B?n b? ng?t k?t n?i t? m?t ?ng d?ng RemoteApp khi b?n gi?m thi?u c?a s? chung k?t c?u c?a m?t ?ng d?ng RemoteApp đư?c xu?t b?n trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2696020 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n xu?t b?n m?t ?ng d?ng RemoteApp trên máy tính có h? tr? các tính năng t? xa các ?ng d?ng tích h?p t?i đ?a phương (đư?ng s?t).
 • B?n k?t n?i đ?n các ?ng d?ng RemoteApp t? m?t máy tính khách hàng.
 • B?n gi?m thi?u c?a s? chung k?t c?u c?a ?ng d?ng RemoteApp.
 • Không có không có c?a s? c?p cao nh?t có th? nh?n th?y khác.
Trong trư?ng h?p này, b?n đang b? ng?t k?t n?i t? các ?ng d?ng RemoteApp.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ?i v?i vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21959178,68806-Mar-201207: 31x 64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21959300,03206-Mar-201207: 31x 64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,20005 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21959178,68806-Mar-201207: 31x 64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 44không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21959300,03206-Mar-201207: 31x 64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,200Jun tháng 10 năm 200920: 44không áp d?ng
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,06706-Mar-201207: 56không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21959162,30406-Mar-201207: 36x 86
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21959261,63206-Mar-201207: 36x 86
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,20005 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21959414,20806-Mar-201206: 21IA-64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21959662,01606-Mar-201206: 21IA-64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,20005 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7601.1751427,13620 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Rdpinit.exe6.1.7601.21959162,30406-Mar-201207: 36x 86
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21959261,63206-Mar-201207: 36x 86
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,20005 Tháng mư?i m?t, 201002: 01không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_15f428c7610d13c82791c646135ac3d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_5961ace67797b3b4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)16: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4d57e55f4d0dc523804c23d19e7b1da3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_50150d34b93382d5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)16:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e42af5de84dba9b6b0d5af05c4c44e1f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_ed673910f8d3ea55.manifest
File versionNot applicable
File size737
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)16:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_a099a3b8cc3aa17b.manifest
File versionNot applicable
File size9,324
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)16:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_7d648a0775fca2e0.manifest
File versionNot applicable
File size10,718
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)16:46
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-t..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_aaee4e0b009b6376.manifest
File versionNot applicable
File size6,618
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)08:23
PlatformNot applicable
Additional files for all supported IA-64-based versions of Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
File nameIa64_4f9e1b663fb23a03cd1e8f3ab0d391b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_9ca793f3f61b65d9.manifest
File versionNot applicable
File size1,094
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)16:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_447cac2b13db3941.manifest
File versionNot applicable
File size9,321
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)16:23
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-t..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_aaee4e0b009b6376.manifest
File versionNot applicable
File size6,618
Date (UTC)06-Apr-2012
Time (UTC)08:23
PlatformNot applicable

Thu?c tính

ID c?a bài: 2696020 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2696020 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2696020

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com