Kh?c ph?c: SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2008 ng?ng đáp ?ng và m?t l?i "không năng su?t Scheduler" đư?c ghi nh?t k?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2699013
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1), Microsoft SQL Server 2008 R2 và Microsoft SQL Server 2008 s?a ch?a như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? (SP1), Microsoft SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2008, m?t "không năng su?t Scheduler" l?i có th? x?y ra, và SQL Server có th? ng?ng đáp ?ng. Khi v?n đ? này x?y ra, m?t ho?c c? hai c?a các thông báo l?i sau đây đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng.

Thông báo l?i 1

DateTime PM MSSQLSERVER thông tin máy ch? 846 N/A Tên_máy_ph?c_v? M?t l?i quá th?i gian x?y ra trong khi ch? đ?i cho đ?m ch?t--lo?i 4, bp 0000000098FC1F00, trang 1:7158252 ch? s? 0xc00009 trong b? máy cơ s? d? li?u id: đơn v? phân chia 13, Id: 72057594050969600, nhi?m v? 0x0000000005C31948: 0, waittime 300, c? 0x1018, s? h?u nhi?m v? 0x0000000000000000. Không ti?p t?c ch? đ?i.

Thông báo l?i 2

DateTime ĐANG MSSQLSERVER thông tin máy ch? 17883 N/A Tên_máy_ph?c_v? Quá tr?nh 0: 0: 0 (0xb6c) ngư?i lao đ?ng 0x0000000008F641A0 dư?ng như không năng su?t Scheduler 1. Ch? đ? th?i gian t?o: 12971505305687. X?p x? Thread CPU s? d?ng: h?t nhân 31 ms, ngư?i dùng 38240375 bà quá tr?nh s? d?ng 7 %%. H? th?ng nhàn r?i 92 %%. Kho?ng th?i gian: 38243440 ms.


Ngoài ra, m?t ho?c c? hai c?a các thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p trong SQL Server Error log.

Thông báo l?i 3

DateTime Phiên b?n máy ch? s? d?ng 'dbghelp.dll' '4.0.5'
DateTime Máy ch? *** không th? đ? có đư?c các ch? đ? ng? c?nh cho b?n ghi d?ch v? spid 0
DateTime Server * *******************************************************************************
DateTime H? ph?c v? *
DateTime H? ph?c v? * B?t đ?u ngăn x?p b?i ch?a:
DateTime H? ph?c v? * DateTime b?n ghi d?ch v? SPID ID
DateTime H? ph?c v? *
DateTime Máy ch? * không năng su?t Scheduler
DateTime H? ph?c v? *
DateTime Server * *******************************************************************************
DateTime Máy ch? ngăn x?p ch? k? cho các b?i ch?a là 0x0000000000000069
DateTime Quá tr?nh bên ngoài đ? Server tr? v? m? 0x20000001.
Quá tr?nh bên ngoài đ? tr? l?i không có l?i.

Thông báo l?i 4

DateTime Máy ch? quá tr?nh 0: 0: 0 (0xb6c) ngư?i lao đ?ng 0x0000000008F641A0 dư?ng như không năng su?t Scheduler 1. Ch? đ? th?i gian t?o: 12971505305687. S? d?ng x?p x? Thread CPU: h?t nhân 0 ms, ngư?i dùng 70062 bà quá tr?nh s? d?ng 30%. H? th?ng nhàn r?i 69%. Kho?ng th?i gian: 70078 ms.

Ngoài ra, m?t t?p tin mini-dump đư?c t?o ra vào Nh?t k? ?ng d?ng. Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các phiên h?p profiling không đóng c?a đúng. Profiling phiên đư?c s? d?ng đ? tính toán chi phí c?a m?t đ?i tư?ng đ? đư?c lưu tr?, và đư?c d?a trên vi?c S? d?ng B? nh? và s? d?ng CPU.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765331 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2723749 Cumulative update C?p Nh?t gói 3 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2720425 Tích l?y C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2715953 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 3. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703282 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 14 cho SQL Server 2008 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703280 14 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2699013 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 5.0
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2699013 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2699013

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com