Danh sách Microsoft XML phân tích cú pháp (MSXML) phiên b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269238 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài này li?t kê các s? phiên b?n c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? c?t l?i XML ho?c phân tích cú pháp Microsoft XML (MSXML). Các phiên b?n khác nhau c?a MSXML đư?c bao g?m trong s?n ph?m Microsoft khác nhau, ch?ng h?n như Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office và Microsoft SQL Server. MSXML c?ng đư?c c?p nh?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t ph?n m?m cho các s?n ph?m c?a Microsoft.

GI?I THI?U

Microsoft cung c?p m?t s? khác nhau XML parsers. B? phân tích MSXML đư?c bao g?m trong t?p tin Msxml.dll, các t?p tin Msxml2.dll, các t?p tin Msxml3.dll, các t?p tin Msxml4.dll, t?p tin Msxml5.dll, t?p tin Msxml6.dll và m?t ho?c nhi?u t?p tin tài nguyên. Nh?n th?y r?ng b?n ghi d?ch v? Windows HTTP (Winhttp*.dll) c?ng bao g?m m?t s? phiên b?n c?a MSXML.

Phân tích cú pháp Microsoft XML là m?t th?c hi?n mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) c?a các mô h?nh W3C Mô hình Đối tượng Tài liệu. Hai phiên b?n đư?c k?t h?p v?i m?i phân tích cú pháp: Phiên b?n phát hành c?a b? phân tích MSXML và phiên b?n t?p tin th?c s? c?a t?p DLL có ch?a phân tích cú pháp. Phiên b?n phát hành c?a b? phân tích MSXML (ví d?, phiên b?n 2,5, 2,6, 3,0, 4.0, 5.0 và 6.0) xác đ?nh các m?c quan tr?ng c?a phát tri?n.

MSXML Phiên b?n đ? đư?c phát hành b?i Microsoft

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?nTên t?pS? phiên b?n t?p tin
1,0MSXML.dll4.71.1712.5
1.0aMSXML.dll4.72.2106.4
1.0 SP1MSXML.dll4.72.3110.0
2.0 MSXML.dll5.0.2014.0206
2.0aMSXML.dll5.0.2314.1000
2.0bMSXML.dll5.0.2614.3500
2,5 beta 2MSXML.dll5.0.2919.38
2.5aMSXML.dll5.0.2919.6303
2.5MSXML.dll5.0.2920.0
2.5 SP1MSXML.dll8.0.5226
2.5 SP2MSXML.dll, Msxmlr.dll (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)8.0.5718.1
2.5 SP3MSXML.dll, Msxmlr.dll (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)8.00.6730.0
2.6 phiên b?n webMsxml2.dll7.50.4920.0
2.6 SP1Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (hai DLL cu?i cùng là DLL ch? có tài nguyên)8.1.7502.0
2.6 SP2Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (hai DLL cu?i cùng là DLL ch? có tài nguyên)8.2.8307.0
3,0 phát hành webMsxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)7.50.5108.0
3,0Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.0.7820.0
3,0 SP1Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.10.8308.0
3,0 SP2Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.20.8730.1
3.0 SP3Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.30.9926.0
3,0 SP4Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.40.9419.0
3.0 SP5Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.50.2162.0
3,0 SP7Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.70.1104
3,0 bài SP7 MS06-061Msxml3.dll8.70.1113.0
3,0 bài SP8Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.80.1185.0
3.0 SP9Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)8.90.1002.0
3,0 bài SP9 MS06-061Msxml3.dll8.90.1101.0
3.0 SP10 (trên Vista SP1)Msxml3.dll, Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL cu?i cùng là ch? có tài nguyên DLL)8.100.1043.0
3.0 SP10 (trên Vista SP2)Msxml3.dll, Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL cu?i cùng là ch? có tài nguyên DLL)8.100.5000.0
3,0 bài SP10 KB973687Msxml3.dll8.100.5002.0
3,0 SP11Msxml3.dll, Msxml3r.dll (8.110.7600.16385) (DLL cu?i cùng là ch? có tài nguyên DLL)8.110.7600.16385
3,0 bài SP11 MS10-051Msxml3.dll8.110.7600.16605
4,0Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)4.0.9004.0
4,0 SP1Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)4.10.9404.0
4,0 SP2Msxml4.dll, WinHTTP5.dll (5.0.2613.0), Msxml4a.dll (4.10.9404.0), Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (hai DLL cu?i là DLL ch? dành cho tài nguyên )4.20.9818.0
4,0 post SP2 MS06-061Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)4.20.9839.0
4,0 post SP2 MS06-071Msxml4.dll4.20.9841.0
4,0 post SP2 MS07-042Msxml4.dll4.20.9848.0
4.0 SP3Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.30.2100.0) (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)4.30.2100.0
5,0 (office 2003)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.0.2916.0) (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)5.0.2916.0
5,0 (văn ph?ng 2003 SP1)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2925.0) (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)5.10.2925.0
5,0 (văn ph?ng 2003 SP2)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2927.0) (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?) 5.10.2927.0
5,0 (văn ph?ng 2003 Post SP2) MS06-061Msxml5.dll5.10.2930.0
5,0 (office 2007)Msxml5.dll5.20.1076
5,0 (văn ph?ng 2007 bài phát hành) MS07-042Msxml5.dll5.20.1081.0
6,0Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)6.0.3883.0
6.0 Phiên b?n bài MS06-061Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)6.0.3888.0
6.0 Phiên b?n bài MS06-071Msxml6.dll6.0.3890.0
6.0 SP1Msxml6.dll6.10.1129.0
6.0 đăng bài SP1 MS07-042Msxml6.dll6.10.1200.0
6.0 bài đăng SP2 L? H?NG MS08-069Msxml6.dll6.20.1099.0
6.0 bài đăng SP2 KB973687Msxml6.dll6.20.5002.0
6,0 SP3Msxml6.dll, Msxml6r.dll (DLL cu?i là m?t DLL tài nguyên ch?)6.30.7600.16385
Lưu ý
 • MSXML các phiên b?n 1.x và 2.x không c?n đư?c h? tr? byMicrosoft.
 • MSXML 3.0 h? tr? sau chính sách h? tr? hệ điều hành mà nó đư?c xây d?ng.
 • MSXML 4.0 không c?n đư?c h? tr? b?i Microsoft.
 • MSXML 5.0 đư?c h? tr? b?i chính sách v?ng đ?i c?a Microsoft Office.
 • MSXML 6.0 h? tr? sau chính sách h? tr? hệ điều hành vào đó nó đư?c xây d?ng ho?c lên mà nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?ng này bao g?m các phiên b?n c?a MSXML đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c phát hành t? 10 tháng 10 năm 2006. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t b?o m?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  924191 MS06-061: L? h?ng trong b?n ghi d?ch v? c?t l?i c?a Microsoft XML có th? cho phép th?c thi m? t? xa
  928088 MS06-071: L? h?ng trong b?n ghi d?ch v? c?t l?i c?a Microsoft XML có th? cho phép th?c thi m? t? xa
  936227 MS07-042: L? h?ng trong b?n ghi d?ch v? c?t l?i c?a Microsoft XML có th? cho phép th?c thi m? t? xa
  955218 L? h?ng MS08-069: L? h?ng trong b?n ghi d?ch v? c?t l?i c?a Microsoft XML có th? cho phép th?c thi m? t? xa
  2079403 MS10-051: L? h?ng trong Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? có th? cho phép th?c thi m? t? xa
 • Phiên b?n 32-bit MSXML 3.0 (Wmsxml3.dll.) trên 64-bit Windows Server 2003 s? d?ng cùng m?t MSXML và s? phiên b?n t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng này.
 • N?u MSXML 4.0 SP2 (out-h? tr? tháng 4 năm 2010) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows NT, Windows 2000 SP2 và trư?c đó, Windows 2003 RTM, ho?c Windows XP RTM, các t?p tin WinHTTP5.dll đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Phiên b?n MSXML đư?c bao g?m trong các s?n ph?m c?a Microsoft và c?p nh?t ph?n m?m

MSXML b?o m?t C?p Nh?t thay th? - MS02-008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tPhiên b?n MSXMLTên t?pS? phiên b?n t?p tin
3182022.6 SP2 (bao g?m hotfix)Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (hai DLL cu?i cùng là DLL ch? có tài nguyên)8.20.8307.0
3172443,0 SP2 (bao g?m hotfix)Msxml3.dll8.20.9415.0
3172444,0 (bao g?m c? hotfix)Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (DLL cu?i hai là ch? có tài nguyên dll)4.00.9406.0

Phiên b?n MSXML đư?c bao g?m trong Microsoft Internet Explorer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Microsoft Internet Explorer phiên b?nPhiên b?n Microsoft XML (t?p tin Phiên b?n)
4,01.0 (4.71.1712.5)
4.0a1.0a (4.72.2106.4)
4,01 (SP1)2.0a (5.0.2014.0206)
5.0a2.0a (5.0.2314.1000)
5.0b2.0b (5.0.2614.3500)
5,012.5a (5.0.2919.6303)
5.01 SP12.5 SP1 (8.0.5226)
5.52.5 SP1 (8.0.5226)
5.5 SP22.5 post-SP2 (8.00.6611.0)
6,03,0 SP2 (8.20.8730.1)
6.0 SP13,0 SP3 (8.30.9926.0)

Phiên b?n MSXML đư?c bao g?m trong MDAC

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n MDAC (s?n ph?m)Phiên b?n Microsoft XML (t?p tin Phiên b?n)
MDAC 2.5 (Windows 2000)2.5 (5.0.2920.0)
MDAC 2.5 SP1 (Windows 2000 SP1)2.5 SP1 (8.0.5226)
MDAC 2.5 SP2 (Windows 2000 SP2)2.5 SP2 (8.0.5718.1)
MDAC 2.5 SP3 (Windows 2000 SP3)2.5 SP3 (8.00.6730.0)
MDAC 2,6 (SQL Server 2000)2.6 (8.0.6518.1)
MDAC 2,6 SP1 (SQL Server 2000 SP1)2.6 SP1 (8.1.7502.0)
MDAC 2,6 SP2 (SQL Server 2000 SP2)2.6 SP2 (8.2.8307.0)
MDAC 2,7 (Windows XP)3,0 SP2 (8.20.8730.1)
MDAC 2,7 SP1 (Windows XP SP1)3,0 SP3 (8.30.9926.0)
MDAC 2,8 (Windows Server 2003)3,0 SP4 (8.40.9419.0)
MDAC 2,8 SP13.0 SP7 (8.70.1104.0)

Phiên b?n MSXML đư?c bao g?m trong các s?n ph?m Microsoft khác

Đây không ph?i là m?t danh sách đ?y đ? c?a MSXML các phiên b?n đư?c bao g?m trong các s?n ph?m khác c?a Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Các s?n ph?m khácPhiên b?n Microsoft XML (t?p tin Phiên b?n)
Microsoft Security Essentials (khách hàng)4,0
BizTalk Server năm 20044,0
Văn ph?ng Microsoft d? án Server 20034,0
Encarta 2003, 2004, 2005, và sinh viên/Encarta 20064,0
Works Suite 2006, ho?t đ?ng m?t 2005, ho?t đ?ng m?t năm 2004, ho?t đ?ng m?t 20034,0
Live Communications Server4,0, 6.0
B? công c? tương h?p v? sau ?ng d?ng4,0, 6.0
YÊU C?U6,0
Microsoft Khuôn kh? .NET 3.06,0
Microsoft Visual Studio 20056,0
Microsoft SQL Server 20056,0
Microsoft SQL Server 20086,0
Sinh viên/Encarta 20076,0
Zune ph?n m?m phiên b?n 1.06,0
Windows SharePoint Services 3.06,0
Lưu ?: N?u b? phân tích MSXML đư?c C?p Nh?t trên m?t máy tính có Microsoft ?ng d?ng trung tâm 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i ?ng d?ng trung tâm năm 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
289510 ?ng d?ng trung tâm 2000 cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n đ?c bi?t c?a MSXML 3.0

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
278636 L?i ?ng d?ng xu?t hi?n sau khi b?n ch?y Xmlinst.exe trên các máy ch? s?n xu?t
324460 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft phân tích cú pháp XML và Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? (MSXML)
321924 MSXML 3.0 Service Pack 2 cài đ?t chuyên bi?t ch? trong ch? đ? thay th?
305019 MSXML 4.0 c? th? GUID và ProgIDs

Thu?c tính

ID c?a bài: 269238 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Microsoft XML Core Services 3.0
 • Microsoft XML Parser 3.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbhowto kbarttypeverlist kbdatabase kbinfo kbmt KB269238 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 269238

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com