 56x 64
Trnsbidi.dll8.5.4552.268,31226-May-201201: 56x 64
Wappc32.dll8.5.4552.2252,62426-May-201201: 56x 64
Wcpic32.dll8.5.4552.2115,40826-May-201201: 56x 64
Winappc.dll8.5.4552.212,49626-May-201201: 56x 64
Wincsv32.dll8.5.4552.249,88026-May-201201: 56x 64
Winmgt32.dll8.5.4552.275,99226-May-201201: 56x 64
Winrui32.dll8.5.4552.2105,17626-May-201201: 56x 64
Winsli32.dll8.5.4552.2133,33626-May-201201: 56x 64
Wmisna.dll8.5.4552.2606,92826-May-201201: 56x 64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4552.2151,78426-May-201201: 56x 64
Wmisnastatus.dll8.5.4552.2111,32826-May-201201: 56x 64

Thu?c tính

ID c?a bài: 2691943 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2691943 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2691943

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com