M?t ?ng d?ng không đ?c ho?c truy c?p vào m?t t?p tin m?t cách chính xác trong Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2698155 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

M?t ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n âm th?m b? qua đ?c m?t s? khu v?c c?a m?t t?p tin. V?n đ? này có th? gây ra nhi?u v?n đ? khác x?y ra, ch?ng h?n như b?t k? nh?ng đi?u sau đây:
 • M?t s?n ph?m ch?ng vi-rút có th? không phát hi?n th?y m?t t?p tin b? nhi?m b?nh.
 • M?t ?ng d?ng có th? báo cáo m?t v?n đ? mà ?nh hư?ng đ?n m?t t?p tin. V?n đ? này r?t có th? s? x?y ra khi m?t ?ng d?ng, ch?ng h?n như m?t máy quét theo yêu c?u, đư?c li?t kê và quét các b? sưu t?p l?n c?a các t?p tin cùng m?t lúc. Ví d?, các ?ng d?ng có th? báo cáo r?ng các d?ng th?c t?p là x?u hay b? h?ng.
 • M?t ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n có th? không truy c?p vào các t?p tin m?t cách chính xác.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong Windows h? th?ng t?p. Các l?i gây ra các t?p tin đ? tr? thành lưu tr? n?u m?t I/O lên đi?u tác không lưu tr? không vư?t qua ki?m tra khóa nhi?u byte. Khi v?n đ? này x?y ra, con tr? t?p tin hi?n t?i có th? thay đ?i ngay c? khi I/O không thành công và tr? v? m?t l?i ERROR_LOCK_VIOLATION. V? v?y, I/O ti?p theo x?y ra t?i m?t bù đ?p b?t ng?. Đi?u này gây ra im l?ng b? qua và các v?n đ? khác đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Thông tin thêm

M?t ?ng d?ng g?p v?n đ? này s? có m?t t?p tin noncached x? l? t?p tin con tr? thay đ?i v? trí ng?u nhiên. Khi con tr? t?p tin không thay đ?i v? trí đ?n m?t b?i s? c?a kích thư?c l?nh v?c, sau đó m?t đ?c ho?t đ?ng có th? thành công, nhưng m?t ho?t đ?ng vi?t s? th?t b?i và tr? l?i m?t l?i ERROR_INVALID_FUNCTION. Trong m?t s? trư?ng h?p, con tr? t?p tin có th? đư?c repositioned cho nhi?u khu v?c kinh t? lư?ng. Trong trư?ng h?p này, m?t sau đó đ?c ho?c vi?t ho?t đ?ng s? thành công t?i bù đ?p b?t ng?. Khi m?t ?ng d?ng s? m? ra m?t x? l? noncached, h? th?ng t?p thư?ng uncaches các t?p tin. Tuy nhiên, n?u ?ng d?ng là m?t trong m?t l?p h?c c?a các ?ng d?ng đ?c l?p li?t kê và đ?c toàn b? cây thư mục ho?c kh?i lư?ng, và đ?c t?p tin b?ng cách s? d?ng lưu tr? ho?c ánh x? t?p tin I/O, các t?p tin tr? thành lưu tr?. Đi?u này có th? x?y ra, ví d?, n?u ?ng d?ng là m?t máy quét ch?ng vi-rút theo yêu c?u.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng các ch?c năng SetFilePointerEx đ? truy v?n các bù đ?p t?p tin hi?n t?i trư?c khi v?n đ? noncached I/O. N?u I/O không thành công và tr? v? m?t l?i ERROR_LOCK_VIOLATION, khôi ph?c l?i các t?p tin hi?n t?i bù đ?p đ? đ?m b?o r?ng các bù đ?p t?p tin hi?n t?i không thay đ?i.

Gi?i pháp

Lưu ? V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n h?u h?t các h? th?ng t?p đư?c s? d?ng b?i Microsoft Windows. Tuy nhiên, hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng t?p NTSF. Hotfix này không s?a v?n đ? này cho FAT12, FAT16, FAT32, ho?c h? th?ng t?p exFAT.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000. xxxx s? phiên b?n.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.0.6002.228331,082,75204 Tháng 12 năm 201117:40x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.0.6002.228331,501,05604 Tháng 12 năm 201117:34x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.0.6002.228333,285,37604 Tháng 12 năm 201117:28IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7600.172811,210,72812 Tháng tư năm 201313:58x 86
NTFS.sys6.1.7600.214991,211,24012 Tháng tư năm 201315:59x 86
NTFS.sys6.1.7601.181271,211,75212 Tháng tư năm 201313:45x 86
NTFS.sys6.1.7601.222971,213,28812 Tháng tư năm 201313:53x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7600.172811,653,09612 Tháng tư năm 201314:36x 64
NTFS.sys6.1.7600.214991,679,20812 Tháng tư năm 201314:36x 64
NTFS.sys6.1.7601.181271,656,68012 Tháng tư năm 201314:45x 64
NTFS.sys6.1.7601.222971,686,88812 Tháng tư năm 201314:16x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7600.172813,549,03212 Tháng tư năm 201314:43IA-64
NTFS.sys6.1.7600.214993,553,12812 Tháng tư năm 201313:44IA-64
NTFS.sys6.1.7601.181273,552,61612 Tháng tư năm 201313:36IA-64
NTFS.sys6.1.7601.222973,557,73612 Tháng tư năm 201313:24IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_54acdc251f5ed85668bd16e23ba7dadb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_d50827f58dba42f4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_a8c3dc86334511df.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,841
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_309e9ae1a84ba0a3107c918660e43fc9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_54dd9116d1b5f1e7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_04e27809eba28315.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,104
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_01db7bff75c3787d8e946ab675675e8d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_7f31f5bf71681733.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22833_none_a8c5807c33431adb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,096
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:46
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_118f9ab09636285c677ce8d3d36f115c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_5381183f9f9317f9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_2c7ee77aa4430643f5eb92be29470725_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_80afed84e9bbbf7a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_66176f6e96f57e4126b593de28c1f558_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_106210b5a52c48be.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e0e18755c01ca0f8f698996b24d3a629_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_5a2d9b2f11891c8c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_a643660a7e42e622.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_a6ca371f976169bc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)16:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_a870a63a7b333f99.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_a8ae93919489a2fa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_15e660d28a8fcdb5a7959a6be5674798_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_386918c3837c5f8b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a1d084142e3e75b856544b3032eaf225_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_14c153dee6701d90.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e189b73349906fef13c514b3047a3d08_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_cc4d8c42306a483a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f14bb396d8c1397dde25d8d477c80984_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_0d62038e62e15196.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_0262018e36a05758.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)15:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_02e8d2a34fbedaf2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)17:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_048f41be3390b0cf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)15:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_04cd2f154ce71430.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.153
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_04aed0f02146950828f2023223e68430_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_231ea8f370141fac.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_0e23f8c98f93974d852df8f31be06d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_dceb1649db42d5a6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_19f5a2ac10b3def0f425aa34a095fbfd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_e29a69ac026c0594.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_a20981c7338a7802202c10ff5e38c721_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_4a3b351a80596951.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17281_none_a6450a007e40ef1e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)15:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21499_none_a6cbdb15975f72b8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)17:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18127_none_a8724a307b314895.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)15:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22297_none_a8b037879487abf6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.909 ngư?i
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)03 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2698155 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2698155 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2698155

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com