X? l? r? r? x?y ra ? các b? gi?i m? âm thanh MPEG-2, khi b?n phát video nhi?u l?n trong Windows Media Player trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2704377 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng Windows Media Player đ? phát video nhi?u l?n trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7, m?t r? r? x? l? x?y ra ? các b? gi?i m? âm thanh MPEG-2 Microsoft. Ngoài ra, s? x? l? cho Windows Media Player tăng liên t?c.

Nguyên nhân

V?n đ? này gây ra b?i m?t l?i trong các b? gi?i m? âm thanh MPEG-2 Microsoft. M?t x? l? đư?c t?o ra khi b?n phát video, và các b? gi?i m? âm thanh MPEG-2 không phát hành x? l? ngay l?p t?c sau khi nó đư?c t?o ra. V? v?y, s? x? l? tăng t? l? s? l?n mà b?n chơi video.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c tái phát hành đ?n đ?a ch? m?t v?n đ? trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 17XXXWindows 7 SP1GDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng) là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c (.cat) t?p tin, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.379 ngư?i25 Tháng sáu, 201205: 11không áp d?ng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.17838970,24025 Tháng sáu, 201204: 36x 86
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.379 ngư?i25 Tháng sáu, 201204: 37không áp d?ng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.21991970,24025 Tháng sáu, 201204: 18x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.379 ngư?i25 Tháng sáu, 201205: 53không áp d?ng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.178381,307,13625 Tháng sáu, 201205: 29x 64
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.379 ngư?i25 Tháng sáu, 201205: 37không áp d?ng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.219911,307,13625 Tháng sáu, 201205: 13x 64
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.379 ngư?i25 Tháng sáu, 201205: 11không áp d?ng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.17838970,24025 Tháng sáu, 201204: 36x 86
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.379 ngư?i25 Tháng sáu, 201204: 37không áp d?ng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.21991970,24025 Tháng sáu, 201204: 18x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,625
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,651
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_0da017e79087acc532bf8c8b2afae346_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17872_none_a6f4f2936de3129e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_ed604935ef94bd7e0ebbc0cf9a03ab8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22030_none_ab4d79f47e1ada95.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2adec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17872_none_939ee2a315cc4278.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,169
Ngày (UTC)25 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)06: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2adec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22030_none_945196ac2ecb7312.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,169
Ngày (UTC)25 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3868955b3148b0192438644f38918e40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17872_none_95b6db8371932594.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3e03269589c53ebf212cf0fa7be84787_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22030_none_9cb6ec392eb7acba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-msmpeg2adec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17872_none_efbd7e26ce29b3ae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,171
Ngày (UTC)25 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-msmpeg2adec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22030_none_f070322fe728e448.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,171
Ngày (UTC)25 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,057
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.091
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2adec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17872_none_939ee2a315cc4278.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,169
Ngày (UTC)25 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)06: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2adec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22030_none_945196ac2ecb7312.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,169
Ngày (UTC)25 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2704377 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2704377 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2704377

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com