K??das zi?ojumu, start?jot Office 365 Desktop uzst?d??ana vai gatav?bas r?ks Office 365 Desktop: "programmu nevar start?t. Sazinieties ar lietojumprogrammas pieg?d?t?ju"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2697990 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.


Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

PROBL?MA

M??inot palaist Microsoft Office 365 ClickOnce lietojumprogramma, piem?ram, Office 365 Desktop uzst?d??ana vai gatav?bas r?ks Office 365 Desktop, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Lietojumprogrammu nevar start?t. Sazinieties ar lietojumprogrammas pieg?d?t?ju.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
ekr?nuz??mums ar dialoglodzi?u nevar start?t lietojumprogrammu, par?dot k??das zi?ojumu
Noklik??inot uz Detaliz?ti, tiek par?d?ts detaliz?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
K??DA, KOPSAVILKUMA
Zem?k ir kopsavilkums par k??d?m, inform?cija par ??m k??d?m ir uzskait?ti v?l?k ?urn?l?.
* Https:// aktiviz?cijasNameOfDomain> /ClickOnceConnector/Office365DesktopSetup.application rad?ja iz??mumu. Tika atrastas ??das neveiksmes zi?ojumus:
+ Nevar instal?t ?o lietojumprogrammu, jo t? jau ir instal?ta lietojumprogramma ar to pa?u identit?ti. Lai instal?tu ?o lietojumprogrammu, modific?t manifesta versija ?ai lietojumprogrammai vai atinstal?t iepriek? past?vo?u lietojumprogrammu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja pieteikums bija ke?atmi?? ClickOnce lietojumprogramma ke?atmi??. Pieteikums ir j?iz?em no ke?atmi?u, lai t? sekm?gi var?tu izpild?t.

???DUMS

Lai mums jums nov?rst ?o probl?mu, dodieties uz "Labot autom?tiski"sada??. Ja v?laties noteikt ?o probl?mu, dodieties uz "Labot patst?v?gi"sada??.

Labot autom?tiski

Lai not?r?tu ClickOnce lietojumprogramma ke?atmi?? autom?tiski, noklik??iniet uz pogas salabot vai saites. Noklik??iniet uz palaist Faila lejupiel?des dialoglodzi?? un izpildiet ved?a nor?d?jumus, salabot .

Sist?mai Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 20050
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50934
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas ved?a risin?jumu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
P?c tam doties uz "Vai probl?ma ir nov?rsta?"sada??.

Labot patst?v?gi

Lai izt?r?tu ke?atmi?u ClickOnce lietojumprogramma, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet cmd, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  rundll32 dfshim CleanOnlineAppCache
Vai probl?ma ir nov?rsta?
 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Labot autom?tiski"blog vai nos?tiet mums e-pasts zi?ojumu.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
ClickOnce nep?rvald?t? API atsauce

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2697990 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 13. j?lijs - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 ProPlus
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 kbfixme kbmsifixme kbgraphxlink o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2697990 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2697990

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com