Thng bo l?i khi b?n c? g?ng k nh?p vo Lync Online: "Khng th? k nh?p vo Lync v? khng t?m th?y ?a ch? k nh?p ny"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2705378 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Khi b?n c? g?ng k nh?p vo Lync Online, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
Khng th? k nh?p vo Lync v? khng t?m th?y ?a ch? k nh?p ny. Xin vui l?ng xc minh ?a ch? k nh?p v th? l?i. N?u s? c? v?n ti?p di?n, vui l?ng lin h? v?i nhm h? tr? c?a b?n.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, tr?c tin h?y ch?c ch?n r?ng ng?i dng ?c mc cp phep Lync Online trong c?ng Office 365. Sau khi ng?i dng ?c mc cp phep, th? s? ?c hi?n th? trong Trung tm qu?n tr? Lync.


N?u b?n ang ?ng b? ho Th muc Hoat ng t?i ch? c?a b?n v?i Office 365 v ng?i s? d?ng ? ?c mc cp phep Lync Online nhng v?n khng th? k nh?p, ?m b?o r?ng gi tr? c?a msRTCSIP-UserEnabled l ng trong l?c ? Th muc Hoat ng t?i ch?. L?c l?ng ?ng b? ho m?c tin th thoai, v sau ch? ?i 30 pht. ? th?c hi?n i?u ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. N?u b?n ang ? m?t Lync lai mi tr?ng v v?n ang ch?y Lync Server t?i ch?, s? ng?i dng Lync thng qua Panel iu khin Lync ho?c Lync Management Shell, v sau chuy?n chng vo Lync Online.
 2. N?u b?n khng ph?i l trong m?t mi tr?ng lai Lync, nhng v?n c?n c m?t ch? Lync Server, h?y xa ng?i dng t? Pa-nen i?u khi?n Lync ho?c Lync Management Shell. Xa ng?i s? d?ng v khng ch? v hi?u ha chng, t? Lync s? lo?i b? cc gi tr? trongmsRTCSIP thu?c tnh cho ng?i dng. B?n c?ng c th? lm theo cc b?c ti?p theo ? th? cng kh?c ph?c v?n ?.
 3. N?u b?n ? c m?t Office Communications Server (OCS) ho?c tri?n khai Lync khng c?n ?c s? d?ng, b?n c th? ph?i t? ch?nh s?a thu?c tnh c?a ng?i dng msRTCSIP ? kh?c ph?c s? c?.M? ho?t ?ng m?c tin th thoai b?n ghi d?ch v? giao di?n ch?nh s?a (ADSIEdit) t? b? i?u khi?n tn mi?n t?i ch?. ? bi?t thng tin v? ADSIEdit, i ?n web site c?a Microsoft sau y. (i?u ny bao g?m cc thng tin v? lm th? no ? thm ADSIEdit vo Microsoft Management Console [MMC].)
  TechNet: Thm ADSI ch?nh s?a ? MMC
 4. Xc ?nh v? tr ng?i dng ? khng th? k nh?p tr?c tuy?n Lync. ? lm i?u ny, xy d?ng m?t truy v?n LDAP trong ADSIEdit. ? tr? gip trong vi?c xy d?ng cc truy v?n thch h?p v ? v? tr ng?i s? d?ng ng, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  TechNet: B?ng cch s? d?ng ch?nh s?a ADSI
 5. Khi ng?i s? d?ng chnh xc ?c t?m th?y, thay ?i cc msRTCSIP-UserEnabled thu?c tnh cho NG.
 6. S? d?ng l?c l?ng cng c? ?ng b? ha m?c tin th thoai ? ?ng b? v?i Office 365, v sau ch? kho?ng 30 pht ? thay ?i c hi?u l?c trong Office 365.

  ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? ?ng b? ha m?c tin th thoai c?a b?n, i ?n web site c?a Microsoft sau y:
  ?ng b? ha m?c tin th thoai c?a b?n

THM THNG TIN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u i?u ki?n sau l ng:
 • B?n ang ch?y cng c? ?ng b? ha m?c tin th thoai ho?t ?ng cng v?i m?t l?c ? Th muc Hoat ng t?i ch?.
 • B?n c ho?c t?ng c m?t tri?n khai Lync Server 2010 ho?c Office Communications Server 2007, cng v?i ti?n ch m? r?ng l?c ? Th muc Hoat ng.
 • Trong m?t ?t ho?t ?ng tr?c , cc thu?c tnh msRTCSIP-UserEnabled ?c thi?t l?p ? sai. Gi tr? thu?c tnh ny ?ng b? ha v?i Office 365 v v hi?u ha mc cp phep Lync tr?c tuy?n c?a ng?i dng Lync Online ? khng th? k nh?p (Tuy nhin, gi?y php tr?c tuy?n Lync v?n c?n hi?n th? khi ?c kch ho?t trong c?ng Office 365.)

V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng .

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2705378 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? kha:
o365 o365a o365e o365022013 o365m hybrid kbmt KB2705378 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2705378

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com