Làm th? nào đ? t? tái t?o tài kho?n d?ch v? c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269229 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong quá tr?nh cài đ?t cho các d?ch v? Microsoft Cluster, trương m?c đ? ch? đ?nh tên mi?n đư?c c?p quy?n đó là c?n thi?t cho các d?ch v? c?m ho?t đ?ng chính xác. N?u b?n đ? bao gi? có đ? thay đ?i ho?c tái t?o các tài kho?n, b?n ph?i t? trao nh?ng quy?n quay l?i trương m?c vùng đư?c s? d?ng đ? ch?y d?ch v? Cluster, trên m?i nút c?a c?m. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng các chính sách b?o m?t không lo?i b? quy?n hay đi?u kho?n t? tài kho?n d?ch v? Cluster. N?u quy?n ho?c quy?n đư?c g? b? t? tài kho?n d?ch v? c?m, d?ch v? c?m có th? không c?n ho?t đ?ng.

THÔNG TIN THÊM

Tài kho?n đư?c s? d?ng đ? ch?y d?ch v? c?m ph?i có t?i thi?u m?t tài kho?n ngư?i dùng tên mi?n c?p, và nó ph?i đư?c thêm vào nhóm hành chính đ?a phương trên m?i nút trong c?m sao. Thêm các tài kho?n cho nhóm qu?n tr? viên đ?a phương m?i nút trong c?m sao b?ng cách s? d?ng ho?c công c? qu?n l? ngư?i dùng trong Microsoft Windows NT 4.0, ho?c qu?n l? máy tính trong Microsoft Windows 2000 Server ho?c trong Microsoft Windows Server 2003.

Chú ý Nhi?u ngư?i trong s? các quy?n đư?c đ? c?p trong ph?n này đư?c phân công "c?a ?y quy?n." Tài kho?n d?ch v? c?m ph?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương trên nút. V? v?y, n?u nhóm ngư?i qu?n tr? đ?a phương có quy?n c? th?, thông thư?ng b?n không có thêm tài kho?n d?ch v? c?m. Tuy nhiên, n?u b?n đang g?p khó khăn v?i các quy?n cho tài kho?n d?ch v? c?m, b?n r? ràng có th? c?p cho t?t c? các quy?n tr?c ti?p vào tài kho?n mà b?t đ?u d?ch v? Cluster. Trong Windows Server 2003, m?t cách r? ràng b?n ph?i gán tài kho?n d?ch v? c?m sao vào nhóm qu?n tr? viên đ?a phương c?a m?i nút. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812877D?ch v? c?m không b?t đ?u sau khi b?n nâng c?p lên Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p
Đ?m b?o r?ng các quy?n sau đây c?a ngư?i dùng đư?c c?p cho nhóm ngư?i qu?n tr? c?c b? ho?c tài kho?n d?ch v? c?m c?p tên mi?n.

Windows Server 2003

Chú ý N?u b?n thay đ?i tài kho?n đư?c s? d?ng đ? ch?y d?ch v? c?m, b?n ph?i s? d?ng Qu?n l? máy tính cho Windows Server 2003 đ? thay đ?i thông tin tài kho?n trên m?i nút trong c?m sao. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u máy tính qu?n l? cho Windows Server 2003, m? r?ng các D?ch v? và ?ng d?ng chi nhánh, và sau đó b?m vào các D?ch v? chi nhánh.
 2. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào D?ch v? c?m. Ch?n các Đăng nh?p tab, và sau đó C?p nh?t thông tin tài kho?n.
Ho?t đ?ng chính xác trong Microsoft Windows Server 2003, trương m?c d?ch v? c?m r? ràng yêu các quy?n sau đây cho t?t c? các nút trong c?m sao:
 • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành
 • Đi?u ch?nh b? nh? h?n ng?ch cho m?t quá tr?nh
 • Sao lưu t?p và thư m?c
 • Tăng l?ch tr?nh ưu tiên
 • Đăng nh?p như m?t d?ch v?
 • Khôi ph?c t?p tin và thư m?c
Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng nhóm qu?n tr? viên đ?a phương có quy?n truy c?p vào quy?n ngư?i dùng sau:
 • G? l?i chương tr?nh
 • M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c
 • Qu?n l? ki?m toán và b?o m?t đăng nh?p
B?n có th? c?p cho nh?ng quy?n l?i này ? nh?ng đ?a đi?m sau:
Đ?a phương b?o m?t Settings\Local Policy\Security Policies\User quy?n chuy?n như?ng
Chú ý N?u b?n t?o thi?t đ?t chính sách nhóm đ? c?p nh?t các M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c quy?n chính sách thi?t l?p, h?y ch?c ch?n r?ng tài kho?n d?ch v? c?m đư?c li?t kê trong chính sách thi?t ngoài ra nhóm qu?n tr? viên đ?a phương và tài kho?n đư?c g?i là d?ch v?. N?u tài kho?n d?ch v? c?m không đư?c li?t kê, máy tính không c?n có th? truy c?p đ?n phương ti?n qu?n l? Windows (WMI). Theo m?c đ?nh, các tài kho?n này đư?c li?t kê trong các M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c quy?n chính sách. Tuy nhiên, n?u b?n t?o thi?t đ?t chính sách nhóm mà không c?n thêm tài kho?n d?ch v? c?m, các thi?t l?p chính sách đ?a phương ghi đè và truy c?p WMI không thành công.

Windows 2000 Server

Chú ý N?u b?n thay đ?i tài kho?n đư?c s? d?ng đ? ch?y d?ch v? c?m, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? bàn làm vi?c, b?m B?t đ?u, và sau đó nh?p vào T?t c? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào D?ch v?. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào D?ch v? c?m.
 3. Ch?n các Đăng nh?p tab, và c?p nh?t thông tin tài kho?n.
Tài kho?n d?ch v? c?m đ?i h?i các quy?n sau đây trên t?t c? các nút trong c?m sao đ? ho?t đ?ng t?t:
 • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành.
 • Sao lưu t?p và thư m?c.
 • Tăng h?n ng?ch.
 • Tăng l?ch tr?nh ưu tiên.
 • T?i và d? b? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.
 • Khóa trang trong b? nh?.
 • Đăng nh?p như m?t d?ch v?.
 • Khôi ph?c t?p tin và thư m?c.
Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng nhóm qu?n tr? viên đ?a phương có quy?n truy c?p vào quy?n ngư?i dùng sau:
 • G? l?i chương tr?nh
 • M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c
 • Qu?n l? ki?m toán và b?o m?t đăng nh?p
B?n có th? c?p cho nh?ng quy?n l?i này t?i v? trí sau:
Đ?a phương b?o m?t Settings\Local Policy\Security Policies\User quy?n chuy?n như?ng

Windows NT 4.0

Đ? c?u h?nh các quy?n c?a ngư?i dùng vào m?t nút c?m Windows NT 4.0, b?m Qu?n l? ngư?i dùng, b?m Chính sách, b?m Ngư?i s? d?ng quy?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m Hi?n th? cho ngư?i dùng cao c?p quy?n.

Tài kho?n d?ch v? c?m đ?i h?i các quy?n sau đây trên t?t c? các nút trong c?m sao đ? ho?t đ?ng t?t:
 • Sao lưu t?p và thư m?c
 • Tăng h?n ng?ch
 • Tăng l?ch tr?nh ưu tiên
 • T?i và d? b? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?
 • Khóa trang trong b? nh?
 • Đăng nh?p như m?t d?ch v?
 • Khôi ph?c t?p tin và thư m?c

B? sung đi?u c?n xem xét

Khi b?n lo?i b? m?t yêu c?u ngay t? tài kho?n d?ch v? c?m, b?n có th? gây ra hành vi b?t ng?. D?ch v? c?m có th? không kh?i đ?ng, ho?c các d?ch v? có th? không t?o ra m?t s? tài nguyên c?m hay mang l?i cho các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n. Ví d?, n?u các d?ch v? c?m hay nhóm ngư?i qu?n tr? đ?a phương không có m?t ngư?i dùng c? th? đúng, các Qu?n l? ki?m toán và b?o m?t đăng nh?p chuy?n như?ng quy?n ngư?i dùng không th? t?o ra m?t ngu?n l?c Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) v? d?ch v? c?m không th? t?o thi?t đ?t yêu c?u m?t kh?u.

M?t ví d? khác c?a v?n đ? này có th? x?y ra khi b?n s?a đ?i các Truy c?p vào máy tính này t? m?ng ngư?i s? d?ng đúng. B?n có th? s?a đ?i này quy?n ngư?i dùng trong v? trí sau:
Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User quy?n chuy?n như?ng
Theo m?c đ?nh, t?t c? m?i ngư?i nh?ng và nhóm ngư?i qu?n tr? đư?c c? hai gán quy?n này. Tuy nhiên, n?u b?n lo?i b? quy?n này t? các nhóm này, và b?n không đ?c bi?t thêm tài kho?n d?ch v? c?m, b?n không th? tham gia các nút đ?n m?t c?m hi?n có. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i "Truy c?p t? ch?i" khi b?n c? g?ng truy c?p c?m sao b?ng cách s? d?ng c?m Administrator (Cluadmin.exe).

N?u m?t t? ch?c th?c hi?n các đ?i tư?ng chính sách nhóm mà ghi đè lên các chính sách an ninh đ?a phương và mà lo?i b? quy?n ngư?i dùng t? d?ch v? c?m sao b?ng cách thay đ?i các quy?n ngư?i s? d?ng có hi?u qu?, các d?ch v? c?m sao s? không thành công t?i m?t s? đi?m. Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?o ra m?t đơn v? t? ch?c (OU) trong tên mi?n ho?c trong r?ng, và sau đó ch?n th?a k? chính sách trên đó OU.
 2. Di chuy?n các nút c?m sao vào OU.
 3. Th?a k? các quy?n ngư?i dùng m?i, d?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? c?m trên m?i nút.
N?u b?n đ? xác th?c Kerberos đư?c áp d?ng cho b?t k? m?t trong các máy ch? ?o c?a m?t c?m sao, và b?n thay đ?i tài kho?n d?ch v? c?m, b?n có th? ?nh hư?ng đ?n quy?n truy c?p vào máy tính đ?i tư?ng trong d?ch v? thư m?c Active Directory. Trư?c khi b?n cho phép giao th?c Kerberos cho b?t k? máy ch? ?o, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
307532 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tài kho?n d?ch v? c?m khi nó s?a đ?i máy tính đ?i tư?ng
Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng d?ch v? c?m có quy?n sau đây c?a ngư?i dùng cho máy tính đ?i tư?ng trong OU thích h?p:
 • Đ?t l?i m?t kh?u
 • Thay đ?i m?t kh?u
 • Xác nh?n ghi đ?n tên máy ch? DNS
 • Xác nh?n ghi vào thu?c tính ServicePrincipalName

Thu?c tính

ID c?a bài: 269229 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbclustering kbhowto w2000mscs kbmt KB269229 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:269229

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com