Kh?c ph?c: XML không chính xác có th? đư?c t?o ra khi b?n c? g?ng t?o ra m?t updategram b?ng cách s? d?ng các b? chuy?n đ?i BizTalk cho các t?p tin máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2699274 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010, b?n s? d?ng Microsoft BizTalk Adapter cho các t?p tin máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010. Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t updategram, XML không chính xác có th? đư?c t?o ra.

Lưu ? V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n t?o m?t CHÈN, xoá m?t ho?c m?t l?nh UPDATE.

Ví d?, khi b?n t?o m?t l?nh CHÈN, XML đư?c t?o ra có th? gi?ng như sau:
<ns0:HFTest1Request xmlns:ns0="HFTest1">
 <sync>
  <after>
   <Demo.CUSTOMER_RECORD CUSTOMER_NAME="Superman" 
       CUSTOMER_SSN="111223333" 
       CUSTOMER_STREET="101 Main Street" 
       CUSTOMER_CITY="Gotham" 
       CUSTOMER_STATE="NY" 
       CUSTOMER_ZIP="12345" 
       CUSTOMER_PHONE="5551234567" 
       CUSTOMER_ACCESS_PIN="1234">
    Demo.CUSTOMER_RECORD_0
   </Demo.CUSTOMER_RECORD>
  </after>
 </sync>
</ns0:HFTest1Request>

B?t k? c?a các giá tr? mà b?n s? d?ng trong CHÈN l?nh, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
B? đi?u h?p th?t b?i trong vi?c truy?n t?i thông đi?p đi đ? g?i c?ng "SendPort_HFTest1" v?i URL "HostFiles: / /URL". Nó s? đư?c retransmitted sau khi th? l?i kho?ng th?i gian quy đ?nh cho c?ng g?i này.
Chi ti?t:
"Đ? đi?u ki?n t?p đ? đ?t tên tin máy ch? không h?p l?. M?t tên đ? đi?u ki?n có th? ch?a lên đ?n 22 ph?n và có m?t chi?u dài t?i đa c?a nhân v?t 44."

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các máy ch? lưu tr? t?p tin d? li?u nhà cung c?p không c?t t?p đ? đ?t tên tin máy ch? không gian.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2654652 Tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i t?t máy và sau đó kh?i đ?ng l?i m?i phiên b?n máy ch? lưu tr? BizTalk s? d?ng nhà cung c?p máy ch? lưu tr? t?p tin sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, ?n b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4495.2399,28810-Mar-201213: 31x 86
Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, 64-bit edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Adloc.dll8.5.4224.030,54410-Mar-201213: 40x 86
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng55,12810-Mar-201213: 40x 86
Fmistr32.dll8.5.4224.017,74410-Mar-201213: 40x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4495.2399,28810-Mar-201213: 40x 86
Snadmod.dll8.5.4224.0837,45610-Mar-201213: 40x 86
Snadump.dll8.5.4224.016,20810-Mar-201213: 40x 86
Snaip.dll8.5.4224.0124,75210-Mar-201213: 40x 86
Snaip6.dll8.5.4224.0124,75210-Mar-201213: 40x 86
Snalm.dll8.5.4224.071,50410-Mar-201213: 40x 86
Snareg.dll8.5.4224.051.024 ngư?i10-Mar-201213: 40x 86
Snasvc.dll8.5.4224.015,69610-Mar-201213: 40x 86
Snatrc.dll8.5.4224.079,69610-Mar-201213: 40x 86
Snatrcsn.dll8.5.4224.055,12010-Mar-201213: 40x 86
Wappc32.dll8.5.4224.0198,48010-Mar-201213: 40x 86
Wcpic32.dll8.5.4224.0112,46410-Mar-201213: 40x 86
Winappc.dll8.5.4224.011,60010-Mar-201213: 40x 86
Wincsv32.dll8.5.4224.051.024 ngư?i10-Mar-201213: 40x 86
Winmgt32.dll8.5.4224.067,40810-Mar-201213: 40x 86
Winrui32.dll8.5.4224.0100,17610-Mar-201213: 40x 86
Winsli32.dll8.5.4224.0120,65610-Mar-201213: 40x 86
Lưu ? V? c?a ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.


CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, lo?i b? các không gian hàng đ?u th? gi?i và d?u ki?m trong t?p đ? đ?t tên tin máy ch? c?a b?n như sau:
CUSTOMER_ACCESS_PIN="1234">Demo.CUSTOMER_RECORD_0</Demo.CUSTOMER_RECORD>
Ví d?, l?nh CHÈN các k?ch b?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" nên gi?ng như sau:
<ns0:HFTest1Request xmlns:ns0="HFTest1">
 <sync>
  <after>
   <Demo.CUSTOMER_RECORD CUSTOMER_NAME="Superman" 
       CUSTOMER_SSN="111223333" 
       CUSTOMER_STREET="101 Main Street" 
       CUSTOMER_CITY="Gotham" 
       CUSTOMER_STATE="NY" 
       CUSTOMER_ZIP="12345" 
       CUSTOMER_PHONE="5551234567" 
       CUSTOMER_ACCESS_PIN="1234">Demo.CUSTOMER_RECORD_0</Demo.CUSTOMER_RECORD>
  </after>
 </sync>
</ns0:HFTest1Request>

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2699274 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2699274 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2699274

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com