Làm th? nào đ? vô hi?u hoá chương tr?nh mà ch?y khi b?n kh?i đ?ng Windows XP Home Edition ho?c Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 270035 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s?a đ?i m?t danh sách các chương tr?nh ch?y khi b?n kh?i đ?ng Windows XP Home Edition ho?c Windows Vista.

B?n có th? t?o và thay đ?i danh sách chương tr?nh t? đ?ng ch?y khi b?n b?t đ?u ho?c đăng nh?p vào máy tính c?a b?n. M?t s? các chương tr?nh này có th? đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng c?u h?nh chính m?nh đ? ch?y khi b?n đăng nh?p vào máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? s?a đ?i danh sách chương tr?nh ch?y khi b?n kh?i đ?ng Windows, ch?n m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng Windows Defender đ? s?a đ?i danh sách các chương tr?nh ch?y khi m?t Windows XP Home Edition d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Vista b?t đ?u

S? d?ng b?o v? c?a Windows đ? t?m hi?u nh?ng g? chương tr?nh đang ch?y khi b?n kh?i đ?ng Windows XP Home Edition ho?c Windows Vista.
Windows Xp Home Edition
Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft đ? t?i v? b?o v? c?a Windows:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 435BFCE7-DA2B-4A6A-AFA4-F7F14E605A0D & displaylang = en & mg_id = 10134
S? d?ng b?o v? c?a Windows đ? vô hi?u hoá chương tr?nh trong Windows XP Home Edition, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào B?o v? c?a Windows.
 2. Nh?p vào Công cụ, và sau đó Nh?p vào Ph?n m?m Explorer.
 3. Nh?p vào tên ?ng d?ng trong các Tên c?t mà b?n mu?n vô hi?u hóa, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá.
Windows Vista
Theo m?c đ?nh, b?o v? c?a Windows đư?c cài đ?t như m?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t Windows Vista.

Làm th? nào đ? s? d?ng b?o v? đ? vô hi?u hoá chương tr?nh trong Windows Vista

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng ph?n m?m Explorer trong b?o v? c?a Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/d360ec81-0dd6-480f-a180-746dc6a12f001033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ngăn ch?n m?t chương tr?nh ch?y t? đ?ng khi Windows Vista kh?i đ?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/b38d44d3-c61f-411f-a069-8f189d2f914e1033.mspx
B?n c?ng có th? dùng b?o v? c?a Windows đ? quét ph?n m?m gián đi?p ho?c ph?n m?m không mong mu?n ti?m tàng khác. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng b?o v? c?a Windows đ? quét ph?n m?m gián đi?p và ph?n m?m không mong mu?n ti?m tàng khác, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/85aba529-d717-49e9-ba01-cf892cdfff2e1033.mspx

Cách 2: S? d?ng m?t khóa registry đ? s?a đ?i danh sách chương tr?nh ch?y khi kh?i đ?ng máy tính d?a trên Windows XP Home Edition

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
N?u b?n mu?n s?a đ?i ch? trong danh sách các chương tr?nh di s?n mà ch?y lúc kh?i đ?ng, s? d?ng Registry Editor. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor, và sau đó xác đ?nh v? trí m?t trong nh?ng khóa registry sau đây:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 2. N?u b?n không mu?n m?t chương tr?nh ch?y lúc kh?i đ?ng, th?y r?ng chương tr?nh c? th?, và sau đó xóa các m?c nh?p t? m?t trong nh?ng khóa registry.

  B?n có th? thêm các m?c dư?i đây c?ng. Nhưng chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng các Windows ch?y lúc kh?i đ?ng thi?t đ?t chính sách đ? thêm các chương tr?nh mà b?n mu?n ch?y lúc kh?i đ?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a đ?i chương tr?nh kh?i đ?ng cho Windows XP Professional, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314488Làm th? nào đ? ch?nh s?a chính sách nhóm cho các chương tr?nh ch?y lúc đăng nh?p ngư?i dùng trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? kh?i đ?ng khác v?i Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
147381Làm th? nào đ? s? d?ng các chính sách h? th?ng trên m?t máy tính riêng r?
179365 Chạy,Chạy một lần, Chạy các dịch vụ, Chạy các dịch vụ một lần và Khởi động

Thu?c tính

ID c?a bài: 270035 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbresolve kbappdev kbenv kbhowto w2000apps kbmt KB270035 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:270035

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com