Identifikator ?lanka: 2694911 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Prilikom rada u operativnom sistemu Windows, mo?e se desiti da dobijete slede?u poruku o gre?ci:
Windows Explorer je prestao da radi. Windows se ponovo pokre?e
Pored toga, mo?da ?ete primetiti treptanje slike na monitoru pre ili nakon prikazivanja poruke o gre?ci.

Uzrok

Ovaj problem mo?e da se javi iz nekog od slede?ih razloga:
 • Mo?da koristite zastareli ili o?te?eni upravlja?ki program za grafi?ku karticu
 • Sistemske datoteke na ra?unaru su mo?da o?te?ene ili ne odgovaraju drugim datotekama
 • Mo?da imate virus ili zlonamerni softver na ra?unaru
 • Neke aplikacije ili usluge koje su pokrenete na ra?unaru mogu prouzrokovati prestanak rada programa Windows Explorer

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, potrebno je da utvrdite za?to Windows Explorer prestaje da radi; poku?ajte da utvrdite problem pomo?u slede?ih koraka.

A?uriranje upravlja?kog programa grafi?ke kartice

Zastareli ili o?te?eni upravlja?ki programi grafi?ke kartice mogu da prouzrokuju prestanak rada programa Windows Explorer. Preuzimanje i instaliranje najnovijeg upravlja?kog programa za grafi?ku karticu mo?e da re?i mnoge od ovih problema. Ovo mo?ete da obavite na lokaciji Windows Update, na Veb lokaciji proizvo?a?a sistema ili direktnim kontaktiranjem proizvo?a?a.
Da biste dobili vi?e informacija o a?uriranju upravlja?kih programa, pogledajte slede?i sadr?aj na Microsoft Veb lokaciji:
A?uriranje upravlja?kog programa za hardver koji ne radi pravilno

A?uriranje upravlja?kih programa: preporu?ene veze

Pokrenite alatku ?Provera sistemskih datoteka? (CFS) da biste proverili datoteke

Pomo?u alatke ?Provera sistemskih datoteka? skenirajte ra?unar da biste prona?li datoteke koje nedostaju ili o?te?ene datoteke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pretra?i otkucajte cmd.
 2. U oblasti sa rezultatima kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Mo?da ?e vam biti zatra?eno da otkucate lozinku administratorskog naloga.
 3. Kliknite na dugme Nastavi ako ste administrator ili otkucajte administratorsku lozinku, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte Sfc /scannow, a zatim pritisnite taster ENTER.

Budite strpljivi jer skeniranje mo?e da potraje neko vreme. Windows ?e popraviti sve o?te?ene datoteke koje prona?e ili datoteke za koje utvrdi da nedostaju. Ako su za re?enje problema potrebne informacije sa CD-a za instalaciju, mo?da ?e vam biti zatra?eno da ubacite Windows CD.

Vi?e informacija o alatki ?Provera sistemskih datoteka? (SFC) potra?ite u slede?em ?lanku iz baze znanja na Microsoft Veb lokaciji:

Skeniranje ra?unara u potrazi za virusom ili zlonamernim softverom

Zaraze virusom ili zlonamernim softverom mogu da prouzrokuju probleme sa performansama aplikacije. Pomo?u omiljenog antivirusnog programa skenirajte ra?unar u potrazi za skrivenim zarazama. Ako nemate antivirusni program, mo?ete besplatno da preuzmete i instalirate program Microsoft Security Essentials prate?i vezu u nastavku.
Microsoft Security Essentials

Pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu da biste proverili da li postoji problem sa pokretanjem

Pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu i poku?ajte da reprodukujete gre?ku. Kada pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu, radite na uobi?ajen na?in i obavljajte iste aktivnosti koje ste obavljali kada je do?lo do gre?ke. Ako i dalje primate poruku o gre?ci u bezbednom re?imu, pre?ite na slede?i odeljak i pratite korake iz tog odeljka da biste poku?ali da re?ite problem pomo?u ?istog pokretanja sistema.

Da biste nau?ili kako da pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu, pogledajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:
Pokretanje ra?unara u bezbednom re?imu

Pokrenite ra?unar u okru?enju za ?isto pokretanje sistema i poku?ajte da re?ite problem

Ako u bezbednom re?imu ne do?e do prekida rada programa, velika je verovatno?a da program koji se pokre?e pri podizanju sistema pravi problem. Pratite korake iz slede?eg ?lanka da biste obavili ?isto pokretanje sistema i da biste otkrili stavku koja uzrokuje problem.

Dodatni koraci za re?avanje problema:

Dodatni koraci za re?avanje problema opisani u nastavku su manje uobi?ajeni, ali ipak mogu da otkriju uzrok prestanka rada programa Windows Explorer. 

Testirajte sistemsku RAM memoriju

Ponekad o?te?ena RAM memorija (radna memorija) mo?e da prouzrokuje povremene probleme sa sistemom Windows. Da biste pokrenuli Windows alatku za dijagnostiku memorije, kliknite na dugme Start, otkucajte Dijagnostika memorije i izaberite rezultat u listi. Kada se otvori prozor Windows alatke za dijagnostiku memorije, izaberite opciju Odmah ponovo pokreni sistem i proveri da li ima problema (preporu?uje se).

Testirajte datoteke sa slikama koje mo?da sadr?e o?te?enu sliku

O?te?ene slike ponekad mogu da dovedu do problema u radu programa Windows Explorer. Ako Windows Explorer prestane da radi dok radite sa slikama ili pretra?ujete fascikle koje sadr?e slike, jedna ili vi?e datoteka sa slikama su mo?da o?te?ene. Da biste testirali ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Ra?unar
 2. Izaberite stavku Organizuj , a zatim u padaju?oj listi izaberite stavku Opcije fascikle i pretrage
 3. U prozoru Opcije fascikle izaberite karticu Prikaz
 4. Potvrdite izbor u polju Uvek prika?i ikone, nikad sli?ice
 5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Prika?i ikonu datoteke na sli?ici
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili prozor Opcije fascikle
Zatim, izaberite bilo koju fasciklu koja sadr?i slike ili video zapise i poku?ajte da reprodukujete ovaj problem. Ako program Windows Explorer prestane da radi, mogu?e je da fascikla koju ste otvorili sadr?i jednu ili vi?e slika koje su o?te?ene ili koje sadr?e o?te?ene podatke o sli?ici.

Napomena: Kada podesite opcije ?Prika?i ikonu datoteke na sli?ici?, ?Uvek prika?i ikone, nikad sli?ice?, datoteke ne?e prikazivati sli?ice, tako da ?e slike i ostale datoteke biti prikazane kao podrazumevana ikona za njihove tipove datoteke. Ako mo?ete da reprodukujete gre?ku pode?avanjem ovih opcija, problem nije u slikama ili video zapisima i trebalo bi da vratite opcije fascikle na po?etne vrednosti.

Proverite detalje o gre?ci da biste videli koja aplikacija uzrokuje prestanak rada programa Windows Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start , u polju Pretra?i otkucajte Centar aktivnosti, a zatim izaberite stavku Centar aktivnosti u prikazanoj listi
 2. U prozoru ?Centar aktivnosti? izaberite stavku Odr?avanje, izaberite opciju Prika?i istoriju pouzdanosti, a zatim izaberite stavku Prika?i sve izve?taje o problemima u dnu prozora ?Nadgledanje pouzdanosti?.
 3. Listajte do liste sa stavkama Windows Explorer
 4. Dvaput kliknite na stavku Prestao da radi da biste prikazali tehni?ke podatke, a zatim ih zabele?ite.
 

Obavite oporavak sistema

Ako ne uspete da re?ite problem pomo?u prethodno opisanih re?enja, mo?ete da obavite oporavak sistema da biste ra?unar vratili u stanje pre nego ?to se problem pojavio. Ako se problem javlja mesec dana ili du?e, mo?da bi bilo bolje da primenite korake iz slede?eg odeljka i da obavite nadogradnju na licu mesta da biste otklonili problem. Da biste obavili oporavak sistema, pratite korake iz ?lanka navedenog u nastavku:
Oporavak sistema

Obavite nadogradnju na licu mesta

Ako problem postoji mesec dana ili du?e, mo?da je bolje da obavite nadogradnju na licu mesta i da Windows vratite na originalne postavke. Obavljanje nadogradnje na licu mesta ne?e o?tetiti datoteke i aplikacije koje su trenutno instalirane na ra?unaru. Da biste obavili nadogradnju na licu mesta, pratite korake iz ?lanka navedenog u nastavku:

Dodatne informacije

Imate li drugih pitanja? Da biste dobili besplatnu podr?ku, posetite na?u Microsoft zajednicu. Tamo mo?ete da potra?ite odgovore ili da postavite odre?ena pitanja drugim korisnicima. Kliknite na slede?u vezu da biste posetili forume Microsoft zajednice:

Microsoft zajednica
Da biste prikazali objavljene odgovore o ovom problemu, kliknite na slede?u vezu:
http://answers.microsoft.com/{All}/Search/Search?SearchTerm=%22Windows+Explorer+has+stopped+working%22&CurrentScope.ForumName=&CurrentScope.Filter=&askingquestion=false

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2694911 - Poslednji pregled: 26. mart 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
KB2694911

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com