Windows 7 programma Windows Media Player p?rtrauc atska?ot .wav failus pirms to beig?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2703902 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Atska?ojot .wav failu programm? Windows Media Player no datora, kur? darbojas Windows 7, atska?o?ana tiek p?rtraukta vair?kas sekundes pirms .wav faila beig?m.

Piez?me. ?? probl?ma nerodas iepriek??j?s Windows oper?t?jsist?m?s, piem?ram, Windows XP un Windows Vista.

Iemesls

?o probl?mu izraisa dizaina izmai?as oper?t?jsist?m? Windows 7. Sist?m? Windows 7 .wav failu pars??anai tiek izmantots Media Foundation (MF) avots. Tom?r MF avot? rodas da?as probl?mas noteiktu .wav failu datu porcijas garuma apr??inu laik?.

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?eit aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies ?aj? rakst? apl?kot? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails?. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra darbiniekiem, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails? ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas oper?t?jsist?mai Windows 7 vai Windows 7 1. servisa pakotnei (SP1). Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows 7 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz t?l?k redzam? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par oper?t?jsist?mas Windows 7 1. servisa pakotni un oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Re?istra inform?cija

Lai ieviestu ?o labojumfailu, re?istr? nav j?veic izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k redzamaj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ts atbilst?gi univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?me par inform?ciju par failu oper?t?jsist?mai Windows 7.
Svar?gi! Oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 atjaunin?jumi ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numuru, k? ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR l?menisPakalpojuma joma
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • MANIFEST faili (.manifest), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? ?Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?mai Windows 7? ir nor?d?ti atsevi??i. MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mf.dll12.0.7600.211993,182,08024-Apr-201204:35
Mferror.dll12.0.7600.163852,04814-Jul-200901:06
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014-Jul-200901:14
Mfps.dll12.0.7600.21199103,42424-Apr-201204:35
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614-Jul-200901:14
Mf.dll12.0.7601.219793,207,68024-Apr-201204:29
Mferror.dll12.0.7600.163852,04814-Jul-200901:06
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014-Jul-200901:14
Mfps.dll12.0.7601.21979103,42424-Apr-201204:29
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614-Jul-200901:14
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mf.dll12.0.7600.211994,068,86424-Apr-201205:38x64
Mferror.dll12.0.7600.163852,04814-Jul-200901:28x64
Mfpmp.exe12.0.7600.1638524,57614-Jul-200901:39x64
Mfps.dll12.0.7600.21199206,84824-Apr-201205:38x64
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638555,80814-Jul-200901:39x64
Mf.dll12.0.7601.219794,120,06424-Apr-201205:24x64
Mferror.dll12.0.7600.163852,04814-Jul-200901:28x64
Mfpmp.exe12.0.7600.1638524,57614-Jul-200901:39x64
Mfps.dll12.0.7601.21979206,84824-Apr-201205:24x64
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638555,80814-Jul-200901:39x64
Mf.dll12.0.7600.211993,182,08024-Apr-201204:35x86
Mferror.dll12.0.7600.163852,04814-Jul-200901:06x86
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014-Jul-200901:14x86
Mfps.dll12.0.7600.21199103,42424-Apr-201204:35x86
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614-Jul-200901:14x86
Mf.dll12.0.7601.219793,207,68024-Apr-201204:29x86
Mferror.dll12.0.7600.163852,04814-Jul-200901:06x86
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014-Jul-200901:14x86
Mfps.dll12.0.7601.21979103,42424-Apr-201204:29x86
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614-Jul-200901:14x86

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Media Foundation, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par Media Foundation
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz t?l?k redzam? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?mai Windows 7

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_a39c48a3ff2d81b7ea0d9e2a9d57ebe3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_c9857520939acdd5.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15
File nameX86_c1e9299d4f87867194f7e396b9fb27ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_c8f309ee38eacbdb.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_9cb836ec87378337.manifest
File versionNot applicable
File size265,911
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:20
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_9eb45d8e844d8126.manifest
File versionNot applicable
File size265,911
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:20
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_18931e248f2a2dab2f3fb11191919e0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_5013e4ba9bd8c400.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15
File nameAmd64_878b01f824960ccb6c072420d86d6edb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_4425c573d0067289.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_f8d6d2703f94f46d.manifest
File versionNot applicable
File size265,915
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_fad2f9123caaf25c.manifest
File versionNot applicable
File size265,915
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15
File nameWow64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_032b7cc273f5b668.manifest
File versionNot applicable
File size162,389
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15
File nameWow64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_0527a364710bb457.manifest
File versionNot applicable
File size162,389
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)22:15

Rekviz?ti

Raksta ID: 2703902 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbseo KB2703902

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com