Thi?t đ?t đư?c thúc đ?y b?i m?t Netlogon GPO không làm vi?c như mong đ?i trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2698279 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n c?u h?nh thi?t đ?t DnsAvoidRegisterRecords trong m?t Netlogon Group Policy Object (GPO) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. GPO C?p Nh?t r?t ch?m. Trong t?nh hu?ng này, thi?t l?p đư?c thúc đ?y b?i Netlogon GPO không làm vi?c như mong đ?i. Ví d?, cho phép cài đ?t chuyên bi?t DnsAvoidRegisterRecords c?m h? sơ H? th?ng Tên Mi?n (DNS) đư?c ki?m nh?p không liên t?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Netlogon l?y đư?c GPO d?a trên giá tr? khi b?n ghi d?ch v? GPO áp d?ng các giá tr? và khi các giá tr? trong trạm đậu không nh?t quán.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Bootfix.binkhông áp d?ng1.02412 Tháng mư?i m?t, 201023: 37không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21958567,29605-Mar-201207: 05x 86
Nlsvc.MOFkhông áp d?ng2,873Jun tháng 10 năm 200921: 29không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21958699,39205-Mar-201205: 27x 64
Nlsvc.MOFkhông áp d?ng2,873Jun tháng 10 năm 200920: 47không áp d?ng
Bootfix.binkhông áp d?ng1.02412 Tháng mư?i m?t, 201023: 37không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21958699,39205-Mar-201205: 27IA-64
Nlsvc.MOFkhông áp d?ng2,873Jun tháng 10 năm 200920: 47không áp d?ng
Bootfix.binkhông áp d?ng1.02412 Tháng mư?i m?t, 201023: 37không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i ưu hóa v? trí c?a m?t b? ki?m soát mi?n ho?c danh m?c toàn c?u mà n?m bên ngoài c?a m?t ?ng d?ng Trang, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306602 Làm th? nào đ? t?i ưu hóa v? trí c?a m?t b? ki?m soát mi?n ho?c danh m?c toàn c?u mà n?m bên ngoài c?a m?t ?ng d?ng Trang
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_080c5980b8c7149d723389e64b84d39a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_36d8d01a96a86f7e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_23b098fb447a2115e9bfa58991ff0ba6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_4f8d3f2b29b5940e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_2e857276da72c87ba956930ba7877139_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_4612c36a6d92299d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_4f40ed70bfd50f558d036b5ec768a9e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_4b746a50f081a1c2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_50ee392ed4377f09c7fac63a06140e26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_b145c2a967c7d9a1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_59df5bf5821078eb440691e0de68d00d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_eb777bec4a1266a2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_5a772cfa3e1f12d523c0c422107493c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_e99697c633144a07.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_5b4a567117f1130bd69877e045253115_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_668b9510548300c1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_645389d2376f9c34ab86c54442574419_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_ee0feaa98586c47a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_6c38d60538ca802ccc572963c67b1ee5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_5707f0686c5205c0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_6efe68987abf8191e3908030049a273e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_c9c492fee972f646.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_76ba2eb835f1b9d76f29fc99e60a613a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_dfda6cfd085c6802.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_7844471ed3ca176e00ac4170930756a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_4fe9bca4a3998ab4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_876a541a08208511375a460c3b4af589_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_5c0c4772835a4f1a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_99da2de685ff56f5d065ee3a5ff7d6ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_bc49de076a43992b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_9fbaa113c1a11b152a9fdf946564bb60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_d570faf369eb2f28.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_a16f7092c4feed09029abe9ca5a4564c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_f79c8e959ed1d47b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_aeb338622f47a6e634058859ae797014_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_07a399a713a35774.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_bc7b9b79aefc1a066ad6e56746b43335_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_0ddc41779013943b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_bee40efd5c5a9624402c5995c180e2c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_6f1f2f050fb8712f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_c4d0ce401e830cac45f2f9370ea11426_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_f020d3ee7b4d28b0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_d0ba5e973eb8d91b9b74edcbf6babd50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_290e5a3f1593a124.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_d5bf871e3e95a742c7f8a8cdcef3f178_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_48c15d2e6463b2c0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_d691267126e35333f8239dd2b16d2bcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_6e5b3d6bc8d8d345.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_dae2225fdf74d7c18367328444ac4d4f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_b67488d450f751fd.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_00218523af766dc1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,989
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_083c669260678e5e07db5555101e2c5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_b94e4d59df3f6283.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_128de6cfccab9471609980ff83ece802_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_7ee26f5fb91d9970.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1c5c9fb3a6a7291f51794e20bad982b9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_81a91041904d8c08.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1e2f810a8815c4fad31b2da7902ec128_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_edd0714fd77f56af.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1f5d92ef68db6a0c41edda89a9d6e33b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_e9cc4075e25e3864.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_25913674be4907ecbf61a653e1438c06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_9d03af94483cf7bf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_28514b20bd2db3fa46758e38698e6a5f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_ef6bac0da9f9911b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_2f0a8bd3b9f0b4904280cfb549cfe740_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_b933e6178406dd2d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_31b95f44aa1133829d4b8f77c9426894_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_cf02e1c46cfbfe17.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3b43ffc9d748eddb3b46b8ab5b68431b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_79f77b18474c3848.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_46348a70bdeb0fb8411d44e034681b8d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_37fa59dd31a0e804.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_46560f1f8a412bc38d27d1afc0dc0c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_979b1632725b6578.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4d6fa65c3225d4b54cf678d83153aade_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_68aff1d8e603ea62.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4fca52908e23093c351f8c56fb60f491_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_1364176bcdb2a2ef.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5b3f0a696313a7fbb584aa22d786aa08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_b205019fbde5955a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5bfedb369def54e899a0b79521556600_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_17274185056fa4c9.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5c39314bdff342353416161ed7c6be49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_7a94e99c99109c51.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_613b676dd19301361547eb30675985e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_817d8f363cfe5d78.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_62feac615d0a94d95aef883ae2787a84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_a262d5fce58721be.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_631c190673d84ad7452e72df039c341d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_26fd352aeb7d4722.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_635d10b9540c0921dfd0bf64c68d3a20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_44a9190ff05797f4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6886eee5230000eeda513504504157ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_ceaed8983c4998a5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6b6c24dd4a59d63a8d1aebc0d01a59d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_427d8bfdf7bedd45.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6f772d42e0db5ecb45970e26c0e8d927_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_1c04d27ffe51e40d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6fceda2f8c5cd741a32339b059d416e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_b65052c4d3668d1a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_71acf3ec56aadde6249825c94f04bd81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_922fa40c7680b8d7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_73ae727dfab766f98e397cdb0453f01f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_52d4f62b0e6b1a0a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_76696b39e8be60d09ff70af875324f2a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_46df520e31dec1f4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7f640dce8fba50f0dbf0e6469b93bea2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_db5e4c990d65cc10.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_880b4f10c0774fc4d753932c15a2ee83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_16f3a5787d3bb6d8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8c27561dafab0a957ffc676f7d2a2d52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_769e043910eb690e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8dd623f94e79c94682839d40f3e6d985_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_84628d9907e1149c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9614f3c85a9e85ec7d05c700a45be551_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_0e7bdca231c5d78e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_96d03c900fcbd01ce46f8146c5231310_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_931378722d77c9c4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9cb514eb9c4ec615725600810055c152_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_e1e9f6a293e2e98a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9cf7268d7fbf0c36d184a2e6431b2723_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_b71b01883953f4f2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9d73d001736b480bdc0401cc49ffb763_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_31f273c070922f2a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9ec5f581b7f91fa378e25937ca638192_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_90e0d5c3150b8385.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a241e765c4c768450902c6663e69ba86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_e3a98582447cdc5c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a3f6b05b597fb5bd1e7a551bf2db3121_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_ef8d4b417c641f04.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a85c1207653e02728f21013a3988f4b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_a5c338f1c32f400b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_aafa7aa2017c67a62f18ffbfdb24b0ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_c108a0ce4a83c7e5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ac3e55cd32af1f7b9bf98280db404b5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_937706d4d58a9a9b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b2ea9ef4d9f1e093f5e039086d7e1908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_0b8491ecb357a6e6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c32fa990c88329cb4487d0c7bfccfe4e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_c293ccf0f5b45b81.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c9418013ba935b99cd4a7331faf6e704_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_d1fccb1ce3403925.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e198d744728ada805f17ed236c8005f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_2908e06b9066bffe.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e1c4f55cd35c9b409e30ce3598a573ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_4254dde99f270252.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e8747ef48951de325f1a6226ed52a42c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_17c74dc4f42fe3e1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_eff5fa6ffe3c376ccf7099c7f23f0d75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_aaf790c0ab1877fb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f3af34707760d424235a1f85e0bba079_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_fac0a418c0504f8e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_5c4020a767d3def7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,995
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_6694caf99c34a0f2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,596
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_200567ed5b75bda2bb45a4c59029f36d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_cd5ceb8921b0b4bf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_2817913442b76f7db5f2a6a9b5ffe68f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_97393e1dfb59f1fa.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_2dbb658b0d473cc9650cf5c6cd8f90cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_5bab69fa0124760f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_3fba3184bd50a2deaa2274e7c809036f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_36089cc2e76d0052.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_46560f1f8a412bc38d27d1afc0dc0c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_3b7e1ea4b9fbfd3e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_8bd451410f3e3e30a8247cb3c23c6851_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_4a6dda1016d10232.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_abc7d17b2b6b98b9438888533f97f5b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_3b0290d5dfd91a35.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_d52b273c969663a2d1413820586cb729_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_3a9e60100fc306fe.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_fb3606a89e88d8692cdfb133301abf9e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_15c2b4b5387fab01.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_00232919af7476bd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,992
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_6694caf99c34a0f2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,596
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2698279 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2698279 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2698279

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com