P?rvieto?anas oper?cija sasniedz 95 procentus un tad neizdodas M??inot p?rvietot pastkastes no Office 365 atpaka? uz hibr?da ievie?anas lok?l? vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2698528 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Jums ir hibr?ds izvieto?ana Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365 un lok?lajiem Microsoft Exchange serveris vid?.
 • J?s iepriek? p?rvieto pastkastes no lok?l?s vides biroja 365.
 • M??in?t offboard vai atgriezties vienai pastkastei no Office 365 lok?l? vid?.
??d? gad?jum? darb?ba sasniedz 95 procentus un tad neizdodas.

Kad tas notiek, "??du ?urn?lfailus, lok?l? vid? tiek ?ener?ta HTTP 400" k??das, atverot saiti /EWS/mrsproxy.svc:
 • Interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS) log faili
 • HTTP k??da (HTTPERR) ?urn?lfaili
Kad, izmantojot Windows PowerShell savienojumu ar Office 365 un p?c tam palaidiet Get-MoveRequestStatistics MailboxID - IncludeReport | Eksporta CliXml FileNameXML komandu XML zi?ojuma steka izseko?anas ieda?? r?da ??di:
<S n="StackTrace">pie
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.CommonUtils.CallService
(R?c?bas serviceCall, virkne epAddress, VersionInformation
serverVersion) _x000A_, pie
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxReplicationProxyClient.CallServiceWithTimeout
(Sa?sin?t?s timeout, r?c?bas serviceCall) pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.RemoteDestinationFolder.Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.IDestinationFolder.SetRules (RuleData [] noteikumi) _x000A_ pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.DestinationFolderWrapper. &lt; &gt; c__DisplayClass31. _x000A_ &lt;Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.IDestinationFolder.SetRules&gt; b__30 () _x000A_
pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.ExecutionContext.Execute
(Oper?cija, darb?ba) pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.DestinationFolderWrapper.Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.IDestinationFolder.SetRules (RuleData [] noteikumi) _x000A_, _x000A_
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderRecWrapper.WriteRules
(IDestinationFolder targetFolder, Action'1 reportBadItemsDelegate)
_x000A_ pie
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxCopierBase.CopyFolderProperties
(FolderRecWrapper folderRec, ISourceFolder sourceFolder,
IDestinationFolder destFolder, FolderRecDataFlags dataToCopy)
_x000A_ pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxMover. &lt; &gt; c__DisplayClass2. &lt; &gt; c__DisplayClass4. &lt;FinalSyncCopyAllFolders&gt; b__1 () _x000A_ pie
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.ExecutionContext.Execute
(Oper?cija, darb?ba) _x000A_ pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxMover. &lt; &gt; c__DisplayClass2. &lt;FinalSyncCopyAllFolders&gt; b__0
(FolderRecWrapper folderRec, EnumFolderContext ctx) pie _x000A_
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderMap.EnumSingleFolder
(FolderRecWrapper folderRec, EnumFolderContext ctx EnumFolderCallback atzvan??anas EnumHierarchyFlags karogi) pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderMap.EnumSingleFolder (FolderRecWrapper folderRec, EnumFolderContext ctx, EnumFolderCallback atzvan??anu, EnumHierarchyFlags karogi) _x000A_ pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderMap.EnumSingleFolder (FolderRecWrapper folderRec, EnumFolderContext ctx, EnumFolderCallback atzvan??anu, EnumHierarchyFlags karogi) _x000A_ pie Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxMover.FinalSyncCopyAllFolders() _x000A_
_x000A_ pie
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MoveBaseJob. &lt;FinalSync&gt; b__4d
(MailboxMover mbxCtx) _x000A_, pie
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MoveBaseJob.ForeachMailboxContext
(Del'1. pas?kums) _x000A_ pie
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MoveBaseJob.FinalSync (Object [] wiParams) _x000A_, Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.CommonUtils.CatchKnownExceptions
(ActionDelegate r?c?bas, darb?bu ' % 1 failureDelegate)</S>

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja SetRules zvanu pastkastes replic??anas Proxy (MRSProxy) pakalpojums nedarbojas. ?? probl?ma var ar? rasties, ja pastkasti, kura tiek p?rvietota satur lielu daudzumu nev?lamais e-pasts noteikumi un lieto?anas noteikumi.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, mainiet v?rt?bas MRSProxyHttpsBinding iestat?jumus un MRSProxyWSSecurityBinding katru klientu piek?uves servera lok?l? vid?, kas ir ce??, pa kuru pastkasti iet, kad t? tiek p?rvietota fail? Web. config iestat?jumus. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Klientu piek?uves server? atrodiet un p?c tam atveriet failu Web. config.

  Piez?me. Exchange Server 2010, Web. config fails atrodas ?aj? map?:
  \Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\exchweb\ews
 2. Main?tu noteiktas v?rt?bas MRSProxyHttpsBinding iestat?jumus un MRSProxyWSSecurityBinding iestat?jumus no 1048576 lai 8388608. P?c tam saglab?jiet failu.

  ?aj? piem?r? ir par?d?ts, k? ?aj? sada?? Web. config fails izskat?sies p?c tam, kad t? ir main?ta:
  <binding name="MRSProxyHttpsBinding"> <reliableSession></reliableSession>

  <textMessageEncoding>

  <readerQuotas maxdepth="32"></readerQuotas>

  maxStringContentLength = "8388608"

  maxArrayLength = "8388608"

  maxBytesPerRead = "4096"

  maxNameTableCharCount = "16384" / >

  </textMessageEncoding>

  <httpsTransport authenticationscheme="Negotiate"></httpsTransport>

  maxReceivedMessageSize = "8388608" / >

  </binding>

  <binding name="MRSProxyWSSecurityBinding">

  <reliableSession></reliableSession>

  <textMessageEncoding>

  <readerQuotas maxdepth="32"></readerQuotas>

  maxStringContentLength = "8388608"

  maxArrayLength = "8388608"

  maxBytesPerRead = "4096"

  maxNameTableCharCount = "16384" / >

  </textMessageEncoding>

  <httpsTransport authenticationscheme="Anonymous"></httpsTransport>

  maxReceivedMessageSize = "8388608" / >

  </binding>
 3. Restart?tu IIS, izmantojot iisreset komandu.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2698528 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365m o365062011 pre-upgrade o365e hybrid o365022013 after upgrade kbmt KB2698528 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2698528

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com