Ho?t đ?ng qu?n l? ch? đ? b?o tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2704170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Ho?t đ?ng qu?n l? b?o tr? ch? đ? là g??

Ch? đ? b?o tr? là m?t tính năng trong Microsoft h? th?ng Trung tâm Operations Manager mà đ?nh ch? giám sát c?a m?t đ?i tư?ng trong ho?t thư?ng xuyên ph?n m?m ho?c ph?n c?ng b?o tr? đ?ng như ph?n m?m C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t, thay th? ph?n c?ng, và như v?y.

Đi?u g? x?y ra khi m?t đ?i tư?ng đư?c đưa vào ch? đ? b?o tr??

Khi m?t đ?i tư?ng đư?c đưa vào ch? đ? b?o tr?, t?t c? các công vi?c đư?c nh?m m?c tiêu ch?ng l?i đ?i tư?ng đư?c treo trong đó kho?ng th?i gian c? th?. Đi?u này ngăn ch?n thông báo và thông báo t? đư?c t?o ra b?i các quy tr?nh công vi?c đư?c nh?m m?c tiêu ch?ng l?i các đ?i tư?ng trong ch? đ? b?o dư?ng và giúp làm gi?m ti?ng ?n c?nh báo trong m?t ho?t đ?ng k? ho?ch b?o tr? trên máy ch?. Trong ch? đ? b?o tr?, thông báo, thông báo, quy t?c, màn h?nh, t? đ?ng tr? l?i, bang thay đ?i, và m?i c?nh báo đang b? đàn áp t?i các đ?i l?.

Trong th?i gian B?t đ?u và k?t thúc c?a ch? đ? b?o tr? cho m?t đ?i tư?ng theo d?i, s? ki?n sau đây đư?c kí nh?p vào b?n ghi s? ki?n qu?n l? ho?t đ?ng:

=============================================

Tên đăng nh?p: Ho?t đ?ng qu?n l?
Ngu?n: HealthService
Ngày:
vent ID: 1216
Nhi?m v? th? lo?i: Y t? b?n ghi d?ch v?
M?c đ?: thông tin
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Server.Domain.COM
Tr? chơi mô t?:
Ti?p t?c giám sát ví d? "Cơ s? d? li?u" v?i id: "{GUID}" vi?c duy tr? trư?ng h?p ch? đ? là OFF. Qu?n l? nhóm "MG".

=============================================


Quan tr?ngChúng tôi không khuyên b?n đ?t máy ch? qu?n l? ch? đ? b?o tr?. C?u h?nh phân ph?i, các tính năng nh?p tim, và các tính năng khác cho các h? th?ng có th? tr? nên không đáng tin c?y. N?u b?n đ?t m?t máy ch? qu?n l? ch? đ? b?o tr?, thông báo, thông báo, quy t?c, màn h?nh, t? đ?ng tr? l?i, bang thay đ?i, và thông báo m?i đư?c t?o ra trên máy ch? qu?n l? s? đư?c d?p t?t. b?n ghi d?ch v? y t? trên máy ch? qu?n l? v?n ti?p t?c ch?y. C?nh báo, thông báo, quy t?c, màn h?nh, t? đ?ng tr? l?i, bang thay đ?i, và các thông báo m?i t? các máy tính khác qu?n l? đ?i l? s? đư?c x? l? và hi?n th? thích h?p.

Làm th? nào đ? đ?t m?t đ?i tư?ng vào ch? đ? b?o tr?

Trong ho?t đ?ng qu?n l?, giám sát d?a trên l?p h?c c? th?. M?t đ?i tư?ng c? th? theo d?i trên m?t đ?i l? có th? đư?c đưa vào ch? đ? b?o dư?ng thay v? đ?t toàn b? máy tính vào ch? đ? b?o tr?.

Trong ví d? sau, b? máy cơ s? d? li?u SQL, đang ch?y trên máy ch? A s? đư?c c?p nh?t lên phiên b?n hi?n t?i. B?o tr? c?p nh?t ph?n m?m này d? ki?n s? m?t 30 phút đ? đư?c hoàn thành. Trong th?i gian này, trư?ng h?p m?c đ?nh c?a b? máy cơ s? d? li?u SQL mà ch?y trên máy ch? này s? không có s?n.

Trong trư?ng h?p này, chúng tôi có th? đ?t b? máy cơ s? d? li?u SQL và đ?i tư?ng bao g?m ch? đ? b?o tr? thay v? đ?t máy ch? toàn b? vào ch? đ? b?o tr?. Đi?u này giúp trong vi?c theo d?i các hệ điều hành và các ?ng d?ng khác đang ch?y trên máy ch? trong khi duy tr? SQL đư?c th?c hi?n.

Trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL đang ch?y trên máy ch? A có th? đư?c đưa vào ch? đ? b?o dư?ng như sau.

Lưu ? Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng chúng tôi có m?t làm vi?c qu?n l? ho?t đ?ng qu?n l? nhóm và r?ng SQL qu?n l? gói đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và làm vi?c.

 1. M? bàn đi?u khi?n qu?n l? ho?t đ?ng. Theo ngăn giám sát, m? r?ng m?c tin thư thoại Microsoft SQL Server, m? r?ng Vai tr? máy ch?, và sau đó ch?n các b? máy cơ s? d? li?u đ?ng cơ trạm đậu xem.
 2. T?t c? theo d?i trư?ng h?p c?a SQL b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm qu?n l? này s? đư?c li?t kê.
 3. Ch?n và sau đó B?m chu?t ph?i vào trư?ng h?p m?c đ?nh (MSSQLSERVER) mà Đư?ng d?n giá tr? là Máy ch? A.
 4. Trên các Hi?n th? tr?nh đơn, ch?n Ch? đ? b?o tr?.

N?u b?n ch?n Ch?n đ?i tư?ng ch?, ch? có b? máy cơ s? d? li?u đư?c đưa vào ch? đ? b?o dư?ng.

N?u b?n ch?n Ch?n đ?i tư?ng và t?t c? các đ?i tư?ng c?a h? bao g?m, b? máy cơ s? d? li?u và t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u đư?c lưu tr? b?i trư?ng h?p này trong b? máy cơ s? d? li?u SQL đư?c đưa vào ch? đ? b?o dư?ng.

M?t cách d? dàng hơn đ? t?m các đ?i tư?ng ch?a là đ? m? giao di?n đ? cho đ?i tư?ng c? th? và sau đó khoan xu?ng trong ch? đ? xem.

B?n có th? ch?n kho?ng th?i gian cho ch? đ? b?o tr? b?ng cách s? d?ng các tùy ch?n đư?c li?t kê trong Th?i gian.

Làm th? nào đ? l?p l?ch tr?nh ch? đ? b?o tr?

Ho?t đ?ng qu?n l? không cho phép b?n l?p l?ch tr?nh ch? đ? b?o tr? cho các đ?i tư?ng theo d?i t? bàn đi?u khi?n. Tuy nhiên, b?n có th? l?ch tr?nh b?o tr? ch? đ? cho m?t th?i gian trong tương lai b?ng cách s? d?ng công c? l?ch tr?nh b?o tr? ch? đ? là m?t ph?n c?a ho?t đ?ng qu?n l? R2 Admin tài nguyên kit. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

H? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l? R2 qu?n tr? tài nguyên Kit

Lưu ? Công c? này không làm vi?c v?i h? th?ng qu?n lí ho?t đ?ng Trung tâm 2012

Blog sau đây t? c?ng đ?ng ho?t đ?ng qu?n l? c?ng có m?t công c? đ? l?p k? ho?ch b?o tr? ch? đ? cho các đ?i tư?ng theo d?i:

SCOM t? xa b?o tr? ch? đ? Scheduler 2.0 R2 ngôn ng?

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng Orchestrator đ? đưa đ?i tư?ng vào ch? đ? b?o tr? theo l?ch tr?nh, và bên th? ba công c? và các k?ch b?n c?ng có s?n.

Làm th? nào đ? t? đ?ng B?t đ?u và k?t thúc ch? đ? b?o dư?ng b?ng cách s? d?ng SCOM SDK

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? t? đ?ng B?t đ?u và k?t thúc ch? đ? b?o dư?ng c?a các đ?i tư?ng c? th? b?ng cách s? d?ng Operations Manager 2007 R2 SDK, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):

Làm th? nào đ? c?u h?nh ch? đ? b?o tr? đ? theo d?i đ?i tư?ng

Làm th? nào đ? xem các đ?i tư?ng đang ? ch? đ? b?o tr?

Đ? xem t?t c? các đ?i tư?ng c?a m?t l?p c? th? đang ? ch? đ? duy tr? b?ng cách s? d?ng giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. M? bàn đi?u khi?n qu?n l? ho?t đ?ng.
 2. Theo các Giám sátc?a s?, t?o ra m?t cái nh?n bang đư?c đ?t tên "Ch? đ? b?o dư?ng" dư?i m?c qu?n l? gói con c? th? ho?c theo m?c giám sát ? g?c cây xem. T?o ra quan đi?m theo m?c tin thư thoại giám sát g?c r? c?a cây xem ti?t ki?m quan trong m?c đ?nh qu?n l? gói.
 3. Theo các Têntùy ch?n, lo?i Ch? đ? b?o tr?.
 4. Thay đ?i giá tr? theo Hi?n th? d? li?u liên quan đ?n t? T? ch?cl?p đ?i tư?ng mà b?n mu?n xem.
 5. Theo Ch?n đi?u ki?n, b?m đ? ch?n cáctrong ch? đ? b?o tr?hộp kiểm.
 6. B?m chu?t Ok đ? t?o ra giao di?n.

Quan đi?m này s? hi?n th? t?t c? các đ?i tư?ng c?a l?p đó c? th? đang trong ch? đ? b?o tr?.

L?nh ghép ng?n ch? đ? b?o tr?

Các l?nh ghép ng?n sau đây có s?n đ? qu?n l? ch? đ? b?o dư?ng b?ng cách s? d?ng qu?n l? ho?t đ?ng l?nh shell trong Operations Manager 2007 R2:

New-MaintenanceWindow -l?nh ghép ng?n này đ?t r? đ?i tư?ng giám sát ch? đ? b?o tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh ghép ng?n này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
M?i MaintenanceWindow

Thi?t l?p-MaintenanceWindow -l?nh ghép ng?n này đ?t thu?c tính c?a m?t c?a s? b?o tr?. Nó có th? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t th?i gian k?t thúc, l? do, và ? ki?n v? các ch? đ? b?o tr? hi?n t?i cho đ?i tư?ng giám sát đư?c ch? đ?nh b?i tham s? Monitoringobject . Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh ghép ng?n này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thi?t l?p-MaintenanceWindow

Get-MaintenanceWindow -l?nh ghép ng?n này truy l?c thông tin c?a s? b?o tr? cho m?t đ?i tư?ng giám sát là hi?n đang trong ch? đ? b?o tr?. L?nh có th? l?y windows b?o tr? cho m?c c?p cao nh?t, các m?t hàng t?i đ?a đi?m hi?n t?i, ho?c ch? đ?nh các đ?i tư?ng giám sát. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh ghép ng?n này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Get-MaintenanceWindow

Ch? đ? b?o dư?ng giúp như th? nào báo cáo

B?t đ?u và k?t thúc ch? đ? b?o tr? cho m?t đ?i tư?ng c? th? cho m?t k? ho?ch b?o tr? giúp báo cáo qu?n tr? qu?n l? ho?t đ?ng m?t cách chính xác trên k? ho?ch và không có k? ho?ch th?i gian ch?t c?a m?t ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v?. Đi?u này s? giúp thông báo s? s?n có c?a m?t b?n ghi d?ch v? c? th?, ?ng d?ng, ho?c máy ch? chính xác trong m?t th?i gian c? th?.

V?n đ? đ? bi?t

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i ch? đ? b?o tr? là như sau:
 1. M?t đ?i l? máy tính b?t ng? t?o ra nh?p tim thông báo sau khi b?n đ?t nó vào ch? đ? b?o tr? h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007

  V?n đ? này đư?c gi?i thích trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  942866 M?t đ?i l? máy tính b?t ng? t?o ra nh?p tim thông báo sau khi b?n đ?t nó vào ch? đ? b?o tr? h? th?ng Trung tâm Operations Manager
 2. Qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng 2007 h? tr? ch? đ? b?o dư?ng cho qu?n l? ho?t đ?ng v?i các phân ph?i ph?n m?m c?a nó và các tính năng C?p nh?t ph?n m?m. B?ng cách đ?t các đ?i l? ch? đ? b?o tr?, c?nh báo có th? đư?c d?p t?t trên máy tính đang ch?y khách hàng c?u h?nh qu?n l?. Tùy ch?n này làm vi?c t?t n?u b?n đang ho?t đ?ng qu?n l? năm 2005 nhưng không ho?t đ?ng như b?n có th? ngh? r?ng v?i Operations Manager 2007 và các phiên b?n sau này.

  Khi b?n thi?t l?p tùy ch?n này, và khi c?u h?nh qu?n l? c? g?ng đ?t m?t đ?i l? ho?t đ?ng qu?n l? ch? đ? b?o tr?, b?n ghi d?ch v? y t? t?m d?ng. Trong khi b?n ghi d?ch v? y t? b? t?m d?ng, b?n có th? nh?n đư?c l?i th?t b?i nh?p tim. Sau đó, khi b?n ghi d?ch v? y t? đư?c n?i l?i, t?t c? các hành đ?ng x?p hàng đ?i s? đư?c x? l?. Đi?u này gây ra ti?m năng c?nh báo. V? v?y, và v? l? do khác, chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng tùy ch?n c?u h?nh qu?n l? cho các ho?t đ?ng qu?n l? đ?i l?.
 3. C?nh báo đư?c t?o ra b?i m?t đ?i l? trong khi ? ch? đ? b?o tr?.

  V?n đ? này x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
  • Các đ?i tư?ng đư?c đưa vào ch? đ? b?o dư?ng không t?o ra các c?nh báo. Đ? xác minh đi?u này, b?m chu?t ph?i vào cácThông báo ho?t đ?ng xem trên bàn giao ti?p qu?n l? ho?t đ?ng, h?y ch?n Cá nhân hoá xem trên tr?nh đơn, và sau đó b?m vào đ? ch?n hộp kiểm bên c?nh L?p h?c theo các C?t đ? hi?n th? tùy ch?n.

   B?n s? th?y m?t c?t m?i, L?p h?c, theo các Thông báo ho?t đ?ng xem. Đ?m b?o r?ng trư?ng h?p c?a l?p này cho đ?i l? đó là trong ch? đ? b?o tr?.
  • Các c?nh báo đư?c t?o ra trư?c khi giám sát đ? b? đ?nh ch? trên các đ?i l?. Đi?u này có th? đư?c xác nh?n b?ng cách ki?m tra Tr?nh xem s? ki?n ID 1215 b? đ?nh ch?. S? ki?n này kh?ng đ?nh vi?c theo d?i trư?ng h?p c? th?.

Thông tin thêm

Thu?c tính

ID c?a bài: 2704170 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
 • Microsoft System Center 2012 Operations Manager
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB2704170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2704170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com