Article ID: 270670 - View products that this article applies to.
לקבלת מידע אודות ההבדלים בין לקוחות דואר אלקטרוני של Microsoft Outlook Express ושל Microsoft Outlook, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
257824 ההבדלים בין Outlook לבין Outlook Express
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לגבות ולשחזר את הפריטים הבאים ב-Microsoft Outlook Express:
 • הודעות
 • פנקס הכתובות
 • חשבונות דואר
 • חשבונות קבוצות דיון
אם אתה משתמש במספר זהויות ב-Outlook Express, חזור על השלבים שבסעיף "פרטים נוספים" עבור כל אחת מהזהויות והפרד בין נתוני הגיבוי בהתאם. תהליך זה מקל על השחזור של כל אחת מהזהויות.


Outlook Express הוא לקוח דוא"ל מבית Microsoft שסופק עם Windows XP ועם Windows 2000. עבור Windows XP, Windows Vista ו-Windows 7, ייתכן שתבחר להתקין במקומו את Windows Live Mail. עיין באתר האינטרנט הבא של Microsoft לקבלת מידע נוסף:

מנסה להוריד את Outlook Express? נסה במקומו את Windows Live Mail

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

מידע נוסף

כיצד לגבות קבצי פריטים של Outlook Express

שלב 1: העתק קובצי הודעות לתיקיית גיבוי

שלב A: אתר את תיקיית האחסון
 1. הפעל את Outlook Express.
 2. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.
 3. בכרטיסייה תחזוקה, לחץ על תיקיית אחסון.
 4. בתיבת הדו-שיח מיקום המאגר, העתק את מיקום המאגר. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. מקם את מצביע העכבר בקצה אחד של התיבה מתחת לתיבה מאגר ההודעות האישיות שלך נמצא בתיקייה הבאה:.
  2. החזק את לחצן העכבר השמאלי לחוץ ולאחר מכן גרור את מצביע העכבר לרוחב התיבה מאגר ההודעות האישיות שלך נמצא בתיקייה הבאה:.
  3. הקש CTRL + C כדי להעתיק את המיקום.
 5. לחץ על ביטול ולאחר מכן לחץ על ביטול שוב כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
שלב ב: העתק את התוכן של תיקיית האחסון
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקש על CTRL + V ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתפריט עריכה, לחץ על בחר הכול.
 3. בתפריט עריכה, לחץ על העתק ולאחר מכן סגור את החלון.
שלב ג: צור תיקיית גיבוי
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק כלשהו בשולחן העבודה, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על תיקייה.
 2. הקלד גיבוי דואר עבור שם התיקייה ולאחר מכן הקש ENTER.
שלב ד: הדבק את תוכן תיקיית האחסון בתיקיית הגיבוי
 1. לחץ פעמיים על התיקייה גיבוי דואר כדי לפתוח אותה.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך חלון התיקייה גיבוי דואר ולאחר מכן לחץ על הדבק.

שלב 2: ייצא את פנקס הכתובות לקובץ .csv

חשוב הקפד לבצע שלב זה אם אתה משתמש במספר זהויות ב-Outlook Express.

ב-Microsoft Outlook Express 5.x וב-Microsoft Outlook Express 6.0 מאוחסנים נתוני פנקס הכתובות בקובץ פנקס הכתובות של Windows (wab). הנתונים הנפרדים של כל זהות מאוחסנים בתיקייה, על-פי שם משתמש, בקובץ wab שבשימוש.

הדרך היחידה להפריד בין נתוני פנקס הכתובות של זהויות שונות היא לייצא את הנתונים לקובץ csv בזמן שאתה מחובר למערכת בזהות ספציפית. אם קובץ wab הופך בלתי משויך לזהויות המשתמשים, תהיה אפשרות לייצא את הנתונים רק ככלל. במקרה זה אין אפשרות לייצא את הנתונים תיקייה אחר תיקייה.

ישנה סיבה נוספת לייצא את הקובץ wab לקובץ csv. אם לא מתבצע ייצוא של קובץ wab לקובץ csv, אבל קובץ wab משותף ל-Microsoft Outlook, הכתובות מאוחסנות בקובץ התיקיות האישיות (pst) ב-Outlook. כאשר אתה מייצא את הקובץ לקובץ csv באמצעות התפריט קובץ ב-Outlook Express, מתבצע ייצוא של אנשי הקשר הנכונים. אולם אם פנקס הכתובות משותף ל-Outlook, אין באפשרותך להשתמש באפשרות שבתפריט קובץ כדי לייצא מפנקס הכתובות. אפשרות זו לא זמינה.

כדי לייצא את פנקס הכתובות לקובץ csv, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט קובץ, לחץ על ייצוא ולאחר מכן לחץ על פנקס כתובות.
 2. לחץ על קובץ טקסט (ערכים מופרדים באמצעות פסיק) ולאחר מכן לחץ על יצא.
 3. לחץ על עיון.
 4. אתר את התיקייה גיבוי דואר שיצרת.
 5. בתיבה שם קובץ, הקלד גיבוי פנקס כתובות ולאחר מכן לחץ על שמור.
 6. לחץ על הבא.
 7. לחץ כדי לבחור בתיבות הסימון עבור השדות שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
 8. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על סגור.

שלב 3: יצא את חשבון הדואר לקובץ

 1. בתפריט כלים, לחץ על חשבונות.
 2. בכרטיסייה דואר, לחץ על חשבון הדואר שברצונך לייצא ולאחר מכן לחץ על ייצוא.
 3. בתיבה שמור ב, סמן את התיקייה גיבוי דואר לאחר מכן לחץ על שמור.
 4. חזור על שלבים אלה עבור כל חשבון דואר שברצונך לייצא.
 5. לחץ על סגור.

שלב 4: יצא את חשבון קבוצות הדיון לקובץ

 1. בתפריט כלים, לחץ על חשבונות.
 2. בכרטיסייה קבוצות דיון, לחץ על חשבון קבוצות הדיון שברצונך לייצא ולאחר מכן לחץ על ייצוא.
 3. בתיבה שמור ב, סמן את התיקייה גיבוי דואר לאחר מכן לחץ על שמור.
 4. חזור על שלבים אלה עבור כל חשבון קבוצות דיון שברצונך לייצא.
 5. לחץ על סגור.

כיצד לשחזר פריטי Outlook Express

שים לב כדי לשחזר פריטים כאשר אתה משתמש במספר זהויות ב-Outlook Express, ייתכן שיהיה עליך ליצור מחדש את הזהויות לפני שתבצע שלבים אלה. חזור על כל שלב, לפי הצורך, עבור כל זהות.

שלב 1: יבא הודעות מתיקיית הגיבוי

 1. בתפריט קובץ, הצבע על יבא ולאחר מכן לחץ על הודעות.
 2. בתיבה בחר תוכנית דואר שממנה ברצונך לייבא, לחץ על Microsoft Outlook Express 5 או על Microsoft Outlook Express 6 ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. לחץ על יבא דואר מספריית אחסון של OE5 או על יבא דואר מספריית אחסון של OE6 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על עיון ולאחר מכן לחץ על התיקייה גיבוי דואר.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ על כל התיקיות, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.

שלב 2: יבא את קובץ פנקס הכתובות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על ייבוא ולאחר מכן לחץ על פנקס כתובות אחר.
 2. לחץ על Text File (Comma Separated Values) (קובץ טקסט (ערכים מופרדים באמצעות פסיק) ולאחר מכן לחץ על יבא.
 3. לחץ על עיון.
 4. סמן את התיקייה גיבוי דואר, לחץ על קובץ פנקס הכתובות backup.csv ולאחר מכן לחץ על פתח.
 5. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על סגור.

שלב 3: יבא את הקובץ של חשבון הדואר

 1. בתפריט כלים, לחץ על חשבונות.
 2. בכרטיסייה דואר, לחץ על ייבוא.
 3. בתיבה חפש ב, סמן את התיקייה גיבוי דואר.
 4. לחץ על חשבון הדואר שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על פתח.
 5. חזור על שלבים אלה עבור כל חשבון דואר שברצונך לייבא.
 6. לחץ על סגור.

שלב 4: יבא את הקובץ של חשבון קבוצות הדיון

 1. בתפריט כלים, לחץ על חשבונות.
 2. בכרטיסייה קבוצות דיון, לחץ על ייבוא.
 3. בתיבה חפש ב, סמן את התיקייה גיבוי דואר.
 4. לחץ על חשבון קבוצות הדיון שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על פתח.
 5. חזור על שלבים אלה עבור כל חשבון קבוצות דיון שברצונך לייבא.
 6. לחץ על סגור.

כיצד לשמר את רשימת השולחים החסומים וכללי דואר אלקטרוני אחרים

לקבלת מידע נוסף על השימור של רשימת השולחים החסומים וכללי דואר אלקטרוני אחרים, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
276511 כיצד לגבות ולשחזר רשימת שולחים חסומים וכללי דואר אחרים של Outlook Express (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 270670 - Last Review: יום שני 28 נובמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbceip kbhowto KB270670

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com