Làm th? nào đ? di chuy?n m?t c?a s? máy ch? c?m t? m?t tên mi?n khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269196 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Windows clustering cung c?p s?n sàng cao c?a tài nguyên máy ch?. Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n m?t c?a s? máy ch? c?m t? m?t tên mi?n khác.

Chú ý Chúng tôi không khuyên b?n nên th?c hi?n các lo?i di chuy?n trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.

THÔNG TIN THÊM

V? c?a m?t s? ph? thu?c gia tăng vào d?ch v? mi?n Active Directory, Microsoft không h? tr? di chuy?n m?t đ? đư?c cài đ?t và c?u h?nh Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 dß?? c?m t? m?t tên mi?n khác. Các bư?c sau đây không ph?i là cho Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n ph?i t?o m?t c?m m?i. Ngoài ra, b?n ph?i recluster cao có s?n các ?ng d?ng.

M?c dù b?n có th? di chuy?n m?t c?m máy ch? d?a trên Microsoft Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 d?a trên máy ch? c?m t? m?t tên mi?n khác, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xây d?ng l?i c?m sao trong tên mi?n m?i đ? cho t?t c? các cài đ?t d?ch v? và các ?ng d?ng đư?c c?u h?nh đúng trong tên mi?n m?i. B?n có th? s? d?ng các bư?c trong bài vi?t này đ? kích ho?t d?ch v? c?m đ? b?t đ?u và v?n hành trong m?t tên mi?n m?i. Tuy nhiên, lưu ? r?ng các bư?c sau s? không làm cho ch?c ch?n r?ng t?t c? các ngu?n l?c s? có s?n trong tên mi?n m?i.

Chú ý
 • Microsoft không cung c?p h? tr? đ? qu?n tr? viên c? g?ng di chuy?n tài nguyên t? m?t tên mi?n khác n?u các ho?t đ?ng n?m bên dư?i là không đư?c h? tr?. Ví d?, Microsoft không cung c?p h? tr? đ? qu?n tr? viên c? g?ng đ? di chuy?n m?t máy ch? Microsoft Exchange t? m?t tên mi?n khác.
 • B?n không th? chuy?n Windows NT 4.0 d?a trên c?m t? m?t tên mi?n khác n?u b?t k? c?a các nút trong c?m sao là b? đi?u khi?n vùng.
C?nh báo Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n th?c hi?n m?t sao lưu đ?y đ? c?a t?t c? các d? li?u trên t?t c? các chia s? đ?a c?ng trên m?i nút trong c?m sao trư?c khi b?n c? g?ng di chuy?n c?m sao.

Các bư?c trong bài vi?t này cho phép các d?ch v? c?m b?t đ?u trong tên mi?n m?i. Tuy nhiên, b?n có th? không mang l?i cho các các ngu?n l?c tr?c tuy?n trong tên mi?n m?i, và các ngu?n l?c có th? đư?c mang tr?c tuy?n không th? làm vi?c m?t cách chính xác.

Đ? di chuy?n c?m:
 1. T?o m?t trương m?c ngư?i dùng cho các d?ch v? c?m ? m?i tên mi?n. B?n ph?i đ?m b?o r?ng không có đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPOs) ho?c b?o m?t m?u yêu c?u lo?i b? b?t k? nh?ng quy?n l?i này. Trương m?c ngư?i dùng ph?i có các quy?n sau đây:
  • Khóa trang trong b? nh?.
  • Đăng nh?p như m?t d?ch v?.
  • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành. (Windows 2000 và Windows Server 2003)
  • Sao lưu t?p và thư m?c.
  • Tăng h?n ng?ch.
  • Tăng l?ch tr?nh ưu tiên.
  • T?i và d? b? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.
  • Khôi ph?c t?p tin và thư m?c.
  • Đi?u ch?nh b? nh? h?n ng?ch cho m?t quá tr?nh (Windows Server 2003).

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài kho?n d?ch v? c?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   269229Làm th? nào đ? t? tái t?o tài kho?n d?ch v? c?m

  Ngoài ra, tài kho?n d?ch v? c?m ph?i có quy?n hành chính trên t?t c? các nút trong c?m sao.
 2. Đ?t các Kh?i đ?ng giá tr? cho các d?ch v? c?m Hư?ng d?n s? d?ng trên t?t c? các nút trong c?m sao:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  2. Nh?p vào D?ch v? c?m, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng.
  3. Thay đ?i các Lo?i kh?i đ?ng t? T? đ?ng đ? Hư?ng d?n s? d?ng.
  4. Nh?p vào Ok.
 3. D?ng d?ch v? c?m trên t?t c? các c?m các nút:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  2. Nh?p vào D?ch v? c?m, và sau đó nh?p vào D?ng.
 4. B?t t?t t?t c? các nút ngo?i tr? m?t.
 5. Di chuy?n nút vào ph?m vi m?i b?ng cách s? d?ng th? t?c thích h?p c?a b?n h? đi?u hành. Hoàn t?t quá tr?nh, và sau đó kh?i đ?ng l?i nút.
 6. Vào nút, thay đ?i tài kho?n d?ch v? đư?c s? d?ng b?i c?m d?ch v? đ? đăng nh?p vào vùng trương m?c ngư?i dùng mà b?n ch? c?n t?o.
 7. Kh?i đ?ng d?ch v? c?m trên nút đó.
 8. S? d?ng c?m ngư?i qu?n tr? đ? xác minh r?ng không có không có các v?n đ?. C? g?ng đ? mang l?i cho t?t c? các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n. Ki?m tra các ch?c năng c?a t?t c? tài nguyên t? máy tính khách hàng, và sau đó ki?m tra Nh?t k? s? ki?n ngư?i xem h? th?ng cho l?i tin nh?n.

  Chú ý T?i th?i đi?m này, b?n v?n có th? h?y b? vi?c di chuy?n b?ng cách di chuy?n nút này tr? l?i vào các tên mi?n c? và b?t đ?u các giao đi?m không đư?c di chuy?n.
 9. N?u vi?c di chuy?n nút đ?u tiên là thành công, ti?p t?c di chuy?n các nút khác trong c?m sao đ?n vi?c b?t đ?u tên mi?n m?i v?i bư?c 5 cho m?i nút.
C?nh báo N?u b?n di chuy?n m?t máy tính có m?t ?o Microsoft SQL Server 7.0 Ví d? cho m?t tên mi?n, và b?n không ph?i l?n đ?u tiên uncluster SQL Server 7.0, các SQL tài nguyên c?m có th? th?t b?i. Do c?a s? th?t b?i c?a SQL Server 7.0, b?n có th? ph?i làm vi?c v?i Microsoft CSS đ? t? uncluster SQL Server 7.0. Sau khi b?n đ? unclustered SQL Server 7.0, b?n ph?i s? d?ng c?m SQL Thu?t s? chuy?n đ?i d? ph?ng đ? thi?t l?p l?i nhóm SQL Server máy tính c?a b?n. B?n có th? c?ng có hoàn toàn lo?i b? SQL Server 7.0, và sau đó cài đ?t l?i nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? ph?i làm g? n?u b?n ph?i di chuy?n m?t c?m SQL Server 2000 th?m đ? m?t tên mi?n m?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319016Làm th? nào đ? thay đ?i tên mi?n cho m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2000
Chú ý N?u máy ch? DNS c?a b?n đang ? m?t vùng an toàn, đăng k? tên DNS có th? b? ?nh hư?ng. Trong m?t khu DNS an toàn, các ch?ng ch? c?a tài kho?n th?c hi?n các đăng k? b? b?t và đư?c lưu tr? v?i các h? sơ. Đi?u này b?o v? chúng t? đư?c c? thay th? v?i giá tr? không chính xác. Cho m?t c?m máy ch? ?o, b?n g?c tài kho?n d?ch v? c?m sao s? đư?c s? d?ng cho vi?c này m?c đích. B?n có th? xem DNS đăng k? th?t b?i trong các b?n ghi h? th?ng t? ch?c s? ki?n, thư?ng l?i 9005 (t? ch?i). N?u đi?u này x?y ra, xóa các h? sơ trên các DNS h? ph?c v?, và mang l?i cho tên m?ng gián tuy?n, sau đó tr?c tuy?n m?t l?n n?a đ? các m?i ?y nhi?m có th? đư?c ghi l?i v?i vi?c đăng k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 269196 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb kbenv kbhowto kbmt KB269196 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:269196

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com