Windows Server gi?i pháp Analyzer th?c ti?n t?t nh?t có s?n cho Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2698659 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Windows Server gi?i pháp Analyzer th?c ti?n t?t nh?t có s?n cho Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n.

Windows Server gi?i pháp t?t nh?t th?c ti?n Analyzer 1.0 (Windows Server gi?i pháp BPA) là m?t công c? ch?n đoán đư?c xây d?ng trên công ngh? Microsoft Baseline c?u h?nh phân tích (MBCA). Windows Server gi?i pháp BPA quét máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau và sau đó so sánh các cài đ?t chuyên bi?t máy ch? hi?n có đ? m?t b? đ?nh s?n đư?c đ? ngh? th?c hành t?t nh?t:
 • Tiêu chu?n máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Windows
 • C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 chu?n
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
Windows Server gi?i pháp BPA th?c hi?n các tác v? sau:
 • Thu th?p thông tin v? máy ch?
 • Xác đ?nh cài đ?t chuyên bi?t máy ch? th?c hi?n theo m?t t?p h?p các th?c hành t?t nh?t mà chúng tôi đ? ngh?
 • Cung c?p m?t báo cáo c?a các k?t qu? quét xác đ?nh s? khác nhau gi?a các cài đ?t chuyên bi?t máy ch? và đư?c đ? ngh? th?c hành t?t nh?t
 • Xác đ?nh các đi?u ki?n mà có th? gây ra v?n đ? v?i h? ph?c v?
 • Đ? xu?t Gi?i pháp cho V?n đ? ti?m năng

C?p nh?t thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n.

Microsoft Baseline c?u h?nh phân tích (MBCA) 2.0 là c?n thi?t cho Windows Server gi?i pháp BPA. N?u b?n chưa cài đ?t chuyên bi?t MBCA 2.0, b?n c?p nh?t này s? cài đ?t chuyên bi?t MBCA 2.0 t? đ?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MBCA 2.0, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? MBCA 2,0

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? B?t đ?u m?t BPA quét b?ng cách kí nh?p vào m?t máy ch? đ?a phương ho?c b?ng cách kí nh?p vào đ?n máy ch? t? m?t máy tính t? xa. M?t l?ch tr?nh công vi?c s? đư?c t?o ra đ? ch?y t?t c? các quy t?c BPA trong n?a đêm và đ? tr?nh bày các k?t qu? trên bàn đi?u khi?n qu?n tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2698659 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbinfo kbexpertiseadvanced kbsmbportal kbmt KB2698659 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2698659

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com