Lidojums: Grafiku un izpildes jaut?jumi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2692493 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Veiktsp?ju un grafikas probl?mas lidojuma laik? var notikt ??du iemeslu d??:
 • Aparat?ru, kas neatbilst sp?les pras?b?m
 • Novecojis aparat?ras draiverus
 • Nepareiza grafikas iestat?jumi

Papildindorm?cija

Izmantojiet ??s darb?bas, lai nov?rstu veiktsp?ja un lidojumu grafiku jaut?jumiem:
 • P?rliecinieties, ka j?su sist?ma atbilst sp?les minim?laj?m pras?b?m. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, dodieties uz Microsoft FlightXbox LIVE un p?c tam noklik??iniet uzP?rskats.
 • Lejupiel?d?t un instal?t jaun?ko draiveri video un ska?as aparat?ru un visus pieejamos Windows atjaunin?jumus un servisa pakotnes.
 • Tikai j?su sist?ma atbilst minim?laj?m pras?b?m, vai ir radu??s veiktsp?jas probl?mas vai nestabilit?ti, atlasiet maz?ko grafiku uzst?d?jumus sp?les:

  Lidojuma laik?, atlasiet Grafikas par Opcijas izv?lni.
  • p?rliecinies pilnekr?na re??ms un Vertical Sync ir atlas?ts.
  • p?rliecinies Visp?r?j? grafika uzst?d?jumi ir iestat?ts uz Zema.

  Piez?me Ja j?su sist?ma darbojas pareizi ar ?iem iestat?jumiem, var piel?got pak?peniski, ??s opcijas, lai atrastu l?dzsvaru starp veiktsp?ju un vizu?lo kvalit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2692493 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 12. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Games for Windows ?LIVE
Atsl?gv?rdi: 
kbxbox360americasportal kbxbox360europeportal kbxbox360japanportal kbxbox360pacrimportal kbexpertisebeginner kbsurveynew kbpubtypekc kbmt KB2692493 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2692493

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com