Dài th?i gian kh?i đ?ng ho?c kí nh?p vào m?t máy tính Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 khách hàng khi b?n áp d?ng m?t tu? ch?n chính sách nhóm đ? OU l?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2693010
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t s? đơn v? t? ch?c (OU) m?c c?p nh?m m?c tiêu theo b? l?c trong các ưu đ?i chính sách nhóm áp d?ng cho m?t tài kho?n máy tính ho?c ngư?i dùng trong m?t môi trư?ng tên mi?n. Ví d?, t?o ánh x? ổ đĩa ho?c máy in. Sau đó, b?n s? d?ng m?t tên mi?n máy tính ho?c ngư?i dùng tài kho?n là m?t thành viên c?a OU có liên quan đ? kí nh?p vào ho?c B?t đ?u m?t máy tính khách hàng Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, th?i gian kh?i đ?ng ho?c kí nh?p là dài hơn d? ki?n.

Ghi chú
  • S? ch?m tr? kí nh?p tăng n?u t?c đ? m?ng ch?m ho?c n?u đ? tr? m?ng cao. Các t?nh hu?ng có th? x?y ra khi m?t ph?n t? c?a kh?i đ?ng ho?c ti?n tr?nh kí nh?p đư?c ph?c v? b?i m?t máy ch? ho?c ki?m soát mi?n trong m?t web site t? xa.
  • V?n đ? này không x?y ra khi b?n m? khóa máy tính.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? OU m?c c?p nh?m m?c tiêu theo b? l?c chuy?n đ?i m?t k? hi?u nh?n d?ng b?o m?t (SID) đ? tên phân bi?t (DN) m?i khi m?t m?c đư?c l?c.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau. Hotfix này c?i thi?n hi?u su?t c?a nhóm chính sách tu? ch?n s? d?ng m?t b? l?c OU m?c c?p nh?m m?c tiêu và r?ng chuy?n đ?i m?t k? hi?u nh?n d?ng b?o m?t (SID) đ? tên phân bi?t (DN).

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
  • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
    Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
    Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
    6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413 Tháng hai năm 201311:25x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249789,50413 Tháng hai năm 201312:25x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413 Tháng hai năm 201311:25x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413 Tháng hai năm 201311:25x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7601.222491,519,61613 Tháng hai năm 201311:24IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,82413 Tháng hai năm 201311:25x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm s? thích, đi đ?n các web site Microsoft sau đây:
Nhóm chính sách tu? ch?n hư?ng d?n
Thông tin chung v? tu? ch?n nh?m m?c tiêu theo c?p hàng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.658 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_bc4989f68eecb1a37c5b1262bffa8476_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_4efe3388d2d7f90c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_39beaef7c06fa442.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)11:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_31f6bb20ce4ab74a317cd1cb799c36cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_63e51dee7622b398.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3ae7f1b16d2897b607a5220da3dcda63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_626a5a65af111ad3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b04aed3a573d64a79689648c3862bcdd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_98018360a28c6c17.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bc4989f68eecb1a37c5b1262bffa8476_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_ab1ccf0c8b356a42.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_95dd4a7b78cd1578.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,972
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)12:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,290
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_a031f4cdad2dd773.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,836
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)11:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_39beaef7c06fa442.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)11:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_88f7a8e5263557cf6e64149cc191bdf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_29cc605ca38ee5fc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_39c052edc06dad3e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,970
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)11:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,465
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22249_none_39beaef7c06fa442.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)13 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)11:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2693010 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2693010 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2693010

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com