T? xa máy tính đ? bàn giao th?c khách hàng không th? k?t n?i đ?n máy ch? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 270588 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khách hàng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i không th? k?t n?i v?i m?t D?a trên Windows 2000 tính đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i.

Khi b?n s? d?ng c?u h?nh d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i-theo (Tscc.msc), vi?c v?n chuy?n (RDP-Tcp) dư?ng như là hi?n t?i và làm vi?c. Tuy nhiên, khi b?n xem các v?n chuy?n b?ng cách s? d?ng Terminal Services Manager (Tsadmin.exe), RDP-TCP nghe đư?c báo cáo là "Xu?ng 65536."

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các máy ch? đ? đư?c kh?i đ?ng b?i b?ng cách s? d?ng các Cu?i cùng đư?c bi?t đ?n c?u h?nh t?t l?a ch?n nhi?u hơn m?t l?n. Khi các máy ch? đ? kh?i đ?ng vào các cu?i đư?c bi?t đ?n c?u h?nh t?t hơn m?t l?n, các
ControlSet001
khóa s? đăng k? là xóa. Tuy nhiên, giá tr? đăng k? sau là khó m? hoá đ? s? d?ng các
ControlSet001
khóa đăng k?:
Key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\VIDEO\rdpdd\


Tên giá trị:
\Device\Video0

Loại giá trị:
REG_SZ

Dữ liệu giá trị:
\REGISTRY\Machine\System\ControlSet001\Services\RDPDD\Device0

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các d?ch v? m?i nh?t Pack cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\VIDEO\rdpdd\
  Chú ý Không có phím này, s? d?ng Registry Editor đ? t?o ra nó.
 3. Thực hiện một trong những việc sau:
  • N?u b?n không có đ? t?o ra phím trong bư?c 2, thay đ?i giá tr? sau đây
   Tên:
   \Device\Video0

   Loại:
   REG_SZ

   Giá trị:
   \REGISTRY\Machine\System\ControlSet001\Services\RDPDD\Device0
   đ?n sau đây:
   Tên:
   \Device\Video0

   Loại:
   REG_SZ

   Giá trị:
   \REGISTRY\Machine\System\CurrentControlSet\Services\RDPDD\Device0
  • N?u b?n đ? có đ? t?o ra khóa registry trong bư?c 2, thêm giá tr? sau đây:
   Tên subkey:
   RDPDD

   Tên:
   \Device\Video0

   Loại:
   REG_SZ

   Giá trị:
   \REGISTRY\Machine\System\CurrentControlSet\Services\RDPDD\Device0
 4. Sau khi b?n thay đ?i (ho?c t?o) giá tr?, kh?i đ?ng l?i máy tính đó là ch?y d?ch v? đ?u cu?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Windows 2000 Service Gói 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 270588 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbbug kbenv kbtermserv kbmt KB270588 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:270588

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com