Internet Explorer 9 đư?c hi?n th? b?ng ti?ng Anh thay v? c?a ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh mi?n đ?a phương đ? ch? đ?nh trong Windows Vista SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2702313 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đ? ch? r? m?t mi?n đ?a phương không ph?i ti?ng Anh cho máy tính c?a b?n, và máy tính này đang ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c nâng c?p lên Windows Internet Explorer 9 gi?a tháng 10, 2012 và tháng tư 13, 2012.

Trong trư?ng h?p này, Internet Explorer 9 đư?c hi?n th? b?ng ti?ng Anh thay v? b?ng ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh mi?n đ?a phương đ? ch? đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?i cài đ?t chuyên bi?t c?a Internet Explorer 9 có th? nh?n đư?c m?t s? phiên b?n c?p cao nh?t không chính xác. V?n đ? này có th? khi?n Internet Explorer 9 cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? đ?a phương trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ho?c nâng c?p.

V?n đ? này s?a ch?a cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t m?i ho?c nâng c?p Internet Explorer 9. Tuy nhiên, cài đ?t chuyên bi?t ho?c nâng c?p Internet Explorer 9 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista SP2 gi?a tháng 10, 2012 và tháng tư 13, 2012 có th? v?n c?n g?p v?n đ? này.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, g? b? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer 9.

G? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 9

Đ? d? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 9, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i Các chương tr?nh và tính năng trong h?p tra c?u, và sau đó nh?p vào Các chương tr?nh và tính năng.
 2. Nh?p vào Xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong Ngăn dẫn hướng.
 3. Dư?i D? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí các Microsoft Windows keá tieáp.
 4. B?m chu?t ph?i Windows Internet Explorer 9, b?m G? cài đ?t chuyên bi?t, sau đó b?m khi b?n đư?c nh?c.
 5. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i bây gi? (đ? k?t thúc quá tr?nh g? b? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 9 và khôi ph?c l?i phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer).

Lưu ? N?u các bư?c này không d? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 9, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2579295 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? b? Internet Explorer 9 khi quá tr?nh d? cài đ?t chuyên bi?t tiêu chu?n này không ho?t đ?ng

cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer 9

Ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer 9, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
  T?i v? Internet Explorer 9
 2. Ch?n ngôn ng? b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t và phiên b?n c?a Windows, và sau đó nh?p vào T?i v?.
 3. Trong t?p tin t?i xu?ng hộp thoại, Click vào Ch?y, và sau đó, trong hộp thoại Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng, nh?p vào Ti?p t?c.
 4. B?m vào m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Kh?i đ?ng l?i bây gi? (khuy?n cáo) (đ? hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t bây gi?)
  • Kh?i đ?ng l?i sau này

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2702313 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB2702313 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2702313

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com