"K? thu?t s? ch? k? không đư?c t?m th?y" l?i tin nh?n khi b?n cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n ho?c C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 269651 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? Windows 2000, hotfix, ho?c C?p nh?t h? th?ng khác, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Ch? k? đi?n t? không t?m th?y

Microsoft ch? k? đi?n t? kh?ng đ?nh r?ng ph?n m?m đ? đư?c th? nghi?m v?i Windows và r?ng các ph?n m?m đ? không đư?c thay đ?i k? t? khi nó đ? đư?c th? nghi?m.

Ph?n m?m b?n đ?nh cài đ?t không ch?a m?t ch? k? s? Microsoft. V? v?y, đó là không b?o đ?m r?ng ph?n m?m này ho?t đ?ng m?t cách chính xác v?i Windows.

Không bi?t ph?n m?m gói

N?u b?n mu?n t?m ki?m Đ?i v?i Microsoft k? đi?n t? ph?n m?m, truy c?p vào Web site Windows Update lúc http://Update.Microsoft.com đ? xem n?u m?t trong nh?ng có s?n.

Làm b?n có mu?n ti?p t?c cài đ?t?
N?u b?n sau đó nh?p vào Thông tin Bổ sung, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Windows

Windows không t?m th?y m?t Microsoft ch? k? liên k?t v?i ph?n m?m đóng gói b?n mu?n cài đ?t.
Khi b?n nh?p vào Ok, b?n có th? nh?n đư?c m?t lo?t các thông báo l?i tương t? như các thông báo l?i đ?u tiên đư?c li?t kê trong bài vi?t này, và b?n có th? sau đó nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Cài đ?t gói d?ch v? L?i

Các h?nh th?c ch? đ?nh cho ch? đ? này không là m?t trong nh?ng h? tr? ho?c đư?c bi?t đ?n b?i các nhà cung c?p tin c?y đ? ch? đ?nh.
N?u b?n sau đó nh?p vào Ok, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Service Pack cài đ?t l?i

Gói d?ch v? không cài đ?t.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Windows 2000 không ph?i là m?t cách chính xác đ?c k? thu?t s? ch? k? c?a gói ph?n m?m và sau hai các chính sách máy tính đ?a phương đang ch?n cài đ?t:
 • Hành vi cài đ?t tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?
 • Hành vi cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?
Khi các chính sách hai đư?c thi?t l?p đ? Không cho phép cài đ?t, gói d?ch v? và C?p Nh?t khác không th? đúng cách cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

B?i v? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba (cho dù đ? k? ho?c unsigned) ch? có th? đư?c cài đ?t b?i ngư?i qu?n tr?, các tr?nh đi?u khi?n k? k?t chính sách (trong c?a nó h?nh th?c hi?n nay là tháng 4 năm 2003) không ph?i là m?t v?n đ? an ninh. Trong các phiên b?n Windows s?m hơn Windows Server 2003, các tr?nh đi?u khi?n k? gây hi?u nh?m b?i v? Windows các phiên b?n s?m hơn so v?i Windows Server 2003 g?i thông đi?p h?n h?p v? khi m?t gói tr?nh đi?u khi?n an toàn, tùy thu?c vào l?p thi?t b? tương ?ng.

Trong Phiên b?n trư?c c?a Windows (bao g?m c? Windows 2000), Microsoft nhóm SetupAPI ho?t đ?ng thành hai lo?i:
 • Cài đ?t thi?t b? dư?i purview c?a Windows Ph?n c?ng ch?t lư?ng Labs (WHQL), d?a trên các thi?t b? ClassGUID đang đư?c li?t kê trong % windir%\Inf\Certclas.inf. Các cài đ?t tùy thu?c vào đi?u khi?n k? k?t chính sách.
 • M?i th? khác (tr?nh đi?u khi?n cài đ?t v?i ClassGUIDs mà không đư?c li?t kê trong Certclas.inf và t?t c? các khác SetupAPI-d?a cài đ?t). Đây vi?c cài đ?t có th? không có tr?nh đi?u khi?n chính sách k? k?t.
Hành vi m?c đ?nh cho các lo?i đ?u tiên là m?t tr?nh đi?u khi?n đ? k? đi?n t? có ngh?a là không có giao di?n ngư?i dùng. Cho th? lo?i th? hai, ngư?i s? d?ng giao di?n (có ngh?a là, b? qua) là m?c đ?nh, b?t k? c?a cho dù ngư?i lái xe đ? đư?c k? k?t. V? v?y, ngư?i dùng có th? ngh? r?ng các tr?nh đi?u khi?n h? đang cài đ?t đư?c an toàn, khi nào, trong th?c t?, h? có d?u.

Đây là l? do t?i sao trong Windows Server 2003, Microsoft đ? gi?i thi?u kh? năng cho các l?p thi?t b? bên ngoài purview c?a WHQL đ? đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? v?i m? xác th?c. R?ng cách, ít ngư?i bán hàng t?n tâm có th? b?o v? ngư?i dùng c?a h? t? gi? m?o, gi? m?o và thoái thác m?i đe d?a. Ngư?i dùng đư?c thông báo r?ng m?t ngư?i lái xe đang cài đ?t, n?u nó đ? đư?c k? k?t, và n?u như v?y, b?i ngư?i. Trong Windows Server 2003, t?t c? cài đ?t thi?t b? có th? đi?u khi?n k? k?t chính sách. C?n l?i SetupAPI d?a trên vi?c cài đ?t có th? không có tr?nh đi?u khi?n chính sách k? k?t. Chuy?n không có tr?nh đi?u khi?n chính sách k? k?t b?t c? đi?u g? khác hơn là b? qua (m?c đ?nh) s? có không ai ưa-?ng ph?, ch?ng h?n như hi?n th? các tr?nh đi?u khi?n k? ngư?i dùng giao di?n khi ngư?i dùng t?i v? ho?c cài đ?t đi?u khi?n ActiveX, IExpress gói, gói d?ch v?, và hotfixes.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các d?ch v? m?i nh?t Pack cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này (và ngăn ch?n các tr?nh đi?u khi?n h?p tho?i k? hi?n th?), t?m th?i đ?t sau đây các chính sách đ? "âm th?m thành công" trong d?ch v? đóng gói ho?c C?p Nh?t cài đ?t:
 • Hành vi cài đ?t tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?
 • Hành vi cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?
Đ? thay đ?i chính sách h? th?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 3. Nh?p vào Thêm, b?m Chính sách Nhóm trong danh sách có s?n SCC snap-in, và sau đó b?m Thêm.
 4. Nh?p vào K?t thúc, b?m Đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. B?m đúp vào các m?c sau đây đ? m? r?ng chúng:
  • Giao di?n đi?u khi?n g?c
  • Chính sách máy tính c?c b?
  • C?u h?nh máy tính
  • Thi?t đ?t Windows
  • Thi?t đ?t b?o m?t
  • Chính sách đ?a phương
  • Tùy ch?n b?o m?t

 6. Bên ph?i c?a bàn đi?u khi?n là dư?i đây hai chính sách, và đây có th? đư?c thay đ?i khi c?n thi?t b?i m?t thành viên c?a các qu?n tr? viên an ninh nhóm trên máy tính đó:
  • Hành vi cài đ?t tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?
  • Cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? hành vi
  Lưu ? các giá tr? c?a các cài đ?t này n?u b?n mu?n khôi ph?c chúng sau khi b?n cài đ?t d?ch v? gói ho?c tr?nh đi?u khi?n gói.
 7. Sau khi cài d?ch v? gói ho?c tr?nh đi?u khi?n gói đ?t là hoàn t?t, khôi ph?c các tr?nh đi?u khi?n k? k?t và tr?nh đi?u khi?n không k? các chính sách c?a h? trư?c thi?t đ?t.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Windows 2000 Service Gói 3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 269651 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbfix kbsetup kbwin2000sp3fix kbmt KB269651 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:269651

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com