K??da, m??inot pievienoties sapulcei Lync tie?saist?, izmantojot Lync t?mek?a lietojumprogramma caur Internet Explorer 9: "Rad?s k??da, pievieno?an?s konferencei"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2701601 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad j?s m??in?t pievienoties sapulcei Microsoft Lync Online, izmantojot Lync t?mek?a lietojumprogramma caur Internet Explorer 9, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Rad?s k??da, pievieno?an?s konferencei. L?dzu, sazinieties ar sapulces organiz?t?ju.
Piez?me.Ir zin?ms, ka ?? probl?ma parasti rodas datoros, kuros ir pievienots dom?nam.

???DUMS

Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
  1. Atiestat?t Internet Explorer 9 noklus?tos iestat?jumus. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
    1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas, un p?c tam noklik??iniet uz Papildu TAB.
    2. Zem Programmas Internet Explorer atiestat??anu iestat?jumus, noklik??iniet uz Atiestat?t.

    Tests, lai noskaidrotu, vai probl?ma tiek atrisin?ta. Ja t? nav, p?riet uz soli 2.
  2. Lietot t?mek?a p?rl?kprogrammu, kas nav Internet Explorer 9. Piem?ram, izmantojiet Internet Explorer 8, Mozilla Firefox un Google Chrome.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2701601 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 5. j?nijs - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365e o365p o365a o365m o365022013 o365 kbmt KB2701601 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2701601

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com