Update Rollup 3 cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials là có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2705122 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài này li?t kê các v?n đ? đó c? đ?nh trong Update Rollup 3 cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials. C?p Nh?t c?ng bao g?m m?t tính năng m?i và gi?i quy?t m?t s? v?n đ? đ?a phương hoá.

Quan tr?ngUpdate rollup này ch?a các b?n s?a l?i phía máy ch?. Sau khi b?n áp d?ng này update rollup, các gói ph?n m?m máy tính khách đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên t?t c? các c?a s? máy tính khách hàng t? đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói phía khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2705129 Phía khách hàng đ?i v?i Update Rollup 3 cho c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials, cho Windows Home Server 2011, và đ?i v?i Windows Storage Server 2008 R2 b?n gói có s?n.

Tính năng đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này

Bây gi? b?n có th? c?u h?nh Launchpad đ? B?t đ?u trong nhà nư?c gi?m thi?u b?ng cách ch?n hộp kiểm "Luôn luôn gi?m thi?u Launchpad lúc b?t đ?u".

Các v?n đ? chính đư?c gi?i quy?t b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

Trên máy tính đó ch?y Windows 8 và có Internet Explorer 10 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?nh thu nhỏ t?p tin phương ti?n t? xa truy c?p Web (RWA) và m?c tin thư thoại không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác. C? th?, các h?nh thu nhỏ đư?c hi?n th? như là h?nh vuông màu đen.

S? phát hành 2

Gi? s? r?ng b?n k?t n?i m?t máy tính d?a trên Windows 8 khách hàng đ?n m?t máy ch? Windows doanh nghi?p nh? ch? 2011 Essentials d?a trên, và sau đó thi?t l?p các khách hàng sao lưu b?t đ?ng s?n "T? đ?ng d?y máy tính này t? gi?c ng? ho?c ng? đông đ? ch?y sao lưu theo l?ch tr?nh." Trong t?nh hu?ng này, đ?ng g?i lưu không ph?i là thành công n?u khách hàng máy tính ng? ho?c ng? đông.

V?n đ? 3

B?n nh?n đư?c "Máy tính giám sát l?i" c?nh báo m?i 30 phút. C?nh báo sau đây c?a "Máy tính giám sát l?i" đư?c c? đ?nh trong này update rollup:
  • C?nh báo đư?c kích ho?t b?i khách hàng đ?ng b? hóa ch?
  • C?nh báo đư?c kích ho?t b?i b?n ghi máy tính Cu thu?c v? khách hàng máy tính đ? đư?c g? b?
  • C?nh báo xu?t hi?n khi thông tin nhà s?n xu?t b? đ?nh tuy?n không l?y
  • C?nh báo xu?t hi?n khi k?t n?i ? c?m RWA tên mi?n b? b? d?
Ngoài ra, các mô t? v? c?nh báo s? bao g?m tên c?a các thành ph?n không thành công, đ? c?i thi?n x? l? s? c?.

V?n đ? 4

B?n nh?n đư?c c?nh báo c?nh báo không chính xác sau khi UPnP là không có s?n trên b? đ?nh tuy?n:
B? đ?nh tuy?n không đư?c c?u h?nh đúng đ? truy c?p b?t c? nơi đâu. B?n ph?i c?u h?nh b? đ?nh tuy?n t? xa truy c?p m?ng

V?n đ? 5

N?u b?n đ?t m?t RWA tên mi?n b?ng tay, Launchpad không liên k?t đ?n các web site RWA đúng. Ví d?, Launchpad liên k?t đ?n web site sau đây:
https://[ServerName]/Remote

S? 6

Watson tai n?n do m?t l?i trong Wssbackup.exe. Khi v?n đ? này x?y ra, khách hàng sao lưu không th? làm vi?c m?t cách chính xác, và b?n có th? nh?n đư?c c?nh báo ho?c thông báo l?i.

V?n đ? 7

Hi?u su?t c?i ti?n đư?c th?c hi?n đ? khách hàng t?p và c?p ph?c h?i.

V?n đ? 8

Khi b?n c? g?ng t?i nhi?u t?p tin t? RWA trên m?t đơn yêu c?u, các ho?t đ?ng không thành công.

V?n đ? 9

M?t s? c?nh báo s?c kh?e không làm vi?c trong Windows 8. Ví d?, "Tư?ng l?a m?ng b? t?t" và "b?o v? vi rút b? t?t, không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ho?c không C?p Nh?t" c?nh báo không làm vi?c.

V?n đ? đ? bi?t

V?n đ? 1

N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 3 Beta, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t nó (đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, đ?n ph?n "Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Rollup 3 Beta").

S? phát hành 2

Máy tính khách hàng có th? kh?i đ?ng l?i sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 3. Trư?c khi kh?i đ?ng l?i này x?y ra, m?t s? ch?c năng có th? không làm vi?c.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Rollup 3 Beta

Đ? d? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 3 Beta, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Panel điều khiển, h?y m? chương tr?nh và tính năng.
  2. Ch?n xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
  3. tra c?u KB 2705122 trong danh sách C?p Nh?t, và sau đó g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m máy tính khách, kí nh?p vào máy tính khách hàng, m? Control Panel, và sau đó g? b? cài đ?t chuyên bi?t k?t n?i khách hàng.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Windows Update
Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2705122 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
T? khóa: 
kbmt KB2705122 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2705122

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com