MS12-037: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer: 12.06.12

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2699988 - View products that this article applies to.
העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletinhttp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-037 כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות ידועות בעדכון אבטחה זה

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ייתכן שעדכונים בודדים לא יותקנו בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
2696955לא ניתן לפתוח קובץ ששם הקובץ שלו הוא בקידוד מלא בעת השימוש ב- Internet Explorer 9 כדי לגלוש בדף האינטרנט שמכיל את הקובץ (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2715453תיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' עשויה שלא להיות מוצגת לסירוגין בעת ניסיון להוריד קובץ ב- Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2715815יומן הנסיעות לא מעודכן בעת פרסום טופס שהוא במסגרת ב- Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2722090מרכאות במאפיין השם של טופס HTML מקודדות באמצעות קידוד ASCII פעמיים במהלך שליחה ב- Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2718628התצוגה של פקד WebBrowser עשויה להיות מחוקה באופן חלקי כאשר פריט בתפריט נפתח חופף לפקד ב- Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2719319Internet Explorer 8 נסגר בעת גלישה דרך שרת Proxy server לדף אינטרנט שמשתמש במצב מוגן ו- SSL (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2695422דליפת זיכרון עלולה להתרחש כאשר תיבת דו-שיח של מודאלית נפתחת ב- iframe ב- Internet Explorer 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2695166אין אפשרות להדפיס מסמכים ב- Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 לאחר סגירת 'תצוגה מקדימה להדפסה' באמצעות לחצן 'סגירה' (X אדום) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2703157דליפת זיכרון כאשר יישום קורא לפונקציה WinHttpGetProxyForUrl במחשב המבוסס על Windows 7 או על Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2722090מרכאות במאפיין "שם" של טופס HTML מקודדות באמצעות קידוד ASCII פעמיים במהלך שליחה ב- Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2678934Internet Explorer 9 מציג סרגל הורדות לקישורים הממוקדים ב- iframe (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2716900קובץ שפתחת ב- Internet Explorer 9 עלול להימחק בעת לחיצה על 'ביטול' בסרגל המידע של Internet Explorer (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 2699988 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2699988 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2699988, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer

הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

פרטי קבצים

לרשימת קבצים המסופקים עם חבילות אלו, לחץ על הקישור הבא:
טבלאות תכונות קבצים לעדכון אבטחה 2699988.csv

טבלת Hash של קבצים

הטבלה הבאה מפרטת את טביעות האצבע של האישורים המשמשים לחתימה על עדכוני האבטחה. אמת את טביעת האצבע של האישור במאמר KB זה כנגד טביעת האצבע של האישור שצוינה בעדכון האבטחה שהורדת.כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ של מפרסםSha1SHA2
windowsserver2003-kb2699988-x86-enu.exe53324A0E42AEB5DE86E059613D33E3D13FB9686A17C0FB2EF4644670ACB560A93BF79F3EF77A4F35F018498103611A8ADE84668C
windowsserver2003-kb2699988-x86-ptb.exe4B977D8EB3C2E8E366B0011A1E8ADE27C2DCA55EB518113FFAE760022EE98680567F5F321C82D64E63DA83F56874CF140B3DE05C
windowsserver2003-kb2699988-x86-hun.exe76D37077F850532294329FF714C8A5E838CA509326F52454F97BE9BCDD52B992272D6820E62479EAEDA0F60D953C9EFF5FF55DE5
windowsserver2003-kb2699988-x86-jpn.exe4D8274EFA81B59715C5306154E7C538ADD69B73DE121B54C84E14CF2380F909A65CEF47EEFD0F2F0DF420B8D776D688CA2316212
windowsserver2003-kb2699988-x86-nld.exe3FF5FB761EF680CBF5663EBC8526CF816B78A4226651F5A15548DAB0B169DB00578AE46113254181FCDFB2B42F05C2FCBFDB6EF4
windowsserver2003-kb2699988-x86-plk.exe49271F1A17ECC761235C2CFCAA5BE7856B5C404392D40F9E72B15353730D3F3B2D0D3A2FD8D5D9EB88620285A4B8FFD6A6FDAAE8
windowsserver2003-kb2699988-x86-ita.exeC6DA0ABC4A614D26FF789F6671E075C48DB4E92199B503BFD5A6D7FB57A9F29868832FA2B4D3A3581775BCE9CC6292C6C63E3B91
windowsserver2003-kb2699988-x86-chs.exe55D7DF59F4120882746EDE0C88AE18FA13E2656EF5F6BC7C6B3CE82DF64235DA3A384896A8AD7850BBEB2BD2C9BD6F0A79135AF6
windowsserver2003-kb2699988-x86-trk.exe6341B3CC0D30E97C21F663EF2FF315461CF0D9F345E44ACD48E1BB1165D0429BB6DF6478C8286174972CD7E4A44FE8B97E0D81D4
windowsserver2003-kb2699988-x86-rus.exeC2DE6F6D9F0C946221A561DD747F06986F1F80C229164695BAAFC26E99BD4363787D71CEB26F28857C069F5DB4C28B68E628759B
windowsserver2003-kb2699988-x86-sve.exeBAEC609413E2B63036797B91DD83B3F846501AD1895E73B1B7340D5F13AA9DE57A38E93B0473BFAC5623CF0962B0A9B066B0EBDC
windowsserver2003-kb2699988-x86-esn.exe520E5F469C55468D990C4A9B45B58E9E00B4FC5C1207CA4DC0C093EF0792B54BFB4BF0FAAAFB9BC407C3F0EE412DF6C4F4A4504B
windowsserver2003-kb2699988-x86-ptg.exeD0E1CEDDBFFD8A10B5EBAC568BB72241364453BA0AF5DBC61D454601A4F9AECB5D979993B541DAAE11090C6A2A1A61C45D202B5E
windowsserver2003-kb2699988-x86-kor.exe8D6B0D5B080328AC6D3ECADAC9524E1BDEDB9EE41855D9D549A714C38E29A6CA11798A1418A63AB4EB5B21D724D488C9E76D84F8
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-rus.exeCCA5558F2076326C1BAC2F682C920911729F42CA4D1617A49D63ADE567105AEAAE495D76C42DF5A43313652D19B2649B931F3997
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-esn.exe4EADFE9DB4C9AFF061D1FB8B6395C9C3E8B49CB4CFD65D5D8B88794FA5528E51F59211AC06B989A7E7E2C81A37FBC807FF29AE4E
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-kor.exeCAA96AB4199B553A6CCF3417ECE6D21F08DC9BF62695A8C82629A82B181E2DC76363917F2E957D562B190A56D0A121696459338B
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-chs.exeAB615DE8CE915281A6175C4927D5896F05C9E86E18061A35C113484614F568B4C2E6958EDC0201D73837139C05EB11A206FE6949
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ita.exe201A560747B730990976382944DAB6024289A9609C926085D6DE959C34C0AA3BAB934924CDFCF2FA609D3FAEE90572036743FD71
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-nld.exeD9291225462A9C95ECC24E4056A15A614425982DFB9BC832EEA32D85188CC672F48F979C232A1126D7AB0294F470EDC0491BF4A9
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-csy.exeB0EDA1894F1C609437B4F43E82139F614B3E50B661A67DC529CE87B02BB7A3B7386CB2060DDCF5353F1A6692A3F66D4D84FADB3E
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptb.exe75E54D51D1BA4F1DBA1D82B74DDADF407C24DC9B4B77C626DF204B1B6995197226815D09F760B037DD149F3EB8CA1B29FAD518A7
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-fra.exeF6127D77CADBA301CA658F7D28ADC0875E0242347A89835EADEC0CBA1915B10D9D707E4C0AACD271E2A89CE54EA3CB1097FF64DE
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-deu.exe324B4AD1ABFDCEE18641AA70D1AAB5E7419AC726D8113983BBDAF953F1342C6933608F0993888BA64B83D60E70D85518696267C6
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-jpn.exe6E944314F86522FEF44579A173847D2FB3C83406CB143BB175E08D970079451393D6A5F3FED82D553A5ED2EB3717A2382806E1F7
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-plk.exeBE74802AE609DFFD2460DE61F54926151514C355EC1D553C7FFBFF24397482E513194FAF2A8C6BD7B44EBF92005FFFF04C6ED1A4
ie9-windows6.1-kb2699988-x86.msu2820E2FD398378D2CF4B1EDDE7A086764438F7C2E38929923CA479D817B0588EA62B325FF202F8F2524F3AA45145385F5AD4163D
ie9-windows6.0-kb2699988-x86.msu620B26312E3485E2B536834A82BA8963917D2CF77D92920B0474676BEF0C5B05A665F096DDF2EBBFECB208F24803527EC73AE13C
windowsxp-kb2699988-x86-custom-enu.exeE6B4684880C31EC6AED099BBE078E3425398A94DB5C7B8ABC841536571889F7F3A1FAE6E4354191273DC4A5084853FE675C4EC96
windowsxp-kb2699988-x86-custom-ell.exe96CB74D23D25963E4F2782339D5412A0E782B189543620A6EDF7E960F2CEDF9302603308F59A32B2F11A1CA8835E91C62FC38433
windowsxp-kb2699988-x86-custom-fra.exe545987F11166DC04D0613D875A646DFEED9AB7D0E77210B39D945DC9A38CC6900AE7EA2C82A8C92A70D65A9E857E7E315269EBAE
windowsxp-kb2699988-x86-custom-ara.exeF4D0F87ABF38FBF275392A3C9748A36E2CE1393422C0CAD9536F3B9FC49CB44F3E6FDFAB26719905940F8826A461D25131685346
windowsxp-kb2699988-x86-custom-jpn.exe56CFACA3F22B03B4F7A773A917CF999080276C77CAF5FA8DC7161605CBC4908F568F77257E34C0236411D791F1E966815E01E81C
windowsxp-kb2699988-x86-custom-deu.exe35CF11BBC1A60606C2511904613F436FD05D269F4D2E77852804C1DECB0EAD9367F1CDD4E485CA47B9F16767A3E04FA07AD558A8
windowsxp-kb2699988-x86-custom-cht.exeE120C08405EBC05D0552EF2C73DCC1854A72F739F217F1013890839DDB8BE591D02DE0D906F073C341EF0B05C92CFDD30185C182
windowsxp-kb2699988-x86-custom-chs.exe931A16D0BE4EE89C23759B95BEC85AFC3CA3B50D1340DCE0BF2C88009034801835EC4B5FAB0B983CBD50CEA1171A9043583FCF24
windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptg.exe82E6714C328D518A0FFC389FC5F0871A69368D5EE3D03FF3C8FC90579FBBE1952C82C60838844DD5FB9B56C61F02A449B0E514D9
windowsxp-kb2699988-x86-custom-trk.exe77F654C7309DF235FD4F564F139FCB34D7B174407DB8389DB0D4E0BE1BF326E7520AB4FEF91F17F395E76B0F71BB9AF620039FFA
windowsxp-kb2699988-x86-custom-kor.exe11FB70381AEDCD7248CBF4D10384EB02516D2725ABBE958725DC90FD8EAC57A8ACDB352C44147ED39FE9BD41B2082DAA548A6C0C
windowsxp-kb2699988-x86-custom-dan.exe1CCBA29C539D11940CDADB782A25438D3CA958123B71F651A417D30DD0568B6080FD1E4B66D30211BEC9EC6F24098F381F3607EA
windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptb.exeB12214C90CDC27661538E758FD7CEE22A300DCE09E42CF3CEBF0E8E649031557E2447ADC831446FC282C1972FA7A62B7427C2D49
windowsxp-kb2699988-x86-custom-fin.exeF23281BE655B1BC3C7E6B73254578C9EACD7EAFBE345EB64527650446802AE99A939F391B5B88CD8FA5CBAC25D5A605989928562
windowsxp-kb2699988-x86-custom-sve.exeE75AAC374D05F857F5F6A8A3883C8F94ABCB470698A1D235EB24F2744F2E91FEF3F391A3995B439B03C71888D10596EAD2E5BF7A
windowsxp-kb2699988-x86-custom-csy.exeC0022581F3A7E835DFFF778D7222A8879C2A048CA8E2154B9EA8CF6543D6604D362F3168BD4AD09036775A38FBD0B3B5A67FB57E
windowsxp-kb2699988-x86-custom-hun.exe31A770BF7B72685937B601DEF801FCC930DA300766513AC64441CB431A706F664E8D340D0CC8D4ED1EEC7ACBFF05B3185D77D531
windowsxp-kb2699988-x86-custom-nld.exe0A44861983618C137B45239871E508580E1237481156B2987BD04288B820B17085A689E7B1295E03553EB7CC287A18C10E11E5B0
windowsxp-kb2699988-x86-custom-nor.exeFDB2F26CF765DC648B649D77F38092825E28A5DCF996F642D9B8B1FC85BC10675120FAAD8C9589C16E5D0C7EB07B31D45B792AAC
windowsxp-kb2699988-x86-custom-plk.exeB99C2E9E77386EF15B2A6ACD157F95FDCEB6C37D79D508446B5BDC84778FE7624D53BB6A01D21244EA512A0745B44A221286CC37
windowsxp-kb2699988-x86-custom-rus.exeDA539EACC8E89D8F23AD9A36DB36C3C85DC4A231726334A9E11ABA40946865C11E35A8802EE2C75EB28D33A0413E7EDB8F243810
windowsxp-kb2699988-x86-custom-esn.exeF5FE8E0954B6009E1831D93FF9BACA4FFA94BAE036034FC50F85919EF95BD3F63C5620DF5D4287CEF370637080CED359CB3D10E9
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-enu.exe62359CE85561D32E7AE4F396957040AEA02321A23292E51A39A405849AD0BCE7A37C53A1246FDC41B8C56BC9CD2EB891D793D46F
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-rus.exeF2D3A09FAA78CF8C9CAEBE7191A5B37583BA65F9DA315B176A3E9529B5DADD7A1DA425AFA39385BDE06DEC6DC251B523C1AFFC9F
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-csy.exe203AF738AC1E40B97B7F8A84EDEC61E0752F94BDB3C64857417ABD69E663B14AD53717675BEF44C4C35CA6CDAACDB167B067EE7C
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-dan.exeCF811B052E3C05310095F13AF85BDD20A2CE4161DB3FCB899BB59821C94BE6C35E347ECCDB8114635DC1E840217D64DBA755277A
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-esn.exe9EDC8536C6400958E30C80254131474247803EE32C07786B223FAA83EEDFAFDB02858310D8C21407384ADA94DF9E7CC0399AF534
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-fin.exe486075C772D6425ECAC9AEF3C93BA16E69739B814AA219AF257A94A065D5F539E1EC43E11E1EDE09CD8DAD724F77140A55D8957B
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-hun.exe71E6715265E829F5BBB91C89293ED9005E35718F6F428042F3A0A3618DFE5362C75FA76D03A171F5A5F3F021FA7E95A6B0ED53C2
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-heb.exeC65ED3A6997FC339F887272341014024D863DB27424E00A9CCCB8BDA79414D142C307671FCB247C677060FD26AFB83CE54492F06
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-nld.exe337BA1A18E74AEC0E55F57BD09F4B6BFB33D3BEC16C333555F05FBC2213A26421290A9868A17207E32CB7D98E621F556B8BD0441
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-nor.exe00FF897A3CA089140C14CF41CB4D8EEBA54D192F42EDB8FB4F6285864AAB6759583B9D6D0D16767F54ECE6B11DF7A15860248C80
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ptb.exe7B21F73AADCC2529FD6968FECE22118503FBD17A709D65B75F588FFB5FAF2B945705C11E482909436460AF3BDBBF34CCD1895034
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-plk.exeB89C258E5212B6EA179D0F4668051927CCCD0B10F7A3B08F77E85610F4531B397A3D7FAAEA91A5194A9DA2380EADA3F91F2CD56E
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-trk.exeA087F347C49B6E532A7F8A9A5D47E027E1FA4ABB84A1C02AE0DBB9951BA6AE8488ABED944DB669F306ED4C0F6323E4B15F5B9DD4
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-deu.exe250178E27BEE432E81DFB0610A8E8FC704099FBC96AEC5CFEAAB0C935AE875A7215A1A1D83AFAE1148FCF03E9EF1EEA3B02680CF
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ara.exe7047D0AAA08F52157D9F1192AAC7E56939FAE19E07BAED225502C71E3EDE0CF0CC8DC4AACEDA778D8CCF945E932A36FC8ADD3992
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-chs.exe8CFCD420CF20C2BB4B90D3F222F641725799499B36C630DA013E0F7D01DC2FCBB8868DAC5EDF21D3B6FFC39E8809DB367E2EC945
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-cht.exeA6A447F1DE44AFB6C14B7201E02B3D4B5417D755ED408F573F26AED196E7B5E24693626F20257AD5FE4782C32371317041A56C3B
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ell.exeD4E033E4FB8433680667D82695FC7D9F4D7793EFFA7D0F5E769F533F8F79759E6EBBC86CC734B9BDFE856E8057E1F8A8628311CB
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-fra.exe9CD9284453997F5944F1B973722E731FF76CEDC842126089607DB426446A8CCE05F5DB57D02F5902543DBAC35F39365DA7708BBA
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ita.exe17B9A0B91B9ADB37E9B108FB8E1E3A9B07564D04B24F51890C536BD0C383872EC748DA4008EB8A69B20CBFF624447ACFE7EEC3A0
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-jpn.exe383C44586CDCE6A6028D78CA6E0D496AFD8DE783F11FE6AE375E32EFD9AE1B1A88F901E2D1954E7651F3C7A674B16F0A6CB68EF7
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-kor.exeC272BC3937C0F61CD97F63B6BEB686BFBA9766307CC02D2479F96D9FE543FA3770441B3E8E195A476CE539F14894CBF8DE8920A7
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-ptg.exeBF07E353DC1FB99248F3DEB42AA0134F526A4B583ECE27F0C28618E1696499C355A998464F7F355891F49740FE5C9279D4B79BDC
windowsxp-kb2699988-x86-custom-ita.exe7CA97C8553705D5008CD7861C40CC37402DDBADBC6D7937D45A0AE56C32BE5D7EA678292D48BCDA791E6D03F61C73C50A30555C8
windowsxp-kb2699988-x86-custom-heb.exe66DDF35E91D63DCF6465B42FFBFDE0391AFFBAB8985AEC213560E5137EE356997540B11326CC8209193CEF52BD2E9909B77A9A2B
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-enu.exe4B54037D71B51DE5E40CEBDD74CBD92891C23EC2EA7369ACBB1F4930F40D0CA9D790325C80703CC7C3990A5008882D4CC500C065
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-deu.exe0F1552EAA72EC08131FF8522E04B249323D4AA0FE2C074E9EE049F73AD523046E26DFB5EF95D168BDE3B21519C7B03A2B7F1FF55
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-chs.exe58BEB55C699CD6F39E2E3FDEFC658B7196309D3AE1C19E133332619AF31A852513077731A7C093D4A85A88A4C2543FC3C14484A8
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-cht.exe3FBFD6F2C3B9A3BDC3AE73439A4120D1957A3FE45A126A41B6409CA317A16200BBECFDF0448123963DF7C7BB00CCC43353DDDBD8
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ell.exe86A43D6105FC1A27C44BA64601F96262A2377643ECA4215216700436EA1DF522A903B8ACAA09FBD0F4744338987C5740A8221233
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fra.exeCC34FFDB979DE35EAC6728FA092B8E23B64F3A50C6566C046EC063BA9AAC19FC0183AF601B58F1BC4060DD871A6975C7C43F9EC3
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ita.exe0C78B3D3D0EDF32BA42FD345531910A6B281A57FEEC81D39C3D75C185F5D2CAE7B03FD0F520417E7E65F233EF9F52C9861F24E6F
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-jpn.exe8B4A900F0C6D943E75C102F713CA2555474C110380376E7C2BC372D2FF5026EC679E22EC0F6F0F9D3377B458399635C10A3B603F
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-kor.exe869B077D8EFF61C4CA075EDCB76225EBE136F993EABB035F20B2518B45607A84154CEB8716ACC7797D7E593A5948EAD7DA94D268
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptg.exeF73024C7AD43C1884F7A91DD899E3D6A974E34BB64C326628BA01DD03C57A78C2C2AD0CD6002C1F0716D99DFC5D44B104AF06DEC
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ara.exe611DE842AC9F471A5EE46FD29C7702717CBFF8A7CEC615BA53FCB3791976CEB26BAD4846A65DC26C644F29E7CDCCD9630DA6308E
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-trk.exe47077E225965D2245C4D49AADECD6FEEA79A6F279F7603A43F1CAC6E15B8C8457638F25299AC7828089855740E0F3CCB03901419
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-csy.exe9E2F37DC2E148C19EA6FB455C54602429C3CF683B66788F4BF62235451DE65AA1E49D3C0D7D35DD820CAE320A9B64EE5AABF3EFB
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-dan.exe20F2514D4E2C953B024650E9CEA4B35B682BCF6D2BD68162D487AA2E70114000B0508FB9B1AEAD0EB9822895D377C8B38880DDC5
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-heb.exe65A0A789EB052734CB9F303C463AC74CA66FDF611BD09E9762984F150AB8FA738C4B4157FC69A8D515A5220749BAA20259ABC198
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-hun.exeE2EA19AEB97950EC747D341A3DD2C111C8A7138EA297C533ED4AF43378599279C251BB577FA6A576D4516211B36F733A204E5C44
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-plk.exeA81FE41CCF416F78C2642B3A3C369002614C2CF66E1EFB3904CB480D221AE4D5E2DC1B2F22F727E9291047AD32473868E51A85EA
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nld.exeCDCDD0ACF4D68F57130C4D4186A1A6948E86E995B08FBD28E9EB22DF2F36BDC339152E5F44E6C89B18B810A25E89C7A326299504
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-rus.exe683968105F8910354B8D0449E5E93AAF47C9867EE7259D5FFCA15E5D3676B7FEB810C9E8C75F42DE9B26BE81619F513C37B33066
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-sve.exe5EA55E5B27D6F786B98343634B234F619FDE6698E05EE9C76E8275DC5640645E543EF19AAEC6441EAFC30E0BD158EDA17508EDD5
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fin.exe9390F00404DE57046C8C5729612D5D00EB5868C84979C4773DDA706DBD0F26CD583D6CE6C0A8E615C269EC1F284DF734F6ABA280
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-esn.exe13D40A0E67AF1D9CAA41E5856153913B4C1446CE706B585BBF2045B65D98FF79CB22477B137D96C2161214A2CA82772C2D9310D7
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nor.exeE706400DA83F148690488B1E3486B08BBD46C57A741130172D5839E9AF1D62F274253B68BC4E659EAFC4447EAC4C358C74EF309C
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptb.exeB7966832F8670D9DC9E45B957E97B7E26F1973844A7A5FB6D1D928536203C066C4A8407CBD682609EC7DB8B8E01C6AA2FB17369D
windows6.0-kb2699988-x86-custom.msu87F046BDE2485015FB54C21DD1A6FFC27B36FED973FD742B8343E233F91A332E9E1CD8A07C1D2AD2B0B9E761163D2CC4B24B1472
ie7-windowsxp-kb2699988-x86-sve.exe0B51AF449DD60451F5DB7187083796C19158500C90AB41C5657DE4942A62E4D12D977C14059E38542028D4434AD951DA33D09E01
windowsserver2003-kb2699988-ia64-enu.exe9BF292AF89FBBE09B92D0A2FD40E65E98B456D234A0C3CDFDBB102EBEC254FC57D867DA561F612809899EA0B211449CE03B62577
windowsserver2003-kb2699988-ia64-fra.exe884A078B24E4A54A21E43FCBF40D40F8C0BC3AA3D0C21CA28CFD902277AB0258FC72B8C6092018A06C1D69311EFC1563542A1A28
windowsserver2003-kb2699988-ia64-deu.exe3206104956B57FE260DB42316F624406BDE9FA4D73EDB297EA162F6E3C79BE864A6D6519A362B9559FA676F597F563DCB9959F9D
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-enu.exeA81616A7CE0D3B51099EAEDA61277341D4047E7388EA3E11229A6194751E1A56A0812D2FEF568D2C67703EFE7766358BDFE43477
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-plk.exeF411F9525D70DF6AB85C449451CD2BA3DDEB84ABCA84FF5F07D1B552A822CB83BAF503E155CB99FC9CA390BC4E1E336C6621F540
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptb.exe5A33C1A072A2A08FCD239C3676B2CA8EA0218FE1B2D83D61E274F9C647BE23B8214F166394FAD20297759495C45EB867619B862E
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-hun.exeB509651B6DEC8AD7EC2A8D4B01BBA292DF589AA71B39875899ECCE43FC97880453A72B96110706CE3255B774986D966400AC05AD
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-esn.exeAC1B97DCC522E7599A89321750F7517180FC9F08422844F2EE87B996D4693762AEF8D4FCF3148DDC621B4CBB3202748BC1561016
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-ita.exeEFC8E666C8E989901B4FF64A52C045FD35D30F8E238590A1A8A1A0857376B57ADABC67B1B08B3C9C3271EDFAF37120A7F6AAA052
ie8-windows6.0-kb2699988-x86.msuA24767B084E0C0613E270C951BB132572BE490311D8B3FE110C263A84B0F6BBD0CAEAD6B25519682E2307A3C8D65BF711B2AB88E
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-enu.exe627C747568C1E21CC2711693E8AABE9E0A5CE6EABF8F7D43626AE5BFD1E68B27A6A365DF9C044A14DCF7A2595E607CF1214B8DC1
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-fin.exe5AF8ED7189E1C3B35CDCF76AFDC2AAE8670E713B4C17020A572988B01AEB7582BCB104EE0EB69CBA2F6852BBF507022AB1165172
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-csy.exeB879485954774CFD5CF1B9892CBF8DAD5584BF9560F1C6A4AAFA612E82E67F760BFDC0EF7CAAD7D7A039BC292F4E0EC40DF01405
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-esn.exeAEA6E2F646268DE066B110472EC56618FD19F5807E921E9100B967DECAE1E36F011B41F0DC0843AFFB7293224C1085BF19F46FD9
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-heb.exeA338ED9E9959B4C933CA5662F11D8B46BD4659A4A65558846B6FFD7F5F949AA77A6994006FEF7BA7B5009C31D7E84B38CBDE2AD4
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-hun.exe22E4CD28A2A260A2328F988513230FBA30A0D29E78A2F1C937101C09B15F18B22A82C8180D17DB5A9D5CE0E83CDAD945DB906B51
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-sve.exe2C0FE3C0002A9A683157BE6E03127C7C993B5B885C0252FDA179573B266ABE1CA31AE8A20DB7AB3031FCC445D2A33E17DF54B14A
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-rus.exe1271C5343F3C1D5F9AEFBA0DA3E02EBEE89CF141CAB5FD059EEF1E2582F1F9FE27F0423B9A6996B9A28BF43CF9B278AFA92F0D76
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-nld.exeE6B4ACE0F24AF6DFE51CB6F42AD169F794CE967E9B674CC1DCEF4EBEDE1F0135F27740562546C479C2A482501A6E2A9AB4E708B8
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-nor.exe24AF0D8820C4E915785D165F63148397C8F2277FA639E65327BD89BE17D72EC50258248D09F40B6FDA0BBC5E34BFF71CB883C387
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ptb.exeF6E4B876CF90C2DE18F59E51AF33B9D8E1A428AA1195A57A4D6A56FFCDFA65E3534B7178D91BE2ECB97B62F903B7EB07D06A451B
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-dan.exe2E3C68C7A5FE0A597EDD5BE81A83C954729794E75459A7F7A8683249FD5D9F66C094A8B80EA7F9CA9058197AEFAE652D4EAEF647
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-plk.exe547377A435002F398FBB4FE5B171B06401DFAEDF9B5B3B95C25547F4E06DA645DF92A187D2E74E354A17AD3C123F1358342B1A92
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-chs.exe7A3846DA2D63E81497E41D911678221E006DA4D6AC33C7F7F4BDF265CC060E578CBB2274285AEE36370B292E1AC22CB14331BE12
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-cht.exe3BB4449248FB21F0C653F80AF0E9E6B14F1A66AAD5625D0636064ED40E42C4C220D3487D92DF726CE28469BE58BD1EF1B36E928C
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ara.exe50EF1C981FD9242598E8ED74EF283C73173B3701EF50E1C339F4C2CC816600845D6569BF7023BD1BFD6D2ED44A95066F7CCC9554
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-fra.exe91C217E1837A2CC757D1C0EAC8169A3BF4D9B430C3D06C2BD604277CA518AFF758651C0571CD880B45436DEC972FCA457A0B3FCA
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ita.exeC5954275F75D0A8D00A0082DF814342252F5E287B2262D687B2229EC733350211B896043A37E3B2A7B6F88A05BE46C95F3423E8B
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-jpn.exe412FE146E85D7ED2DFFC02B13743580B1229DE1D3F135D9D4A6B056D42BEFDFFC4A157685DB1E1CE0D8C1BBAC220969C0C92BB18
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-trk.exe3E26B00A9B993B3A2FCBF704A84F214F19960F8616BF78D26D068DBD4F6D38DC64B7CA97A663E1633D58BD1EC71273B7CC1C6CC4
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ptg.exe77D39CEDB7A9DE60082A2452EA8643F67093ED2A79843378318633F913626E8B68D175606C3C99B805124F0CDF4DA61780C18DD0
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-deu.exe3C4CA53D53CFB32790DC0EC81CA9E3109D10309AFED6BB1DDC0EE120706F7D34BB0311223EF869120E43B2C63D7572716A2A8C3F
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-kor.exe3255B624EF7531FE0AB4AB804D274C1336CB749A26E8D1B3EFCB6142530178E7A4DD10D66115F050DDD32C93423D12FB62C54C08
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-ell.exe9BDE62C34C5A31F717A95C257B5DAD53CE79A45912C3F40E7FAD037400EA71E80ED5BC5B5CFB047E981FAE330D1B46171F37BE33
windowsxp-kb2699988-x86-rus.exeB67B100A68BFE5C18C48BEB99F34D5DF65B4FB1EF068E9358E5AB3E2D812D550A3DFC4EE24C1D356E4C1686DA2D533A9A7974B7F
windowsxp-kb2699988-x86-sve.exe3CD1A55606A0BC5D4AE58AF2C22869A9473AECE05869D94E1EA12E706018CAE16569DD7DFB273702813EA00825197ED57DAD9015
windowsxp-kb2699988-x86-esn.exe6F5B01D41FF6A9EBB00D40668321CD78BE6F896A39B4936F0B257EE481074859FC79408DBB7181D300DD306B50FAD40BD48DD7CC
windowsxp-kb2699988-x86-fin.exeEF87D8C33143C99124B729C7C303D0F46A90D3D5BFE0D0EFC56BA4E571DFEC54E25165E4804BBE28085AEB47D3192D643C1F8555
windowsxp-kb2699988-x86-dan.exeC89A99CB92C3EED42021C891E65A5536B7732672E507E6D84FA6901C9F683C32B01C84D52FA2C531E7574DCE03CE6124C81BAF67
windowsxp-kb2699988-x86-heb.exe9D6256F165B6987E68FBF3063CBA4D2063F0819F7F3408538C43F3CCADD13EEC833B86A2196C94F5112C2D4154A680BF78D02541
windowsxp-kb2699988-x86-nld.exe514BC69C3C2A6615BCC6410C293E6B9BBF3893137400B76A4AD3A67A28FA47F2C6CC2427EDFC1257232362C70AF60E0E5F4D6DD4
windowsxp-kb2699988-x86-ptb.exeE08874BE1C472C4F54830C3A89678DC7E31706C9DB6239501C6374737B42ED389F576E4B9CC7B5AB925CF23225FE7237897BC67C
windowsxp-kb2699988-x86-csy.exeB4FFB29252F43F0FF91A0EE26A563EAE9983782802FD91DEECDD6EDB058BD4B498A8429ED2A19E919A324ACBC1A16223D52CC26B
windowsxp-kb2699988-x86-nor.exe93669F99BBD3BDAC3F3C1D46C06C13FD17EF289AEE01CFF57C560AC76E93794520CE4D983257B3D906F39E03FB7984E9A2A08635
windowsxp-kb2699988-x86-hun.exe5F60CADADC9024015ACD01D3D83CEB18CA8DE77EA632F721C4E95D13D12791061E125600790D942F5E3FB54994E6499BDF64AE93
windowsxp-kb2699988-x86-plk.exe8A720D7DB6FD302169973BD7FBDA1744A20E607B5E3AF1932818AF5BA49F9D2B41B3E3AEEE1C195600B3D3CDE0428FF081B6FB39
windowsxp-kb2699988-x86-trk.exe9E74B3098A9194A5B56CFC1DA1140654F21FE2367561F39798A58CA17B7CE69EE8A10039C0BC085F7351085F7663A790BEFF2698
windowsxp-kb2699988-x86-ell.exeC2E6782F96581A34A97A5923DF9B6E40F32AD472AAEC8EE11ABD653753518E4CD70E468A83818D154AC6F145A7FF1FA63DFC4132
windowsxp-kb2699988-x86-deu.exe3C28E9CE3DE9FFC4BABB83109AD578B9B01C880D76CFEDC57448FF3C4582059A9B78569C21F7B8AB7C4A35DB40DF516B02A1BC39
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-enu.exeAAEDE07C9A94A51F39345F8B6C360AFFEF733237F1DCA1495ADBEE9868458025E1BF7776465611A275571DD854AB6523B29D8DF6
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-jpn.exeA3C33B0AA97F7EEC668EF478E78EC8CD645266750DF85E4BCF4877CDCE577A6E32532471ABB23792C2CBC630821412B967259EE4
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-fra.exe3950B9E1C8BCE927EAF103C2FA26A0E87A2668E45400C1EFE2A011851186547EB8E88740CF5AB61C343C46993C17C2275BCF8318
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ptb.exe1929547CF2B0E91C9C4D284C026BF2CF6B7586E98653DEF834DC28CB1B329CED1310D01F0247FEA71BA1AB94AC32ABAFC85B13C4
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-deu.exe5AD34FEF0D2C5E654EB3D6F82BDD280FC45A6F075F5E29DD1D21DB01D6AFC0ED5145E6072C4194757D2D4E09F916856EFC489D47
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-esn.exeEDAED3C394945A8DF6E10B242D21BA32239118E8FD74A6C482F5212064E6110CD7CD551C6571EFF8BB9D79C796DFBDE18ACBC24A
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-rus.exeE0DCD4BE0FFF4EFCA99DB6ADC44628ECE39FA34DD240ABC5547E06B31F20D05251B91C250CAEDFE516A145AEC8093B497B883EE2
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-cht.exe3BC88A1260723F1F0C209B974AF658BB9D79EF9D12C15434D3CA0EE8470CF555D8552C6911C398550519B47807F6445B9858D595
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-chs.exeCC1C44D836B3A15A1956D2205C9C2578071D1FCFBEEBC6DD1224CBD12BE4A73913843C4238230D6304599BF9D43D89AA5165B7EB
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ita.exe974C4A2F54136A475567C40F0F684443D2BF580DCED5DB368461BAE1AD9847C75A78B2433618B37FE0D9D9F6264CD2F9F4F3C743
ie7-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-kor.exe7AD0EBA699293346BAB941039106564F8BBAB56F2AD67406E693D37C371C90BC52E8366E9B236F1803D54D46B4F36E664E53D41F
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-enu.exe5439BA7C52F41037933ADD77D0E31A4FBF2D3822B18DD013FC18980FEB3B8E4B15F3110FABF49AE131E1CBB326472A0B39E5DA4A
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-jpn.exeF91190A7DDC0531B655D853E8E0E99004CF2CE1A4970F2751812E0630967A83D994BC032F3FAAAFB160D39066FE796E4101283EA
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-fra.exeBF065F6B9B51B77E4FEF9BCC7B5A35F3503D10D0E308E747860F32F54EE27C4E4E7F815B5D4F10E3FDFDD522367285921C8F0006
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ptb.exeB3A3B01E928556054772BDEDF8063CE2AEB938552C9BC8CCEAE2701B66BDC44817487E1B2ED905F16775D77633A66807ED7F33BA
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-csy.exe13F7596C84BF670D60899F2BFB35D70F05E0A455BCBA4EB440BA927C6C4F720F1E72F764A80EE852FBE9F7408B02E65874A3A849
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-fra.exeCE1F3BE52044FA452D280974DB8EC882194608DB9C2FAAB8AE48FA227A4610D329CE6B6412FBC33B1FB46603C9F2EAE615DDA277
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-nld.exe022C01255EE447DC8BE60340B92C8E377DC988530C7B8A40EA8E232EAE2EA3D4C02DAD958369B78F2F67DD08336EA9B9DC277024
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-jpn.exeCDB1CD79DC73E8D01D2224608A078226155DE24A29F6065AC9371AA96A49AD35EEA06FFC89FF770CEF6BD5A08996ABDE0FF040F2
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-deu.exeB8E0E423B30D465EE158B6349A078281D9BC450CDF7DDAECAEE84E39F119FB8B0E3785179F344285FC7E0AE249662A9AE8079399
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptg.exe892351AE6CCC131B871594E756B750394E4CB31C5EA1D3FE5226B8AE22A9FCAB3DA7C7BF3579BE785EC0161A203C908ACFA6972B
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-sve.exe363D06E868BCAFB0F7D9A20621D93D5E9DB11DFD5B72C49DA9845A0AB9C6C660ACCFD3944A2D2231C5277AE85B5C1E011AC48051
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-trk.exe2EBF5A591631CDA8D903C7A777E225C4D9D2A43DE3C5F8ADA5852273DD53BFF1B7C21A645C26FE2F7436803A4569D3E5C5BD24C9
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-rus.exe713C56ED3A072A617A538532AD39E1E8CB6678A8DF4A593960D29D1EE20696C73B1E72E0E717679B25CA4DE02181D3713DA4D541
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-chs.exe81BE80A10277177FE4F3487E92906F8AA81D7AC2B65CA0340C846863E88E493DF9F88540CB82016B2AA43B9555F1C418DF0DE5D7
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-kor.exe92C023E0B30D5E95FAE3B7C716598C3F886A66C5FDD734CF4E87C9A92B350A35955B9999FE45EBF658E58F865A8B763BA8A1F07A
ie7-windowsserver2003-kb2699988-x86-cht.exe41F71CF7DFAD46396DAB99BE8A92D76B3BFCD5263B87CC03BD142E54C13F995C7343886798228F7D3053097CB211E1008CBDEC81
windows6.0-kb2699988-x64.msuFC47B501926263E1DB4B448E173F751FD599F4B2C54FB2D9B2FC0C1BA4BDF840E9B400D130692DA37C9044BFB99EC27D970DC5E3
windowsxp-kb2699988-x86-fra.exe3776561E2520FAD7090ED5B8DB470FA4C3B5DF823A25E0A1BF6C2B334696C38F8758F386BF4CE4534A3A4DB09FB489B82272A717
windowsxp-kb2699988-x86-jpn.exeBCB7C5FC4FBAD5821801F17569CF19A99D981950C0B21D753DC6E541E55CD5AE77E904A67FCCB1020E3B55C8F9CFB3870E1E6CA7
windowsxp-kb2699988-x86-ptg.exe114319A4920BF07A3D4F6B377DE4D34D4BFC36FC5C34EFF1D3AAC2861327EE08829960DD59DF50864AB89F72D32B2B63130693EC
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-enu.exe37BF6B94B5717FC27C264A3A6D2925D38C7B00CBB92BB6D9F9D41F9843EFB4A7AF8067100F98C5F81A446D7CEC370A4F02BEAC7D
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-csy.exe0B3E9B63CEA006705FF2E76C971750B5950B84739A04372C3049D337DE864953C61469B4F5442C94725071BADA5FDCADD5B1D63A
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-dan.exeD617FE6600B6987F7B4529BB08619CC0CBD9A881F615C546565DC695FBC4012067039B878EF9773D61C12C15C0CE22295764D152
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fin.exeD1B4FDD35B0B7268E6CF71FB8F1F0D5F0FC928CC7C9507D8ACAD13198C36685A33ADAB27BDF2A52B54FE29E91692E7A08FA6E36D
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nld.exe0EB3B7ECBC965E68EBED417995F2CAF0EF60BBAB3EA01E2FDFA879BFEEBEF55DEA905A439D5031151C3D00CF8237AB166CFB80E2
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-heb.exeF05F5DEB2AEDA0693B0F54B04ACD724D4E5858CC092FDF7238EAED170768E29342C4666A4B5DA63A79F4A860BFE6AFAA7ECB10A2
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptb.exeB89E033A05B1B276659AF08339A2639126917059CA0B250BACC45006E81A9D797A0A75E2DAF58D36C11A0082103717C356A40A44
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-sve.exe990FAC7E7B8B6BBAD2B71C86796D08F3941F8AFE3B117F63F67DE5F94D363F75F479B6CB51E11D933C0BAEB826C8E6BB60DEDD02
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-nor.exe776FDD3599BE07D1803A55DD34960CA3312B4C3AE23138CEC571877B91952A23FD352259D4BA378400C693B06D128D1B32AB7811
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-esn.exeB2037A19F2319B5D5C1F1FC7B44A073D6B6B9CBCF594F08355A5F2CBBCA6FE898CF7F4632FC69D875CC0688F047A1EA33F653233
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-rus.exe7CA2B440829750044DCC41058FDFA9F9EE194D6A0C468C88EF3306CF2B9D9B59A88594B8F390D70E833B54CAC8D0E5862422F662
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-chs.exeB73B6C5C39CF8699152DBA43E66252F915784CAED0C3F66E04761FB7133FE7E0B09F9D0E487109E9AEF3E8E1ED34614474321D1B
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ell.exe31C5426B7CEB54525BB38F81CEDA39CC3C204A75D75A254D15524C47E8354AF7A5C34AA0170A6C0017D938B6D089226F13123386
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ptg.exeB9CC37983CC37B5132AEE1ADF9F16DBA73F09EC267EC3E4DD2DABB11E970580013BF4B8F94239FEF0D7D68C1D5044679F49762C9
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-kor.exe5FE1D21C80B35EC677DAAE6A4A305624551100DBA68E09F4186706CC3F7455008CEC48B3EFCA9DAE78391DDC39C22DCD0BDCBC0A
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-trk.exe2B1ED70B291D8F04F002384015EC02D5F70D1CC7320B64857687ACF3AAAC47B499EA401B4CDEA179918AD876C47B0D1CC2D5B440
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-jpn.exeF1127E0A55D14DBAF720BA6E0232DD8D2175063370A812DE2FA438B4573FF1DCCFE9E9F5C7B6857DF5A3314415A56AB76071F709
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ita.exe7C5E13285247BAA521D4378E90B321EB937F9DDC15B17995D2C2730D8C77B8212B55E7A4011FAA3D3050251DBB964BEDF5F61872
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-fra.exe74A903B9C7FD88E04253CDF90B3B7E64AAC9553884F44D1287EC7FB79946930D2F57CC30A84B621041A2C15A4C18DD11E8717B5B
windowsserver2003-kb2699988-x86-fra.exe2396DD3C9709515D323A6A44068A305E5EC6C903EF238010DA1B6506156CD53A78CB56CEB7F45D56E10BF18A80CFFE8CC2FD8C5B
windowsserver2003-kb2699988-x86-csy.exe71EA345B4C2CE76EDFDDAB0A4FA997851D17D912EF45C563AD16E80501FAA74965A3243E6D402E69CB66DC784FA9FAEEE9DA2103
windowsserver2003-kb2699988-x86-deu.exe9D75245CF72C1A3B58215AB1E67A671B1B8ED599C8628577DBF8E734735020D143D6628ED038B1A398499ECBD032634B08779365
windowsserver2003-kb2699988-x86-cht.exe7CD990D067B049C7E759D267128FE391D7C561537067985EE455E4918A1BB8A5A05041709C69567D1EDB81EF8B1C5EB8FD77FA8E
windows6.0-kb2699988-x86.msu6AF6F0836E82C9B49603D7C4DFB558D9812521DFF6D346AF76593CAAEA366565F4E2C73C70E3F4C13D571EBF62FC7D91463544FD
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-deu.exeA07152D2384F3C927E2F004AD60609F362B152CC6B43358A64DAD4443F9F2A99E7E6196862504F00D3F50852F9479FA4353853E2
windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-cht.exe36A6E4F3E77A2F0CBBD4EB56332F3437E35ABAD6314ED06BCA772C28DB45F4242A12A0879EE04068EF2661DB07884464D394AAC0
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-enu.exeC781F86FB6CDB7A38C70FCB36EB496812AAAFB36916C3BE4E7FED7397E658D425D00A4436D81B69F2F552F03EC42AC750B6CB619
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-jpn.exe680F5B978A9FE583E12358885700AB90B52E718B15EB52836E07BD39842F59F63EEAE84C728DE24E572C27E2018C8B083FCE382E
ie8-windows6.0-kb2699988-x64.msu90F162A98D9FA5AF70B21A79216B8AC9AC18AC02DB206FDF459DB0F02903A41388A578401A3E59EF9204BE4AC51B3808B1278557
windowsserver2003-kb2699988-ia64-jpn.exe044D96A548A7955777280B4AE6127EB688D2AAE654905D038CAC48EF0EC4454154809A12EDD7C98776B6718D533C843CCC25F85A
windows6.1-kb2699988-x64.msuEF4438C952B2EF46C90AD963097E94C6C7C1397EA17B4D1BC6EE60684A98B7A93C6FBC87EE7AAA6691E7610498AAF516E6E7409B
ie9-windows6.0-kb2699988-x64.msuC366FA06288B975FF43661D2BD2B68589DDA3C4BCE8859FB6AD173F1DE957B756D3FD9DB19A556A1BF1C536FA59C0E6A86B38A97
ie9-windows6.1-kb2699988-x64.msu5E9BD26B8D993D64CD0EE8B352E4207305ABCEDB06DDA505893EEBA66592CCB0CDA819FC09468540B79DE5661309BE4280913766
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-enu.exe66EE6EA480E4126D2AE7BDB22C859B0DA86F8197C5D2B28E604456CD0CC7ADC90D493844EE171754116B8D61A8844AC01DE5C03C
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-trk.exe58763032E00AB7569060059908CBE87F3BB15F791CEB696BB948A50D000BF7FE64B8F450EDC7A567F09B489896B403B7FAE3A8B2
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-sve.exe32E33B7CB074F07A708C1909E2624B5D4DB5B9DBC8F736140C4D13EAC05750CF2C547BE99435B9258A873B9E991C3F4C571FF3DA
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-ita.exe163E6E6CE4ED4F188DA8AD01B322E8CD01890730C93CD88822D018E33A6DB19A38DE02621F81F6EAE84D8FA87C0AD1C2C1640035
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-esn.exe675E8EA8BE7553CD9B356B45A3E95A9A5A5D923E1195EF4BC93807345132B68411EB528E3A3EF9808724A733E24A89F6AF116CF7
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-ptg.exe7A113713B6A45E6F9FCC34110FC3B33FFFB85383C8BF8FBFAD188CB4EA95DABC1C101CDF09410762B278F2005CC2B05201C9BE1E
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-cht.exe19E54BDD358FBBE4BD6A295D0E0BA4A93823261F415CA80DFFE01EEDF2DEEFA1267E521D35FFD43C58068875F519FF84945ACA57
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-chs.exe3DB7E2951BF981EA504AF81D931689605CF902C4FC24D5CFB71ADAD51E9FA0C03369D35F4988CE7D177AA53EC93161A3F7B9FB16
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-kor.exe0809AFCF5DD5AD4F798FE5B4509ADCB0402FA44D42BF87A8D9F36DF245E9E1A4292847F961225037E91F48099ED447DD49946AFF
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-rus.exe368FD918F0FD71D650187920AFFD527733C0DB49410FCC4E76B0737B8EC93BFA8D024D41969BA1F884DC60B3621AF3DCF3F0EE86
ie8-windowsserver2003-kb2699988-x86-hun.exe4C755DCFD9542690CE30FA1C1968D335E1C9A75C8EFEDFF8B8F3FBD171420A3E41D293A3CD87B317E5B06DF8E4887F2720634F9F
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-deu.exeAEA53C4D6A02093F9D5D651682B3CB579780B71D11D4D77DA11D9623FA3907943FAD97E2C12DE4A29EB57E2F8C62A860A3FC526A
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ptb.exeC5DE9289C0AAEB011F70734C0F9DFF2D4FE7F1A2DE0F0602E3721E42867A41A4091302780E3724B2A3014B4BD215651CC90610AC
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-fra.exe028C6234805DC697C74AC87BF5E190BCFCC9DBBBF542CBAD554C4AD231DE6EF0210DF7B9B5F00974A32F1C33F81240C1932544EB
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-cht.exe8B4E63BA4900116D2227F88183FF494BC06E9D454090137752AD08F62916E2A6FA7C9E661FDB3537C14F785194B89AFC0FCB2334
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-esn.exe107D9F72134E1FF575FAE9ED16B60B36647C25EB4A1046C48D29A513334BE91B76D690E9718B9E2DE1CD16D65DB0B2E25046B608
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-rus.exe6F2B39C9AF06A72E724241A719D06857BBFBAA8D9A44D9A71188C5E4271EF8EEB14122BA6A425E99133738230F749CA960D4B48B
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-chs.exeB0D54D1DA00ACB42FB3C0FF81B8048B2BCD50AF4F904BDD9E1269B6618D78261F932FA9B4266DA74D8D35AC936944529BF4087A9
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-kor.exeBB9E3614A4A3E572F080469259B00C4B18876A910554173C3BA7F0B9B283DDB97491A5A005DA07939D5CB8596867CEA3BDE55C09
ie8-windowsserver2003.windowsxp-kb2699988-x64-ita.exeE980F6D8C67C815CB4A13F90FE9B95236C155D446725573CAE445A150E98817ADA75396AD5A87A932B8BF0F50E4A8FD50E41F7D0
ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-enu.exe0184DDB117FBA7995BA952CBC13474CBF7960913370A76B4AF1EDE8DFC7DEFF22FFF27A7D506A789F2E92FC98CB6F4A02F54BD9B
ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-deu.exe0FFB1E1F646FCD08168CA53FDE9FAD82F9870610949C1CF4F4B7569BC58C62764295A1E3F0962C6DA0CD336BA1199B7F66AB5B26
ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-jpn.exeE2D113A096E2EA9B8A743179CD2FD2FACF273C2BE8BB0EB8F73DFA7B3A84A9869CBE69B9ECC942F4CB3BDB1EE26C99D1F4C26116
ie7-windowsserver2003-kb2699988-ia64-fra.exeF30CC7836C069322A5FB6FB044A0A44BE20B8209A9FD42F7BBEC37C75172473795CC0B7D1A3A2946BE67689D69EEC31FD537E303
windowsxp-kb2699988-x86-enu.exeFF645B69FB06C8A18709B9840E0C7B0608BCFE04223B5749BECBCADA6E4B4B6F39B5CEFF3F5D8429468077CC1DA219E27ED88573
windowsxp-kb2699988-x86-ara.exeB48AD2EA8AD544ADF1B769560B66D9C6681E03C1EC1486C6E6F6B8F00C98AD584D5DA73B485E9362B6BC123667AB8992E26E25BF
windowsxp-kb2699988-x86-cht.exeF6042848D82ABD64A02446964EE7C665E7994A7BB208D9E76562EFB04AD93B1C215AE72BE7A0D195F79579F6D3601AF09E2CA766
windowsxp-kb2699988-x86-chs.exe7583ED693D1938572073EE8393BD9330A6DC2B8A49E1BF303EFB221E531300A4EF32A42533DEFC7B03FE89144FEE6AD8494A8603
windowsxp-kb2699988-x86-ita.exe6A880E2D1AEEBDDC921BBF97EC61CF3670A52CC0A88C6B635C475BE0377FAC5E02E94A2035075E8DBED4A01DDBF568C5A97F58A2
windowsxp-kb2699988-x86-kor.exe5ED4D92C574800D725817E29E70676BFD890E9597DBD1B8F44A620533EFAB48A7088BA71BB5A6FFCE084C15E950BA085F95376EB
windows6.1-kb2699988-x86.msuEFBD38FFFCBD41D42565FBB2B5C81A7C6D481702941F302F5A001E8B3FF8C30D6432B52F904DC35144EB7A01BD2D6B6BB6D50F05
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-hun.exe69FE2E4BDAB981ABEC1835920574F4232333A60C1B6E95EB67518AB0A29E42C9CA865DB35F7D8AE928594002E39EE3DBCCB62D2D
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-plk.exe880BAA435CC75F813ED336F2A2CD79A47EE816DC28F88822D3573C39DDC1840CC74FEFC7F25FBBB826DF7256AB9B2B486C32EE9C
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-ara.exe2DD679D6DD90B0E9DAAB849E8C0323F206387C5895628E28AE52312CB60336D944C7450799323CB1EA7E9E1E049FCDF1F77D1404
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-cht.exe19AE7498A0D539EEAA5E2A8F2D28277B22E856C8D10912B18159C8B7F2020F45DBE151EDD1C6E4C993FDAFC2BBF50DDE0B61C365
ie8-windowsxp-kb2699988-x86-custom-deu.exe1A76EA27842C198D817CFD55843015D0DE559DF6D3BA1973BB786B482BBECA33C04349A017A7E4E8A060369AD7AF2DE73544B808
windows6.0-kb2699988-x64-custom.msu75684F371AFF3CF1447A8CFB1E216060CE4EC7C70FF51FB9C7F23B421945D9BFFC60B1BE931B98E268206352586B391DF0E3B607
windows6.0-kb2699988-x86.msuAA13BEE8A823317B7ACEB466607F367387B5BCD5C68187086AD80289FB7382950C8C997F659C69BE65884E17D293182270058DBC
windows6.0-kb2699988-x64.msuFA89FAEA099735E482318B8140262F201D3905C846AF8E91EBBBCCEDA0783395792B1A0B13DB1DBAED84EEFDD0614F011D003AAB
windows6.0-kb2699988-x64-custom.msu98D65BE591213EA09F5F0175BDA8087D46C397DAF6EB40B592B9CF69023258612F355B5EACE3EAB3FE24501E2DD04507BB97DC3D
windows6.0-kb2699988-x86-custom.msuBF57BE47A45B77D4DC8B5400065870FD7A46A466F167531A7F5DC8A5BD213D905E7168F0DB9649A2CCF44E819725A0023B902FD6

כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows

אם אינך בטוח איזו גרסה של Windows פועלת פועלת במחשב שלך, או האם זו גירסת 32 סיביות או 64 סיביות, פתח את 'מידע מערכת', (Msinfo32.exe), ועיין בערך המפורט תחת סוג מערכת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה או לחץ על התחל חיפוש.
 2. הקלד msinfo32.exe, ולאחר מכן הקש על ENTER.
 3. תחת מידע מערכת, סקור את הערך עבור הפריט סוג מערכת:
  • עבור מהדורות 32 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x86.
  • עבור מהדורות 64 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x64.
לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
827218 כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גרסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2699988 - Last Review: יום חמישי 19 יולי 2012 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 9, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Internet Explorer 8, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2699988

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com