Kh?c ph?c: Đ? phân gi?i tên có th? không liên t?c không cho m?t khách hàng DirectAccess t?i Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2698060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong các t?nh hu?ng sau đây, đ? phân gi?i tên có th? không liên t?c không cho m?t DirectAccess khách hàng máy tính đang ch?y Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c:
  • Các máy ch? DNS tr? v? không ch? có các h? sơ A (đ?a ch? IPv4) mà c?n là m?t danh sách các b?n ghi tên máy (ứng dụng) phục vụ (NS) cho các truy v?n DNS.
  • Các máy ch? DirectAccess gi?i quy?t m?t truy v?n trên th? đ?u tiên. Tuy nhiên, các máy ch? không tr? l?i l?i cho khách hàng DirectAccess. Trong trư?ng h?p này, đ? phân gi?i tên th?t b?i trên truy v?n đ?u tiên ho?c th? hai th? t? khách hàng.

M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho các b?n ghi d?ch v? DNS64 trong Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c đ? v?n s?a ch?a DirectAccess khách hàng k?t n?i đ? liên t?c x?y ra do s? th?t b?i đ? phân gi?i tên.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong ph?n này trên máy tính đang ch?y Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c.

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Windows Update. Đ? làm đi?u này trong Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Panel điều khiển, m? Windows Update b?i swiping trong t? r?a bên ph?i c?a màn h?nh.
  2. Khai thác tra c?u. Ho?c, n?u b?n s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh và b?m tra c?u.
  3. Khai thác Thi?t đ?t. Ho?c, n?u b?n s? d?ng m?t con chu?t, b?m Thi?t đ?t.
  4. Trong h?p search, nh?p Windows Update.
  5. V?i nư?c ho?c B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t tùy ch?n.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Lưu ? Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c". B?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Adhapi.dll6.2.8250.018,43218-Feb-201206: 05
Adhsvc.dll6.2.8250.052,73618-Feb-201206: 05
Directaccessclientcomponents.psd1không áp d?ng1,07812-Jan-201220: 39
Httpprxm.dll6.2.8250.089,08818-Feb-201206: 06
Httpprxp.dll6.2.8250.014,33618-Feb-201206: 06
Iphlpsvc.dll6.2.8250.129717,82403-Mar-201201: 54
Iphlpsvcmigplugin.dll6.2.8250.049,15218-Feb-201206: 06
Keepaliveprovider.dll6.2.8250.012.80018-Feb-201206: 06
Msft_daclientexperienceconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng8,06512-Jan-201220: 39
Msft_daclientexperienceconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,23712-Jan-201220: 39
Msft_daclientexperienceconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng68712-Jan-201220: 39
Msft_daconnectionstatus.cdxmlkhông áp d?ng2,24112-Jan-201220: 39
Msft_daconnectionstatus.format.ps1xmlkhông áp d?ng83212-Jan-201220: 39
Msft_daconnectionstatus.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.04912-Jan-201220: 39
Msft_dasitetableentry.cdxmlkhông áp d?ng17,55912-Jan-201220: 39
Msft_dasitetableentry.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,91012-Jan-201220: 39
Msft_dasitetableentry.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.25012-Jan-201220: 39
Msft_ncsipolicyconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng4,71712-Jan-201220: 39
Msft_ncsipolicyconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.346 ngư?i12-Jan-201220: 39
Msft_net6to4configuration.cdxmlkhông áp d?ng5,83612-Jan-201220: 39
Msft_net6to4configuration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,33112-Jan-201220: 39
Msft_net6to4configuration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2,88712-Jan-201220: 39
Msft_net6to4state.cdxmlkhông áp d?ng49612-Jan-201220: 39
Msft_net6to4state.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.60412-Jan-201220: 39
Msft_netiphttpsconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng14,86512-Jan-201220: 39
Msft_netiphttpsconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,95812-Jan-201220: 39
Msft_netiphttpsconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng4,05412-Jan-201220: 39
Msft_netiphttpsstate.cdxmlkhông áp d?ng41312-Jan-201220: 39
Msft_netiphttpsstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,37112-Jan-201220: 39
Msft_netisatapconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng5,28712-Jan-201220: 39
Msft_netisatapconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.22812-Jan-201220: 39
Msft_netisatapconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2.06312-Jan-201220: 39
Msft_netisatapstate.cdxmlkhông áp d?ng50012-Jan-201220: 39
Msft_netisatapstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.59412-Jan-201220: 39
Msft_netteredoconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng7,06612-Jan-201220: 39
Msft_netteredoconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,54812-Jan-201220: 39
Msft_netteredoconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.181 ngư?i12-Jan-201220: 39
Msft_netteredostate.cdxmlkhông áp d?ng50012-Jan-201220: 39
Msft_netteredostate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,18612-Jan-201220: 39
Ncbservice.dll6.2.8250.0146,94418-Feb-201206: 07
Netdacim.dll6.2.8250.063,48818-Feb-201206: 07
Netdacim.MOFkhông áp d?ng7,32412-Jan-201220: 39
Netdacim_uninstall.MOFkhông áp d?ng1.766 ngư?i12-Jan-201220: 39
Netnccim.dll6.2.8250.033,79218-Feb-201206: 07
Netnccim.MOFkhông áp d?ng4.56012-Jan-201220: 39
Netnccim_uninstall.MOFkhông áp d?ng1.148 ngư?i12-Jan-201220: 39
Netttcim.dll6.2.8250.0199,68018-Feb-201206: 07
Netttcim.MOFkhông áp d?ng60,03812-Jan-201220: 39
Netttcim_uninstall.MOFkhông áp d?ng2.602 ngư?i12-Jan-201220: 39
Networkconnectivitystatus.psd1không áp d?ng76212-Jan-201220: 39
Cho x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Adhapi.dll6.2.8250.023,04018-Feb-201205: 14x 64
Adhsvc.dll6.2.8250.063,48818-Feb-201205: 14x 64
Directaccessclientcomponents.psd1không áp d?ng1,07807 Tháng mư?i hai, 201103: 08không áp d?ng
Httpprxm.dll6.2.8250.0106,49618-Feb-201205: 15x 64
Httpprxp.dll6.2.8250.017,92018-Feb-201205: 15x 64
Iphlpsvc.dll6.2.8250.129870,91203-Mar-201201: 12x 64
Iphlpsvcmigplugin.dll6.2.8250.059,39218-Feb-201205: 15x 64
Keepaliveprovider.dll6.2.8250.015,87218-Feb-201205: 15x 64
Msft_daclientexperienceconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng8,06511-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_daclientexperienceconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,23707 Tháng mư?i hai, 201103: 08không áp d?ng
Msft_daclientexperienceconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng68707 Tháng mư?i hai, 201103: 08không áp d?ng
Msft_daconnectionstatus.cdxmlkhông áp d?ng2,24111-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_daconnectionstatus.format.ps1xmlkhông áp d?ng83215-Tháng chín-201102: 43không áp d?ng
Msft_daconnectionstatus.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.04920-Tháng mư?i m?t-201122: 20không áp d?ng
Msft_dasitetableentry.cdxmlkhông áp d?ng17,55911-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_dasitetableentry.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,91011-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_dasitetableentry.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.25020-Tháng mư?i m?t-201122: 20không áp d?ng
Msft_ncsipolicyconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng4,71711-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_ncsipolicyconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.346 ngư?i15-Tháng chín-201102: 43không áp d?ng
Msft_net6to4configuration.cdxmlkhông áp d?ng5,83611-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_net6to4configuration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,33120-Tháng mư?i m?t-201122: 20không áp d?ng
Msft_net6to4configuration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2,88720-Tháng mư?i m?t-201122: 20không áp d?ng
Msft_net6to4state.cdxmlkhông áp d?ng49611-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_net6to4state.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.60416 Tháng mư?i hai, 201105: 01không áp d?ng
Msft_netiphttpsconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng14,86511-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netiphttpsconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,95811-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netiphttpsconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng4,05411-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netiphttpsstate.cdxmlkhông áp d?ng41311-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netiphttpsstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,37111-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netisatapconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng5,28711-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netisatapconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.22820-Tháng mư?i m?t-201122: 20không áp d?ng
Msft_netisatapconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2.06320-Tháng mư?i m?t-201122: 20không áp d?ng
Msft_netisatapstate.cdxmlkhông áp d?ng50011-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netisatapstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.59416 Tháng mư?i hai, 201105: 01không áp d?ng
Msft_netteredoconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng7,06611-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netteredoconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,54816 Tháng mư?i hai, 201105: 01không áp d?ng
Msft_netteredoconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.181 ngư?i20-Tháng mư?i m?t-201122: 20không áp d?ng
Msft_netteredostate.cdxmlkhông áp d?ng50011-Jan-201202: 11không áp d?ng
Msft_netteredostate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,18616 Tháng mư?i hai, 201105: 01không áp d?ng
Ncbservice.dll6.2.8250.0167,93618-Feb-201205: 16x 64
Netdacim.dll6.2.8250.079,36018-Feb-201205: 16x 64
Netdacim.MOFkhông áp d?ng7,32411-Jan-201202: 11không áp d?ng
Netdacim_uninstall.MOFkhông áp d?ng1.766 ngư?i11-Jan-201202: 11không áp d?ng
Netnccim.dll6.2.8250.041,98418-Feb-201205: 16x 64
Netnccim.MOFkhông áp d?ng4.56011-Jan-201202: 11không áp d?ng
Netnccim_uninstall.MOFkhông áp d?ng1.148 ngư?i11-Jan-201202: 11không áp d?ng
Netttcim.dll6.2.8250.0260,09618-Feb-201205: 16x 64
Netttcim.MOFkhông áp d?ng60,03811-Jan-201202: 11không áp d?ng
Netttcim_uninstall.MOFkhông áp d?ng2.602 ngư?i11-Jan-201202: 11không áp d?ng
Networkconnectivitystatus.psd1không áp d?ng76207 Tháng mư?i hai, 201103: 08không áp d?ng
Directaccessclientcomponents.psd1không áp d?ng1,07809 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Iphlpsvcmigplugin.dll6.2.8250.12949,15203-Mar-201201: 54x 86
Msft_daclientexperienceconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng8,06514-Jan-201207: 21không áp d?ng
Msft_daclientexperienceconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,23709 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_daclientexperienceconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng68709 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_daconnectionstatus.cdxmlkhông áp d?ng2,24114-Jan-201207: 21không áp d?ng
Msft_daconnectionstatus.format.ps1xmlkhông áp d?ng83225-Oct-201116: 58không áp d?ng
Msft_daconnectionstatus.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.04909 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_dasitetableentry.cdxmlkhông áp d?ng17,55914-Jan-201207: 21không áp d?ng
Msft_dasitetableentry.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,91014-Jan-201207: 21không áp d?ng
Msft_dasitetableentry.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.25009 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_ncsipolicyconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng4,71714-Jan-201207: 21không áp d?ng
Msft_ncsipolicyconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.346 ngư?i25-Oct-201116: 58không áp d?ng
Msft_net6to4configuration.cdxmlkhông áp d?ng5,83614-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_net6to4configuration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,33109 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_net6to4configuration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2,88709 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_net6to4state.cdxmlkhông áp d?ng49614-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_net6to4state.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.60406-Jan-201218: 55không áp d?ng
Msft_netiphttpsconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng14,86514-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netiphttpsconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,95814-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netiphttpsconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng4,05414-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netiphttpsstate.cdxmlkhông áp d?ng41314-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netiphttpsstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,37114-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netisatapconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng5,28714-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netisatapconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.22809 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_netisatapconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2.06309 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_netisatapstate.cdxmlkhông áp d?ng50014-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netisatapstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.59406-Jan-201218: 55không áp d?ng
Msft_netteredoconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng7,06614-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netteredoconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,54806-Jan-201218: 55không áp d?ng
Msft_netteredoconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.181 ngư?i09 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Msft_netteredostate.cdxmlkhông áp d?ng50014-Jan-201207: 22không áp d?ng
Msft_netteredostate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,18606-Jan-201218: 55không áp d?ng
Networkconnectivitystatus.psd1không áp d?ng76209 Tháng mư?i hai, 201123: 12không áp d?ng
Phiên b?n d?a trên cánh tay c?a Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Adhapi.dll6.2.8250.018,43218-Feb-201204: 09
Adhsvc.dll6.2.8250.050,17618-Feb-201204: 09
Directaccessclientcomponents.psd1không áp d?ng1,07807 Tháng mư?i hai, 201103: 06
Httpprxm.dll6.2.8250.088,57618-Feb-201204: 10
Httpprxp.dll6.2.8250.014,33618-Feb-201204: 10
Iphlpsvc.dll6.2.8250.129731,13603-Mar-201200: 29
Iphlpsvcmigplugin.dll6.2.8250.048,12818-Feb-201204: 10
Keepaliveprovider.dll6.2.8250.012.80018-Feb-201204: 10
Msft_daclientexperienceconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng8,06511-Jan-201201: 51
Msft_daclientexperienceconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,23707 Tháng mư?i hai, 201103: 06
Msft_daclientexperienceconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng68707 Tháng mư?i hai, 201103: 06
Msft_daconnectionstatus.cdxmlkhông áp d?ng2,24111-Jan-201201: 51
Msft_daconnectionstatus.format.ps1xmlkhông áp d?ng83215-Tháng chín-201102: 43
Msft_daconnectionstatus.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.04920-Tháng mư?i m?t-201122: 20
Msft_dasitetableentry.cdxmlkhông áp d?ng17,55911-Jan-201201: 51
Msft_dasitetableentry.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,91011-Jan-201201: 51
Msft_dasitetableentry.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.25020-Tháng mư?i m?t-201122: 20
Msft_ncsipolicyconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng4,71711-Jan-201201: 51
Msft_ncsipolicyconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.346 ngư?i15-Tháng chín-201102: 43
Msft_net6to4configuration.cdxmlkhông áp d?ng5,83611-Jan-201201: 51
Msft_net6to4configuration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,33120-Tháng mư?i m?t-201122: 20
Msft_net6to4configuration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2,88720-Tháng mư?i m?t-201122: 20
Msft_net6to4state.cdxmlkhông áp d?ng49611-Jan-201201: 51
Msft_net6to4state.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.60416 Tháng mư?i hai, 201105: 02
Msft_netiphttpsconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng14,86511-Jan-201201: 51
Msft_netiphttpsconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,95811-Jan-201201: 51
Msft_netiphttpsconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng4,05411-Jan-201201: 51
Msft_netiphttpsstate.cdxmlkhông áp d?ng41311-Jan-201201: 51
Msft_netiphttpsstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,37111-Jan-201201: 51
Msft_netisatapconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng5,28711-Jan-201201: 51
Msft_netisatapconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.22820-Tháng mư?i m?t-201122: 20
Msft_netisatapconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng2.06320-Tháng mư?i m?t-201122: 20
Msft_netisatapstate.cdxmlkhông áp d?ng50011-Jan-201201: 51
Msft_netisatapstate.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.59416 Tháng mư?i hai, 201105: 02
Msft_netteredoconfiguration.cdxmlkhông áp d?ng7,06611-Jan-201201: 51
Msft_netteredoconfiguration.format.ps1xmlkhông áp d?ng1,54816 Tháng mư?i hai, 201105: 02
Msft_netteredoconfiguration.types.ps1xmlkhông áp d?ng1.181 ngư?i20-Tháng mư?i m?t-201122: 20
Msft_netteredostate.cdxmlkhông áp d?ng50011-Jan-201201: 51
Msft_netteredostate.format.ps1xmlkhông áp d?ng2,18616 Tháng mư?i hai, 201105: 02
Ncbservice.dll6.2.8250.0151,55218-Feb-201204: 10
Netdacim.dll6.2.8250.058,36818-Feb-201204: 10
Netdacim.MOFkhông áp d?ng7,32411-Jan-201201: 51
Netdacim_uninstall.MOFkhông áp d?ng1.766 ngư?i11-Jan-201201: 51
Netnccim.dll6.2.8250.031,74418-Feb-201204: 10
Netnccim.MOFkhông áp d?ng4.56011-Jan-201201: 51
Netnccim_uninstall.MOFkhông áp d?ng1.148 ngư?i11-Jan-201201: 51
Netttcim.dll6.2.8250.0183,80818-Feb-201204: 10
Netttcim.MOFkhông áp d?ng60,03811-Jan-201201: 51
Netttcim_uninstall.MOFkhông áp d?ng2.602 ngư?i11-Jan-201201: 51
Networkconnectivitystatus.psd1không áp d?ng76207 Tháng mư?i hai, 201103: 06

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Các b?n ghi d?ch v? DNS64 gi?i quy?t là tên c?a m?t máy ch? ch? có IPv4 đ?n m?t đ?a ch? IPv6 đ? d?ch.

DirectAccess cho phép ngư?i dùng t? xa m?t cách an toàn truy nh?p chia s? doanh nghi?p, các web site và các ?ng d?ng mà không k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c

T?p b? sung cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_4f186e0b15464248b511fbc5e7978ec3_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_5cad1ff03a1e4dda.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 09
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_73275cfbec2be4c1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin237,440
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 12
T?p b? sung cho x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_ae320471a69716bbd55039558f04fb47_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_c41efde54fa47148.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 09
Tên t?pAmd64_e212f0e1a39c2574d8febed5f5628c13_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_0ce62d5dee5d1203.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 09
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_cf45f87fa48955f7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin237,446
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 17
Tên t?pWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_d99aa2d1d8ea17f2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin220,171
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)02: 36
T?p b? sung cho các phiên b?n d?a trên cánh tay c?a Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pArm_ec4fa5327f16d1b081b57e04af8df206_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_392bad98b9ca04f5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 09
Tên t?pArm_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.2.8250.129_none_7329cf53ec290387.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin237,440
Ngày (UTC)03-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 09

Thu?c tính

ID c?a bài: 2698060 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows 8 Consumer Preview
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug atdownload kbmt KB2698060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2698060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com