Làm r? v? v?ng đ?i h? tr? cho các.NET Framework 3.5,Khuôn kh? .NET 3,0 và Khuôn kh? .NET 2.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2696944 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a làm r? v? v?ng đ?i h? tr? cho các.NET Framework 3.5,Khuôn kh? .NET 3,0 và Khuôn kh? .NET 2.0.

N?n

Các.NET Framework 3.5,Khuôn kh? .NET 3,0 và Khuôn kh? .NET 2.0 đư?c phát hành trong l?ch s? như các s?n ph?m cá nhân trên các n?n t?ng trong phiên b?n c?a Windows s?m hơn so v?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

M?i phiên b?n s?n ph?m th?c s? là l?p m?t tính năng ngăn x?p. N?i b?, m?i l?p có ch?a thành ph?n đ?c quy?n lo?i tr? l?n nhau. V? v?y các thành ph?n trong Khuôn kh? .NET 3,0 xây d?ng trên đ?u trang c?a Khuôn kh? .NET 2.0, và thành ph?n trong các.NET Framework 3.5 xây d?ng trên đ?u trang c?a Khuôn kh? .NET 2.0 và Khuôn kh? .NET 3,0. Đi?u này đư?c th? hi?n trong h?nh ?nh sau đây:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thành ph?n h?nh ?nh


M?t s?n ph?m c?a ki?n trúc này là r?ng các.NET Framework 3.5 không th? ho?t đ?ng mà không c?n NET Framework 2.0 và Khuôn kh? .NET 3,0 b?i v? có không có ngôn ng? chung th?i gian ch?y (CLR) trong l?p the.NET Framework 3.5. V? v?y, khi các s?n ph?m các.NET Framework 3.5 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, đi?u này c?ng cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) và các s?n ph?m các.NET Framework 3,0 SP1. Tương t? như v?y, khi các s?n ph?m các.NET Framework 3,5 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, đi?u này c?ng cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2 s?n ph?m. Khách hàng đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 có th? xem các phiên b?n cá nhân cùng v?i các b?n C?p Nh?t tương ?ng dư?i m?cThêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tương ?ng C?p Nh?t h?nh ?nh


Trên Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2, các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2 đư?c xây d?ng vào hệ điều hành. Tương t? như v?y, trên Windows Vista SP1 và Windows Server 2008, các.NET Framework 2.0 SP1 và các.NET Framework 3,0 SP1 đư?c xây d?ng vào hệ điều hành. V? v?y, khách hàng ch? th?y các.NET Framework 3.5 dư?i m?cchương tr?nh và tính năng , như minh ho? trong h?nh ?nh sau đây:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Chương tr?nh và tính năng h?nh ?nh

H? tr? v?ng đ?i tác đ?ng

B?i v? các.NET Framework 3.5,Khuôn kh? .NET 3,0 và Khuôn kh? .NET 2.0 đư?c phát hành như là phiên b?n s?n ph?m đ?c l?p, m?i ngư?i trong s? các s?n ph?m có h? tr? đ?c l?p qui tr?nh.

Như đư?c th?o lu?n trư?c đó trong bài vi?t này, các.NET Framework 3.5 không th? ho?t đ?ng mà không c?n NET Framework 2.0 và Khuôn kh? .NET 3,0. Trong nhi?u trư?ng h?p, gi?i quy?t v?n đ? ch?c năng ho?c b?o v? khách hàng t? l? h?ng b?o m?t cho các.NET Framework 3.5 yêu c?u gi?i quy?t các v?n đ? trong m?i thethree s?n ph?m l?p. Đi?u này có th? d?n đ?n t?nh hu?ng nơi các.NET Framework 3.5 là trong h? tr? và yêu c?u m?t b?n c?p nh?t mà m?c tiêu các cơ b?n Khuôn kh? .NET 2.0 ho?c Khuôn kh? .NET 3,0 s?n ph?m l?p khi tài li?u hư?ng d?n v?ng đ?i h? tr? danh sách các phiên b?n cơ b?n là trong s? h? tr?. M?t ví d? này là các.NET Framework 3,5 SP1, mà hi?n đang đư?c h? tr?. Tuy nhiên, cácCác.net framework 3,0 SP2 là tài li?u như đang ra kh?i h? tr? theo 7/12/2011.

Trong nh?ng trư?ng h?p, h? tr? cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t đ?c l?p c?a Khuôn kh? .NET 3,0 đ? h?t h?n. Tuy nhiên, Microsoft s? cung c?p h? tr? cho các thành ph?n Khuôn kh? .NET 2.0 và Khuôn kh? .NET 3,0 cho nh?ng cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3.5 cho mi?n là các.NET Framework 3.5 v?n c?n h? tr? khách hàng.

Ngoài ra, b?i v? các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2 đư?c xây d?ng vào Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 và các.NET Framework 2.0 SP1 và các.NET Framework 3,0 SP1 đư?c xây d?ng vào Windows Vista SP1 và Windows Server 2008, nh?ng phiên b?n s? đư?c h? tr? như m?t ph?n c?a hệ điều hành tương ?ng cho mi?n là các phiên b?n .NET v?n có h? tr?.

Lưu ?Các.NET Framework 3.5 ch? đư?c h? tr? ? c?p đ? SP1 cùng v?i các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2. Phiên b?n g?c c?a các.NET Framework 3.5 cùng v?i các.NET Framework 2.0 SP1 và các.NET Framework 3,0 SP1 không c?n h? tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2696944 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Microsoft .NET Framework 3.0
  • Microsoft .NET Framework 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbmt KB2696944 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2696944

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com