Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? DCOM cho Visual Basic khách hàng/máy ch? ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269330 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các bư?c b?n có th? làm đ? kh?c ph?c m?t s? trong nh?ng l?i ph? bi?n nh?t b?n g?p ph?i khi b?n c? g?ng nhanh chóng m?t đ?i tư?ng máy ch? t? xa b?ng cách s? d?ng phân ph?i mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (DCOM). Trong Visual Basic, các thông báo l?i ph? bi?n nh?t là:
Th?i gian ch?y l?i 70: quy?n t? ch?i.
Th?i gian ch?y l?i 429: ActiveX thành ph?n không th? t?o đ?i tư?ng.
Th?i gian ch?y l?i 462: t? xa máy tính không t?n t?i ho?c không s?n dùng.

THÔNG TIN THÊM

Nơi đ? b?t đ?u g? r?i

H?u h?t các v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? nhanh chóng COM m?t đ?i tư?ng trên m?t máy tính t? xa b?ng cách s? d?ng DCOM có liên quan đ?n thi?t l?p không chính xác trong Dcomcnfg ho?c m?t v?n đ? m?ng. R?t hi?m khi v?n đ? liên quan đ?n các M?.

Đi?u đ?u tiên c?n làm là đ? ghi l?i các thông tin liên quan môi trư?ng c?a b?n và ?ng d?ng riêng c?a m?nh, ch?ng h?n như:
 1. V? máy tính:

  Máy tính là máy tính nơi mà các ?ng d?ng máy ch? s? ch?y. Thu th?p các d? li?u sau:
  • H? đi?u hành và d?ch v? đ? cài đ?t gói.
  • Ai đó đư?c đăng nh?p vào máy tính?
  • N?u ai đó đang đăng nh?p, nh?ng g? là quy?n c?a h?? Đang h? là m?t ph?n c?a nhóm qu?n tr? viên? H? đ? đăng nh?p như là m?t tên mi?n Ngư?i s? d?ng?
 2. V? máy tính khách hàng:

  Máy khách là máy tính nơi mà ?ng d?ng khách s? ch?y. Thu th?p các d? li?u sau:
  • H? đi?u hành và d?ch v? đ? cài đ?t gói.
  • Nh?ng ngư?i đư?c đăng nh?p vào máy tính này? Đ? làm h? đ? đăng nh?p là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n ho?c như m?t ngư?i dùng đ?a phương? Khi h? đăng nh?p như là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n g? là quy?n c?a h? trên máy tính? H? là m?t ph?n c?a các qu?n tr? viên nhóm vào máy tính?
 3. V? các ?ng d?ng máy ch?:
  • V?i nh?ng ngôn ng?, phiên b?n, và d?ch v? gói các máy ch? phát tri?n?
  • Hi?n nó g?i l?i cho khách hàng?
  • Nó nâng cao s? ki?n? N?u v?y, DCOM an ninh đ?t trên máy khách đ? c?p quy?n truy c?p vào các Mọi người tài kho?n?
  • Nó có m?t giao di?n ngư?i dùng?
  • Nó đư?c đánh d?u là Th?c hi?n không giám sát?
  • Nó là thi?t l?p các thông s? an ninh l?p tr?nh thông qua các cu?c g?i c?a các ch?c năng như CoInitializeSecurity ho?c CoSetProxyBlanket?
 4. V? ?ng d?ng khách hàng:
  • V?i nh?ng ngôn ng?, phiên b?n, và d?ch v? gói các ?ng d?ng phát tri?n?
  • Nó là thi?t l?p các thông s? an ninh l?p tr?nh thông qua các cu?c g?i c?a các ch?c năng như CoInitializeSecurity ho?c CoSetProxyBlanket?
 5. V? m?ng:
  • Khách hàng và các máy tính ph?c v? trên cùng m?t M?ng c?c (b? LAN)?
  • Đư?c khách hàng và máy ch? máy tính k?t n?i thông qua Internet, mà không có b?c tư?ng l?a và proxy gi?a chúng?
  • Đư?c khách hàng và máy ch? máy tính k?t n?i thông qua Internet, v?i b?c tư?ng l?a và proxy gi?a chúng?

X? l? s? c? cơ b?n

 1. Ki?m tra r?ng t?t c? các thi?t l?p trong Dcomcnfg là thích h?p, d?a trên d? li?u b?n thu th?p đư?c trư?c đó.
  268550 Làm th? nào đ? s? d?ng Dcomcnfg cho m?t Visual Basic DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng
 2. N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 95 trên máy khách ho?c máy tính, đ?m b?o r?ng b?n đ? cài đ?t DCOM95 trên nó. B?n có th? t?i v? DCOM95 t? các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/com/DCOM/dcom95/Download.asp
 3. N?u b?n đang s? d?ng Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows Thiên niên k? Edition (Me) trên máy tính, b?n c?n ph?i có máy ch? thành ph?n đang ch?y trư?c khi b?n c? g?ng s? d?ng các khách hàng. Như là m?t ki?m tra, xác minh r?ng các máy ch? là ch?y và nó ph?i ch? đ?i cho khách hàng đ? k?t n?i.
  165101 Làm th? nào đ? s? d?ng Windows 95, Windows 98, ho?c Windows cho tôi như là m?t h? ph?c v? DCOM
 4. N?u máy tính khách hàng và máy ch? c?a b?n đư?c k?t n?i thông qua Internet v?i b?c tư?ng l?a và proxy gi?a chúng, DCOM không ho?t đ?ng n?u không có b?t k? lo?i đ?a c?a ch? (NAT) ? gi?a chúng. N?u không có không có d?ch đ?a ch?, b?n c?n ph?i c?u h?nh các proxy và các b?c tư?ng l?a đ? cho phép DCOM đ? giao ti?p. B?n có th? t?m th?y m?t vài bài vi?t liên quan đ?n đi?u này ch? đ? trên m?ng lư?i các nhà phát tri?n Microsoft (MSDN) ho?c t?i sau đây Web site c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/CNET/cnad_arc_wbak.mspx?MFR=True
  Ch? đ? này không đư?c b?o hi?m trong bài vi?t này.

Thêm x? l? s? c?

N?u b?n v?n g?p v?n đ? sau khi cài đ?t Dcomcnfg ? bên ph?i thi?t đ?t d?a trên môi trư?ng và ?ng d?ng các tính năng c?a b?n, đây là m?t s? các bư?c b? sung, b?n có th? làm đ? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n:
 1. S? d?ng Task Manager đ? xác minh r?ng các máy ch? không ch?y trong khi b?n thay đ?i trong các thi?t l?p b?ng cách s? d?ng Dcomcnfg. T?t c? các cài đ?t đư?c ch? đ?nh cho m?t quá tr?nh khi nó b?t đ?u như v?y, n?u máy ch? đang ch?y trong khi b?n thay đ?i thi?t đ?t, các cài đ?t m?i ch? m?t hi?u l?c ti?p theo th?i gian máy ch? đư?c tung ra.
 2. Xác minh r?ng các máy ch? và khách hàng ch?y chính xác trên cùng m?t máy tính. B?n nên luôn luôn có th? th? nghi?m r?ng khách hàng c?a b?n và máy ch? ch?y m?t cách chính xác t?i đ?a phương; đó là, trên cùng m?t máy tính, trư?c khi ch?y t? xa.
 3. Ki?m tra n?u v?n đ? b?n đang ph?i đ?i m?t th?c s? là m?t v?n đ? DCOM, mà thư?ng là không liên quan đ?n m? riêng c?a m?nh, ho?c n?u nó là m?t v?n đ? m? hóa c? th? cho ?ng d?ng c?a b?n. Làm đi?u này b?ng cách t?o ra m?t khách hàng/máy ch? r?t đơn gi?n ?ng d?ng v?i ch? m?t ho?c hai phương pháp r?t đơn gi?n. Th?c hi?n theo các b?nh thư?ng th? t?c c?a bao b? và cài đ?t. N?u máy ch? c?a b?n tăng s? ki?n, sau đó c?a b?n m?u nh? c?ng nâng cao s? ki?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  266717 Làm th? nào đ? t?o ra m?t DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Visual Basic
  267836 Làm th? nào đ? t?o m?t DCOM khách hàng/máy ch? v?i các s? ki?n b?ng cách s? d?ng Visual Basic
  L? tư?ng nh?t, b?n nên s? d?ng các bài vi?t trư?c như là m?t hư?ng d?n b?i v? h? đưa b?n t?ng bư?c t? đ?u thông qua đ?n tr?n chung k?t đóng gói và tri?n khai. S? d?ng các thi?t l?p tương t? như b?n đang s? d?ng cho c?a b?n ?ng d?ng và xem n?u vi?c này. N?u v?n đ? c?a b?n liên quan đ?n DCOM, b?n ph?i đ?i m?t các v?n đ? tương t? trên m?u nh? như b?n làm trong ?ng d?ng c?a b?n. Gi? g? r?i v?n đ? v?i m?u nh? cho đ?n khi b?n t?m đư?c v?n đ?. N?u ?ng d?ng nh? ho?t đ?ng t?t nhưng riêng c?a b?n ?ng d?ng không ho?t đ?ng v?i các thi?t l?p tương t?, sau đó b?n có th? ph?i đ?i m?t v?i hai v?n đ?:
  • M?t cái g? đó trong m? c?a b?n là t?o ra v?n đ?. Cho Ví d?, n?u b?n truy c?p vào cơ s? d? li?u trong m? c?a b?n và danh tính c?a máy ch? c?a b?n không có quy?n đ? làm như v?y. Cùng m?t v?n đ? có th? x?y ra n?u b?n đang c? g?ng truy nh?p t?p ho?c nhanh chóng đ?i tư?ng khác.
  • M? c?a b?n là t?t, nhưng b?n có m?t s? v?n đ? trong các Cơ quan đăng k?, ví d? như nhi?u m?c ph?c v? c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   180525 PRB: Dcomcnfg báo cáo nhi?u b?n sao c?a DCOM Server
  • B?n đang tr? máy khách đ? sai máy tính. Ki?m tra tab v? trí trong Dcomcnfg trên máy khách máy tính.Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
   268550 Làm th? nào đ? s? d?ng Dcomcnfg cho m?t Visual Basic DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng
 4. Ki?m ch?ng r?ng b?n đ? đóng gói và cài đ?t các khách hàng và h? ph?c v? m?t cách chính xác. Vi?c t?o ra các gói phân ph?i m?t cách chính xác là cơ b?n đ? cài đ?t thành công.Đ? thêm thông tin v? m?t m?u-by-step v? cách đ? t?o ra m?t DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng s? d?ng Visual Basic, b?m các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  266717 Làm th? nào đ? t?o ra m?t DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Visual Basic
  267836 Làm th? nào đ? t?o m?t DCOM khách hàng/máy ch? v?i các s? ki?n b?ng cách s? d?ng Visual Basic
 5. Ki?m ch?ng r?ng m?ng c?a b?n đang làm vi?c m?t cách chính xác b?i ping các khách hàng t? máy tính và máy ch? t? máy khách. Ngày máy tính, m? m?t c?a s? d?u nh?c l?nh, và th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây l?nh nơi các ngay trư?c ClientcomputerName nên là tên c?a máy tính khách hàng c?a b?n:
  Ping ClientcomputerName
  N?u t?t c? m?i th? đang làm vi?c m?t cách chính xác, b?n s? th?y ba hay b?n bài tr? l?i và th?i gian m?i m?t m?t. N?u b?n th?y timeout ho?c l?i khác, b?n có v?n đ? trong thi?t l?p m?ng c?a b?n và b?n c?n ph?i s?a ch?a chúng trư?c khi b?n có th? ti?p t?c. L?p l?i các bư?c tương t? trên máy tính khách hàng s? d?ng máy ch? tên máy tính.
 6. Trong Dcomcnfg trên máy khách, thay đ?i c?a máy ch? v? trí b?ng cách thay th? tên c?a máy ch? v?i đ?a ch? IP c?a máy ch?. N?u nó làm vi?c v?i đ?a ch? IP và không ph?i v?i tên máy tính c?a máy ch?, sau đó nhi?u hơn n?a hơn có kh? năng b?n có v?n đ? v?i thi?t đ?t m?ng c?a b?n.
 7. Th? kh?i đ?ng l?i máy ch? và khách hàng. Đôi khi m?t s? thi?t đ?t đang đư?c lưu tr? trong b? nh? và restarting sau khi th?c hi?n thay đ?i trong Dcomcnfg gi?i quy?t v?n đ?.
 8. Trên Windows 95 ho?c Windows 98, s? d?ng giao th?c TCP/IP. Đ? làm này, lo?i b? t?t c? các giao th?c khác trong các giao th?c m?c đ?nh danh sách trong Dcomcnfg.
 9. Thông thư?ng, n?u b?n có m?t v?n đ? DCOM, b?n nh?n đư?c m?t l?i khi b?n th? đ? nhanh chóng đ?i tư?ng t? xa b?ng cách g?i các CreateObject ch?c năng, ho?c khi b?n thi?t l?p đ?i tư?ng bi?n v?i New t? khóa. Nó là quan tr?ng đ? có th? phân bi?t n?u b?n đang nh?n đư?c m?t l?i thư do vi?c t?o ra các đ?i tư?ng chính nó, ho?c do nh?ng g? b?n đang làm trong s? ki?n Initialize c?a đ?i tư?ng. N?u s? ki?n Initialize c?a đ?i tư?ng b?n đang c? g?ng đ? nhanh chóng không có b?t k? m?, sau đó không nghi ng? r?ng l?i b?n đang nh?n đư?c liên quan đ?n instantiating đ?i tư?ng c?a b?n. N?u, tuy nhiên, b?n có m? s? trong s? ki?n Initialize như k?t n?i v?i m?t cơ s? d? li?u ho?c instantiating các đ?i tư?ng khác, b?n nên bao g?m l?i b?y bên trong các s? ki?n Initialize và nâng cao m?t l?i dùng tùy ch?nh. N?u b?n không b?y l?i c?a b?n bên trong s? ki?n Initialize và m?t l?i đư?c đưa lên, nó bong bóng ra cho khách hàng và có th? gây nh?m l?n b?n. B?n có th? ngh? r?ng v?n đ? là các đ?i tư?ng sáng t?o khi v?n đ? là trên th?c t? là m? trong Initialize s? ki?n.
 10. N?u máy ch? đang ch?y trên Microsoft Windows NT 4 ho?c Microsoft Windows 2000, b?n có th? s? d?ng tr?nh xem s? ki?n đ? t?m hi?u thêm thông tin ki?m đ?nh trên l? do t?i sao k?t n?i DCOM th?t b?i. Tuy nhiên, đăng nh?p đây lo?i s? ki?n thư?ng là không đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh. B?n c?n ph?i đ?t các ki?m toán tùy ch?n đ? cho phép nó.

  Trong Windows NT 4, kích ho?t các tùy ch?n như sau:

  • Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Chương tr?nh, ch?n Công c? qu?n tr?, và ch?n Qu?n l? ngư?i dùng.
  • N?u b?n đang ch?y máy ch? NT 4, b?n ph?i ch?n m?t mi?n; trong trư?ng h?p này, trên các Ngư?i dùng tr?nh đơn, ch?n các Miền tùy ch?n, và sau đó ch?n máy tính đ?a phương c?a b?n.
  • Trên các Chính sách tr?nh đơn, ch?n các Ki?m toán tùy ch?n. Kích ho?t tính năng ki?m toán cho c? hai s? thành công và th?t b?i cho các ba đ?u tiên m?c: đăng nh?p/đăng xu?t, t?p tin và đ?i tư?ng truy c?p, s? d?ng c?a quy?n c?a ngư?i dùng. Nh?p vào Ok và đóng qu?n l? ngư?i dùng.

  Trong Windows 2000, kích ho?t các tùy ch?n như sau:

  • Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Chương tr?nh, ch?n Công c? qu?n tr?, và ch?n Chính sách b?o m?t c?c b?.
  • Trên c?a s? bên trái, b?n nh?n th?y m?t l?n xem cây. B?m vào các c?ng v?i (+) đăng ? phía bên trái c?a các Chính sách đ?a phương, và b?n xem các Chính sách ki?m đ?nh l?i vào. Ch?n các Chính sách ki?m đ?nh nh?p c?nh, và lưu ? r?ng c?a s? bên ph?i có ch?a t?t c? các tùy ch?n c?a ki?m toán, cái nào đư?c b?t và đó là không. Cách nh?p chu?t ph?i lúc nào trong s? này tùy ch?n cho phép b?n đ? cho phép ho?c vô hi?u hóa chúng.
  • Kích ho?t tính năng ki?m toán cho s? thành công và th?t b?i cho các sau tuøy choïn: s? ki?n đăng nh?p ki?m toán, ki?m toán đ?i tư?ng truy c?p, ki?m toán đ?c quy?n s? d?ng.
  • Đóng các Chính sách b?o m?t c?c b? c?a s?.

  M?t khi b?n kích ho?t các tùy ch?n ghi s?, ki?m tra khách hàng c?a b?n m?t l?n n?a. Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i, s? d?ng tr?nh xem s? ki?n đ? xem n?u không có b?t k? s? ki?n DCOM. S? ki?n này có th? cho b?n bi?t l? do t?i sao truy c?p b? t? ch?i. Ngoài ra, nó có th? cho b?n bi?t ai đang đăng nh?p vào máy tính khách hàng và n?u đi?u này là m?t tên mi?n ngư?i s? d?ng hay m?t ngư?i dùng đ?a phương. Nó có th? cho b?n bi?t r?ng giao th?c yêu c?u c?a khách hàng không ph?i là có s?n trên h? ph?c v?, và vv. COM các b?n ghi thư?ng đư?c b? sung vào các đăng nh?p h? th?ng.
 11. N?u máy ch? c?a b?n có nhi?u hơn m?t l?p, và m?t s? các các l?p h?c làm vi?c và nh?ng ngư?i khác không, h?y ki?m tra m?i h?ng m?c trong Dcomcnfg trên máy khách máy tính. Theo m?c đ?nh, m?i l?p có AppID riêng c?a m?nh và, do đó, riêng c?a m?nh cài đ?t này, do đó, có th? m?t s? các l?p h?c c?a b?n đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác và nh?ng ngư?i khác không có.Cho thông tin thêm v? v? trí máy ch? c?a b?n trong ?ng d?ng c?a khách hàng danh sách, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  268550 Làm th? nào đ? s? d?ng Dcomcnfg cho m?t Visual Basic DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng

Th?i gian ch?y l?i 70: Permission Denied

L?i này thư?ng có liên quan đ? thi?t đ?t b?o m?t. L?i này là m?t d?u hi?u t?t mà các cu?c g?i đ?n đư?c máy tính m?c tiêu, v? v?y m?ng là có l? không ph?i m?t v?n đ? ? đây. Dư?i đây là m?t s? đi?u c?n ki?m tra:
 • N?u b?n thi?t l?p xác th?c c?p đ? K?t n?i, xác minh r?ng ngư?i dùng đăng nh?p vào máy tính khách hàng đăng nh?p trong như là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n và không ph?i là m?t ngư?i dùng đ?a phương.
 • N?u b?n thi?t l?p xác th?c c?p đ? K?t n?i, ki?m ch?ng r?ng máy tính th?c s? thu?c v? tên mi?n. N?u nó là m?t máy tính đ?c l?p, nó không th? xác th?c ngư?i dùng, tr? khi b?n có m?t phù h?p v?i ngư?i s? d?ng tên/m?t kh?u trên máy khách và máy ch? máy tính.
 • N?u b?n thi?t l?p xác th?c c?p đ? Không có, ki?m tra xem n?u b?n đ? thi?t l?p tùy ch?n này đ? không trên c? hai khách hàng và máy ch? máy tính.
 • N?u b?n thi?t l?p xác th?c c?p đ? Không có và b?n đ? xác minh r?ng c? hai máy tính có cài đ?t này đúng, h?y ch?c ch?n r?ng c? khách hàng và các ?ng d?ng máy ch? là thi?t l?p xác th?c l?p tr?nh s? d?ng ch?c năng như CoInitializeSecurity ho?c CoSetProxyBlanket. Thi?t l?p xác th?c l?p tr?nh đè registry m?c có t? Dcomcnfg.
 • N?u b?n thi?t l?p xác th?c c?p đ? Không có, và b?n đ? không tên mi?n ngư?i dùng, h?y ki?m tra n?u b?n có bao g?m "T?t c? m?i ngư?i" (hay "Th? gi?i" cho Windows 95 và Windows 98) trong các truy c?p và kh?i đ?ng c?p phép.
 • Ki?m tra quy?n truy c?p và tung ra các quy?n trong Dcomcnfg và ki?m ch?ng r?ng ngư?i dùng đăng nh?p máy tính khách hàng m?t cách r? ràng đư?c bao g?m trong các danh sách, ho?c thu?c v? m?t trong nh?ng nhóm bao g?m.
 • Xem "bi?t đ?n các v?n đ? đ? ki?m tra" sau này ? đây bài vi?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  216051 Kh?c ph?c: Dcomcnfg NT 4.0 SP4 không vi?t.Exe tên t?p tin dư?i HKCR\APPID

Th?i gian ch?y l?i 429: ActiveX thành ph?n không th? t?o đ?i tư?ng

Sau đây là m?t vài đi?u mà có th? gây ra l?i này:
 • H? ph?c v? không đúng đư?c cài đ?t trên máy ch? máy tính. Ch?y Dcomcnfg trên máy tính, ch?n máy ch? ?ng d?ng ngày danh sách các ?ng d?ng, và sau đó b?m Thu?c tính. Trong các V? trí tab, xác minh r?ng l?a ch?n duy nh?t ki?m tra là Ch?y ?ng d?ng trên máy tính này.
 • B?n biên máy ch? mà không có kh? năng tương thích nh? phân, và không biên d?ch các khách hàng. Khách hàng có th? t?m ki?m c? l?p ID. Th?m chí N?u b?n biên khách hàng, b?n có th? có nhi?u m?c trong registry, nh?ng cái c? và nh?ng cái m?i.Cho thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  180525 PRB: Dcomcnfg báo cáo nhi?u b?n sao c?a DCOM Server
 • B?n có th? s? d?ng tên máy ch? sai trong tab v? trí. Ví d?, b?n cài đ?t máy ch? trên máy tính ServerA, và cho m?t s? l? do b?n xác đ?nh v? trí trong Dcomcnfg là ServerB. Ch?y Dcomcnfg trên các máy khách, đ?nh v? h? ph?c v? trên danh sách ?ng d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Ch?n các V? trí tab, và sau đó xác nh?n r?ng máy ch? máy tính tên là chính xác. N?u b?n không th? xác đ?nh v? trí máy ch? c?a b?n trong danh sách c?a các ?ng d?ng, h?y t?m cho "Đ?nh v? máy ch? c?a b?n trong danh sách các ?ng d?ng c?a khách hàng" trong sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  268550 Làm th? nào đ? s? d?ng Dcomcnfg cho m?t Visual Basic DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng
 • C?ng xem "bi?t đ?n các v?n đ? đ? ki?m tra" sau này ? đây bài vi?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  193143 L?I: DCOM Client treo c?ng và sau đó cung c?p cho thông báo l?i 429

L?i 462: Máy tính t? xa không t?n t?i ho?c không s?n dùng

Sau đây là m?t s? nguyên nhân cho thông báo l?i này:
 • B?n có th? s? d?ng tên máy ch? sai trong tab v? trí. Ví d?, b?n cài đ?t máy ch? trên máy tính ServerA, và cho m?t s? l? do b?n xác đ?nh v? trí trong Dcomcnfg như đang là ServerB, và ServerB không ph?i là m?t máy tính h?p l?. Ch?y Dcomcnfg trên máy khách, đ?nh v? h? ph?c v? trên các danh sách các ?ng d?ng, và sau đó b?m các Thu?c tính nút. Ch?n các V? trí tab, và sau đó xác nh?n r?ng máy ch? máy tính tên là chính xác. N?u b?n không th? xác đ?nh v? trí máy ch? c?a b?n trong danh sách c?a các ?ng d?ng, xem "Locating máy ch? c?a b?n trong danh sách các ?ng d?ng c?a khách hàng"trong Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
  268550 Làm th? nào đ? s? d?ng Dcomcnfg cho m?t Visual Basic DCOM khách hàng/máy ch? ?ng d?ng
 • Ping máy ch? t? khách hàng và xác nh?n r?ng nó có th? truy c?p. C?ng ping khách hàng t? các máy ch? đ? xem n?u nó là th? truy c?p. Ping b?i tên và đ?a ch? IP. Xem m?c 5 trong các "b? sung Troubleshooting" ph?n bài vi?t này.
 • Máy ch? c?a b?n đang ch?y trên m?t Windows 95, Windows 98, ho?c Windows tôi máy tính, và máy ch? không ch?y ch? đ?i cho khách hàng đ? k?t n?i, ho?c RPCSS.EXE không ch?y.Đ? có thêm thông tin v? ch? đ? này, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  165101 Làm th? nào đ? s? d?ng Windows 95 ho?c Windows 98 là m?t h? ph?c v? DCOM
 • Máy tính c?a b?n có nhi?u hơn m?t card m?ng.Cho thêm thông tin v? ch? đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  183930 Kh?c ph?c: IP đ?c sai khi s? d?ng UDP trên máy vi tính Multihomed
 • Xin xem ñoaïn "bi?t đ?n các v?n đ? đ? ki?m tra" này bài vi?t.
 • Máy tính không ch?y ho?c là v?n c?n trong c?a nó kh?i đ?ng l?i nhà nư?c.

Treo c?ng máy ch?

N?u máy ch? c?a b?n không có m?t giao di?n ngư?i dùng, h?y ki?m ch?ng r?ng b?n ki?m tra các Th?c hi?n không giám sát tùy ch?n. N?u b?n không ch?n tùy ch?n này, có th? đó m?t h?p thông báo đang đư?c hi?n th? b?i máy ch? c?a b?n do m?t l?i untrapped, cho Ví d?. N?u máy ch? c?a b?n không ho?t đ?ng v?i danh tính Tương tác ngư?i dùng, không ai có th? nh?n th?y h?p thư này và h? ph?c v? ch? là ch? đ?i cho ai đó đ? b? qua h?p tho?i, mà không bao gi? x?y ra. B?ng cách s? d?ng các Th?c hi?n không giám sát tùy ch?n, thư h?p đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t t?p tin đăng nh?p.

Tai n?n khách hàng sau khi cài đ?t

Đ? có thêm thông tin v? ch? đ? này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
185193 PRB: Clireg32 không đăng k? thư vi?n ki?u c?a DCOM Server
221173 PRB: Cài đ?t VB6 không C?p Nh?t Clireg32.exe

V?n đ? đ? bi?t đ? ki?m tra

Sau đây là danh sách các v?n đ? đư?c bi?t đ?n nhi?u có th? ?nh hư?ng đ?n cài đ?t c?a b?n. H? đ? đư?c di?n t? trong các cơ s? ki?n th?c Microsoft bài vi?t. C?a h? ID bài vi?t đư?c cung c?p ? đây. N?u b?n v?n g?p v?n đ? v?i DCOM c?a b?n ?ng d?ng sau khi xem xét x? l? s? c? các bư?c trong đi?u này bài vi?t và danh sách các v?n đ?, h?y ch?c ch?n đ? t?m ki?m kho tàng ki?n th?c cho b? sung các đi?u mà có th? không đư?c bao g?m trong bài vi?t này.
 1. Thông báo l?i sau ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng máy ch? t?o v?i phát Visual Basic 6.0 hành đ?u tiên, trư?c khi Service Pack 1.
  193143 DCOM Client treo c?ng và sau đó cung c?p cho thông báo l?i 429
 2. V?n đ? sau đây đ? đư?c gi?i thi?u trong Dcomcnfg mà v?n chuy?n v?i Service Pack 4 cho NT 4.0 và c? đ?nh trong Service Pack 6 cho NT 4.0. Tuy nhiên, ngay c? khi b?n đ? có phiên b?n c? đ?nh đư?c v?n chuy?n v?i SP6 nhưng c?a b?n máy ch? đư?c cài đ?t trư?c khi b?n cài đ?t SP6, b?n v?n có th? g?p v?n đ? này. V?n đ? là Dcomcnfg đ? không bao g?m m?t trong nh?ng cơ quan đăng k? c?n thi?t Key thu?c Hkey_Classes_Root\AppID. HKCR\AppID là ch?a khóa mà b?n đ? các tr?nh th?c hi?n c?a m?t máy ch? đ? AppID c?a nó. Ví d?, n?u máy ch? c?a b?n c?a t?p tin th?c thi là MyServer.exe, ph?i có m?t khoá dư?i HKCR\AppID v?i tên này. M?t trong nh?ng các giá tr? dư?i phím này nên là AppID có ch?a GUID AppID c?a b?n h? ph?c v?. Xem hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây v? làm th? nào đ? thêm m?c nh?p không có trong b?ng b?ng tay.
  216051 Dcomcnfg NT 4.0 SP4 không vi?t.Exe tên dư?i HKCR\APPID
  Các h?u qu? c?a l?i này là h? th?ng b? qua t?t c? các m?c tu? ch?nh mà b?n xác đ?nh trong Dcomcnfg cho h? ph?c v? này. Cho Ví d?, n?u b?n xác đ?nh m?t danh sách ngư?i dùng có quy?n truy c?p và kh?i ch?y máy ch? c?a b?n, và danh sách này bao g?m User1, nhưng b?n v?n nh?n đư?c l?i 70 "truy c?p B? t? ch?i"khi User1 c? g?ng k?t n?i v?i máy ch? c?a b?n, r?t có th? là b?n có này v?n đ?. M?t v?n đ?, ví d?, là n?u b?n xác đ?nh danh tính c?a b?n máy ch? đư?c tương tác ngư?i dùng, nhưng máy ch? ti?p t?c cư x? như th? nó đ? Danh tính tung ra User - đó là m?c đ?nh.
 3. Đ? có m?t l?i trong Clireg32.exe mà v?n chuy?n v?i Visual Cơ b?n 5.0. Các h?u qu? là các khách hàng đ? b? rơi sau khi cài đ?t. Các Phiên b?n Clireg32 v?n chuy?n v?i Visual Basic 6.0 có l?i này c? đ?nh, nhưng n?u b?n có phiên b?n c? trên máy tính khi b?n cài đ?t Visual Basic 6.0, th? t?c cài đ?t không c?p nh?t các t?p tin, do đó, b?n có th? đ? c? Phiên b?n.

  Clireg32.exe là m?t ti?n ích mà đăng k? VBR và TLB tác ph?m trong máy khách. Khi b?n t?o m?t gói phân ph?i cho m?t khách hàng và thêm m?t t?p tin VBR, gói và tri?n khai Wizard (PDW) t? đ?ng thêm Clireg32.exe đ? gói phân ph?i c?a b?n. N?u b?n có các Phiên b?n x?u c?a clireg32.exe trên máy tính c?a b?n phát tri?n, b?n có th? phân ph?i phiên b?n x?u v?i ?ng d?ng c?a b?n. N?u máy tính m?c tiêu không đ? có m?t phiên b?n m?i hơn, phiên b?n t?nh tr?ng này là m?t trong đó đang đư?c s? d?ng. Phiên b?n v?i v?n đ? v?n chuy?n v?i Visual Basic 5.0 là 5.00.3716, ngày 16 tháng 1 năm 1997 12: 00.
  185193 Clireg32 không đăng k? máy ch? lo?i thư vi?n c?a DCOM
  221173 Cài đ?t VB6 không C?p Nh?t Clireg32.exe
 4. Các l?i sau đây có th? gây ra v?n đ? khi b?n đang s? d?ng DCOM trên m?t máy tính v?i nhi?u hơn m?t card m?ng. M?t trong nh?ng l?i có th? thông báo là:
  462 Máy ch? t? xa máy tính không có s?n.
  Đ? tránh v?n đ? này, h?y ch? TCP/IP trong danh sách c?a các giao th?c này máy tính. V?n đ? này c? đ?nh trong NT4 SP4.
  183930 IP đ?c sai khi s? d?ng UDP trên máy vi tính Multihomed
 5. Khi m?t khách hàng COM trên m?t máy tính Windows NT ch?y dư?i m?t nh?n d?ng mà không th? đư?c xác th?c trên máy tính t? xa, m?t máy ch? COM b?t đ?u b?i shuts khách hàng xu?ng trong kho?ng 6 phút.
  175020 COM máy ch? t? xa t?t sau khi sáu phút

Thu?c tính

ID c?a bài: 269330 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbdcom kbhowto kbmt KB269330 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:269330

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com