Oper?t?jsist?mas Windows 8 servera att?l?s administr?cijas r?ku apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2693643
Ievads
Oper?t?jsist?mai Windows 8 paredz?taj? servera att?l?s administr?cijas r?ku (Remote Server Administration Tools ? RSAT) laidien? Release Preview ir ietverts servera p?rvaldnieks, Microsoft p?rvald?bas konsoles (Microsoft Management Console ? MMC) papildprogrammas, konsoles, Windows PowerShell cmdlets un sniedz?ji, k? ar? komandrindas r?ki, ar kuriem p?rvald?t lomas un l?dzek?us, kas darbojas oper?t?jsist?m? Windows Server 2012. Noteiktos gad?jumos r?kus var izmantot, lai p?rvald?tu lomas un l?dzek?us, kas darbojas oper?t?jsist?m? Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008. Ar da?iem no ?iem r?kiem var p?rvald?t ar? Windows Server 2003 lomas un l?dzek?us.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Papildindorm?cija

Servera att?l?s administr?cijas r?ki oper?t?jsist?mas Windows 8 platformai un r?ku atbalsta matrica

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
RSAT tehnolo?ijaRSAT aprakstsP?rvalda tehnolo?iju oper?t?jsist?m? Windows Server 2003P?rvalda tehnolo?iju oper?t?jsist?m? Windows Server 2008P?rvalda tehnolo?iju oper?t?jsist?m? Windows Server 2012
Active Directory sertifik?tu pakalpojumu r?kiActive Directory sertifik?tu pakalpojumu r?ki ietver sertific??anas iest?des, sertifik?tu veid?u, uz??muma PKI un tie?saistes atbild?t?ja p?rvald?bas papildprogrammas.?, iz?emot tie?saistes sertifik?tu statusa protokolu (OCSP)??
Active Directory dom?na pakalpojuma (AD DS) r?ki un Active Directory direktoriju vieglpiek?uves pakalpojuma (AD LDS) r?kiActive Directory dom?na pakalpojuma (AD DS) un Active Directory direktoriju vieglpiek?uves pakalpojuma (AD LDS) r?ki ietver Active Directory Administrative Center; Active Directory Domains and Trusts; Active Directory Sites and Services; Active Directory Users and Computers; ADSI Edit; DCPromo.exe; LDP.exe; NetDom.exe; NTDSUtil.exe; RepAdmin.exe; Active Directory moduli ?aulai Windows PowerShell; DCDiag.exe; DSACLs.exe; DSAdd.exe; DSDBUtil.exe; DSMgmt.exe; DSMod.exe; DSMove.exe; DSQuery.exe; DSRm.exe; GPFixup.exe; KSetup.exe; KtPass.exe; NlTest.exe; NSLookup.exe; W32tm.exe. - Serveris NIS r?kiem ietver papla?in?jumu uz Active Directory Users and Computers papildprogrammu, k? ar? Ypclear.exe komandrindas r?ku.?, Windows PowerShell un ADAC att?lajai p?rvald?bai ir nepiecie?ama Active Directory t?mek?a pakalpojumu lejupiel?des pakotne.?, Windows PowerShell un ADAC att?lajai p?rvald?bai ir nepiecie?ama Active Directory t?mek?a pakalpojumu lejupiel?des pakotne.?
Paraugprakses analiz?t?jsParaugprakses analiz?t?ja (Best Practices Analyzer ? BPA) cmdlet ?aulai Windows PowerShellNav pieejams; neviens BPA modelis nedarbojas uz WS03Var palaist uz WS08 R2, ja oper?t?jsist?m? WS08 R2 ir instal?ta pakotne Windows Management Framework 3.0. Oper?t?jsist?mai WS08 nav pieejams neviens BPA modelis.?
BitLocker diska ?ifr??anas administr?cijas util?tasManage-bde, Windows PowerShell cmdlets for BitLocker, BitLocker Recovery Password Viewer for Active Directory, BitLocker Network Unlock ProviderNav pieejamasNav pieejamas?
Klasteratpaz?sto?a atjaunin??anaKlasteratpaz?sto?as atjaunin??anas p?rvald?bas konsole, klasteratpaz?sto?as atjaunin??anas cmdlet ?aulai Windows PowerShellNav pieejamaNav pieejama?
DHCP servera r?kiDHCP servera r?ku kl?st? ietilpst DHCP p?rvald?bas konsole, DHCP servera cmdlet modulis ?aulai Windows Powershell un Netsh komandrindas r?ks?, Windows PowerShell modulis nedarbojas oper?t?jsist?m? WS03.?, Windows PowerShell modulis nedarbojas oper?t?jsist?m? WS08 un WS08 R2.?
DirectAccess, Mar?rut??ana un att?l? piek?uveMar?rut??anas un att?l?s piek?uves p?rvald?bas konsole, savienojumu p?rvaldnieka administr??anas komplekta konsole, att?l?s piek?uves sniedz?js ?aulai Windows PowerShellNav pieejamaNav pieejama?
DNS servera r?kiDNS servera r?ki DNS servera r?ku kl?st? ietilpst DNS p?rvald?bas papildprogramma, DNS modulis ?aulai Windows PowerShell un Ddnscmd.exe komandrindas r?ks.???
K??mjp?rleces klasteru veido?anas r?kiK??mjp?rleces klasteru veido?anas r?ki ietver k??mjp?rleces klasteru p?rvaldnieku, k??mjp?rleces klasterus (Windows PowerShell Cmdlets), MSClus, Cluster.exeNav pieejami?, k??mjp?rleces klasteru p?rvaldnieks darbojas tikai oper?t?jsist?m? Windows Server 2012. Windows PowerShell cmdlet kopa atbalsta oper?t?jsist?mu Windows Server 2012 un WS08R2. MSClus un Cluster.EXE atbalsta oper?t?jsist?mas Windows Server 2012, WS08R2 un WS08.?
Failu un kr?tuves pakalpojumu r?ki? Failu pakalpojumu r?ku kl?st? ietilpst: kop?go?anas un kr?tuves p?rvald?bas r?ki; dal?t?s failu sist?mas r?ki; failu servera resursu p?rvaldnieka r?ki; NFS pakalpojumu administr?cijas r?ki; iSCSI p?rvald?bas cmdlets ?aulai Windows PowerShell ? dal?t?s failu sist?mas r?ku kl?st? ir ietverta DFS p?rvald?bas papildprogramma, un Dfsradmin.exe, Dfsrdiag.exe, Dfscmd.exe, Dfsdiag.exe un Dfsutil.exe komandrindas r?ki.

? Failu servera resursu p?rvaldnieka r?ku kl?st? ietilpst failu servera resursu p?rvaldnieka papildprogramma un Dirquota.exe, Filescrn.exe un Storrept.exe komandrindas r?ki.

? Kop?go?anas un kr?tuves p?rvald?bas r?ki ietver kop?go?anas un kr?tuves p?rvald?bas papildprogrammu.
Nav pieejami?, iSCSI cmdlets ?aulai Windows PowerShell var izmantot, lai p?rvald?tu iSCSI tikai oper?t?jsist?m? Windows Server 2012.?
Grupas politikas p?rvald?bas r?kiGrupas politikas p?rvald?bas r?ki ietver grupas politikas p?rvald?bas konsoli, grupas politikas p?rvald?bas redaktoru un grupas politikas s?kuma GPO redaktoru.???
Hyper-V r?kiHyper-V r?ki ietver papildprogrammu Hyper-V Manager un virtu?l?s ma??nas savienojuma att?l?s piek?uves r?ku.Nav pieejamiHyper-V Manager konsole neatbalsta t?du Hyper-V serveru p?rvald?bu, kuros darbojas Server 2008 vai Server 2008 R2.Hyper-V r?ki nav da?a no servera att?l?s administr?cijas r?kiem oper?t?jsist?mas Windows 8 laidienam Release Preview; tie ir pieejami k? da?a no Windows 8 Release Preview. ?o r?ku lieto?anas nol?kos nav nepiecie?ams instal?t RSAT. Hyper-V Manager konsole oper?t?jsist?mai Windows Server 2012 neatbalsta t?du Hyper-V serveru p?rvald?bu, kuros darbojas Server 2008 vai Server 2008 R2.
IP adre?u p?rvald?bas (IPAM) p?rvald?bas r?kiIP adre?u p?rvald?bas klienta konsoleNav pieejamiNav pieejami?
T?kla adapteru apvieno?ana jeb NIC apvieno?anaT?kla adapteru apvieno?anas p?rvald?bas konsoleNav pieejamaNav pieejama?
T?kla slodzes l?dzsvaro?anas r?kiT?kla slodzes l?dzsvaro?anas r?ki ietver t?kla slodzes l?dzsvaro?anas p?rvaldnieku; t?kla slodzes l?dzsvaro?anas Windows PowerShell cmdlet; un NLB.exe un WLBS.exe komandrindas r?kus???
Att?l?s darbvirsmas pakalpojumu r?kiAtt?l?s darbvirsmas pakalpojumu r?ki ietver att?l?s darbvirsmas papildprogrammas; RD v?rtejas p?rvaldnieku, tsgateway.msc; RD licenc??anas p?rvaldnieku, licmgr.exe; RD licenc??anas diagnostic?t?ju, lsdiag.msc. Servera p?rvaldnieks ir j?izmanto visu p?r?jo RDS lomu pakalpojumu administr??anai, iz?emot RD v?rteju un RD licenc??anu.???
Servera p?rvaldnieksServera p?rvaldnieks ietver servera p?rvaldnieka konsoli. Att?l? p?rvald?ba ar servera p?rvaldnieku ir pieejama oper?t?jsist?m?s Windows Server 2008 R2 un Windows Server 2012.Nav pieejamsPieejams oper?t?jsist?mai WS08 R2 un jaun?k?m versij?m, bet ne WS08?
SMTP servera r?kiSMTP servera r?ki ietver vienk?r?? pasta p?rs?t??anas protokola (Simple Mail Transfer Protocol ? SMTP) papildprogrammu??R?ki nav pieejami RSAT oper?t?jsist?mas Windows 8 laidienam Release Preview.
Storage Explorer r?kiStorage Explorer r?ki ietver Storage Explorer papildprogrammuNav pieejami?R?ki nav pieejami RSAT oper?t?jsist?mas Windows 8 laidienam Release Preview.
Storage Manager for Storage Area Network (SAN) r?kiStorage Manager for SAN r?ki ietver papildprogrammu Storage Manager for SAN un Provisionstorage.exe komandrindas r?ku?, p?rvaldnieks Storage Manager for SAN ir pieejams oper?t?jsist?m? Windows Server 2003 R2 un jaun?k?s versij?s.?R?ki nav pieejami RSAT oper?t?jsist?mas Windows 8 laidienam Release Preview.
Lielapjoma aktiviz?cijaLielapjoma aktiviz?cijas p?rvald??ana, vmw.exeNav pieejama?o r?ku var izmantot, lai p?rvald?tu lielapjoma aktiviz??anu att?los serveros, kur darbojas oper?t?jsist?ma WS08 vai WS08 R2, bet to nevar palaist ??d?s oper?t?jsist?m?s.?
Windows sist?mas resursu p?rvaldnieka r?kiWindows sist?mas resursu p?rvaldnieka r?ki ietver Windows sist?mas resursu p?rvaldnieka papildprogrammu un Wsrmc.exe komandrindas r?ku.Nav pieejami??
Windows Server Update Services r?kiWindows Server Update Services r?ki ietver papildprogrammu Windows Server Update Services, WSUS.msc.Nav pieejami??

Uzzi?as

Papildinform?ciju par servera att?l?s administr??anas r?kiem oper?t?jsist?mas Windows 8 laidienam Release Preview skatiet ??d?s vietn?s:

Servera att?l?s administr??anas r?ki oper?t?jsist?mas Windows 8 laidienam Release Preview (lejupiel?d?t)

Izvietot servera att?l?s administr??anas r?kus oper?t?jsist?mas Windows 8 laidienam Release Preview

Servera att?l?s administr?cijas r?ki (RSAT) oper?t?jsist?m?m Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Release Preview, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 un Windows Server 2012
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2693643 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB2693643

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com