Nhà cung c?p trạm đậu phiên AppFabric b? qua phiên time-out giá tr? đ? ch? đ?nh vào m?t tùy ch?nh ASP.NET web site trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2699092 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Server AppFabric 1.0 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n thêm các y?u t? đ? các t?p tin Web.config do đó b?n có th? s? d?ng các nhà cung c?p trạm đậu phiên AppFabric v?i ASP.NET web ?ng d?ng.
 • B?n ch? đ?nh m?t giá tr? m?c đ?nh phiên time-out cho ASP.NET web ?ng d?ng. Ví d?, b?n đ?t giá tr? time-out phiên đ?n 30 phút trong Web.config file.
 • Trên m?t ASP tùy ch?nh.NET web site, b?n ch? đ?nh m?t giá tr? phiên time-out khác v?i giá tr? time-out phiên làm vi?c m?c đ?nh. Ví d?, b?n s? d?ng đo?n m? sau vào ASP tùy ch?nh.NET web site đ? thi?t l?p giá tr? l?i quá th?i gian K? h?p th? 10 phút:
  //do something HttpContext.Current.Session.Timeout = 10; //do something
 • Các m? đư?c g?i là c?a m?t khách hàng, và yêu c?u đư?c th?c hi?n trên ASP.NET web site.
Trong trư?ng h?p này, các nhà cung c?p trạm đậu phiên AppFabric b? qua phiên time-out giá tr? đ? ch? đ?nh trên ASP tùy ch?nh.NET web site. Thay vào đó, các nhà cung c?p trạm đậu phiên AppFabric luôn luôn s? d?ng giá tr? time-out phiên làm vi?c m?c đ?nh.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Ngoài ra, b?n ph?i có Windows Server AppFabric 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng đư?c li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ?i v?i vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Distributedcacheservice.exe1.0.4613.014,19210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Distributedcacheservice.exe1.0.5129.114,19206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Management.dll1.0.4613.079,77610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Management.dll1.0.5129.179,77606-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4613.059,30410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.5129.159,30406-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.4613.042,91210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.5129.142,91206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.dll1.0.4613.087,97610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.dll1.0.5129.187,97606-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Core.Resources.dll1.0.4613.051,11210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Core.Resources.dll1.0.5129.151,11206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.Resources.dll1.0.4613.026,56010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.Resources.dll1.0.3217.126,56005 Tháng mư?i m?t, 201001: 56
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.Resources.dll1.0.4613.010,68010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.Resources.dll1.0.3217.110,68005 Tháng mư?i m?t, 201001: 56
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4613.0128,92010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.5129.1128,92006-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.4613.0165,78410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.5129.1165,78406-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.4613.0518,03210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.5129.1518,03206-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4125.0179,58410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4717.0190,33606-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Data.common.dll1.0.4125.050,56810-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Data.common.dll1.0.4717.063,36806-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Data.dll1.0.4125.0317,81610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Data.dll1.0.4717.0333,68806-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Federation.dll1.0.4125.0352,13610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Federation.dll1.0.4717.0366,47206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.4613.067,50410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.5129.167,50406-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4125.014.736 ngư?i10-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4717.014.736 ngư?i06-Mar-201201: 40
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.4613.067,50410-Tháng mư?i m?t-201123: 36
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.5129.167,50406-Mar-201200: 41
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4125.014.736 ngư?i10-Tháng mư?i m?t-201123: 36
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4717.014.736 ngư?i06-Mar-201200: 41
Distributedcacheservice.exe1.0.4613.014,19210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Distributedcacheservice.exe1.0.5129.114,19206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Management.dll1.0.4613.079,77610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Management.dll1.0.5129.179,77606-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4613.059,30410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.5129.159,30406-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.4613.042,91210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.5129.142,91206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.dll1.0.4613.087,97610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.dll1.0.5129.187,97606-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Core.Resources.dll1.0.4613.051,11210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Core.Resources.dll1.0.5129.151,11206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.Resources.dll1.0.4613.026,56010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.Resources.dll1.0.3217.126,56005 Tháng mư?i m?t, 201001: 56
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.Resources.dll1.0.4613.010,68010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.Resources.dll1.0.3217.110,68005 Tháng mư?i m?t, 201001: 56
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4613.0128,92010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.5129.1128,92006-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.4613.0165,78410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.5129.1165,78406-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.4613.0518,03210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.5129.1518,03206-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4125.0179,58410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4717.0190,33606-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Data.common.dll1.0.4125.050,56810-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Data.common.dll1.0.4717.063,36806-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Data.dll1.0.4125.0317,81610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Data.dll1.0.4717.0333,68806-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Federation.dll1.0.4125.0352,13610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Federation.dll1.0.4717.0366,47206-Mar-201201: 40
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.4613.067,50410-Tháng mư?i m?t-201123: 29
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.5129.167,50406-Mar-201200: 34
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4125.014.736 ngư?i10-Tháng mư?i m?t-201123: 29
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4717.014.736 ngư?i06-Mar-201200: 34
Distributedcacheservice.exe1.0.4613.014,19210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Distributedcacheservice.exe1.0.5129.114,19206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Management.dll1.0.4613.079,77610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Management.dll1.0.5129.179,77606-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4613.059,30410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.5129.159,30406-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.4613.042,91210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.5129.142,91206-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.dll1.0.4613.087,97610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.dll1.0.5129.187,97606-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Core.Resources.dll1.0.4613.051,11210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Configuration.Resources.dll1.0.4613.026,56010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.Resources.dll1.0.4613.010,68010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4613.0128,92010-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.5129.1128,92006-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.4613.0165,78410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.5129.1165,78406-Mar-201201: 40
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.4613.0518,03210-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.5129.1518,03206-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4125.0179,58410-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4717.0190,33606-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Data.common.dll1.0.4125.050,56810-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Data.common.dll1.0.4717.063,36806-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Data.dll1.0.4125.0317,81610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Data.dll1.0.4717.0333,68806-Mar-201201: 40
Microsoft.windowsfabric.Federation.dll1.0.4125.0352,13610-Tháng mư?i m?t-201123: 37
Microsoft.windowsfabric.Federation.dll1.0.4717.0366,47206-Mar-201201: 40

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh m?t ASP.NET phiên-nhà nư?c provider, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
C?u h?nh m?t ASP.NET phiên bang nhà cung c?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_c636d11f81c6ad93.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_c834f8557edade30.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_b64e9d8ddbc39619.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 11
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_b84cc4c3d8d7c6b6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
Tên t?pMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1e6c1a0df588f99d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,953
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 06
Tên t?pMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_206a4143f29d2a3a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,953
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 55
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_573381a5d689c6bf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,923
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 09
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_5931a8dbd39df75c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,923
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.Data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_77458510326010f3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.938 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 13
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.Data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_7943ac462f744190.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.938 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_64bb0f8f6b0048de.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,917
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 16
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_66b936c56814797b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,917
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_0cc3ed6d6285e88f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.935 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_0ec214a35f9a192c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.935 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pX86_microsoft-windows-a...ông-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_4074cf65872df560.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.936 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 09
Tên t?pX86_microsoft-windows-a...ông-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_4272f69b844225fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.936 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 59
Tên t?pX86_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_2c340f31bfcb5b7d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.873 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pX86_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2e323667bcdf8c1a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.873 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1a19899d7abc1cbc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,823
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
Tên t?pMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_1c17b0d377d04d59.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,823
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 56
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_735ee069e8c30917.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,971
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_755d079fe5d739b4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,971
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...aching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9cb57d9149a7c278.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.950
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...aching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9eb3a4c746bbf315.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.950
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9447a0a8915b0125.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,974
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 08
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9645c7de8e6f31c2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,974
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...Ching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_28fff8ce35eaf266.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,031
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...Ching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2afe200432ff2303.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,031
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_c636d11f81c6ad93.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_c834f8557edade30.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_b64e9d8ddbc39619.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 11
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_b84cc4c3d8d7c6b6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
Tên t?pMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1e6c1a0df588f99d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,953
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 06
Tên t?pMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_206a4143f29d2a3a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,953
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 55
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_573381a5d689c6bf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,923
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 09
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_5931a8dbd39df75c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,923
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.Data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_77458510326010f3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.938 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 13
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.Data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_7943ac462f744190.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.938 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_64bb0f8f6b0048de.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,917
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 16
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_66b936c56814797b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,917
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_0cc3ed6d6285e88f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.935 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_0ec214a35f9a192c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.935 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-a...ông-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_4076735b872bfe5c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,937
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 50
Tên t?pIa64_microsoft-windows-a...ông-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_42749a9184402ef9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,937
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 49
Tên t?pIa64_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_2c35b327bfc96479.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,874
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 51
Tên t?pIa64_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2e33da5dbcdd9516.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,874
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 51
Tên t?pMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1a19899d7abc1cbc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,823
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
Tên t?pMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_1c17b0d377d04d59.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,823
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 56
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_735ee069e8c30917.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,971
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_755d079fe5d739b4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,971
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...aching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9cb57d9149a7c278.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.950
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...aching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9eb3a4c746bbf315.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.950
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9447a0a8915b0125.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,974
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 08
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...caching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9645c7de8e6f31c2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,974
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...Ching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_28fff8ce35eaf266.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,031
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...Ching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2afe200432ff2303.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,031
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_c636d11f81c6ad93.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_c834f8557edade30.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_b64e9d8ddbc39619.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 11
Tên t?pMsil_microsoft.applicati...RVer.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_b84cc4c3d8d7c6b6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
Tên t?pMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1e6c1a0df588f99d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,953
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 06
Tên t?pMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_206a4143f29d2a3a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,953
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 55
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_573381a5d689c6bf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,923
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 09
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_5931a8dbd39df75c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,923
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.Data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_77458510326010f3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.938 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 13
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.Data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_7943ac462f744190.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.938 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_64bb0f8f6b0048de.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,917
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 16
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_66b936c56814797b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,917
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_0cc3ed6d6285e88f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.935 ngư?i
Ngày (UTC)07-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 15
Tên t?pMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_0ec214a35f9a192c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.935 ngư?i
Ngày (UTC)10-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 00

Thu?c tính

ID c?a bài: 2699092 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2699092 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2699092

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com