Mô t? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2706690 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành Update Rollup 4 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2). B?n c?p nh?t này là ngày tháng tám 13, 2012. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? update rollup:
 • Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t
 • Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t rollup
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup

GI?I THI?U

Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2 gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2536846 b?c e-mail g?i đ?n m?t m?c tin thư thoại công c?ng kích ho?t thư có th? đư?c x?p hàng đ?i trong m?t sự xếp hàng đợi phân phối trên máy ch? Trung tâm v?n t?i trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2632409 Kho?n m?c đ? g?i đư?c sao chép sang m?c tin thư thoại m?c đ? g?i c?a h?p thư sai trong môi trư?ng Exchange Server 2010 khi m?t ngư?i dùng đư?c phép g?i như
 • 2637915 "550 5.7.1" NDR khi m?t email đư?c g?i t? các t? ch?c ngư?i thuê nhà trong m?t môi trư?ng Exchange Server 2010 multi-tenant
 • 2677727 MRM không th? x? l? duy tr? các chính sách trên m?t h?p thư lưu tr? trên mây n?u h?p thư chính là trong m?t t? ch?c Exchange Server 2010 t?i ch?
 • 2685001 Duy tr? các chính sách không làm vi?c cho các m?c tin thư thoại l?ch và nhi?m v? trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1
 • 2686540 T?p chí báo cáo không đư?c g?i đ?n m?t h?p thư journaling trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2689025 Các v?n đ? hi?u su?t khi b?n s? d?ng phiên b?n light c?a Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2698571 M?t s? b?c e-mail đư?c giao hàng khi b?n đ?t tham s? MessageRateLimit trong m?t chính sách throttling trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2698899 Thêm ADPermission l?nh cùng v?i m?t s? DomainController không thành công trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2700172 địa chỉ email c?a ngư?i nh?n đư?c gi?i quy?t không đúng cho m?t s? liên l?c địa chỉ email trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2701162 Ngư?i s? d?ng m?t mà đư?c c?p quy?n truy c?p đ?y đ? vào h?p thư c?a ngư?i s? d?ng b không th? nh?n th?y r?nh/b?n learn cho ngư?i s? d?ng b trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2701624 ItemSubject l?nh v?c là s?n ph?m nào khi b?n ch?y l?nh MailboxAuditLog tra c?u cùng v?i các tham s? ShowDetails trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2702963 nút ch?n m?t "M? tin thư thoại trong xung đ?t" là không có s?n trong tin thư thoại thông báo xung đ?t trong Exchange Server 2010
 • 2707242 b?n ghi d?ch v? kho thông tin Exchage d?ng đáp ?ng trên m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2709014 EdgeTransport.exe tr?nh treo không liên t?c trên m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2709935 EdgeTransport.exe quá tr?nh liên t?c treo trên m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2713339 Multi-Mailbox tính năng tra c?u tr? v? k?t qu? không chính xác khi b?n th?c hi?n m?t tra c?u phát hi?n ph?c t?p trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2713371 Throttling chính sách throttles t?t c? các ?ng d?ng EWS trong Exchange Server 2010
 • 2719894 Dịch vụ Access khách hàng Microsoft Exchange RPC tiêu th? 100 ph?n trăm c?a tài nguyên CPU và d?ng đáp ?ng trên m?t máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2010
 • 2723383 múi thời gian không chính xác trong m?t thông báo khi tài nguyên đ?t Attendant t? ch?i m?t yêu c?u cu?c h?p t? ngư?i dùng trong m?t múi thời gian khác nhau trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2724188 M?t ch? đ? có ch?a d?u ki?m hai ch?m đư?c c?t ng?n trong m?t môi trư?ng Exchange Server 2003 và Exchange Server 2010 h?n h?p
 • 2726897 S? ki?n 14035 ho?c s? ki?n 1006 đư?c kí nh?p khi Admin bu?i ki?t s?c trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2743871 b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange giao thông không kh?i đ?ng l?i t? đ?ng sau khi m?t b?n c?p nh?t Exchange đư?c cài đ?t chuyên bi?t
Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2 c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong Microsoft Security Bulletin MS12-058.

Cho bi?t thêm thông tin v? an ninh Bulletin MS12-058, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2740358 MS12-058: L? h?ng trong Microsoft Exchange Server WebReady tài li?u xem có th? cho phép th?c thi m? t? xa: August 14, 2012

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin rollup

Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2, đi đ?n web site Microsoft Update sau đây:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t Update Rollup cho Exchange 2010, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:Lưu ? Microsoft Update không phát hi?n C?p Nh?t rollups trên máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 là m?t ph?n c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u s?n có nhóm (DAG).

Đ? cho phép b?n đ? áp d?ng này C?p Nh?t rollup trong các k?ch b?n sau đây, update rollup là c?ng có s?n t? Microsoft Download Center:
 • Tri?n khai Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2 đ? nhi?u máy tính đang ch?y Exchange Server 2010 SP2
 • Tri?n khai Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2 đ?n máy ch? h?p thư có th? là m?t ph?n c?a m?t DAG
Các t?p tin có s?n đ? t?i v? t? web site sau đây c?a Microsoft Download Center:
T?i v? các gói Exchange2010-KB2706690-x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: 13 tháng tám, 2012.

Thông tin quan tr?ng cho khách hàng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên các máy tính mà không kết nối Internet

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t này update rollup trên m?t máy tính mà không đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t chuyên bi?t l?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?o h?nh ?nh b?n x? cho qu?c h?i net.
Hành vi này là do yêu c?u m?ng đ? k?t n?i v?i các http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL web site. Nh?ng yêu c?u m?ng đ?i di?n cho nh?ng n? l?c đ? truy c?p danh sách thu h?i ch?ng ch? cho m?i l?p ráp b?n đ?a h?nh ?nh th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c. Tuy nhiên, v? Exchange server không đư?c k?t n?i v?i Internet, m?i yêu c?u ph?i ch? đ?i cho th?i gian ra trư?c khi ti?p t?c quá tr?nh.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công c? Menu trong Windows Internet Explorer, nh?p vào Tùy ch?n Internet, và sau đó b?m vào các Nâng cao tab.
 2. Trong các An ninh ph?n, b?m vào đ? xóa các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n r? ràng này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer, ch? khi máy tính trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Khi cài đ?t chuyên bi?t xong, nh?n vào đây đ? ch?n các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n hộp kiểm tra m?t l?n n?a.

V?n đ? c?p nh?t trên các máy tính có tùy ch?nh Outlook Web App t?p

Quan tr?ng Trư?c khi b?n áp d?ng update rollup, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n th?c hi?n m?t sao lưu b?t k? t?p tin tùy ch?nh Outlook Web App. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh Outlook Web App, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Outlook Web App tu? bi?n chi ti?t
Khi b?n áp d?ng m?t C?p Nh?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t C?p nh?t các t?p tin Outlook Web App n?u h? đư?c yêu c?u. V? v?y, b?t k? tùy ch?nh đ? các t?p tin Logon.aspx ho?c t?p tin Outlook Web App khác đư?c ghi đè, và b?n ph?i tái t?o tu? ch?nh Outlook Web App ? Logon.aspx.

V?n đ? c?p nh?t cho khách hàng CAS Proxy tri?n khai hư?ng d?n tri?n khai CAS-CAS proxying

N?u b?n đáp ?ng c? hai đi?u ki?n sau đây, áp d?ng C?p Nh?t rollup trên các máy ch? truy c?p khách hàng ph?i ngửa mặt Internet trư?c khi b?n áp d?ng update rollup trên máy ch? truy c?p khách hàng không-Internet-đ?i m?t:
 • B?n là m?t khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS.
 • B?n đ? tri?n khai CAS-CAS proxying.


Lưu ? Đ?i v?i c?u h?nh Exchange Server 2010 khác, b?n không ph?i áp d?ng C?p Nh?t rollup trên các máy ch? theo m?t th? t? nh?t đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? CAS-CAS proxying

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng update rollup này, b?n ph?i có Exchange Server 2010 SP2 cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 SP2 trư?c khi b?n áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Các b?n ghi d?ch v? yêu c?u t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t 2706690.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2706690 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2706690 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2706690

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com