MS00-047: NetBIOS d? b? t?n thương có th? gây ra tên trùng vào cu?c xung đ?t m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269239 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft đ? phát hành m?t b?n vá đ? c?i thi?n kh? năng c?a ngư?i qu?n tr? đ? b?o v? ch?ng l?i các cu?c t?n công t? ch?i d?ch v? đ?i v?i Windows NT 4.0 và Windows 2000 d?a trên máy tính.

NetBIOS trên TCP/IP Giao th?c (NBT) đang, b?i thi?t k?, unauthenticated và do đó d? b? t?n thương đ?n "gi? m?o." M?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? l?m d?ng ch?t unauthenticated c?a các giao th?c g?i m?t datagram tên xung đ?t v?i m?t máy tính m?c tiêu gây ra nó đ? t? b? tên và ng?ng đáp ?ng đ? truy v?n.

Sau khi nh?n đư?c m?t không đư?c yêu c?u tên xung đ?t datagram, máy tính ng?ng đáp ?ng các Tên NetBIOS là trong cu?c xung đ?t, và nó có th? hi?n th? m?t thông báo l?i nói r?ng m?t tên trùng l?p t?n t?i trên m?ng. Ngoài ra, máy tính b? ?nh hư?ng có th? kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:

Các v?n đ? k?t n?i liên t?c

Máy tính có th? có các v?n đ? liên t?c liên l?c v?i máy tính khác.

Xung đ?t d?ch v? tên NetBIOS

 • Các công c? như m?ng khu ph? không làm vi?c.
 • lư?i g?i l?nh tương đương không làm vi?c.
 • Tên mi?n logons không đư?c xác nh?n b?i các b? ?nh hư?ng h? ph?c v?.
 • B?n có th? không th? có đư?c quy?n truy c?p vào tài nguyên đư?c chia s? và Wasanaethau cơ b?n NetBIOS, ch?ng h?n như đ? phân gi?i tên NetBIOS.
Ngoài ra, các nbtstat - n l?nh có th? hi?n th? m?t tr?ng thái c?a "Xung đ?t" bên c?nh đ? các NetBIOS tên d?ch v?.

Vá này thay đ?i hành vi c?a Windows đ? ch?p nh?n m?t tên xung đ?t datagram ch? trong ph?n ?ng tr?c ti?p đ?n m?t đăng k? tên c? g?ng.

NGUYÊN NHÂN

Các v?n đ? k?t n?i liên t?c

M?t máy tính s? nh?n đư?c và sau đó lưu tr? m?t NetBT Datagram không đư?c yêu c?u D?ch v? datagram trong b? nh? cache tên NetBIOS t? xa v?i đ?a ch? TCP/IP quy đ?nh t?i datagram không đư?c yêu c?u.

D?ch v? datagram cùng là đư?c s? d?ng đ? v?n chuy?n d? li?u gi?a các máy tính khác nhau, và chúng đư?c g?i và đ? nh?n đư?c b?i NetBT ch? qua c?ng UDP 138.

Xung đ?t d?ch v? tên NetBIOS

M?t máy tính s? nh?n đư?c m?t d?ch v? tên datagram v?i m?t không đư?c yêu c?u ph? đ?nh tên đăng k? đáp cho m?t tên đư?c đăng k? t?i đ?a phương. Cho Ví d?, danh sách sau đây mô t? m?t s? d?ch v? tên NetBIOS mà có th? b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này:
 • Xung đ?t tên máy tính d?ch v? tr?nh duy?t có th? khi?n công c? ch?ng h?n như m?ng khu ph? không s? d?ng đư?c.
 • Xung đ?t tên d?ch v? Messenger có th? khi?n lư?i g?i l?nh tương đương không s? d?ng đư?c.
 • Xung đ?t tên NetLogon d?ch v? có th? t? ch?i tên mi?n d?ch v?.
 • Xung đ?t tên máy ch? và máy tr?m có th? t? ch?i truy nh?p tài nguyên đư?c chia s?.
Tên d?ch v? cùng đang đư?c s? d?ng ch? y?u đ? đăng k? và gi?i quy?t tên trên m?ng, và h? đư?c g?i và nh?n đư?c NetBT và th?ng ch? trên c?ng TCP/UDP 137.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:

Các v?n đ? k?t n?i liên t?c

Áp d?ng hotfix thích h?p đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này cho các h? đi?u hành b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này. Ngoài ra, preload nh?y c?m NetBIOS tên t?p Lmhosts, mà nguyên nhân NetBIOS đ? lo?i b? các gói c? ghi đè lên các m?c nh?p b? nh? cache c?a Lmhosts cài đ?t s?n tên, b?o t?n c?a h? l?p b?n đ? đ?a ch?.

Xung đ?t d?ch v? tên NetBIOS

Áp d?ng hotfix thích h?p cho h? đi?u hành b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, mà nguyên nhân không đư?c yêu c?u tên đăng k? ph?n ?ng mà không có ngu?n g?c t? m?t máy ch? Windows Internet tên d?ch v? (th?ng) mà máy tính đư?c đăng k? v?i đ? đư?c b? qua.

LƯU ?: Đ?i v?i v?n đ? này, các hotfix ch? ho?t đ?ng n?u máy tính b? ?nh hư?ng đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng th?ng.

QUAN TR?NG: Microsoft khuy?n cáo r?ng hotfix này ch? đư?c áp d?ng cho máy tính c? th? yêu c?u nó, có ngh?a là, các máy tính chơi m?t mi?n trung vai tr? trong m?ng và r?ng các th?m phán ngư?i qu?n tr? có th? là m?t m?c tiêu cho như m?t cu?c t?n công. Microsoft không khuyên b?n áp d?ng hotfix này trên toàn c?u mà không có th? nghi?m nó trong m?t môi trư?ng c? th?.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Registry Editor (Regedt32.exe) đ? xem sau đây khóa đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
 2. S?a đ?i giá tr? đăng k? sau, ho?c thêm giá tr? n?u nó không t?n t?i:
  Tên giá trị: NoNameReleaseOnDemand
  Giá tr? type: REG_DWORD-Boolean
  D? li?u có giá tr?: 0, 1 (False, Th?t s?)
  M?c đ?nh: 0 (sai)
  Gi?i thi?u: 1
  Mô t?: đi?u này tham s? xác đ?nh cho dù máy tính b?n phát hành c?a nó NetBIOS tên khi nó nh?n đư?c m?t yêu c?u tên phát hành t? m?ng. Nó đ? đư?c thêm vào cho phép các ngư?i qu?n tr? đ? b?o v? máy tính ch?ng l?i các cu?c t?n công tên phát hành đ?c h?i.

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng ? R?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (truy?n th?ng) ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hy L?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Do Thái

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Hungary ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n NEC ti?ng Nh?t b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Hàn Qu?c ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Nga ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th? Nh? K?

Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các sau khi t?p tin thu?c tính ho?c sau này:
  Date    Time    Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  07/20/2000 4:09:13pm 5.0.2195.2103 142,832 Netbt.sys
				

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes cùng m?t lúc, b?m các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Windows NT 4.0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các gói ph?n m?m riêng l? đư?c tham chi?u dư?i đây ho?c có đư?c Windows NT 4.0 Security Rollup gói. Đ? thêm thông tin v? SRP, Click vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299444 Post-Windows NT 4.0 d?ch v? gói 6a Security Rollup gói (SRP)
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q269239i.exe bây gi?
Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ch?n b?t k? trái phép thay đ?i đ?i v?i t?p.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a c?n ph?i có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Size   File name Platform
  -----------------------------------------------------
  08/29/2000 4:39pm 123,600 Netbt.sys x86
				

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ho?c là có đư?c các hotfix đư?c tham chi?u trong ph?n này ho?c Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, an ninh Rollup gói (SRP). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SRP, Click vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317636 Windows NT Server 4.0, ph?c v? đ?u cu?i Edition, an ninh Rollup gói
M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng nó ch? cho các máy tính mà đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các S?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh cho h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q269239i.exe bây gi?
Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ch?n b?t k? trái phép thay đ?i đ?i v?i t?p.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a c?n ph?i có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Size   File name Platform
  -----------------------------------------------------
  08/29/2000 06:23p 123,536 Netbt.sys x86
				

Windows Millennium Edition

14 Tháng tám năm 2000, có s?n không hotfix này h? đi?u hành.

Đ? làm vi?c xung quanh nh?ng v?n đ? này, c?u h?nh tư?ng l?a đ? ch?n c?ng 137-139, mà gi? ngư?i dùng bên ngoài t? khai thác này NetBIOS d? b? t?n thương.

B?n c?ng có th? làm vi?c xung quanh các tên NetBIOS-d?ch v? v?n đ? xung đ?t b?ng cách th?c hi?n m?t ho?t đ?ng mà nguyên nhân ngăn x?p TCP/IP đ?n H?y b? và sau đó g?i l?i thông báo đ?a ch? TCP/IP. B?n có th? kích ho?t này b?ng b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • N?u máy tính b? ?nh hư?ng là m?t c?u h?nh máy ch? đ?ng Giao th?c khách hàng (DHCP), phát hành và sau đó làm m?i đ?a ch? TCP/IP.
 • L?c lư?ng phương ti?n truy?n thông m?t ng?t k?t n?i vào b? đi?u h?p m?ng b? ?nh hư?ng, và sau đó k?t n?i l?i nó.
 • Khởi động lại máy tính.

Windows 95, Windows 95 OSR 2, Windows 98 và Windows 98 Second Edition

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các t?p tin sau đây thu?c tính ho?c sau này:
 Date    Time  Version  Size  File Name Platform
 -------------------------------------------------------------------------
 07/31/2000 11:11a 4.10.1659 87,769 Vnbt.386 Windows 95, all versions
 07/10/2000 11:23a 4.10.1721 87,749 Vnbt.386 Windows 98
 07/10/2000 11:36a 4.10.2149 90,893 Vnbt.386 Windows 98 Second Edition
				

T?NH TR?NG

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem Microsoft sau B?n tin b?o m?t:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS00-047.mspx
NetBIOS qua giao th?c TCP/IP đư?c unauthenticated b?i thi?t k?, và do đó là d? b? "gi? m?o." L? h?ng này không d?n đ?n t? m?t l? h?ng s?n ph?m trong b?t k? h? đi?u hành b? ?nh hư?ng, nó ch? đơn gi?n là m?t k?t qu? c?a b?n ch?t c?a giao th?c ngành công nghi?p-tiêu chu?n đư?c s? d?ng. M?t đ?c h?i ngư?i dùng có th? l?m d?ng ch?t unauthenticated c?a giao th?c g?i m?t tên D?ch v? datagram vào m?t máy tính m?c tiêu, gây ra nó đ? t? b? tên và ng?ng tr? l?i các truy v?n.

Xung đ?t tên NetBIOS đư?c xác đ?nh trong RFC 1001 (ph?n 15.1.3.5) x?y ra khi m?t tên NetBIOS duy nh?t đư?c đăng k? b?i nhi?u hơn n?a hơn m?t nút. Trong trư?ng h?p đi?n h?nh, tên cu?c xung đ?t đư?c phát hi?n trong th?i gian NetBIOS tên tr?nh khám phá; m?t tên NetBIOS ch? nên đư?c đánh d?u trong xung đ?t khi m?t nút k?t thúc tích c?c gi?i quy?t m?t tên NetBIOS.

Các giao di?n không đư?c yêu c?u d?ch v? tên NetBIOS datagram cho m?t máy tính là ch?y b?t k? h? đi?u hành Microsoft Windows đư?c li?t kê trư?c đó trong này bài báo đ?t m?t tên NetBIOS đăng k? vào m?t hư?ng liên bang. Liên k?t NetBIOS tên có hi?u qu? t?t b?i v? h? không th? tr? l?i tên phát hi?n ra yêu c?u, s? đư?c s? d?ng cho phiên làm vi?c thành l?p, ho?c s? đư?c s? d?ng đ? g?i và nh?n NetBIOS cùng.

Không đư?c b?o v? tên (tên không cài đ?t s?n trong t?p Lmhosts), ch? giao ti?p v?i các tên mà đ?a ch? TCP/IP l?n b?i datagram không đư?c yêu c?u b? ?nh hư?ng; tên này đ? ?ng t? b? nh? cache NetBIOS trong v?ng 5 giây. Đ? gi? cho các b? đ?m ?n t? xa tên b? h?ng, nh?ng k? t?n công b? nghi ng? c?n ph?i g?i m?t d?ng không mong mu?n cùng, m?o hi?m l? danh tính c?a m?nh.

Khách hàng c?n 100 ph?n trăm b?o v? ch?ng l?i "gi? m?o" các cu?c t?n công có th? mu?n nên s? d?ng giao th?c b?o m?t IP (IPSec) trong Windows 2000 đ? thi?t l?p xác nh?n phiên trên c?ng 137-139.

Trong m?t s? trư?ng h?p, S?a ch?a có th? gây ra m?t s? 4320 l?i đăng nh?p b?i NetBT trong s? ghi s? ki?n h? th?ng, mà có th? nh?n khó hi?u cho ngư?i dùng. L? do c?a vi?c này là b?n phát hành yêu c?u chung tên nhóm đang đư?c phát sóng trên m?ng t? khác máy trong t?t máy, n?u 'b nút' ho?c đư?c c?u h?nh không đúng 'h nút' máy trên m?ng con gi?ng nhau.

Đ? có thêm thông tin v? Windows 95 hotfixes, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
161020 Tri?n khai th?c hi?n C?p nh?t Windows 95
Cho thông tin thêm v? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
206071 Thông tin chung v? Windows 98 và Nam Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 269239 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kbnetwork kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp2fix kbmt KB269239 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:269239

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com