B?y năm 2012 Update cho Visual Studio 2012 Release Candidate

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2703187 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

B?n c?p nh?t này c?ng áp d?ng cho Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate Release Candidate.

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các thông tin v? nh?ng C?p Nh?t b?y năm 2012 cho Visual Studio 2012 Release Candidate. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành đ? th? nghi?m b?n ghi d?ch v?. Ngoài ra, bài vi?t này li?t kê các v?n đ? đư?c gi?i quy?t và nh?ng c?i ti?n công ngh? mà đư?c thêm vào trong b?n c?p nh?t này cho Visual Studio 2012 Release Candidate.

Thông tin thêm

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

hệ điều hành đư?c h? tr?:

 • Windows 7 (x 86 và x 64)
 • Xem trư?c b?n phát hành c?a Windows 8 (x 86 và x 64)
 • Windows Server 2008 R2 (x 64)
 • Windows Server 2012 Release Candidate (x 64)

Yêu c?u ph?n m?m

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, m?t trong các chương tr?nh h? tr? Visual Studio 2012 Release Candidate sau đây ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n:
 • Visual Studio Ultimate 2012 Release Candidate
 • Visual Studio Premium 2012 Release Candidate
 • Visual Studio Chuyên nghi?p 2012 Release Candidate
 • Visual Studio Th? nghi?m chuyên nghi?p 2012 Release Candidate
 • Visual Studio Express 2012 Release ?ng viên cho Windows 8 phát hành trư?c
 • Visual Studio Express 2012 phát hành ?ng c? viên cho các web site
 • Nhóm Explorer cho Visual Studio 2012 Release Candidate

cài đ?t chuyên bi?t ghi chú

C?p Nh?t áp d?ng cho t?t c? các phiên b?n đ?a hoá c?a Visual Studio 2012 Release Candidate.  Đây là phiên b?n th? hai c?a C?p Nh?t b?y năm 2012.  Phiên b?n này bao g?m t?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t đ?u tiên, cùng v?i m?t s? b? sung b?n s?a l?i.  B?n c?p nh?t này có th? đư?c áp d?ng cho m?t phiên b?n unpatched c?a Visual Studio 2012 Release Candidate, ho?c m?t phiên b?n c?a Visual Studio 2012 Release Candidate mà trư?c đó đ? đư?c C?p Nh?t v?i b?y năm 2012 ban đ?u C?p Nh?t.

C?i ti?n công ngh? và gi?i quy?t các v?n đ? trong Visual Studio 2012 Release Candidate

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t các v?n đ? sau.

V?n đ? 1

Khi b?n s? d?ng Visual Studio 2012 Release Candidate, các ImplicitHoverAction hành đ?ng đư?c ghi l?i b?t ng? cho Windows 8 phát hành trư?c.

S? phát hành 2

Hoàn thành danh sách không đư?c hi?n th? trong m?t ?ng d?ng quy tr?nh làm vi?c trong Visual Studio 2012 Release Candidate. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
M?t ngo?i l? đ? đư?c g?p ph?i. Đi?u này có th? đư?c gây ra b?i m?t ph?n m? r?ng.
Lưu ? N?u b?n đóng c?a s? thông báo l?i, và sau đó b?n c? g?ng m?t l?n n?a đ? lo?i bên trong m?t l?nh v?c bi?u hi?n trong các nhà thi?t k? quy tr?nh làm vi?c, hoàn thành danh sách m?t l?n n?a không hi?n th?. Tuy nhiên, b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

V?n đ? 3

Khi b?n c? g?ng đ? t?o ra các đ? th? ph? thu?c đ?i v?i m?t ?ng d?ng Windows Store đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng C++ trong Visual Studio 2012 Release Candidate, Visual Studio 2012 Release Candidate tai n?n.

V?n đ? 4

Khi b?n c? g?ng đ? đ?i tên m?t t?p tin v?i tên c?a m?t t?p tin đ? xóa, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, và d? án h? th?ng tr? nên không ?n đ?nh.

V?n đ? 5

Khi b?n làm vi?c trên m?t d? án nhóm n?n t?ng máy ch?-ràng bu?c, hộp thoại nhóm n?n t?ng máy ch? liên t?c đư?c hi?n th? và b?n không th? b? qua nó.

S? 6

Sau khi b?n nâng c?p hệ điều hành Windows 7 cho Windows 8 phát hành Xem trư?c, nhà thi?t k? XAML trong Microsoft Expression Blend tai n?n.

C?i ti?n 1

B?n c?p nh?t này đ?a ch? các v?n đ? không tương h?p v? sau là do cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a C ++ Runtime trên m?t máy tính v?i Visual Studio 2012 Release Candidate. C?p Nh?t, đ?m b?o r?ng t?p tin th?c thi Visual Studio t?i tương h?p v? sau C ++ Runtime dll trong m?c tin thư thoại ?ng d?ng đ?a phương thay v? n?p các không tương h?p v? sau C ++ Runtime DLLs đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i các ?ng d?ng khác trong m?c tin thư thoại h? th?ng toàn.

Thay đ?i thêm

C?p Nh?t th? nghi?m này Visual Studio có thay đ?i nh? thi?t l?p và thay đ?i đ?a phương đ? c?i thi?n kh? năng c?a Visual Studio cung c?p thông tin C?p Nh?t tích l?y trong tương lai.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2703187 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 5.1
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbprb atdownload kbmt KB2703187 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2703187

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com