Internet Explorer Kerberos xác th?c không ho?t đ?ng v? c?a m?t vùng đ?m không đ? đang k?t n?i t?i IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269643
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t máy tính Microsoft Internet Information Server (IIS) đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng Microsoft Windows 2000 xác th?c, b?n nh?n đư?c m?t Nh?p m?t kh?u m?ng h?p tho?i. Khi b?n c? g?ng đăng nh?p, b?n có th? đư?c nh?c cung c?p ?y nhi?m m?ng c?a b?n m?t l?n n?a, và sau khi b?n làm như v?y, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?n không có quy?n xem trang này

B?n không có quy?n xem thư m?c ho?c trang s? d?ng ?y nhi?m b?n cung c?p.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra m?c dù các ch?ng ch? b?n cung c?p là h?p l? và có th? đư?c s? d?ng đ? có đư?c quy?n truy c?p vào cùng m?t máy tính thông qua d?ch v? Microsoft Windows NT Server b?ng cách s? d?ng các s? d?ng lư?i b? ch? huy. Tuy nhiên, Wininet.dll t?p có th? không phân b? m?t b? đ?m đ?y đ? cho có ch?a m? thông báo Kerberos c?a ngư?i dùng. Ví d?, đi?u này có th? x?y ra n?u ngư?i dùng là thành viên c?a các nhóm hơn 100.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a Internet Explorer.

Internet Explorer 5.5

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này v?i Internet Explorer 5.5, có đư?c và cài đ?t Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 ho?c m?i hơn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276369Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5

Internet Explorer 5.01

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này v?i Internet Explorer 5.01, có đư?c và cài đ?t Internet Explorer 5,01 Service Pack 2 ho?c m?i hơn ho?c Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 ho?c m?i hơn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000 ho?c Internet Explorer 5.01, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
267954 Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 service pack m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này v?i Internet Explorer 5,01 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
277741Đăng nh?p Internet Explorer không do m?t vùng đ?m không đ? cho Kerberos

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, làm gi?m s? lư?ng các nhóm ngư?i dùng là thành viên c?a.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Internet Explorer phiên b?n 5,01 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
Hotfix này cho phép m?t s? lư?ng l?n c?a các nhóm đ? đư?c h? tr?. Đ? tăng kích thư?c t?i đa m? thông báo sau khi b?n cài đ?t các hotfix, s? d?ng các bư?c sau:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím, và sau đó thêm các khóa registry sau đây:
  Tên ch? ch?t: Tham s?
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm các giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: MaxTokenSize Loại: REG_DWORD
  Sau: Th?p phân
  Giá trị: 65535
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý M?t kích thư?c m? thông báo c?a 65,535 h? tr? kho?ng 900 nhóm ngư?i dùng có th? là m?t thành viên c?a. SID thông tin k?t h?p v?i m?i nhóm có th? khác nhau v? kích thư?c, và đi?u này có th? d?n đ?n m?t s? bi?n th? trong giá tr? này.Đ? có thêm thông tin v? c?u h?nh kích thư?c Token Kerberos và h? tr? trong Windows 2000, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263693Chính sách nhóm không th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng thu?c nhi?u nhóm
297869 Các v?n đ? qu?n tr? SMS sau khi b?n s?a đ?i giá tr? đăng k? Kerberos MaxTokenSize
Chú ý V?n đ? này liên quan đ?n m?t Internet Explorer WinINet x? l? vi?c đ?m v?n đ?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, hotfix, Windows 2000 Service Pack 2 ho?c C?p Nh?t Internet Explorer ph?i đư?c áp d?ng và tham s? s? đăng k? ph?i đư?c đ?t trên t?t c? các khách hàng h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 269643 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbie501presp2fix kbmt KB269643 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:269643
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com