Hotfix gói 6 cho ?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft 4,6 SP1: March 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2693779 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix gói ch?a các b?n s?a l?i m?i nh?t cho ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (App-V) 4,6 Service Pack 1 (SP1). Gói hotfix này là ngày tháng tư 2012.

V?n đ? c? đ?nh trong gói hotfix này

Gói hotfix này s?a ch?a các v?n đ? sau đây:
  • Trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 R2, các b?n ghi d?ch v? ?o hóa ?ng d?ng Microsoft nh?n đư?c m?t ngo?i l? và sau đó treo. Sau tai n?n, các b?n ghi d?ch v? không th? kh?i đ?ng v? c?a h? th?ng t?p b? m?t, và máy ch? ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i.

Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i gói hotfix m?i ch?a t?t c? các hotfix đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m hotfix trư?c đó. Chúng tôi khuyên b?n áp d?ng g?n đây nh?t hotfix gói ch?a hotfix mà b?n mu?n.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft ?ng d?ng ?o hóa 4,6 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?ng d?ng ?o hóa 4,6 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2445990 Mô t? v? ?ng d?ng c?a Microsoft ?o hóa 4,6 gói b?n ghi d?ch v? 1

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Gói hotfix này thay th? hotfix gói sau:
2645225 Hotfix gói 5 cho ?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft 4,6 SP1: Tháng Mư?i Hai 2011

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng1,41906-Mar-201219: 07không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.936 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.938 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.938 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 06không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.00506-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43106-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.02106-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01106-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43106-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.02306-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmc.dllkhông áp d?ng97,73606-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.709 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70706-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,30706-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.277 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.277 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70306-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,30706-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.69906-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.31106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70706-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.69906-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,69706-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.309 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng1.40706-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng270,12406-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftdcc.exekhông áp d?ng14,25706-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng14,63106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng2.347 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng54,53106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfsi.dllkhông áp d?ng228,54006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng51,58506-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng55,11506-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng55,24506-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng51,97106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng107,30006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng65,28806-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng1,46706-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftmime.comkhông áp d?ng1.961 ngư?i06-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftmime.exekhông áp d?ng34,12606-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng1,42506-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng15,36206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng1.38306-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng1.97306-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng1,38706-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng1,97106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.36106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94506-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94506-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94506-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.36106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95706-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.37106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.949 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95506-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.367 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95106-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 07không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sfttray.exekhông áp d?ng53,22906-Mar-201219: 06không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng20,67606-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng1,70706-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng2,29706-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng2.291 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng2,28306-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng2.061 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sgcliprv.dllkhông áp d?ng8,78706-Mar-201219: 06không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 10không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35806-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.93406-Mar-201219: 10không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94606-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.34806-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.36006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.938 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Mavinject32.exekhông áp d?ng2,03506-Mar-201219: 10không áp d?ng
Mavinject64.exekhông áp d?ng1.466 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,00306-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.017 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01906-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43306-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01106-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.017 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,41906-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01906-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.017 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01906-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftcmc.dllkhông áp d?ng98,37006-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,29706-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.709 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.31306-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.689 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.277 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,30706-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,29706-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.69906-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.31106-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,69506-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.709 ngư?i06-Mar-201219: 09không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng2.001 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng277,91306-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftdcc.exekhông áp d?ng14,25706-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng15,24706-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng2,34806-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng59,02606-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfsi_wow64.dllkhông áp d?ng229,05206-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng59,73806-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfswin7.CATkhông áp d?ng2.07106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng61,85006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng65,45806-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng51,97906-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng172,43206-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftldr_wow64.dllkhông áp d?ng115,78506-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng65,94206-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng1.469 ngư?i06-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftlp64.exekhông áp d?ng2.080 ngư?i06-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftmime.comkhông áp d?ng1.961 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftmime.exekhông áp d?ng34,12606-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng1.43606-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng2,03206-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftplaywin7.CATkhông áp d?ng1.481 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng1,42806-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng2,03206-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng22,81206-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng1.38206-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng1.972 ngư?i06-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredirwin7.CATkhông áp d?ng1.481 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng1.97006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng1.97006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36406-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95406-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36406-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94606-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.37006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94606-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.956 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.956 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.95006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.95006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36406-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.368 ngư?i06-Mar-201219: 10không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sfttray.exekhông áp d?ng53,22906-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng20,05406-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng2,82606-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng2,22006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvolwin7.CATkhông áp d?ng2.07106-Mar-201219: 08không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng2.828 ngư?i06-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng2,82006-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng2,06506-Mar-201219: 11không áp d?ng
Sgcliprv.dllkhông áp d?ng9.399 ngư?i06-Mar-201219: 08không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Remote Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng1,41906-Mar-201219: 02không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.936 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.938 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.938 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 01không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.00506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43106-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.02106-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01106-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43106-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.02306-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmc.dllkhông áp d?ng97,73606-Mar-201219: 00không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.709 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70706-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,30706-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.277 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.277 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70306-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70306-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,30706-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.69906-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.31106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70706-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.69906-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,69706-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.309 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng1.40706-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng270,12406-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftdcc.exekhông áp d?ng14,25706-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng14,63106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng2.347 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng54,53106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftfsi.dllkhông áp d?ng228,54006-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng51,58506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng55,11506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng55,24506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng51,97106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng107,30006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng65,28806-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng1,46706-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftmime.comkhông áp d?ng1.961 ngư?i06-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftmime.exekhông áp d?ng34,12606-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng1,42506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng15,36206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng1.38306-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng1.97306-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng1,38706-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng1,97106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.36106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94506-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94506-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.36106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95706-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.37106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.949 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95506-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95306-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.367 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95106-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.365 ngư?i06-Mar-201219: 02không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sfttray.exekhông áp d?ng53,22906-Mar-201219: 01không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng20,67606-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng1,70706-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng2,29706-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng2.291 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng2,28306-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng2.061 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sgcliprv.dllkhông áp d?ng8,78706-Mar-201219: 00không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Remote Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 05không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35806-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.93406-Mar-201219: 05không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94606-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.34806-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.944 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.354 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35206-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.36006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1,35606-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng1.938 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Mavinject32.exekhông áp d?ng2,03506-Mar-201219: 05không áp d?ng
Mavinject64.exekhông áp d?ng1.466 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,00306-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.017 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01906-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,43306-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01106-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.017 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01306-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.007 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1,41906-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01906-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.017 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2,01506-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.42106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng2.01906-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng1.427 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftcmc.dllkhông áp d?ng98,37006-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,29706-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.709 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.31306-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.689 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.277 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,30706-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.305 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2,29706-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.69906-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.31106-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,70106-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.303 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.70506-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1,69506-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng2.301 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng1.709 ngư?i06-Mar-201219: 04không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng2.001 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng277,91306-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftdcc.exekhông áp d?ng14,25706-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng15,24706-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng2,34806-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng59,02606-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfsi_wow64.dllkhông áp d?ng229,05206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng59,73806-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfswin7.CATkhông áp d?ng2.07106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng61,85006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng65,45806-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng51,97906-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng172,43206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftldr_wow64.dllkhông áp d?ng115,78506-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng65,94206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng1.469 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftlp64.exekhông áp d?ng2.080 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftmime.comkhông áp d?ng1.961 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftmime.exekhông áp d?ng34,12606-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng1.43606-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng2,03206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftplaywin7.CATkhông áp d?ng1.481 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng1,42806-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng2,03206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng22,81206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng1.38206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng1.972 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredirwin7.CATkhông áp d?ng1.481 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng1.97006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng1.97006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36406-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95406-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36406-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94606-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.37006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94606-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.956 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.956 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.95006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.95006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.366 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,94006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,36406-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1,95206-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng1.368 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng1.429 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sfttray.exekhông áp d?ng53,22906-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng20,05406-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng2,82606-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng2,22006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvolwin7.CATkhông áp d?ng2.07106-Mar-201219: 03không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng2.828 ngư?i06-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng9006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng2,82006-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng2,06506-Mar-201219: 05không áp d?ng
Sgcliprv.dllkhông áp d?ng9.399 ngư?i06-Mar-201219: 03không áp d?ng


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2693779 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Service Pack 1
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2693779 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2693779

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com