Mô t? v? qu?n tr? máy ch? t? xa c? cho Windows 8.1 và máy ch? t? xa công c? qu?n l? cho Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2693643 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Gi?i thi?u
T? xa máy ch? qu?n l? công c? (RSAT) cho Windows 8.1 bao g?m qu?n l? máy ch?, Microsoft qu?n l? Console(MMC) snap-in, bàn giao ti?p, l?nh ghép ng?n Windows PowerShell và nhà cung c?p, và các công c? dòng lệnh đ? qu?n l? vai tr? và tính năng ch?y trên Windows Server 2012 R2, và trong h?u h?t trư?ng h?p, Windows Server 2012.

RSAT cho Windows 8 bao g?m qu?n l? máy ch?, MMC snap-in, bàn giao ti?p, l?nh ghép ng?n Windows PowerShell và nhà cung c?p, và các công c? dòng lệnh đ? qu?n l? vai tr? và tính năng ch?y trên Windows Server 2012.

Trong trư?ng h?p gi?i h?n, các công c? có th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? vai tr? và tính năng đang ch?y trên Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008. M?t s? công c? c?ng có th? qu?n l? vai tr? và các tính năng trên Windows Server 2003.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Thông tin thêm

T? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8.1 và Windows 8 n?n t?ng và các công c? h? tr? ma tr?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Công ngh? RSATMô t? RSATQu?n l? công ngh? trên Windows Server 2003Qu?n l? công ngh? trên Windows Server 2008Qu?n l? công ngh? trên Windows Server 2012RSAT cho Windows 8.1 ch?: qu?n l? công ngh? trên Windows Server 2012 R2 xem trư?c
b?n ghi d?ch v? ch?ng ch? Thư mục Họat động công c?Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại gi?y ch?ng nh?n b?n ghi d?ch v? công c? bao g?m cơ quan ch?ng nh?n, gi?y ch?ng nh?n m?u, doanh nghi?p PKI và tr?c tuy?n Responder qu?n l? snap-in.?, ngo?i tr? tr?c tuy?n gi?y ch?ng nh?n t?nh tr?ng giao th?c (OCSP)???
b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) công c? và b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại nh? Thư mục Họat động (AD LDS) công c?b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) và b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại nh? Thư mục Họat động (AD LDS) công c? bao g?m Trung tâm hành chính c?a ho?t đ?ng thư m?c; Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n và tín thác; Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại các web site và d?ch v?; Ngư?i dùng Thư mục Họat động và máy vi tính; Ch?nh s?a ADSI; DCPromo.exe; LDP.exe; NetDom.exe; NTDSUtil.exe; RepAdmin.exe; Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại module cho Windows PowerShell; DCDiag.exe; DSACLs.exe; DSAdd.exe; DSDBUtil.exe; DSMgmt.exe; DSMod.exe; DSMove.exe; DSQuery.exe; DSRm.exe;GPFixup.exe; KSetup.exe; KtPass.exe; NlTest.exe; NSLookup.exe; W32tm.exe. - máy ch? cho NIS công c? bao g?m m?t ph?n m? r?ng đ? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính-theo, và các Ypclear.exe công c? dòng lệnh.?Windows PowerShell và qu?n l? t? xa ADAC yêu c?u các gói ph?n m?m t?i v? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Web b?n ghi d?ch v?.?Windows PowerShell và qu?n l? t? xa ADAC yêu c?u các gói ph?n m?m t?i v? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Web b?n ghi d?ch v?.?, T? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8 không bao g?m các máy ch? cho công c? NIS.

?
Analyzer th?c ti?n t?t nh?tL?nh ghép ng?n Analyzer th?c ti?n t?t nh?t cho Windows PowerShellKhông có s?n; không có mô h?nh BPA ch?y trên WS03Có th? ch?y trên WS08 R2 khi gói Windows Management Framework 3.0 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên WS08 R2. Không có mô h?nh BPA có s?n cho WS08.??
M?t m? ? khoá bít qu?n l? Ti?n íchQu?n l?-bde, l?nh ghép ng?n Windows PowerShell cho BitLocker, BitLocker ph?c h?i m?t kh?u Viewer cho Thư mục Họat động, nhà cung c?p m? khóa m?ng BitLockerKhông có s?nKhông có s?n??
C?p Nh?t c?m, nh?n th?cC?p Nh?t c?m, nh?n th?c qu?n l? đi?u khi?n, C?p Nh?t c?m-Aware l?nh ghép ng?n cho Windows PowerShellKhông có s?nKhông có s?n??
DHCP Server công c?DHCP Server công c? bao g?m giao di?n đi?u khi?n qu?n l? c?a DHCP, mô-đun l?nh máy ch? DHCP cho Windows PowerShell, và cácNetsh công c? dòng lệnh?Mô-đun Windows PowerShell không ch?y trên WS03.?Mô-đun Windows PowerShell không ch?y trên WS08 và WS08 R2.??
DirectAccess, truy nh?p t? xa và đ?nh tuy?nBàn đi?u khi?n qu?n l? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa, giao di?n đi?u khi?n b? qu?n tr? tr?nh B? qu?n lí ghép n?i, nhà cung c?p truy nh?p t? xa cho Windows PowerShellKhông có s?nKhông có s?n??
DNS Server công c?Công c? máy ch? DNS Server ToolsDNS bao g?m các tr?nh qu?n l? DNS snap-in, các mô-đun DNS cho Windows PowerShell, và các Ddnscmd.exe công c? dòng lệnh.????
Chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering công c?Chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering công c? bao g?m qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, c?m chuy?n đ?i d? ph?ng (Windows PowerShell Cmdlets), MSClus, Cluster.exeKhông có s?n?Ngư?i qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng ch? ch?y trên Windows Server 2012. L?nh ghép ng?n Windows PowerShell đ?t h? tr? Windows Server 2012 và WS08R2. MSClus và Cluster.EXE h? tr? Windows Server 2012, WS08R2, và WS08.??
T?p tin và lưu tr? b?n ghi d?ch v? công c?• T?p tin b?n ghi d?ch v? công c? bao g?m: chia s? và lưu tr? công c? qu?n l?; Phân ph?i các công c? h? th?ng t?p tin; Công c? qu?n l? tài nguyên máy ch? t?p tin; b?n ghi d?ch v? cho các công c? qu?n l? NFS; iSCSI qu?n l? l?nh ghép ng?n cho Windows PowerShell - phân ph?i h? th?ng t?p công c? bao g?m các DFS qu?n l? snap-in, và các Dfsradmin.exe, Dfsrdiag.exe, Dfscmd.exe, Dfsdiag.exe, và Dfsutil.exe công c? dòng lệnh.

• Qu?n l? tài nguyên máy ch? t?p tin công c? bao g?m các t?p tin máy ch? ngu?n l?c qu?n l? snap-in, và các Dirquota.exe, Filescrn.exe, và Storrept.exe công c? dòng lệnh.

• Chia s? và lưu tr? qu?n l? công c? bao g?m các chia s? và qu?n l? lưu tr? snap-in.
Không có s?n?, iSCSI l?nh ghép ng?n cho Windows PowerShell có th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? iSCSI trên Windows Server 2012 ch?.??Đ? qu?n l? iSCSI trên Windows Server 2012 b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell mô-đun bao g?m v?i RSAT cho Windows 8.1, b?n ph?i nh?p các l?nh ghép ng?n iSCSI mô-đun đư?c đính kèm v?i Windows Server 2012. Các mô-đun Windows Server 2012 R2 không th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? iSCSI ch?y trên Windows Servernăm 2012.
Công c? qu?n l? chính sách nhómCông c? qu?n l? chính sách nhóm bao g?m bàn đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm, nhóm chính sách qu?n l? biên t?p và ch?nh s?a GPO Starter chính sách nhóm.????
Hyper-V công c?Hyper-V công c? bao g?m các Hyper-V Manager snap-in và công c? truy nh?p t? xa k?t n?i máy ?o.Không có s?nHyper-V Manager giao di?n đi?u khi?n không h? tr? qu?n l? Hyper-V máy ch? đang ch?y Server 2008 ho?c Server 2008 R2.Hyper-V công c? không ph?i là m?t ph?n c?a t? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8. H? có s?n như là m?t ph?n c?a Windows 8 b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t RSAT đ? s? d?ng nh?ng công c? này. Giao di?n đi?u khi?n Hyper-V Manager cho Windows Server 2012 không h? tr? qu?n l? Hyper-V máy ch? đang ch?y Server 2008 ho?c Server 2008 R2.?Chính m?c dù b?n không b? ch?n t? b?ng cách s? d?ng công c? Hyper-V trong RSAT cho Windows 8.1 đ? qu?n l? Hyper-V ch?y trên Windows Server 2012, b?ng cách s? d?ng các mô-đun l?nh ghép ng?n Windows PowerShell cho Hyper-V trong RSAT cho Windows 8.1 đ? qu?n l? Hyper-V ch?y trên Windows Server 2012 không th?c h? tr?.
Công c? qu?n l? IP đ?a ch? qu?n l? (IPAM)Qu?n l? đ?a ch? IP khách hàng giao di?n đi?u khi?nKhông có s?nKhông có s?n?RSAT cho Windows 8 có th? qu?n l? IPAM trên Windows Server 2012, nhưng RSAT cho Windows 8.1 không th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? IPAM trên Windows Server 2012.?B?n không th? s? d?ng công c? qu?n l? đ?a ch? IP trong RSAT cho Windows 8.1 đ? qu?n l? IPAM ch?y trên Windows Server 2012.
Teaming Adapter m?ng, ho?c NIC h?p tácBàn đi?u khi?n qu?n l? h?p tác b? thích ?ng m?ngKhông có s?nKhông có s?n??
Cân b?ng công c? m?ng t?iCông c? cân b?ng t?i m?ng bao g?m m?ng t?i cân b?ng trư?ng đóng ban; L?nh ghép ng?n Windows PowerShell c?a cân b?ng t?i m?ng; và các NLB.exeWLBS.exe công c? dòng lệnh????
Máy tính đ? bàn t? xa các b?n ghi d?ch v? công c?T? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? công c? bao g?m máy tính đ? bàn t? xa snap-in; RD Gateway giám đ?c, tsgateway.msc; Qu?n l? mức cấp phép RD, licmgr.exe; RD Licensing Diagnoser, lsdiag.msc. Qu?n l? máy ch? nên đư?c s? d?ng cho qu?n l? t?t c? các vai tr? RDS b?n ghi d?ch v? ngo?i tr? RD Gateway và RD c?p gi?y phép.????
Máy ch? qu?n l?Qu?n l? máy ch? bao g?m bàn đi?u khi?n qu?n l? máy ch?. Qu?n l? t? xa v?i máy ch? qu?n l? là có s?n trong Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2.Không có s?nCó s?n cho WS08 R2 và phiên b?n m?i hơn, không ph?i cho WS08??
Công c? máy ch? SMTPSMTP Server công c? bao g?m các Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) snap-in??Các công c? không có s?n trong RSAT cho Windows 8.Các công c? không có s?n trong RSAT cho Windows 8.1.
Lí Explorer công c?Lí Explorer công c? bao g?m lí Explorer snap-inKhông có s?n?Các công c? không có s?n trong RSAT cho Windows 8.Các công c? không có s?n trong RSAT cho Windows 8.1.
Qu?n l? lưu tr? cho lưu tr? khu v?c m?ng (SAN) công c?Qu?n l? lưu tr? cho SAN công c? bao g?m ngư?i qu?n l? lưu tr? cho SAN snap-in và các Provisionstorage.exe công c? dòng lệnh?Qu?n l? lí cho SANs là có s?n trong Windows Server 2003 R2 và phiên b?n m?i hơn.?Các công c? không có s?n trong RSAT cho Windows 8.Các công c? không có s?n trong RSAT cho Windows 8.1.
Kh?i lư?ng kích ho?tQu?n l? kh?i lư?ng kích ho?t, vmw.exeKhông có s?nCông c? có th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? kh?i lư?ng kích ho?t trên máy ch? đang ch?y WS08 ho?c trên WS08 R2, nhưng không th? ch?y trên các hệ điều hành.??
Công c? qu?n l? tài nguyên h? th?ng WindowsCông c? qu?n l? tài nguyên h? th?ng Windows bao g?m các c?a s? h? th?ng ngu?n l?c qu?n l? snap-in, và các Wsrmc.exe công c? dòng lệnh.Không có s?n??Qu?n l? tài nguyên h? th?ng Windows b? ph?n đ?i. Các tính năng không có s?n trên Windows Server 2012 R2, và các công c? qu?n l? không ph?i là m?t ph?n c?a RSAT cho Windows 8.1.
Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? công c?Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? công c? bao g?m các b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows snap-in, WSUS.msc.Không có s?n???

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8.1 và t? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8, h?y xem m?c sau:
T? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8.1 (t?i v?)
T? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8 (t?i v?)

máy ch? t? xa hành chính công c? (RSAT) cho Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, và Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2693643 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Windows 8.1
  • Windows 8
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB2693643 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2693643

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com