Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? kích ho?t tính năng tu? bi?n c?a đi?u khi?n xác đ?nh cho mô h?nh m? r?ng m? hoá giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m trong Visual Studio 2010 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2696646 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1). B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm m?t mô h?nh ph?n m? r?ng m?i đ? kích ho?t tính năng tu? bi?n c?a đi?u khi?n xác đ?nh khi b?n ghi và phát l?i t? đ?ng hóa xét nghi?m b?ng cách s? d?ng các mô h?nh m? r?ng m? hoá giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m trong Visual Studio 2010 SP1. Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, vi?c th?c hi?n m?i plug-in cho đi?u khi?n chuyên bi?t là đơn gi?n hơn nhi?u và đơn gi?n hơn so v?i trư?c.

Các mô h?nh m?i c?a ph?n m? r?ng cho bi?t thêm các l?p h?c sau đây:
 • UITechnologyElementProxy.Ví d? v? cách s? d?ng l?p này m?i, b?n có th? thay đ?i cácQueryIDphương pháp. Phương pháp này đư?c li?t kê như m?t t?p h?p các đi?u ki?n trên b?n đ? c?a các y?u t? giao di?n ngư?i dùng (UIMap). B?n có th? s? d?ng l?p m?i này đ? thêm b? đi?u ki?n ho?c thay đ?i đi?u ki?n hi?n t?i. Nh?ng đi?u ki?n này có th? là thêm t? đ?ng hóa thu?c tính. Ho?c, nh?ng đi?u ki?n này có th? đư?c s? d?ng đ? thêm Thông tin Hệ thống phân c?p thêm có s?n đ? các t?p tin UIMap hi?n có.
 • UITechnologyManagerProxy. B?n có th? s? d?ng l?p m?i này đ? ki?m nh?p qu?n l? công ngh? c?a b?n v?i ngư?i qu?n l? công ngh? ?y quy?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng các l?p h?c m?i sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, xem các k?ch b?n trong ph?n "Thông tin".

THÔNG TIN THÊM

K?ch b?n

K?ch b?n 1

B?n h?y th? đ? th? nghi?m m?t đi?u khi?n chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng m? hoá giao di?n ngư?i dùng Test. Everything v? t?t ngo?i tr? cho m?t ho?c hai ti?u ?n ch?ng h?n như thay đ?i các h?nh ch? nh?t bounding c?a m?t đi?u khi?n chuyên bi?t ho?c ghi đè các phương pháp GetHashCode . V?i mô h?nh trư?c đây c?a ph?n m? r?ng, b?n có th? vi?t m?t plug-in đ? gi?i quy?t v?n đ? này và đ? ghi đè các phương pháp d? đ?nh. Nhưng cùng m?t lúc, b?n s? ph?i ghi đè lên m?t s? phương pháp khác đ? th?c hi?n vi?c plug-in, và nó có th? m?t ngày đ? ?n đ?nh. B?ng cách s? d?ng các mô h?nh ph?n m? r?ng m?i, b?n có th? làm vi?c cùng b?i tr?ng ch? là nh?ng phương pháp d? đ?nh.

K?ch b?n 2

B?n phát tri?n m?t đi?u khi?n chuyên bi?t và xác nh?n r?ng m? hoá giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m không t? đ?ng hoá các hành đ?ng c?a b? đi?u khi?n chuyên bi?t. Ví d?, m? hoá giao di?n ngư?i dùng th? ph?i h?p duy nh?t đóng l?i B?m chu?t. B?ng cách s? d?ng các l?p h?c m?i, b?n có th? th?c hi?n mô h?nh ph?n m? r?ng tùy ch?nh m?t ki?m soát tra c?u tài s?n đ? t? đ?ng hành đ?ng c?a m?nh b?ng cách s? d?ng m? hoá giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m trong các bư?c đơn gi?n chín mà làm theo.

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? không thay đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.
 1. Vư?t qua s? ki?m soát tài s?n nh?n d?ng thông qua m?t tài s?n có th? s? d?ng c?a các lo?i h?nh AccessibleObject như mô t? ho?c giúp đ? tài s?n. Tương t? như v?y, vư?t qua các giá tr? tài s?n khác như là m?t chu?i delimiter tách ra trong tài s?n AccessibleObject , như trong ví d? sau:

  public override string Description
  {
    get
    {
      return "<custom_property_value1>"+";"+"<custom_property_value2>";
    }
  }

  Lưu ? Đây là ch? là m?t phương pháp đ? g?i tham s? b? sung đ? ki?m tra m? hoá giao di?n ngư?i dùng. N?u b?n có m?t s? tính năng mà ph?i đư?c ti?p xúc, b?n c?ng có th? vư?t qua thu?c tính tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng phương pháp ti?p c?n tiêm m?. M?t cách ti?p c?n s? là s? d?ng m?t kênh WCF gi?a ki?m tra m? hoá giao di?n ngư?i dùng và các ?ng d?ng th?c t?. Các kênh có th? đư?c s? d?ng đ? vư?t qua các thu?c tính đư?c yêu c?u đ? xác đ?nh đi?u khi?n ho?c th?c hi?n cơ b?n xác nh?n c?a ki?m soát b?ng cách s? d?ng thu?c tính tùy ch?nh. M?t phương pháp cho đi qua thu?c tính là b?ng cách s? d?ng Windows thư. B?n có th? quy?t đ?nh v? phương pháp thích h?p, tùy thu?c vào yêu c?u c?a b?n.

 2. Ch? ra tên công ngh? tùy ch?nh trong các UITechnologyManagerProxyl?p h?c và qu?n l? công ngh? c?t l?i tương ?ng v?i tên đ? các khuôn kh? m? r?ng m? hoá giao di?n ngư?i dùng ki?m tra có th? làm vi?c ki?m nh?p ?y quy?n n?i b? cho phù h?p.

  Lưu ? Hi?n nay, bên th? ba plug-in không th? s? d?ng tên công ngh? tương t? như b?t k? m? hóa giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m l?i công ngh? tên. Ngoài ra, nhi?u c?p plug-in tên không xung đ?t. M?c dù các plug-in đư?c n?p b?i b? qu?n l? Ti?n ích m? r?ng, ngư?i qu?n l? plug-in m? hoá giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m không th? cho phép ki?m nh?p nhi?u plug-in mà có công ngh? trùng l?p tên. Do đó, đi?u khi?n chuyên bi?t ph?i đư?c ki?m nh?p v?i tên công ngh? khác nhau, các nhà xây d?ng CustomTechnologyManager , ch?ng h?n như trong ví d? sau:
  public CustomTechnologyManager()
        : base("MSAA", "<custom_technology_name>")
      {
      }
 3. Ghi đè phương pháp GetControlSupportLevel c?a các UITechnologyManagerProxyl?p h?c. B?n có th? đư?c lo?i AccessibleObject t? b?t đ?ng s?n windowHandle , như trong ví d? sau. Sau khi b?n làm đi?u này, nó tr? nên khá d? dàng đ? trích xu?t thu?c tính tùy ch?nh. B?n có th? sau đó quay m?c h? tr? thích h?p t? tu? ch?nh plug-in sau khi nó đư?c xác nh?n ch?ng l?i giá tr? thu?c tính tùy ch?nh.
  internal enum OBJID : uint
      {
        WINDOW = 0x00000000,
        SYSMENU = 0xFFFFFFFF,
        TITLEBAR = 0xFFFFFFFE,
        MENU = 0xFFFFFFFD,
        CLIENT = 0xFFFFFFFC,
        VSCROLL = 0xFFFFFFFB,
        HSCROLL = 0xFFFFFFFA,
        SIZEGRIP = 0xFFFFFFF9,
        CARET = 0xFFFFFFF8,
        CURSOR = 0xFFFFFFF7,
        ALERT = 0xFFFFFFF6,
        SOUND = 0xFFFFFFF5,
      }
   
  internal static IAccessible AccessibleObjectFromWindow(IntPtr windowHandle)
      {
        Guid accessibleGuid = typeof(IAccessible).GUID;
        IAccessible accessible = null;
   
        if (AccessibleObjectFromWindow(windowHandle, (int)OBJID.WINDOW, ref accessibleGuid, ref accessible) != 0)
        {
          Trace.TraceError("AccessibleObjectFromWindow failed for window handle {0}", windowHandle);
        }
   
        return accessible;
      }
   
   
      [DllImport("oleacc.dll")]
  internal static extern int AccessibleObjectFromWindow(IntPtr hWnd, int dwObjectID, ref Guid riid, ref IAccessible pAcc);
   
  public override int GetControlSupportLevel(IntPtr windowHandle)
      {
        int supportLevel = base.GetControlSupportLevel(windowHandle);
        if (supportLevel > 1)
        {
          IAccessible accessibleObject = this.AccessibleObjectFromWindow(windowHandle);
          if (accessibleObject!=null && accessibleObject.accDescription.Contains("custom_property_value"))
          {
            return (int)ControlSupport.ControlSpecificSupport;
          }
        }
   
        return (int)ControlSupport.NoSupport;
      }
 4. Thêm m?t tài s?n tùy ch?nh v?i phương pháp QueryID trong các UITechnologyElementProxyl?p h?c. B?n có th? thêm m?t đi?u ki?n b? sung ho?c xoá m?t đi?u ki?n t? các phương pháp QueryID . Lưu ? r?ng ngay sau khi m?t đi?u ki?n đư?c l?y ra, các đi?u ki?n b?t đ?ng s?n t?t máy xu?t hi?n trong UIMap. Sau khi m?t đi?u ki?n b? sung đư?c thêm, nó s? đư?c li?t kê như là m?t t? khóa b? sung cho các đi?u ki?n b?t đ?ng s?n trong t?p tin .uitest m? đư?c t?o ra n?u b?t k? hành đ?ng đư?c th?c hi?n trên b? đi?u khi?n chuyên bi?t, như trong ví d? sau:
  <PropertyCondition Name=" <Custom_property_name>">Custom_property_value</PropertyCondition>
   
      public override IQueryElement QueryId
      {
        get 
        {
          if (queryElement == null)
          {
            queryElement = base.QueryId;
            if(string.Equals(this.ControlTypeName, ControlType.Button.ToString(), StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
              Utilities.UpdateQueryId(this, queryElement, new string[] 
              {
                <Custom_property_name>
            });
            }
          }
          return queryElement;
        }
      }


  Đây là m?t ví d? v? làm th? nào đ? th?c hi?n phương pháp Utilities.UpdateQueryId . Phương pháp này đư?c s? d?ng trong ví d? trư?c.
  internal static void UpdateQueryId(UITechnologyElement element, IQueryElement queryElement, string[] inclusionProperties)
      {
        List<IQueryCondition> conditionList = new List<IQueryCondition>(queryElement.Condition.Conditions);
        if (conditionList != null)
        {
          bool updated = false;
          foreach (string propertyToInclude in inclusionProperties)
          {
            bool exists = false;
            foreach (IQueryCondition qCond in conditionList)
            {
              PropertyCondition pCond = qCond as PropertyCondition;
              if (pCond != null &&
                string.Equals(pCond.PropertyName, propertyToInclude, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
              {
                exists = true;
                break;
              }
            }
   
            if (!exists)
            {
              string propVal = element.GetPropertyValue(propertyToInclude) as string;
              PropertyCondition newCondition = new PropertyCondition(propertyToInclude, propVal);
              conditionList.Add(newCondition);
              updated = true;
            }
          }
   
          if (updated)
          {
            queryElement.Condition.Conditions = conditionList.ToArray();
          }
        }
      }
 5. Ghi đè phương pháp GetPropertyValue c?a các UITechnologyElementProxyl?p, và sau đó thi?t l?p giá tr? như m? thông báo đ?u tiên trong chu?i mô t?. Này th?c hi?n s? khác nhau d?a trên làm th? nào b?n vư?t qua thu?c tính tùy ch?nh. N?u b?n s? d?ng m? tiêm đ? vư?t qua các thu?c tính, b?n nên t?o m?t kênh và sau đó t?m n?p các thu?c tính t? máy ch?, như trong ví d? sau:
  public override object GetPropertyValue(string propertyName)
  {
    if (string.Equals(propertyName, “<custom_property_name>”))
    {
      string accDesc = this.GetPropertyValue(<custom_property_name>) as string;
      if (accDesc != null)
      {
        string[] descriptionTokens = accDesc.Split(new char[] { ';' });
        return descriptionTokens[0];
      }
    }
    return base.GetPropertyValue(propertyName);
  }
 6. Ch? ra ngư?i qu?n l? công ngh? tùy ch?nh trong các UITechnologyElementProxyl?p, và sau đó k?t h?p nó v?i l?i IUI công ngh? nguyên t?, như trong ví d? sau:
  public RadGridViewTechnologyElement(CustomTechnologyManager technologyManager, IUITechnologyElement coreElement)
        : base(technologyManager, coreElement)
      {
      }
 7. N?u b?n có m?t l?p h?c chuyên ngành cho th? h? m? tùy ch?nh, và n?u b?n thêm đi?u ki?n b? sung tài s?n trong các phương pháp QueryID như mô t? trong bư?c 4, b?n ph?i v?ch tr?n tùy ch?nh b?t đ?ng s?n như là m?t tài s?n tra c?u h?p l? cho nguyên t? này, như trong ví d? sau:
  protected override Dictionary<string, bool> GetValidSearchProperties()
  {
    Dictionary<string, bool> validSearchProperties = base.GetValidSearchProperties();
    if (!validSearchProperties.ContainsKey(<custom_property_name>))
    {
      validSearchProperties.Add((<custom_property_name>, true);
    }
   
    return validSearchProperties;
  }
 8. Trong ph?n m? r?ng PropertyProvider , thêm đi?u ki?n đ? đ?t m?c h? tr? đi?u khi?n, như trong ví d? sau.

  Lưu ? Khi các thu?c tính c?a phương pháp uiTestControl đư?c l?y, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng ch? có nh?ng thu?c tính mà có s?n trong tài s?n SearchProperties ho?c trong tài s?n FilterProperties c?a m?t phương pháp uiTestControl . Không nên c? g?ng l?y b?t k? thu?c tính b? sung, b?i v? s? ki?m soát tr?c ti?p không s?n trong m? th? h?.
  public override int GetControlSupportLevel(UITestControl uiTestControl)
      {
        if (IsSupported(uiTestControl))
        {
          return (int)ControlSupport.ControlSpecificSupport;
        }
   
        return (int)ControlSupport.NoSupport;
      }
   
  private static bool IsSupported(UITestControl uiTestControl)
      {
        string accDescriptionValue = string.Empty;
        string objectType = string.Empty;
   
        if (uiTestControl.SearchProperties != null && uiTestControl.SearchProperties.Count > 0)
        {
          PropertyExpression controlTypeExpression = uiTestControl.SearchProperties.Find(“<Custom_property_name>”);
          if (controlTypeExpression != null)
          {
            accDescriptionValue = controlTypeExpression.PropertyValue;
            string[] descriptionTokens = accDescriptionValue.Split(new char[] { ';' });
            objectType = descriptionTokens[0];
          }
        }
   
        if (string.Equals(uiTestControl.TechnologyName, “<Custom_technology_name>”, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
           && (objectType.Contains(“<Custom_property_value>”)))
         
        {
   
          return true;
        }
        return false;
      }
 9. Th?c hi?n phương pháp UITestExtensionPackage , và sau đó đính kèm các b?n ghi d?ch v? PropertyProvider và TechnologyManager b?i tr?ng phương pháp GetService , như trong ví d? sau:
  public override object GetService(Type serviceType)
  {
    Trace.WriteLine("RadGridViewExtensionPackage.GetService(" + serviceType.ToString() + ")");
    if (serviceType == typeof(UITestPropertyProvider))
      return this.PropertyProvider;
    else if (serviceType == typeof(UITechnologyManager))
      return this.TechnologyManager;
    return null;
  }

C?p nh?t thông tin

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đi?u này là do m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Service Pack 1 (SP1) đư?c áp d?ng cho m?t trong các cách sau:
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Test Professional
 • Microsoft Visual Studio đ?i Foundation Server 2010
 • Microsoft Visual Studio thi đ?i l? 2010

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Visual Studio 2010 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
983509 Mô t? c?a Visual Studio 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Chúng tôi đ? ngh? b?n ra kh?i m?i phiên b?n c?a Visual Studio trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Leviewer.exe10.0.40219.396118,34428-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.client.dll10.0.40219.396436,35227-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Controls.dll10.0.40219.3961,365,12828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.client.dll10.0.40219.3961,595,51227-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.common.dll10.0.40219.396525,43227-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.common.Library.dll10.0.40219.396334,98427-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.Controls.dll10.0.40219.396938,61628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.dll10.0.40219.396675,43227-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.activities.dll10.0.40219.396772,74428-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.client.dll10.0.40219.396153,21627-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.uiutils.dll10.0.40219.396266,88028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.Workflow.activities.dll10.0.40219.396440,47228-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.common.dll10.0.40219.396375,96828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.Project.dll10.0.40219.396517,28028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.Sync.Mapping.dll10.0.40219.39672,32028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.Sync.provisioning.dll10.0.40219.396194,19228-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll10.0.40219.396315,05628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll10.0.40219.3961,512,09628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.40219.396219,81628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll10.0.40219.396685,20827-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.Themes.dll10.0.40219.3963,059,36828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.wpfcontrols.dll10.0.40219.396257,71228-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.40219.39673,89628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll10.0.40219.39634,45627-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controller.dll10.0.40219.396120,99228-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.dll10.0.40219.396496,28028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.wpfworkitemcontrols.dll10.0.40219.396100,04028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll10.0.40219.396706,20027-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.40219.396233,11227-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Controls.dll10.0.40219.3964,439,19228-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.client.dll10.0.40219.396699,03227-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Controls.dll10.0.40219.3961,215,13628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll10.0.40219.396390,80827-Mar-20127: 59x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.396106,64828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll10.0.40219.3961,355,40828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.40219.396276,12828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.datacollectionagentobject.dll10.0.40219.39637,04828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.396481,44028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.Resource.dll10.0.40219.396966,80028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.testcasemanagement.dll10.0.40219.3961,280,16828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.TMI.dll10.0.40219.396398,47228-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.Build.dll10.0.40219.396142,48028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.dll10.0.40219.39693,82428-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.teamexplorer.dll10.0.40219.396799,90428-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.39659,04828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.39659,56028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.39661,09628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.39663,65628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.396942,24028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.workitemtracking.dll10.0.40219.396460,96828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.teamsystem.Integration.dll10.0.40219.396193,17628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll10.0.40219.396813,21628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.codegeneration.dll10.0.40219.396155,30428-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.dll10.0.40219.396193,69628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.ie.dll10.0.40219.396252,06428-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.MSAA.dll10.0.40219.396115,36828-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.uia.dll10.0.40219.396107,17628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Framework.dll10.0.40219.39658,01628-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.playback.dll10.0.40219.39666,20028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.recorder.dll10.0.40219.396230,04028-Tháng tư-201218: 41x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitesting.dll10.0.40219.396339,60028-Tháng tư-201218: 41x 86
Msdiff.dll10.0.40219.396485,44828-Tháng tư-201218: 41x 86
MTM.exe10.0.40219.396449,08828-Tháng tư-201218: 41x 86
Qtagent.exe10.0.40219.39621,06428-Tháng tư-201218: 41x 86
Qtagent.exe10.0.40219.39621,07228-Tháng tư-201218: 41x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.39621,06428-Tháng tư-201218: 41x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.39621,07228-Tháng tư-201218: 41x 86
Qtagentservice.exe10.0.40219.39699,92828-Tháng tư-201218: 41x 86
Rpfplayback.dll10.0.40219.396482,47228-Tháng tư-201218: 41x 86
TF.exe10.0.40219.396325,69628-Tháng tư-201218: 41x 86


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2696646 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
  • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
  • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
  • Microsoft Visual Studio Agents 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2696646 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2696646

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com