Mô t? c?a h?n h?p ch? đ? và ch? đ? b?n x? trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 270143 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 829577, 822446 và 830184
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

M?t t? ch?c Microsoft Exchange 2000 Server ho?c Microsoft Exchange Server 2003 ch?y ? m?t trong hai ch? đ? ho?t đ?ng: h?n h?p ch? đ? ho?c ch? đ? b?n x?. Bài vi?t này mô t? s? khác bi?t gi?a b?n x? ch? đ? và ch? đ? h?n h?p.

THÔNG TIN THÊM

Ch? đ? h?n h?p

M?t t? ch?c đang ch?y trong ch? đ? h?n h?p có th? x? l? t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server. Theo m?c đ?nh, Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 đư?c cài đ?t trong ch? đ? h?n h?p.

Ch? đ? h?n h?p các t? ch?c có đ?c đi?m như sau:
 • Phiên b?n khác nhau c?a Exchange Server có th? cùng t?n t?i trong t? ch?c tương t?.
 • Ch?c năng đư?c gi?i h?n trong các tính năng đư?c chia s? b?i các phiên b?n c?a Exchange Server mà t?n t?i trong t? ch?c.
 • Quy t?c áp d?ng cho các phiên b?n trư?c đó c?a Exchange Server c?ng áp d?ng cho các phiên b?n sau, m?c dù nh?ng gi?i h?n không t?n t?i trong phiên b?n sau này.
Khi b?n gi?i thi?u m?t máy tính Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 vào m?t hi?n có Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 (SP3) ho?c sau này trang web b?ng cách s? d?ng tr?nh cài đ?t, d?ch v? sao nhân b?n trang web (SRS) và ho?t đ?ng thư m?c Connector (ADC) đư?c cài đ?t. N?u b?n nâng c?p m?t máy tính Exchange Server 5.5 hi?n có đ? Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003, b?n ph?i cài đ?t ADC trư?c khi b?n nâng c?p. Tuy nhiên, SRS t? đ?ng đư?c cài đ?t. Các thành ph?n này làm vi?c v?i nhau đ? cung c?p các th? t?c t? xa g?i (RPC) nhân r?ng trong m?t trang web và thư d?a trên nhân r?ng trong s? các trang web. ADC Connection tho? thu?n gi?a Active Directory và cơ s? d? li?u SRS t? đ?ng đư?c thi?t l?p đ? cho phép sao chép thư m?c.

Khác Microsoft Exchange Server 4.0, 5.0, và 5,5 máy tính trong các trang web, Exchange 2000 Server ho?c máy tính Exchange Server 2003 xu?t hi?n như ch? là m?t máy ch?. Các máy ch? g?i thư m?c sao chép thông báo như b?nh thư?ng. Ngoài ra, thay đ?i yêu c?u cơ s? d? li?u SRS gi?ng như phiên b?n trư?c c?a Exchange Server yêu c?u thay đ?i.

Ch? đ? h?n h?p t?n t?i đ? duy tr? tương thích ngư?c. Tuy nhiên, ch? đ? h?n h?p gi?i h?n h? th?ng đ? nh?ng h?n ch? đư?c áp d?ng b?i trư?c đó b?n phát hành ph?n m?m. Trong m?t ch? đ? h?n h?p trang web, các quy t?c áp d?ng cho các phiên b?n trư?c đó c?a Exchange Server c?ng áp d?ng cho Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003.

Nh?ng h?n ch? sau đây áp d?ng đ? trao đ?i 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 trong m?t môi trư?ng ch? đ? tr?n:
 • Exchange Server 5.0 và các trang web 5,5 đư?c ánh x? tr?c ti?p đ?n các nhóm hành chính.
 • Các nhóm hành chính đư?c ánh x? tr?c ti?p t?i Exchange Server 5.0 và 5,5 site.
 • Đ?nh tuy?n nhóm thành viên bao g?m ch? c?a các máy ch? đ? đư?c cài đ?t trong các nhóm hành chính.

Ch? đ? b?n x?

M?t t? ch?c đang ch?y trong ch? đ? b?n x? có th? ch?a ch? Exchange 2000 Server ho?c máy tính sau đó. M?i Exchange Server 5.0 ho?c 5,5 máy tính không th? đư?c gi?i thi?u vào t? ch?c.

Khi b?n có m?t c?u h?nh v?i b? ki?m soát mi?n Windows 2000 và máy ch? toàn c?u c?a hàng trên m?ng c?c b?, các máy ch? ph?i có Windows 2000 Server SP3 ho?c sau này đư?c cài đ?t n?u b? đi?u khi?n vùng và h? ph?c v? toàn c?u danh m?c s? liên l?c v?i máy tính Exchange Server ho?c Active Directory Connector (ADC).

B?n có th? thay đ?i m?t t? ch?c Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 sang ch? đ? b?n x? sau khi t?t c? các máy ch? đang đư?c nâng c?p đ? Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 và n?u trư?c đó phiên b?n h?n ch? không c?n áp d?ng. B?n không th? chuy?n sang ch? đ? b?n x? cho đ?n khi b?n nâng c?p ho?c decommission t?t c? các phiên b?n trư?c c?a Exchange Server.

Sau đây là m?t s? các tính năng c?a ch? đ? b?n x? Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003:
 • Đ?nh tuy?n các nhóm có th? bao g?m các máy ch? t? nhi?u nhóm hành chính.
 • Các máy ch? có th? di chuy?n gi?a các nhóm đ?nh tuy?n.
 • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) là giao th?c đ?nh tuy?n m?c đ?nh.
 • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) truy v?n có th? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các nhóm phân ph?i đ?ng truy v?n.
 • Đ?nh tuy?n bridgehead máy ch? c?p s? d?ng giao d?ch chuy?n d? li?u 8BITMIME đ? cung c?p s? c?i ti?n đáng k? băng thông qua đ?nh tuy?n nhóm k?t n?i.
 • D?ch v? kho thông tin trong Exchange Server 2003 t? đ?ng b? qua và lo?i b? m?c đi?u khi?n truy c?p "zombie" (ACEs) t? các máy tính Exchange Server 5.5 trư?c đây đư?c s? d?ng trong m?t t? ch?c.
 • H?p thư có th? đư?c chuy?n qua các nhóm hành chính.
 • Các InetOrgPerson đ?i tư?ng l?p có th? đư?c kích ho?t h?p thư hay email kích ho?t.

  Chú ý Các máy ch? không th? di chuy?n gi?a các nhóm hành chính trong c? hai ch? đ? h?n h?p ho?c trong ch? đ? b?n x?.

Làm th? nào đ? xác đ?nh các ch? đ? mà trong đó t? ch?c Exchange Server đang ch?y

Theo m?c đ?nh, m?t t? ch?c Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 ch?y trong ch? đ? h?n h?p. Đ? xác đ?nh các ch? đ? mà trong đó t? ch?c Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 hi?n đang ch?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó nh?p vào Trình quản lý Hệ thống.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t? ch?c mà b?n mu?n xác đ?nh các ch? đ?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các T?ng quát tab dư?i Ch? đ? ho?t đ?ng, các ch? đ? ho?t đ?ng c?a t? ch?c s? đư?c hi?n th?.

Làm th? nào đ? thay đ?i ch? đ?

Chú ý Trư?c khi b?n có th? thay đ?i m?t t? ch?c t? ch? đ? h?n h?p đ? ch? đ? b?n x?, t?t c? các máy tính trong t? ch?c ph?i ch?y Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003. Trư?c khi b?n có th? nâng c?p máy tính đang ch?y Exchange Server 4.0 ho?c 5.0 Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003, b?n ph?i nâng c?p các máy tính đ? trao đ?i máy ch? 5.5 Service Pack 3. Exchange Server 4.0 và 5.0 không th? nâng c?p tr?c ti?p cho Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003.

Quan tr?ng Sau khi b?n thay đ?i sang ch? đ? b?n x?, b?n không th? thay đ?i quay l?i ch? đ? h?n h?p. Chuy?n đ?i này là m?t s? chuy?n đ?i m?t th?i gian. B?n hoàn toàn ph?i hi?u các k?t qu? trư?c khi b?n ti?p t?c v?i vi?c chuy?n đ?i.

Sau khi b?n nâng c?p ho?c lo?i b? t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server đư?c s?m hơn Exchange 2000 Server, b?n có th? chuy?n t? ch?c Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 sang ch? đ? b?n x? b?ng cách s? d?ng Exchange h? th?ng qu?n l?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó nh?p vào Trình quản lý Hệ thống.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t? ch?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m Thay đ?i ch? đ? dư?i Thay đ?i ch? đ? ho?t đ?ng.
 4. Nh?p vào Có N?u b?n có ch?c r?ng b?n mu?n v?nh vi?n chuy?n ch? đ? c?a t? ch?c sang ch? đ? b?n x?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
272314XADM: Chu?n b? m?t t? ch?c ch? đ? h?n h?p cho vi?c chuy?n đ?i sang ch? đ? b?n x?
327779 Làm th? nào đ? chuy?n đ?i t? ch? đ? h?n h?p vào ch? đ? b?n x? trong trao đ?i

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n đ?i m?t t? ch?c trao đ?i sang ch? đ? b?n x?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281088XADM: Khi nào đ? thay đ?i m?t t? ch?c trao đ?i sang ch? đ? b?n x?

Đ? bi?t thêm thông tin v? ÙDG ngư?i dùng không th? truy c?p PF trong m?t ch? đ? tr?n Exchange 2000 ho?c Exchange 2003 môi trư?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
898082Ngư?i dùng không th? truy nh?p tài nguyên thư m?c chung là thành viên c?a m?t l?ng nhau Universal phân ph?i Group (ÙDG) trong m?t môi trư?ng Exchange Server ch? đ? h?n h?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 270143 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB270143 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:270143

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com